Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.12.2014/Pykälä 431

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 431

Asianro 6694/00.01.00/2014

 

 

Energiatoimintojen yhtiöittäminen

 

 

 

Eduskunta on hyväksynyt 18.6.2013 lain kuntalain muuttamisesta (626/2013) ja muutos on tullut voimaan 1.9.2013. Lakimuutos liittyy pääosin Euroopan komission EU-valtiontukisäännöksien vastaisiksi katsomien tukien poistamiseen.

 

Uusi kuntalain 2 a§ velvoittaa eräin poikkeuksin kunnan antamaan kilpailutilanteessa markkinoilla harjoittamansa tehtävät osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus). Muutosta koskevan siirtymäsäännöksen mukaan jos kunta tai kuntayhtymä on ennen tämän lain voimaantuloa hoitanut tehtävää omana toimintanaan kilpailutilanteessa markkinoilla, kunnan tai kuntayhtymän on viimeistään vuoden 2014 loppuun mennessä siirrettävä tehtävä hoidettavaksi yhtiö-, yhteisö- tai säätiömuodossa taikka järjestettävä toiminta muutoin siten, ettei toiminta vääristä kilpailua. Lain perusteluissa (HE 32/2013) mainitaan erikseen, että kunnallisena liikelaitoksena toimivat energiayhtiöt kuuluvat yhtiöittämisvelvoitteen piiriin.

 

Ennen 1.9.2013 kilpailutilanteessa markkinoilla hoidetun tehtävän siirto edellä mainituin tavoin katsotaan työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 10 §:ssä ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 25 §:ssä tarkoitetuksi liikkeen luovutukseksi.

 

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 10.11.2014, että Kuopion Energia liikelaitoksen koko toiminta siirretään Kuopion Energia Oy:lle 31.12.2014 osittain liiketoimintakaupalla ja osittain apporttiluovutuksena. Tämän jälkeen sähkönsiirtoliiketoiminta siirretään edelleen perustettavalle Kuopion Energia Oy:n tytäryhtiölle.

 

Kaupunginvaltuusto oikeutti tekemällään päätöksellä kaupunginhallituksen päättämään liikelaitoksen toiminnan, omaisuuden ja henkilöstön siirtymistä koskevista tarkemmista järjestelyistä ja sopimuksista. Lisäksi se oikeutti kaupunginhallituksen päättämään tarkemmista lainaehdoista.

 

KPMG Oy on määritellyt Kuopion Energia Oy:n ja kaupungin väliselle, kaukolämpö- ja sähkönsiirtotoimintojen yhtiöittämisen yhteydessä syntyvälle lainan korolle markkinaehtoisen vaihteluvälin, joka on 3,38–6,09 %. Tehdyn analyysin perusteella lainan korkoa 5,30 % voidaan pitää KPMG Oy:n näkemyksen mukaan markkinaehtoisena Kuopion Energia Oy:n ja kaupungin väliselle lainalle. Analyysin yhteydessä tehdyn luottoluokituksen pohjalta kaupunki tarkistaa Kuopion Energia Oy:n ulkoisille lainoille myöntämiensä takausten provisiotasoa vuoden 2015 alkupuolella.

 

Kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen jälkeen on valmisteltu energiatoimintojen yhtiöittämiseen liittyvää asiakirjakokonaisuutta. Toimintojen uudelleenorganisointiin liittyvät asiakirjaluonnokset ovat valmistuneet ja ne jaetaan esityslistan liiteaineistona.

 

Viiteaineistona jaetaan lisäksi Verohallinnon muistio 25.11.2014 liittyen korkokulujen vähennyskelpoisuuteen.

 

Merkitään, että omistajaohjausjaosto on 1.12. pitämässään kokouksessa ohjeistanut Kuopion Energia Oy:n yhtiökokousedustaja Jukka Pulkkista hyväksymään 5.12.2014 pidettävässä tilaisuudessa esitettävä osakeanti, apporttiselvitys sekä muu aineisto.

 

 

Liitteet

2

6694/2014 Kauppakirja liitteineen

 

3

6694/2014 Lainasopimus

 

4

6694/2014 Osakkeenomistajan päätös LUONNOS

 

Viiteaineisto

1

6694/2014 Verohallinnon muistio 25.11.2014

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jarmo Pirhonen

puh.  017 18 2790

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh.

1.       hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen Kuopion Energia liikelaitoksen toiminnan luovuttamisesta Kuopion Energia Oy:lle liitteineen,

2.       hyväksyy liitteenä olevan lainasopimuksen Kuopion kaupungin ja Kuopion Energia Oy:n välillä,

3.       päättää merkitä 9000 kpl Kuopion Energia Oy:n uusia osakkeita liiketoimintojen siirron toteuttamiseksi liitteenä olevassa Kuopion Energia Oy:n osakkeenomistajan päätösluonnoksessa esitetyin ehdoin,

4.       oikeuttaa tekemään asiakirjoihin teknisluonteisia korjauksia kansliatoimenpitein ja

5.       päättää, että päätös pannaan täytäntöön välittömästi.

 

 

Päätös                                            Merkittiin, että valtuuston I varapuheenjohtaja Sari Raassina ja jäsen Jukka Pulkkinen poistuivat kokouksesta esteellisinä (yhteisöjäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa