Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 03.11.2014/Pykälä 390

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 390

Asianro 4009/10.03.00.01/2014

 

 

Vastine oikaisuvaatimukseen koskien poikkeamista Pieksä 425-3-16

 

 

Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen
Strateginen maankäytön suunnittelu

 

 

Asia                                                  Hakijat ovat jättäneet 16.9.2014 päivätyn oikaisuvaatimuksen Kuopion kaupungin yleiskaavajohtajan 2.9.2014 antamasta päätöksestä 27 § / 2014. Päätös koskee poikkeamislupaa olemassa olevan loma-asunnon muuttamiseksi omakotitaloksi tilalla Kuopio, Pieksä, Kesärinne 425-3-16. Päätös on kielteinen.

 

Valitusoikeus                               Maankäyttö- ja rakennuslain 193.1 §:n 4 kohdan mukaan ao. henkilöillä on valitusoikeus kunnan viranomaisen tekemässä poikkeamispäätöksessä. Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Vaatimukset                                Oikaisuvaatimuksen jättäjä vaatii yleiskaavajohtajan lupapäätöksen kumoamista ja myönteistä päätöstä poikkeamisluvan saamiseksi.

 

Oikaisuvaatimuksen jättäjän perustelut

 

Oikaisuvaatimuksen jättäjän perustelut ovat seuraavat:

 

-          Kaikki lähinaapurit ja rajanaapurit ovat puoltaneet hakemusta

-          Rajanaapurin tontilla on vieressä rakennuskieltoalue (Kytöniemi), joten läheisyyteen ei ole mahdollista rakentaa loma-asuntoakaan.

-          Lähiseudulle on myönnetty myös muita poikkeuslupia

-          Emme tarvitse myöskään koulupalveluita

-          Käymme säännöllisesti töissä kaupungissa missä meille on muut palvelut

 

Oikaisuvaatimuksen oikeudellinen arviointi

 

Oikaisuvaatimuksen jättäjän hakemuksessa on kysymys ympärivuotisen asuinrakennuksen (yhteensä 52 k-m2) rakentamisesta yleiskaavan M-2 alueelle. Kiinteistöllä sijaitsee vuonna 1994 valmistunut loma-asunto ja se on lohkottu vuonna 1992. Kiinteistöä ei ole merkitty yleiskaavaan rakennuspaikaksi. Kiinteistö on kuitenkin muodostettu ja loma-asunnolle on myönnetty rakennuslupa ennen kaavan vahvistamista, joten kiinteistö tulkitaan loma-asunnon rakennuspaikaksi. Hakemus poikkeaa vuonna 1994 ympäristöministeriön vahvistamasta, voimassa olevasta Kuopion yleiskaavasta. Yleiskaavassa rantarakentaminen rantavyöhykkeellä on mitoitettu ja tutkittu ja siinä on osoitettu olemassa olevat rakennuspaikat, siinä käyttötarkoituksessa kun ne ovat kaavaa laadittaessa olleet. Loma-asumisen rakennuspaikat on osoitettu myös uusien rakennuspaikkojen osalta. Nyt kyseessä oleva rakennuspaikka on ollut loma-asuntokäytössä kaavan laadinnan aikaan ja näin ollen rakennuspaikalla sijaitsevan loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttaminen omakotitaloksi on yleiskaavan vastaista rakentamista. Rantavyöhykkeellä on joitakin vanhoja vakituisia asuntoja.

 

Hakemus ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamisluvalta vaadittavia edellytyksiä. Hakemus poikkeaa yleiskaavasta maankäyttömuodon perusteella ja on näin ollen kaavan tavoitteiden vastainen. Myönteisen ratkaisun seurauksena on, että lähialueen rantavyöhykkeellä maanomistajien yhdenvertaisuusperiaate huomioiden, useita yleiskaavaan merkittyjä loma-asuntopaikkoja on muutettavissa ympärivuotisten asuinrakennusten rakennuspaikoiksi. Hankkeelle myönteinen ratkaisu voi johtaa käyttötarkoitusten muutoksien myötä merkittävään rakentamiseen ja aiheuttaa näin haittaa kaavoitukselle ja kaavan toteuttamiselle sekä aiheuttaa haitallista yhdyskuntakehitystä, mikä on vastoin maankäyttö- ja rakennuslakia (MRL 172 §).

 

Perusteluissa viitataan siihen että kaikki lähi- ja rajanaapurit ovat puoltaneet hakemusta ja että rajanaapurin tontille ei ole mahdollista muodostaa uutta rakennuspaikkaa. Naapureiden suostumus haettuun hankkeeseen on puoltava tekijä arvioitaessa poikkeamisluvan edellytysten täyttymistä, mutta se ei ole kuitenkaan peruste luvan myöntämiselle, jos myönteiselle päätökselle on muita esteitä. Se, että rajanaapurilla ei ole mahdollisuutta toteuttaa uutta rakentamista rannalla, ei ole riittävä peruste myönteiselle päätökselle, vaan haetun rakentamisen vaikutuksia tulee tarkastella laajempana kokonaisuutena.

 

Hakijat viittaavat perusteluissaan myös lähialueelle myönnettyihin muihin poikkeuslupiin. Ainoa käyttötarkoituksen muutosta koskeva poikkeamislupa, joka voidaan katsoa myönnetyksi lähialueelle, on myönnetty vuonna 2004 1,6 kilometrin päässä sijaitsevalle kiinteistölle 297-425-3-10. Kyseinen rakennuspaikka sijaitsee alueen päätien läheisyydessä ja on näin ollen sijainniltaan edullisemmassa asemassa. Kuopion kaupunki on kyseisen luvan myöntämisen jälkeen kehittänyt maaseuturakentamisen ohjausjärjestelmää mm. laatimalla 5.11.2007 kaupunginhallituksen hyväksymät maaseudun rakennuspaikkamäärän mitoitusperiaatteet. Vaikka ko. mitoitusperiaatteet koskevat mitoituksen osalta vain sisämaan rakentamista, on niissä esitetyt tavoitteet yhdyskuntarakenteen osalta huomioitava myös rantarakentamisessa. Näitä ovat mm. valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti taajamien eheyttämisen korostaminen, liikennetarpeen vähentäminen sekä joukkoliikenteen edellytysten turvaaminen. Haja-asutusalueelle yksityisautoilun varaan levittäytyvä omakotiasutus on haaste näille pyrkimyksille ja nyt haetun luvan myöntäminen olisi ristiriidassa näiden tavoitteiden kanssa.

 

Lisäksi hakijat perustelevat myönteistä päätöstä sillä, että he eivät tarvitse koulupalveluita ja he käyvät töissä kaupungissa, missä heille on muut palvelut. Poikkeamispäätös myönnetään kiinteistölle, ei hakijalle. Tästä johtuen käyttötarkoituksen muutoksen vaikutukset tulee arvioida kiinteistön sijainnin ja ominaisuuksien perusteella, ei hakijan. Esimerkiksi koulukuljetusten järjestäminen saattaa ajankohtaistua vasta kiinteistön tulevan omistajan aikana. Hakijoiden henkilökohtaiset tarpeet eivät näin ollen ole peruste myönteiselle ratkaisulle.

 

Yhteenveto

 

Vaatimukset                                Oikaisuvaatimuksen jättäjä vaatii yleiskaavajohtajan lupapäätöksen kumoamista ja myönteistä päätöstä poikkeamisluvan saamiseksi.

 

Vastineet:                                     Hakemus ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamisluvalta vaadittavia edellytyksiä. Hakemus poikkeaa yleiskaavasta maankäyttömuodon perusteella ja on näin ollen selkeästi kaavan tavoitteiden vastainen. Myönteisen ratkaisun seurauksena on, että hankkeesta pohjoiseen ja etelään, maanomistajien yhdenvertaisuusperiaate huomioiden, useita loma-asuntopaikkoja on muutettavissa ympärivuotisten asuinrakennusten rakennuspaikoiksi, mikä selkeästi rikkoo voimassa olevan kaavan tavoitteita rantarakentamisen suhteen. Myönteinen poikkeamispäätös voi  johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen ja aiheuttaa näin haittaa kaavoitukselle ja kaavan toteuttamiselle, sekä aiheuttaa haitallista yhdyskuntakehitystä, mikä on vastoin maankäyttö- ja rakennuslakia (MRL 39 § ja 172 § sekä perustuslaki 6 §).

 

 

Yleiskaavajohtajan 2.9.2014 julkipanon jälkeen antama poikkeamislupapäätös 27 § / 2014 on kaikilta oikaisuvaatimuksessa osoitetuilta kohdiltaan voimassa olevan lainsäädännön mukainen, eikä päätöksen kumoamiseen lainvastaisena näin ollen ole syytä.

 

 

Vaikutusten arviointi                Hanke aiheuttaa haittaa kaavoitukselle ja hajauttaa yhdyskuntarakennetta.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunginhallitus hylkää oikaisuvaatimuksen ja pitää yleiskaavajohtajan päätöksen voimassa.

 

 

Liitteet

3

4009/2014 Oikaisuvaatimus

 

Viiteaineisto

1

4009/2014 Yleiskaavajohtajan päätös 25.8.2014

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jukka Holopainen

puh.  044 718 5418

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. hyväksyy yleiskaavajohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Merkittiin, että kaupunginjohtaja Petteri Paronen poistui esteellisenä kokouksesta asiakohtien 5 ja 6 käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Merkittiin, että esittelijänä asiakohdissa toimi palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen.

 

Keskustelun kuluessa jäsen Jukka Pulkkinen esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa