Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 16.12.2014/Pykälä 119

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 119

Asianro 8313/12.04.00.00/2014

 

 

Hyvinvointia liikunnasta / Kuopion kaupungin liikuntapalvelusuunnitelma

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Heli Norja
Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut

 

 

Vuoden 2015 alusta voimaan tulevan uuden liikuntalain mukaan kunnan tehtävänä on yleisten edellytysten luominen liikunnalle paikallistasolla. Kunnan tulee järjestää asukkailleen liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen. Tähän tavoitteeseen tulee pyrkiä mm. tukemalla kansalais- ja seuratoimintaa, rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja sekä kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä. Kunnan tulee kuulla kuntalaisia keskeisissä, liikuntaa koskevissa päätöksissä sekä arvioida kuntalaisten liikunta-aktiivisuutta osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Tehtävien toteuttaminen tulee tapahtua kunnan eri toimialojen yhteistyönä ns. poikkihallinnollisesti.

 

Liikuntalain tavoitteena on edistää (2 §):

1.       eri väestöryhmien mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa;

2.       väestön hyvinvointia ja terveyttä;

3.       fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista;

4.       lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä;

5.       liikunnan kansalais- ja seuratoimintaa;

6.       huippu-urheilua sekä

7.       liikunnan ja huippu-urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita

 

 

Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat arvot:

tasa-arvo, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys, monikulttuurisuus,

terveet elämäntavat, ympäristön kunnioittaminen, kestävä kehitys

 

Valtioneuvoston periaatepäätöksen (12/2008) ja voimassa olevan hallitusohjelman mukaan liikunnan tulee sisältyä peruspalveluluonteisena kuntien hyvinvointipolitiikkaan.

 

Yhä selvemmin on valtakunnallisesti ymmärretty liikunnan kaikinpuolinen hyvinvointia ja terveyttä edistävä vaikutus. Kuopiossa on paikallistasolla lähdetty järjestämään tältä pohjalta palveluita laajassa yhteistyössä.

 

Tärkeää on liikuntamahdollisuuksien tarjoaminen eri ikäisille kaupunkilaisille, erityisesti niille, joilla on heikommat mahdollisuudet elämäntilanteen, varallisuuden, vajaakuntoisuuden yms. takia. Keskeistä on lasten ja nuorten ohjaaminen liikunnalliseen elämäntapaan. Jotta tähän tavoitteeseen päästäisiin, Kuopiossa laitettiin liikkeelle jo vuonna 2006 ”Aktiivinen lapsuus ja nuoruus Kuopiossa” – kokonaisuuteen kuuluvat kulttuuri- ja liikuntapolut. Kaikille perusopetuksen oppilaille on tätä kautta tarjottu aktivoivaa liikuntaa mm. välituntiliikunnan ja liikunnallisten kerhojen avulla.

 

Yhtenä tärkeänä painopistealueena on ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen liikunnan kautta. Ammattilaisten lisäksi koulutetut vapaaehtoiset vertaisohjaajat liikuttavat viikoittain satoja kaupunkilaisia.

Kunnossa kaiken ikää (KKI) – kautta on jo yli kymmenen vuodenaikana saatu lisärahoitusta työikäisten aktivoimiseen liikunnan pariin. Vuosina 2014-2015 pääpaino on MENOX- liikuntaneuvonnan (selkeästi terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat) kehittämisellä pysyväksi toimintamalliksi Kuopioon sekä työttömien liikunnan aktivoinnissa.

 

Erityisryhmien osalta painotetaan vahvasti lapsiin ja nuoriin. Erityisliikuntaa kehitetään samanaikaisesti kahdella suunnalla; Toisaalta sovellettuina palveluina ja toisaalta integraation/ inklusion  pohjalta kaikille yhteisenä liikuntana.

 

Kuntaliitosten myötä Kuopio on laajentunut alueeltaan nopeasti. Tämä asettaa myös liikunnan aktivoinnille kovat haasteet. Perusteellisen alueilla jo olevien toimintojen ja tarpeiden  kartoituksen jälkeen toimintaa tulee suunnitella alueen asukkaat vahvasti osallistaen ja alueen omat mahdollisuudet huomioiden.

 

Kaiken toiminnan kannalta olennaista on yhteistyö eri palvelualueiden, järjestöjen, oppilaitosten yms. kanssa. Kaupunki jakaa vuosittain yleis- ja erityisavustuksia liikuntajärjestöille; vuonna 2014 noin 525.000 euroa 73:lle järjestölle. Lisäksi Kuopiossa on erittäin monipuolinen ja kattava liikunta-, ulkoilu- ja virkistysalueverkosto sekä runsaasti erilaisia liikuntapaikkoja. Edellä mainitusta kokonaisuudesta tehdään erillinen selvitys.

 

Kuopiossa on kehitetty yhteistyössä ns. liikuntapalveluketjuajattelua.

 

KUVIO 1.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusterveydenhuollon kuntoutukseen asiakkaita tulee lääkärin lähetteellä. Henkilökohtaisen tarkastelun jälkeen asiakkaita ohjataan yksilölliseen ryhmäkuntoutukseen tai hyvinvointipalveluiden tai kansalaisopiston liikuntaryhmiin, sekä seurojen tai yksityisten/yritysten  tarjoamiin palveluihin aina kunkin henkilön tilanteen ja tarpeen mukaan. Tavoitteena on pitemmällä tähtäimellä kuntoutettavan omaehtoinen liikunnan harrastaminen.

 

Kuopiolaisten lasten- ja nuorten liikkumista ja ravintotottumuksia on arvioitu jo vuosien ajan Itä-Suomen yliopiston Lasten  liikunta- ja ravitsemus- tutkimuksen ja sen jatkon Koulunsa aloittavien lasten terveydenedistämisen (KALT) - tutkimuksen kautta. Lisäksi tietoa on saatu mm. valtakunnallisesta Kouluterveyskyselystä. Liikunnan aktivoinnin ja kansalaisopiston liikuntaryhmien asiakkailta kerätään palautetta säännöllisesti toiminnan kehittämistä varten. 

 

Hyvinvointia liikunnasta - selvityksessä keskitytään kuvaamaan Kuopion kaupungin liikunnan aktivoinnin nykytilaa ja pohtimaan kehittämisen suuntaviivoja.

 

Vaikutusten arviointi               

 

 

Esitys                                              Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy Hyvinvointia liikunnasta/ Kuopion kaupungin liikuntapalvelusuunnitelman pohjaksi kaupungin liikunnan aktivoinnin jatkokehittämiselle.

 

Liitteet

8

8313/2014 Liikuntapalvelusuunnitelma 2014 - 2020

 

                                                         

                                                          Valmistelija                                                           

Heli Norja

puh.  017 18 4000

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Kaupunginhallituksen jäsen Harri Auvinen saapui kokoukseen klo 17.00 tämän asian esittelyn aikana.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa