Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuopion ja Maaningan yhdistymishallitus
Pöytäkirja 09.12.2014/Pykälä 33

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 33

Asianro 7346/00.00.00.02/2014

 

 

Ennakkoäänestyspaikkojen määrääminen eduskuntavaaleissa 2015

 

 

 

                                                          Keskusvaalilautakunta 26.11.2014 § 19:

 

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Vesa Toivanen
Kaupunginkanslia

 

Ennakkoäänestyksen ajankohta ja äänestystä koskevat säännökset

 

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 8.–14.4.2015 välisenä aikana.

 

Vaalilain mukaan kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista kunnassa määrää kunnanhallitus.

 

Valtioneuvosto on 13.3.2014 päättänyt Kuopion kaupungin ja Maaningan kunnan yhdistymisestä siten, että Maaningan kunta lakkaa 1.1.2015 ja se liitetään osaksi Kuopion kaupunkia.

 

Kuntarakennelain (1698/2009) 10 §:n mukaan yhdistyvien kuntien valtuustot valitsevat yhdistymishallituksen yhdistymissopimuksessa sovitulla tavalla. Kuopion kaupunginvaltuusto ja Maaningan kunnanvaltuusto ovat asettaneet yhdistymishallituksen kokouksissaan tammikuussa 2013.

 

Yhdistymishallitus vastaa yhdistymissopimuksen toimeenpanosta ja huolehtii uuden kunnan toiminnan ja hallinnon järjestämisen valmistelusta. Kuntien yhdistyessä vaalien järjestämiseen liittyvistä toimista huolehtiminen kuuluu yhdistymishallitukselle (kuntarakennelaki 23 §).

 

Vaalilain 9 §:n mukaan ennakkoäänestyspaikkoja ovat mm:

 

1         ne kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat, joiden lukumäärästä ja sijainnista kunnanhallitus päättää ja joita on oltava, jollei erityisestä syystä muuta johdu, jokaisessa kunnassa vähintään yksi, sekä

 

2         sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset (laitos).

 

Lisäksi kunnalla on mahdollisuus määrätä ennakkoäänestys sellaiseen sosiaalihuollon toimintayksikköön, jossa ei anneta ympärivuorokautista hoitoa. Muutoin ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt, sairaalat ja rangaistuslaitokset kuuluvat ennakkoäänestyksen piiriin suoraan lain perusteella.

 

Kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka on äänestystä varten avoinna kaikkina päivinä ennakkoäänestyksen ajanjaksona, jollei kunnanhallituksen päätöksellä erityisistä syistä toisin määrätä. Kunta voi puolestaan hankkia ennakkoäänestyksen toimittamisen kokonaan tai osittain luotettavalta ja tehtävään sopivalta muulta organisaatiolta.

 

Ennakkoäänestyksestä kotimaan yleisessä äänestyspaikassa huolehtivat keskusvaalilautakunnan määräämät vaalitoimitsijat, joita tulee olla ennakkoäänestyspaikassa vähintään kaksi yhtä aikaa saapuvilla. Laitoksissa ennakkoäänestyksestä huolehtivat vaalitoimikunnat.

 

Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa aikana, joka ei saa olla arkipäivisin ennen klo 8:aa eikä kello 20:n jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen klo 9:ää eikä klo 18:n jälkeen.

 

Kunnan on merkittävä yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja koskevat tiedot äänestyspaikkarekisteriin 23.1.2015 mennessä.

 

Oikeusministeriön ohjeiden mukaan ennakkoäänestyspaikkoja tulee kunnassa olla riittävästi suhteessa kunnan äänioikeutettujen määrään. Ministeriö suosittelee ennakkoäänestyspaikkojen sijoittamista sellaisiin paikkoihin, missä äänestäjien muutoinkin tiedetään liikkuvan. Hyviä kokemuksia ennakkoäänestyspaikkojen järjestämisestä on saatu mm. postikonttoreissa, kirjastoissa, erilaisten liike- tai kauppakeskusten aulatiloissa ja eri oppilaitoksissa.

 

Itella Posti Oy:n järjestämät ennakkoäänestyspaikat

 

Itella Posti Oy (jäljempänä Itella) on tarjonnut eduskuntavaalien ennakkoäänestyksen järjestämisestä seuraavissa toimipisteissä:

 

70100 Kuopio

Kauppakatu 40–42

70700 Kuopio

Savilahdentie 10

70780 Kuopio

Kolmisopentie 3

 

Äänestys tapahtuu toimipisteissä niiden normaaleina aukioloaikoina sekä lauantaina klo 10–16 ja sunnuntaina klo 12–16.

 

Kunnan järjestämät yleiset ennakkoäänestyspaikat

 

Kunnalla on lain mukaan mahdollisuus järjestää harkintansa mukaan ennakkoäänestys postikonttoreiden lisäksi myös muissa tiloissa.

 

Keskusvaalilautakunnalla ei ole kuitenkaan käytettävissään omaa henkilökuntaa laajemman ennakkoäänestyksen järjestämiseksi kunnan alueella. Käytännössä vaalitoimitsijoina ovat toimineet pääosin Itä-Suomen yliopiston opiskelijat.

 

Kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa tulee olla saapuvilla yhtaikaa ainakin kaksi vaalitoimitsijaa. Lisäksi on otettava huomioon, että vaalitoimitsijana toimiminen edellyttää tarkkuutta ja luotettavuutta. Päätettäessä ennakkoäänestyspaikoista on oltava myös varmuus siitä, että ennakkoäänestysajankohtana on käytettävissä pätevä henkilökunta ja riittävät tilat.

 

Suuri osa ennakkoäänestäjistä käy äänestämässä Itellan myyntipisteissä ja ne muodostavatkin siten keskeisen osan Kuopion kaupungin ennakkoäänestyspaikkajärjestelyistä.


 

 

Kokemuksia v. 2014 EU-vaalien ennakkoäänestyksestä

 

EU-vaalien ennakkoäänestys järjestettiin kaupungin toimesta Itellan toimipisteiden 70100 Kuopio (keskusta), 70700 (Prisma) ja 70780 Kuopio (Kolmisoppi) lisäksi, Puijonlaakson kirjastolla, yliopiston tiloissa (Studentia), kaupunginkirjastolla, Vehmersalmen kirjastolla, Riistaveden kirjastolla, Mäntylän palvelutalolla, Petosen nuorisotalolla, Matkuksen kauppakeskuksessa, Päivärannan kauppakeskuksessa, kaupungintalolla ja Karttulan palvelupisteessä. Nilsiässä ennakkoäänestys järjestettiin aiempien vaalien mukaisesti kaupungintalolla, Palonurmen koululla, Siikajärven kyläkaupalla ja Pajulahden koululla

 

Ennakkoäänestyspaikkojen sijainti todettiin pääosin hyväksi ja toimivaksi. Paikkojen lukumäärä on myös riittävä ja niiden ylläpito onnistui käytettävissä olevalla henkilökunnalla. Petosen ennakkoäänestyspaikan saavutettavuus rakennuksen toisessa kerroksessa on kuitenkin todettu hankalaksi. 

 

Ennakkoäänestyksen järjestely vuoden 2015 eduskuntavaaleissa

 

Ennakkoäänestys on tarkoitus järjestää pääosin edellisten vaalien tavoin.

 

Petosen ennakkoäänestyspaikka on tarkoitus siirtää seurakuntakeskuksen tiloihin os. Pyörönkaari 21. Seurakuntatalon tilat soveltuvat paremmin äänestykseen mm. liikuntarajoitteisten henkilöiden osalta.

 

Maaningan ennakkoäänestyspaikka on tarkoitus siirtää kirjastolta kunnantalolle, joka on myös vaalipäivän äänestyspaikka.

 

Itellan toimipaikoissa ennakkoäänestys tapahtuisi toimipaikan normaaleina aukioloaikoina ja lisäksi viikonloppuna. Kirjastoihin sijoitettavat ennakkoäänestyspisteet olisivat pääosin auki kirjastojen normaalien aukioloaikojen mukaisesti ja myös viikonloppuna. Myös muissa ennakkoäänestyspisteissä äänestys toimitettaisiin arkipäivisin ja viikonloppuna lukuun ottamatta yliopiston toimipistettä, jossa äänestystä ei toimiteta viikonloppuna oppilaitoksen ollessa suljettuna sekä Nilsiässä olevia ennakkoäänestyspaikkoja, joiden osalta noudatetaan aiempaa käytäntöä.

 

Todettakoon vielä, että liikuntarajoitteisella henkilöllä on mahdollisuus lain mukaan äänestää ennakkoon kotonaan. Kotiäänestyksen toimittavat keskusvaalilautakunnan määräämät vaalitoimitsijat.

 

Kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat vuoden 2015 eduskuntavaaleissa olisivat siten seuraavat:

 

 

1.       Itella Posti Oy:n toimipaikat

 

Toimipaikka                                                               Päivä                  Aukioloaika

 

70100 Kuopio, Kauppakatu 40–42                    8.–10.4.             8–19

                                                                                       11.4.                   10–16

                                                                                       12.4.                   12–16

                                                                                       13.–14.4.           8–20

 

70700 Kuopio, Savilahdentie 10                         8.–10.4              10–20

                                                                                       11.4.                   10–16

                                                                                       12.4.                   12–16

                                                                                       13.–14.4            10–20

 

70780 Kuopio, Kolmisopentie 3                         8.–10.4.             9–19

                                                                                       11.4.                   10–16

                                                                                       12.4.                   12–16

                                                                                       13.–14.4.           9–20

 

 

2.       Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampus (Studentia-rakennus), Yliopistonranta 3

 

                                                                                       Päivä                  Aukioloaika

 

                                                                                       8.–10.4.             10–17

                                                                                       13.–14.4.           10–17

 

 

3.       Vehmersalmen kirjasto, Vehmersalmentie 27, 71310 Vehmersalmi

 

                                                                                       Päivä                  Aukioloaika

 

                                                                                       8.4.                      13–19

                                                                                       9.–10.4.             9–15

                                                                                       11.–12.4.           10–15

                                                                                       13.4.                   13–19

                                                                                       14.4.                   9–15

 

 

4.       Riistaveden kirjasto, Vaarutie 1, 71160 Riistavesi

 

                                                                                       Päivä                  Aukioloaika

 

                                                                                       8.4.                      10–16

                                                                                       10.4.                   10–16

                                                                                       11.–12.4.           10–15

                                                                                       13.–14.4.           13–19

 

 

5.       Puijonlaakson kirjasto, Mailatie 2, 70200 Kuopio

 

                                                                                       Päivä                  Aukioloaika

 

                                                                                       8.–9.4.               13–19

                                                                                       10.4.                   10–16

                                                                                       11.–12.4.           10–15

                                                                                       13.–14.4.           13–19

 


 

 

6.       Kaupunginkirjasto, Maaherrankatu 12, 70100 Kuopio

 

                                                                                       Päivä                  Aukioloaika

 

                                                                                       8.–10.4.             11–19

                                                                                       11.–12.4.           10–15

                                                                                       13.–14.4.           11–19

 

 

7.       Kuopion Vanhustenkotiyhdistys ry:n toimintakeskus Mäntylä, Untamonkatu 5, 70500 Kuopio

 

                                                                                       Päivä                  Aukioloaika

 

                                                                                       8.–10.4.             14–19

                                                                                       11.–12.4.           10–16

                                                                                       13.–14.4.           14–19

 

 

8.       Kaupungintalo, Tulliportinkatu 31, 70100 Kuopio

 

                                                                                       Päivä                  Aukioloaika     

 

                                                                                       8.–10.4.             9–16

                                                                                       11.–12.4.           10–16

                                                                                       13.–14.4.           9–16

 

 

9.       Petosen seurakuntatalo, Pyörönkaari 21, 70820 Kuopio

 

                                                                                       Päivä                  Aukioloaika

 

                                                                                       8.–10.4.             10–17

                                                                                       11.–12.4.           10–16

                                                                                       13.–14.4.           10–17

 

 

10.   Päivärannan kauppakeskus, Päivärannantie 18, 70420 Kuopio

 

                                                                                       Päivä                  Aukioloaika

 

                                                                                       8.–10.4.             12–20

                                                                                       11.4.                   10–16

                                                                                       12.4.                   12–16

                                                                                       13.–14.4.           12–20

 


 

 

11.   Matkuksen kauppakeskus, Matkuksentie 60, 70800 Kuopion kaupunki

 

                                                                                       Päivä                  Aukioloaika

 

                                                                                       8.–10.4.             12–20

                                                                                       11.4.                   10–18

                                                                                       12.4.                   12–18

                                                                                       13.–14.4.           12–20

 

 

12.   Karttulan palvelupiste, Kissakuusentie 6, 72100 Karttula

 

                                                                                       Päivä                  Aukioloaika

 

                                                                                       8.–10.4.             10–15

                                                                                       11.–12.4.           10–14

                                                                                       13.–14.4.           10–18

 

 

13.   Nilsiän virastotalo, Nilsiäntie 78, 73300 Nilsiä

 

                                                                                       Päivä                  Aukioloaika

 

                                                                                       8.–10.4.             9–17

                                                                                       11.–12.4.           10–14

                                                                                       13.–14.4.           9–17

 

 

14.   Palonurmen koulu, Palonurmentie 780, 73810 Palonurmi

 

                                                                                       Päivä                  Aukioloaika

 

                                                                                       8.4.                      9–11

 

 

15.   Siikajärven kyläkauppa, Karintie 237, 73830 Siikajärvi

 

                                                                                       Päivä                  Aukioloaika

 

                                                                                       8.4.                      13–15

 

 

16.   Pajulahden koulu, Kortteisenmäentie 21, 73360 Pajulahti

 

                                                                                       Päivä                  Aukioloaika

 

                                                                                       9.4.                      16–18

 


 

 

17.   Maaningan palvelupiste, Maaningantie 32, 71750 Maaninka

 

                                                                                       Päivä                  Aukioloaika

 

                                                                                       8.–10.4.             10–15

                                                                                       11.–12.4.           12–16

                                                                                       13.4.                   10–15

                                                                                       14.4.                   12–18

 

 

Vaikutusten arviointi                Asia on ilmastopoliittisesti neutraali ja yritysvaikutuksiltaan positiivinen.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Vesa Toivanen

puh.  044 718 2041

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Keskusvaalilautakunnan sihteeri Vesa Toivanen

 

Ehdotan keskusvaalilautakunnalle ja edelleen yhdistymishallitukselle, että

1.       Kaupunki hyväksyy liitteenä olevan Itella Posti Oy:n tarjouksen ennakkoäänestyksen järjestämisestä Kuopion kaupungissa.

 

2.       Vuoden 2015 eduskuntavaalien ennakkoäänestys Kuopion kaupungissa järjestetään muutoin edellä mainituin tavoin.

 

3.       Äänestyspaikkojen päivittäisiin aukioloaikoihin voidaan tehdä vähäisiä muutoksia kansliatoimenpitein.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

Liitteet

1

7346/2014 Sopimus vuoden 2015 eduskuntavaalin ennakkoäänestyksen hoitamisesta Itellan ennakkoäänestyspisteissä

 

                                                         

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Yhdistymishallitus päättää, että

1. Kaupunki hyväksyy liitteenä olevan Itella Posti Oy:n tarjouksen ennakkoäänestyksen järjestämisestä Kuopion kaupungissa.

2. Vuoden 2015 eduskuntavaalien ennakkoäänestys Kuopion kaupungissa järjestetään muutoin edellä mainituin tavoin.

3. Äänestyspaikkojen päivittäisiin aukioloaikoihin voidaan tehdä vähäisiä muutoksia kansliatoimenpitein.


 

 

Päätös                                            Yhdistymishallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa