Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 17.12.2014/Pykälä 233

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 233

Asianro 5237/10.02.06/2014

 

 

Maaningan ja Kuopion asemakaava-alueilla olevien samannimisten katujen nimimuutokset

 

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

 

 

Tiivistelmä:

Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se päättää muuttaa kadun nimet esityksen mukaisesti:

 

Nimen muutosten perusteet

 

Maaningan ja Kuopion alueella on 84 samannimistä tai lähes samannimistä katua/tietä. Ennen vuoden 2015 alusta tapahtuvaa kuntaliitosta pyritään nimiä muuttamaan niin, ettei ongelmia syntyisi esimerkiksi hälytysajoneuvojen tilaustilanteissa. Tien nimen muuttaminen helpottaa myös taksien ja postin löytämistä oikeaan osoitteeseen.

 

Maankäyttö ja rakennuslain 55 §:n 4 mom:n mukaan ”Asemakaavassa määrätään kadun ja muun yleisen alueen nimi samoin kuin kunnanosan ja korttelin numero. Kadun ja muun yleisen alueen nimi ja edellä mainitut numerotiedot voidaan muuttaa myös kunnan erillisellä päätöksellä siten kuin kuntalaissa säädetään kunnan päätöksenteosta”. Tämä menettely nopeuttaa katunimien muuttamista asemakaavan muutoksiin verrattuna.

 

Kunta päättää osoiteasioista, mutta nimimuutokset pyritään tekemään yhteistyössä asukkaiden kanssa. Siihen, kumman kunnan puolella nimi muutetaan, vaikuttaa kadun varrelle annettujen osoitteiden ja ympärivuotisten asuntojen sekä yritysten lukumäärä. Lisäksi ratkaisuun vaikuttaa mm. kadun nimen ikä ja nimihistoria.

 

Muutettava kadun nimi aiheuttaa jossain määrin hankaluuksia ja kustannuksia kadun varrella olevien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille, etenkin kun on kysymys yritystoiminnasta (mm. osoitemuutoksen ilmoittaminen ja painettujen esitteiden, kirjekuorien yms. uusiminen). Joillekin asukkaille nykyiset nimet saattavat sisältää myös tunnearvoja.

 

Nimen muutoksen jälkeen uudet nimet muutetaan mahdollisimman nopeasti opaskarttoihin. Siirtymävaiheessa saattaa kuitenkin syntyä sekaannuksia ennen kuin uudet nimet vakiintuvat käytössä. Esim. navigaattorien osoitetietojen päivittymiseen kaupunki ei pysty vaikuttamaan.

 

Osoitteessa kadun nimi vaihtuu, mutta numero pysyy pääsääntöisesti ennallaan. Uusi osoite voidaan ottaa käyttöön, kun kadun nimikyltti on vaihdettu kunnan toimesta. Kunta ilmoittaa kadun nimen muutoksesta pelastustoimelle, maistraattiin ja postiin.

 


 

Käsittelyvaiheet ja tiedottaminen

 

Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin välisessä palaverissa 11.4.2014 käytiin läpi Maaningan ja Kuopion alueilla olevat samat kadun- ja tienimet sekä valittiin mitkä muutetaan. Asemakaava-alueella Kuopion muutettavaksi tulivat 51.kaupunginosan (Tahko) Hovintie, 42. kaupunginosan (Vehmersalmi) Kangastie, 41.kaupunginosan (Kurkimäki) Koivukuja, Myllyntie ja Toukolantie sekä 34. kaupunginosan (Pirtti) Pirttilahdentie.

 

Nimiehdotukset postitettiin14.7.2014 tiedoksi kadun varrella asuville ja asukasyhdistyksille. Asukkaita pyydettiin ilmoittamaan kantansa nimiehdotuksiin 31.8.2014 mennessä. Asukkaille esitettiin Hovintien nimen muuttamista Honkahovintieksi, Kangastien nimen muuttamista Kariketieksi, Koivukujan nimen muuttamista Norkkokujaksi, Myllyntien nimen muuttamista Myllynkiventieksi, Pirttilahdentien nimen muuttamista Pirttilahdenkierroksi ja Toukolantien nimen muuttamista Lehtoniityntieksi.

 

Hovintien muutoksesta saatiin yksi kannanotto, Pirttilahdentiestä 10 kannanottoa, Toukolantiestä kaksi kannanottoa sekä Koivukujasta kaksi kannanottoa, joista toisessa viisi allekirjoittajaa.

 

Nimistötoimikunta käsitteli saatuja kannanottoja ja nimiehdotuksia kokouksessaan 16.10.2014 ja päätti esittää kaupunkirakennelautakunnalle, että Hovintie muutetaan Honkahovintieksi, Kangastie Kariketieksi, Myllyntie Myllykiventieksi ja Pirttilahdentie Pirtinpäänkaduksi.

 

Nimistötoimikunta päätti, että Hovintiestä muistutuksen tehneelle henkilölle lähetetään väliaikatietoa nimimuutoksen käsittelystä. Muistuttajalle on toimitettu tieto nimistötoimikunnan päätöksestä sähköpostilla 28.11.2014.

 

Koska Koivukujalla ja Toukolantiellä on yritysosoitteita, nimistötoimikunta esitti yritysten lukumäärään perustuen nimien muuttamista Maaningan puolella. Perusteena oli se, että pienille yrityksille tulisi kohtuuttomat kustannukset painetun ym. materiaalin muutoksista. Nimistötoimikunta päätti, että Maaningan kunnalta kysytään halukkuutta Koivukujan ja Toukolantien nimimuutoksiin. Kysyttäessä Maaningan kunta ilmoitti, että kunta on tehnyt omat sovitun mukaiset nimimuutoksensa (kh:n päätös 7.10.201), eikä heillä ole halua ryhtyä muihin muutoksiin.

 

Edellä olevaan perustuen esitys Koivukujan ja Toukolantien nimienmuutoksista tehdään vuoden 2015 alkupuolella, kun kuntaliitos on toteutunut.

 

Esitys katunimimuutoksiksi:

 

51. kaupunginosan (Tahko) Hovintie nimi esitetään muutettavaksi muotoon Honkahovintie.

 

Perustelut:

 

Maaningan Hovintiellä on osoitenumerot seitsemälle loma-asunnolle ja kahdelle ympärivuotiselle asuinrakennukselle. Tahkon Hovintiellä on osoitenumerot yhdeksälle loma-asunnolle. Maaningan Hovintiellä on kaksi ympärivuotista asuinrakennusta ja näin ollen on päädytty esittämään Tahkon Hovintien nimen muuttamista. Honkahovintien nimen loppuosassa säilyy Hovintie nimi.

 

Asukkaiden kannanotot:

 

Sain kirjeenne koskien yllä olevaa otsikko asiaa.

Asiaan liittyen haluaisin tuoda tietoonne joitakin asioita, jotka eivät tule esiin kirjeessänne. Mainitsette, että Tahkon Hovintiellä on osoitenumerot yhdeksälle loma-asunnolle, ja Maaningan Hovintiellä on osoitenumerot seitsemälle loma-asunnolle ja kahdelle ympärivuotiselle asunnolle. Tahkon osalta tämä tilasto antaa totuudesta poikkeavan kuvan, sillä loma-asuntojen määrä on lähes kaksinkertainen tuohon yhdeksään verrattuna. Esim. Hovintie numero 2 on todellisuudessa 4 loma-asuntoa, eli 2A1, 2A2, 2B1 sekä 2B2. Samoin Hovintie 1, 3, 5, 7 ovat kaikki kytkettyjä taloja, eli kaikissa niissä on kaksi loma-asuntoa. Moni ko. loma-asunnoista on vielä useammassa kuin yhdessä omistuksessa, sekä moni näistä loma-asunnoista on vuokraus käytössä, jolloin esim. ajantasaiset navigaattori tiedot ovat todella tärkeät. Kaikki tämä puoltaisi sitä, että Tahkon Hovintien nimi säilyisi, ja Maaningan vastaava nimettäisiin uudelleen.

Em. syistä esitän, että harkitsette uudelleen sen, kumpi ko. Hovinteistä nimetään uudelleen.”

 

42. kaupunginosan (Vehmersalmi) Kangastien nimi esitetään muutettavaksi muotoon Kariketie.

 

Perustelut:

 

Maaningan Kangastiellä on osoitenumerot seitsemälle ympärivuotiselle asuinrakennukselle. Vehmersalmen Kangastiellä on osoitenumero yhdelle ympärivuotiselle asuinrakennukselle. Kariketie nimessä säilyy yhteys Kangastie- nimeen, sillä karike tarkoittaa kangasmetsän pintakerrosta.

 

Asukkaiden kannanotot:

 

Ei kannanottoja!

 

41. kaupunginosan (Kurkimäki) Myllyntien nimi esitetään muutettavaksi muotoon Myllykiventie.

 

Perustelut:

 

Maaningan Myllyntie sijaitsee Tuovilanlahden kylässä, joka sisältyy vuonna 2009 valmistuneeseen luetteloon valtakunnallisesti merkittävistä kulttuuriympäristöistä. (RKY 2009). Inventointi on lainvoimainen ja otettu valtioneuvoston päätöksellä 22.12.2009 maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta 1.1.2010 alkaen. Myllyntien alussa sijaitsee Tuovilan kylän myllyrakennus. Lisäksi Maaningan Myllyntiellä on osoitteet neljälle omakotitalolle ja yhdelle paritalolle. Em. perusteella Maaningan Myllyntien nimen säilyttäminen on perusteltua.

 

Kurkimäen Myllyntiellä on osoitteet viidelle ympärivuotiselle asuinrakennukselle ja yhdelle loma-asunnolle. Myllynkiventie- nimessä säilyy yhteys myllytoimintaan.

 

Asukkaiden kannanotot:

 

Nimeksi Myllykiventie, ilman n-kirjainta”.

 

34. kaupunginosan (Pirtti) Pirttilahdentien nimi esitetään muutettavaksi muotoon Pirtinpäänkatu.

 

Perustelut:

 

Kuopion Pirttilahdentiellä ei ole käytössä olevia osoitteita. Pirtinpäänkatu nimessä säilyy tuttu Pirtti-etuliite.

 

Asukkaiden kannanotot:

 

1.        ”Kaupungin oma ehdotus Pirtinlahdentien muuttamiseksi Pirttilahdenkierroksi on ihan OK. Itse pitäisin kuitenkin vielä parempana Pirttiniementietä, koska siinä tulee paremmin esille paikka, jonne tie johtaa. Lisäksi se olisi looginen jatke niemiin johtavin väylien nimeämiskäytännölle (vrt. Savolanniementie, Neulaniementie, Kelloniementie jne.).”

2.        ”Petosen lehden innoittamana ehdotan Pirttilahdentien uudeksi nimeksi yksinkertaisuudessaan PIRTTINIEMENTIEtä, koska ks. tie johtaa Pirttiniemeen. Samoin on nimetty esim. Savolanniemeen johtava Savolanniementie ja Rautaniemeen johtava Rautaniementie.”

3.        ”Pienen tutkimukseni tuloksena ei löydy läheltä

Nimiehdotukseni "SAUNASAARENTIE"

Perusteluni ovat, samanniminen saari on Pirtinniemen lähellä ja pienen tutkimukseni tuloksena ei löydy läheltäkään samannimistä.”

 

4.        ”Ehdotan Pirttilahdentien uudeksi nimeksi Pirtinkierto.”

5.        ”Haluaisin kantaa korteni nimikekoon ja antaa ehdotukseni uudeksi nimeksi Pirttilahdentielle.

PIRTTILAHDENRAITTI

Asutaan itsekin nykyään tässä Pirtissä. Ennen asuttiin Savolanniemessä Rantaraitilla. Sen vuoksi tykkään omassa nimiehdotuksessani -raitti lopusta. Onhan siinä vieressä Amerikanraitti ja toisella puolella se Rantaraitti.”

6.        ”Uusi tien nimi, piilopirtintie.”

7.        ”nimikisaan ehdotuksia:

Pirtin väylä, Pirttitie, Pääpirtti, Pirtinpää, Pirtinsuora, Pirtinkierto, Pirtinvarsi ja poikani ehdottaa Magnuminkierto... viittaa isoon korkeaan kerrostaloon joka valmistui vuonna 2000 eli magnum...”

8.        Pirttilahdentien nimiehdotuksia:

"Pirtinkouluntie"

Tai entistä nimeä mukaillen "Pirttilahdenväylä".

9.        ”Huomasin Petosen lehdestä, että Pirttilahdentielle pitää löytää uusi nimi.

Olen itse muuttamassa alueelle Muikkukadulle näillä näkymin joulukuun loppupuolella. Pohdin Pirttilahdentielle nimeä siltä pohjalta, että Pirtti pitäisi saada pysymään osana nimeä,

Kun kyseessä on niemeen johtava tie, niin niemestä tulee mielleyhtymä niemen nokasta. Jossain se lienee. Näin ollen esitän Pirttilahdentien uudeksi nimeksi Pirtinnokantie.”

10.    ”Petosen paikallislehdessä kaivattiin nimiehdotuksia Pirttilahdentien uudeksi           nimeksi. Luultavasti Pirttilahdentie jatkuu tulevaisuudessa kohti Koiraveden Vaajalahtea. Silloin tie kiertää jo toisennimiselle vesialueelle. Pirttilahdenkierto on sinänsä hyvä ehdotus, ei vaan kierrä koko lahtea. (Savolainen vääräleuka voisi todeta, että Auringonkierto se kiertää koko auringon.)

Lasten koulumatkasta tuli mieleen seuraavat ehdotukset:

-          Pirtintaival

-          Pirttiniementaival

-          Pirttilahdentaival

 

Muita ehdotuksia:

-          Pirtinraitti

-          Pirttiniemenraitti”

 

Jatkotoimenpiteet                    Kadun nimen muutos aiheuttaa muutoksia osoite- ja opaskarttoihin, osoite- yms. rekistereihin sekä ajantasa-asemakaavaan. Lisäksi muutos aiheuttaa uusien kadun nimikylttien asentamisen. Osoitteessa kadun nimi vaihtuu, mutta numero pysyy pääsääntöisesti ennallaan. Uuden osoitteen voitte ottaa käyttöön, kun kadun nimikyltti on vaihdettu kunnan toimesta. Kunta ilmoittaa kadun nimen muutoksesta pelastustoimelle, maistraattiin ja postiin.

 

Hyväksyvä viranomainen       

 

Kaupunkirakennelautakunta

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se päättää muuttaa katunimet edellä olevan esityksen mukaisesti. Koivukujan ja Toukolantien nimien osalta esitys nimenmuutoksista tehdään vuoden 2015 alkupuolella, kun kuntaliitos on toteutunut.

 

Päätös tulee toimittaa tiedoksi Pitkälahti - Petosen asukasyhdistys ry:lle ja Markku Salovaaralle. Päätös toimitetaan tiedoksi ensimmäiselle allekirjoittajalle, jonka tulee hallintolain 56 §:n mukaisesti ilmoittaa tiedoksisaannista muille asianosaisille.

 

Liitteet

24

5237/2014 Sijaintikartat

 

Asiakirjoissa:

-          sijaintikartat

-          nimistötoimikunnan kokousmuistio 16.10.2014

-          asukkaiden kannanotot

-          yhteystiedot / päätöstiedoksi

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jussi Partanen

puh. +358 017 18 5416

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa