Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 16.12.2014/Pykälä 120

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 120

Asianro 6073/12.00.00/2014

 

 

Selvitys vapaan sivistystyön kehittämisestä Kuopiossa

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Heli Norja
Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut

 

 

Vapaan sivistystyötyön tarkoituksena on elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta tukea yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja kykyä toimia yhteisössä. Koulutuksen tavoitteista ja sisällöistä päättävät oppilaitosten ja organisaatioiden ylläpitäjät. Taustayhteisöt voivat edustaa erilaisia maailmankatsomuksellisia tai uskonnollisia näkemyksiä tai toimia paikallisten ja alueellisten sivistystarpeiden pohjalta.  Vapaa sivistystyö tukee kansalaisten hyvinvointia tarjoamalla omaehtoisen oppimisen väyliä kehittää ja sivistää itseä sekä antaa mm. merkittävää lisä- ja täydennyskoulutusta. OKM 

 

Kuopiossa toimii tällä hetkellä kolme vapaan sivistystyön oppilaitosta: Kuopion kansalaisopisto, Snellman- kesäyliopisto ja Pohjois-Savon opisto.

 

Vapaan sivistystyön rahoituksellista perustaa ollaan valtakunnallisesti uudistamassa ja tämä muiden uudistusten ohessa vaikuttaa siihen, että opistokenttä on muutoksessa.

 

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas asetti 8.9.2014 työryhmän (liite) pohtimaan Vapaan sivistystyön tulevaisuutta Kuopiossa. Ryhmään nimettiin jäseniksi rehtorit Kirsti Turunen (Kuopion kansalaisopisto), Soile Meklin (Snellman- kesäyliopisto) ja Ensio Vatanen (Pohjois-Savon opisto). Puheenjohtajaksi määrättiin hyvinvoinnin edistämisen johtaja Heli Norja. Henkilöstöjärjestöjen nimeämänä edustajana on toiminut opettaja Hilkka Kauttonen (Kuopion kansalaisopisto). Lisäksi kaupunginhallitus valitsi kolme edustajaa seurantaryhmään: Pekka Kantanen (kaupunginhallituksen pj), Irja Sokka ja Hetti Rytsy. Irja Sokan luovuttua tehtävästä uudeksi jäseneksi seurantaryhmään valittiin Jaakko Kosunen.

 

Työryhmän tehtävänä lokakuun 2014 loppuun mennessä oli 1) selvittää nykyinen toimintaympäristö ja analysoida muutosten vaikutuksia sekä 2) laatia ehdotuksia vapaan sivistystyö toiminnan kehittämiseksi.

 

Työryhmä kokoontui yhteensä viisi kertaa, joista kahteen osallistuivat myös kaupunginhallituksen nimeämät edustajat Pekka Kantanen ja Hetti Rytsy.

 

Nykyisen toimintaympäristön selvittämiseksi kukin rehtori koosti esityksen omasta oppilaitoksestaan (liitteet). Lisäksi laadittiin yhteenvetotaulukko oppilaitosten nykyisestä työnjaosta, yhteisyöstä ja toiminnan luonteesta (liitteenä). 

 

Muutosten vaikutusta analysoitaessa todettiin, että ylläpitolupia ei valtakunnallisesti olla tällä hetkellä uusimassa, mutta Opetus- ja Kulttuuriministeriö tarkastaa oppilaitosten toiminnan taloudelliset edellytykset.

 

Käytännössä tässä prosessissa pyritään simuloimaan valtionosuussupistusten vaikutusta oppilaitoksiin tulevaisuudessa. 

 

Snellman-kesäyliopistossa valtionosuusrahoituksen osuus on vain 30 % ja suoraan toiminnasta syntyvä asiakasmaksuosuus liikkuu 55-60 % välillä vuosittain. Kevyt hallinnollinen rakenne (ei kiinteää omaisuutta, ei vakinaisia opettajia) mahdollistaa toiminnan nopean sopeuttamisen rahoitusmuutoksiin.

 

Pohjois-Savon opiston tuloista vapaan sivistystyön valtionosuudet ovat tällä hetkellä vain n. 8 %, joten supistusten vaikutukset ovat pienet. Suurempi merkitys on sillä, miten uusi rahoitusjärjestelmä ottaa huomioon opiston toiminnassa tapahtuneen voimakkaan kasvun.

 

Kuopion Kansalaisopiston valtionosuusrahoitus v. 2013 oli 33%, asiakastuotot 40%, kaupungin osuus ylläpitäjänä 26% sekä tuet ja avustukset 1%. Kansalaisopistojen ehdotettu uusi valtionosuuden  laskentamalli lisää rahoituksen ennakoitavuutta, edistää alueellista tasa-arvoa ja mahdollisuuksia palvelutarjonnan ylläpitämiseen. Kuopion osalta rahoituksen

yksikköhintaan tulee korotus.

 

 

Vapaan sivistystyön toiminnan kehittäminen

 

Kuopio pystyy tällä hetkellä hoitamaan varsin hyvin vapaan sivistystyön edunvalvonta-asioita valtakunnan tasolla: 

 

kansalaisopiston rehtori Kirsti Turunen on Kansalaisopistojen liiton hallituksen jäsen, Itä-Suomen vapaan sivistystyön yhteistyöelimen jäsen (Avi koordinoi), VST rakenne ja rahoitusryhmän kansalaisopistojaoston jäsen (OKM koordinoi) Snellman- kesäyliopiston rehtori Soili Meklin on Suomen kesäyliopistot ry:n hallituksen varapuheenjohtaja, Opetus- ja kulttuuriministeriön Kesäyliopistojaoston jäsen, Itä-Suomen vapaan sivistystyön yhteistyöelimen jäsen (Avi koordinoi) sekä VST rakenne ja rahoitusryhmän varajäsen (OKM koordinoi) Pohjois-Savon opiston rehtori Ensio Vatanen on selvitysmiehenä tutkimassa, voidaanko kansanopistoja verkostoida osakeyhtiöksi. Lisäksi pyritään syksyksi 2015 kokoamaan itäsuomalaisia kansanedustajia yhteiseen palaveriin vapaan sivistystyön merkeissä. 

 

Toimenpiteet yhteistyön tiivistämiseksi, seurantavastuut, rakenteelliset uudistukset

 

Vapaan sivistystyön laki velvoittaa koulutuksen järjestäjiä yhteistyön tiivistämiseen. Koulutustoimintoja on syytä koordinoida tehokkaasti ja huolehdittava siitä, ettei tehdä päällekkäistä työtä eikä kuluteta niukkojen resurssien aikana konkreettiseen koulutukseen tarkoitettuja rahoja muihin kohteisiin. Kts. yhteinen työnjako- ja yhteistyökuvaus (liitteenä).

 

Itä-Suomen kesäyliopistot tunnustelevat tällä hetkellä mahdollisuuksia yhdistymisiin. Liikehdinnän suunta ollut tässä vaiheessa se, että Snellman-kesäyliopisto on saanut tiedusteluja uusien toimipaikkojen mukaan ottamisesta. Neuvotteluista pisimmällä ollaan Kainuun korkeakouluyhdistyksen kanssa. Myös Itä-Suomen yliopisto on ilmoittanut yhteistyön edellytysten paranevan, jos itäsuomalaiset kesäyliopistot muodostaisivat kiinteämmän yhteenliittymän.

 

Pohjois-Savon opiston ylläpitämisluvan jatko on epävarmaa. Siksi opisto käy

neuvotteluja eri tahojen kanssa sekä maakunnallisesti että valtakunnan tasolla mahdollisista rakenteellisista yhdistymisistä. Yhtenä vaihtoehtona on

parhaillaan selvitettävänä oleva viidentoista kansanopiston "Suomen

kansanopisto Oy". Pohjois-Savon opisto on kuitenkin valmis pitkällekin

menevään yhteistyöhön esim. Kuopion kansalaisopiston kanssa, jos sillä

saadaan turvattua vapaan sivistystyön kansanopistokoulutuksen jatkuminen

Kuopiossa. Pohjaksi tulisi kuitenkin selvittää Pohjois-Savon opiston rakennusten ja maa-alueiden käyttöä myös mahdollisiin muihin tarkoituksiin.

 

Kansalaisopistokentän rakenteellinen kehittyminen on jatkuvassa prosessissa

kuntaliitosten johdosta ja alueellisia opistoja muodostettaessa. Rakenteiden

kehittäminen toteutuu ylläpitäjälähtöisesti, eikä erillisiä rakennetoimenpiteitä OKM.n taholta ole odotettavissa.

 

 

Kannanotto yhteen yhteiseen toimijaan

 

Työryhmä ei tällä hetkellä näe järkevänä yhdistää kaikkea vapaan sivistystyön

toimintaa yhden yhteisen toimijan nimiin. Kesäyliopistokentässä tapahtuvat

yhdistymissuunnitelmat kohdentuvat ensisijaisesti muihin kesäyliopistoihin.

Parhaillaan neuvotellaan yhdistymisestä Kainuun kesäyliopistoyhdistyksen

kanssa. Jos Kuopion kansalaisopiston ja Pohjois-Savon opiston toimintoja

halutaan yhdistää, on siitä tehtävä oma erillinen selvityksensä. Kuopion

Kansalaisopiston toiminta-alue ja volyymi on jo kuntaliitosten myötä muodostunut huomattavan suureksi (Suomen 6. suurin), joten tarvetta vielä suurempaan yksikköön ei tällä hetkellä ole.

 

Vaikutusten arviointi               

 

Esitys                                              Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee tiedoksi Vapaan sivistystyö tulevaisuus Kuopiossa – selvityksen. Selvitys toimitetaan edelleen kaupunginhallitukselle.

 

 

Liitteet

9

6073/2014 Vapaasivistystyön selvitys

 

10

6073/2014 Snellman-kesäyliopiston toiminta

 

11

6073/2014 Pohjois-Savon opisto 2014-2015

 

12

6073/2014 Kuopion Kansalaisopisto

 

13

6073/2014 Vapaa sivistystyö Kuopio kuvaus

 

                                                          Valmistelija                                                           

Heli Norja

puh.  017 18 4000

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen.

 

Päätös                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa