Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 17.12.2014/Pykälä 231

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 231

Asianro 3041/10.02.03/2012

 

 

Asemakaavan muutosehdotus / Talo Oy Kuopion Tulliportinkatu 27 / Multimäki 4-8-(tontit) 3, 5 ja 7

 

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

 

 

Tiivistelmä:

Torin koilliskulmaukseen, kortteliin 4-8 valmistellaan asemakaavan muutosta, jonka tarkoituksena on mahdollistaa Lasitalon korvaaminen uudella asuin-, liike-, toimisto- ja palveluasumisrakennuksella ja samassa korttelissa sijaitsevien liiketilojen yhdistämisen kauppakeskukseksi. Keilatalon tontilla mahdollistetaan ullakkokerroksen muuttaminen asuintiloiksi ja Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen omistamalla tontilla Käsityökadun puoleisen 2-kerroksisen osan korottaminen kolmella kerroksella, joka mahdollistaisi entisen pankkikiinteistön muuttamisen hotelliksi. Kellaritiloihin on esitetty rakennettavaksi autopaikkoja. Ajo pysäköintitiloihin esitetään tapahtuvan Puijonkadulta Eläkevakuutusosakeyhtiö Ilmarisen tontilla sijaitsevan ajoluiskan kautta. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy ehdotuksen nähtäville asetettavaksi.

 

Kaava-alue                                    Suunnittelualue sijaitsee ruutukaavakeskustassa, torilta 100 metriä koilliseen Puijonkadun, Tulliportinkadun, Käsityökadun ja Maljalahdenkadun rajaamalla alueella. Aluerajausta on laajennettu vireilletulovaiheen rajauksesta liittämällä siihen mukaan osa Käsityökatua.

 

Laadintaperusteet, päätökset ja suunnitelmat

 

Kaavatyö on tullut vireille Talo Oy Tulliportinkatu 27 hakemuksesta 18.10.2010. Kaavatyö on sisältynyt vuosien 2011 - 2014 kaavoituskatsauksiin ja asemakaavoitusohjelmaan. Kaavoituksen käynnistämissopimus on allekirjoitettu 19.2.2013.

 

Kaavoitustilanne                        Maakuntakaavassa ja keskeisen kaupunkialueen yleiskaavassa alue on keskustatoimintojen aluetta. Asemakaavassa kortteli on liikerakennusten korttelialuetta, jossa sallitusta kerrosalasta saa enintään 20 % käyttää asuinhuoneistoiksi.

 

Nykyinen tilanne                        Tontilla 4-8-3 on vuonna 1962 valmistunut, 1 763 k-m2 suuruinen liikerakennus (Lasitalo).

 

Tontilla 4-8-5 on vuonna 1956 valmistunut, 4 587 k-m2 suuruinen asuin-liike-toimistorakennus (Keilatalo).

 

Tontilla 4-8-7 on vuonna 1977 valmistunut liike-toimistorakennus (alkujaan pankki), 5 498 k-m2.

 

Suunnittelualue kuuluu ruutukaavakeskustan korttelialueeseen ja nivoutuu kiinteästi toiminnoiltaan keskustan palvelualueeseen, liikenne- ja rännikatuverkostoihin.

 

Maanomistus                              Tontin 4-8-5 ja sillä olevan rakennuksen (Lasitalo) omistaa Talo Oy Tulliportinkatu 27. Tontin 4-8-5 ja sillä olevan rakennuksen omistaa Keilatalo Oy. Tontin 4-8-7 ja sillä olevan rakennuksen omistaa Eläkevakuutusosakeyhtiö Ilmarinen.

 

Asemakaavan muutosehdotus

 

Asemakaavan muutoksessa tontit 4-8-3 ja 5 on kaavoitettu asuin-, liike-, toimisto- ja palveluasumisrakennusten korttelialueeksi (ALP-4) ja tontti 4-8-7 liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (KL).

 

Asemakaavanmuutoksella ei osoiteta tavanomaiseen tapaan rakennusoikeutta kerrosalaneliömetreinä, vaan rakennusoikeus määritellään rakennusten tarkan massoittelun (rakennusalat ja rakennusten korkeus) avulla.

 

Aineistoon liittyvien laskelmien mukaan rakennusoikeus liike- ja toimistorakennusten tontilla 4-8-7 on n. 6 650 k-m2 (e=2.94). Rakennusoikeuden lisäys on n. 1 150 k-m2.

 

Tontin 4-8-3 rakennusoikeus on n. 3 900 k-m2, josta asuntoihin kohdistuu n. 3 200 k-m2 ja liiketiloihin n. 700 k-m2 (e= 3.3). Rakennusoikeuden lisäys on n. 1 500 k-m2.

 

Tontin 4-8-5 rakennusoikeus on n. 5 300 k-m2 (e= 5.3), jossa lisäystä toteutettuun nähden on n. 280 k-m2.

 

Koko korttelin rakennusoikeus on asemakaavan muutosehdotuksessa määritellyissä rajoissa ja luonnossuunnitelmien mukaan n. 15 600 k-m2 (e=0,35).

 

Autopaikkanormi on esitetty liike- ja toimistorakentamiselle (1 ap/80 Km2), majoitustiloille (1ap/80 Rm2), palveluasumistiloille (1ap/200 P m2) ja asunnoille (2 ap/3 as). Kaavaan sisältyy myös polkupyöränormi (1 pp/80 Km2) ja asuntojen polkupyöräpaikat toteutetaan rakennusjärjestyksen mukaisesti (2 pp/as).

 

Tontilla 4-8-7 puolet tonttia varten vaadittavista autopaikoista saa sijoittaa YA -korttelialueille tai muille pysäköintiin varattaville alueille (yap/50) ja tontin 4-8-5 autopaikoista kaikki.

 

Käsittelyvaiheet                         Asemakaavan vireilletuloaineisto on annettu kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi 5.6.2013. Aineisto on ollut nähtävänä vireilletulokuulutuksen nähtävänäolon yhteydessä 10.6.–2.8.2013. Nähtävänäoloaikana ei jätetty mielipiteitä. Kaavoituksen aloituskokous on pidetty 22.5.2013. Kaavoituksen käynnistämissopimus on laadittu 19.2.2013.

 

Valmisteluvaiheen aineisto on annettu kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi 14.5.2014. Valmisteluaineisto on ollut nähtävänä 26.5.–27.6.2014 ja aineistosta on järjestetty tiedotus- ja keskustelutilaisuus sidosryhmille 11.6.2014. Valmisteluaineistosta on saatu kolme lausuntoa ja yksi mielipide sekä lausuntokokouksessa neljä lausuntoa. Ehdotusaineisto on laadittu saatujen kannanottojen ja käytyjen neuvottelujen pohjalta.

 

Jatkotoimenpiteet                    Kaupunkirakennelautakunnan hyväksymä asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville.

 

Kaavamuutoksen hakijan kanssa laaditaan sopimus MRL 12 a luvun mukaisesti yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvauksesta.

 

Hyväksyvä viranomainen        Kaupunginvaltuusto

 

Vaikutusten arviointi                Hanke ei hajauta yhdyskuntarakennetta, vaan tiivistää keskustatoimintoja ja hyödyntää olemassa olevaa kunnallistekniikkaa sekä palveluverkostoa. Kaavan mukainen ratkaisu ei vaikuta oleellisesti myöskään liikenteestä aiheutuviin päästöihin. Näin ollen hankkeen ilmastopoliittiset vaikutukset ovat positiivisia.

 

Kaupunkikeskustaan sijoittuvat liike-, toimistotilat tukevat keskustan elinvoimaisuutta sekä lisäävät sen palvelutarjontaa ja tarjoavat uusia työpaikkoja. Ydinkeskustaan sijoittuvat asuintilat puolestaan lisäävät keskustan palvelujen kysyntää. Hankkeen yritysvaikutukset ovat positiiviset.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen asetettavaksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Mikäli ehdotukseen ei muistutuksissa tai lausunnoissa esitetä muutoksia, kaavanmuutosehdotus esitetään edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

Ehdotusaineisto toimitetaan tiedoksi mahdollista lausuntoa varten ympäristö- ja rakennuslautakunnalle sekä Pohjois-Savon pelastuslautakunnalle. Lisäksi aineisto lähetetään tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristövastuualueelle.

 

 

Liitteet

6

3041/2012 Asemakaavan muutoksen seurantalomake (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

7

3041/2012 Pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen (jaetaan, julkaistaan internetissä)

 

8

3041/2012 Ehdotusvaiheen havainnekuvat (jaetaan, julkaistaan internetissä)

 

9

3041/2012 Ote ajantasa-asemakaavasta ja poistettava asemakaava (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

10

3041/2012 Kohdeinventointi Talo Oy Tulliportinkatu 27 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

11

3041/2012 Valmisteluvaiheen havainnekuvat ja vaihtoehdot (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

12

3041/2012 Kaavaselostus (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

13

3041/2012 Asemakaavakartta (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

14

3041/2012 valmisteluvaiheen mielipiteet ja lausunnot vastineineen (jaetaan, julkaistaan internetissä)

 

Asiakirjoissa: selostus liitteineen, asemakaavakartta 1:500, havainneaineisto / rakentamistapaohje, ote ajantasakaavasta ja poistokartta, osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavoituksen käynnistämissopimus (kopio), Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristövastuualueen, Pohjois-Savon Pelastuslaitoksen ja laajennetun kaupunkikuvatyöryhmän lausunnot ja Keilatalon hallituksen mielipide (kopiot), lausuntokokousmuistio, kohdeinventointi Talo Oy Tulliportinkatu 27, valmistelu- ja vireilletuloaineisto.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Pauli Sonninen

puh. +358 044 718 5439

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että kaavoitusinsinööri Pauli Sonninen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

 

Merkitään, että tämän asian käsittelyn jälkeen käsiteltiin asia nro 4.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa