Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 17.12.2014/Pykälä 234

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 234

Asianro 408/10.03.01/2013

 

 

Kuopion kaupungin lausunto tiesuunnitelmasta vt 5 Palokangas-Humalajoki

 

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

 

 

Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt Kuopion kaupungilta lausuntoa tiesuunnitelmasta, joka koskee valtatie 5:n parantamista Palokankaan ja Humalajoen välillä. Kuopion kaupungin edustaja on ollut mukana ohjaamassa tiesuunnitelman laatimistyötä.

 

Tiesuunnitelman sisältö lyhyesti

 

Tiesuunnitteluosuus Palokangas - Humalajoki sijoittuu Leppävirran kunnan ja Kuopion kaupungin alueelle. Tiesuunnitelma alkaa noin 10 kilometriä Leppävirran kuntakeskuksen pohjoispuolelta Palokankaalta maantien 531 (Lempyy – Palokangas) liittymän eteläpuolelta ja päättyy pohjoisessa Humalajoella nykyiseen moottoritiehen. Valtatie 5 on tarkoitus parantaa kapeaksi keskikaiteelliseksi moottoritieksi noin 18 km pituudelta. Moottoritie on suunniteltu uuteen maastokäytävään rinnakkaistieksi jäävän nykyisen valtatien länsipuolelle. Lisäksi moottoritielle on suunniteltu kolme eritasoliittymää, jotka ovat E1 Palokankaan etl, E2 Oravikosken etl ja E3 Humalamäen etl. Tiesuunnitelma ulottuu pohjoispäästään n. 840 metrin matkalla Kuopion kaupungin alueelle. Alla olevassa kuvassa on esitetty tiesuunnitelma-alueen sijoittuminen.

 

 


 

Vaikutukset liikenteeseen ja elinkeinoelämään

 

Valtatien 5 parantaminen välillä Palokangas - Humalajoki parantaa päätieverkkoon kuuluvan valtatieosuuden liikenteen välityskykyä ja turvallisuutta merkittävästi. Muun muassa tavaraliikenteen toimintavarmuus ja matka-aikojen ennustettavuus paranevat. Seudullisesti alueen kuntien välisten työ- ja asiointimatkojen sujuvuuden paraneminen parantaa elinkeinoelämän nykyisiä toimintaedellytyksiä ja luo sille uusia kehittymismahdollisuuksia. Hanke tukee suunnittelualueen yhdyskuntarakenteen ja maankäytön kehittämismahdollisuuksia.

 

Liikenneturvallisuuden paraneminen tiesuunnitelman toimenpiteillä johtuu mm. valtatien keskikaiteen vakavia ohitus- ja kohtaamisonnettomuuksia vähentävästä vaikutuksesta. Lisäksi tasoliittymien poistuminen sekä hitaan liikenteen siirtymien rinnakkaistiestölle vähentää mm. kääntymis-, risteämis- ja peräänajo-onnettomuuksia. Riista-aidat puolestaan vähentävät eläinonnettomuuksien sekä niistä välillisesti johtuvien onnettomuuksien (mm. suistumiset) riskiä. Tiesuunnitelman mukainen ratkaisu parantaa myös jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta, sillä suurin osa liikenteestä ja lähes kaikki raskaasta liikenteestä siirtyy moottoritielle. Jalankulkijat ja pyöräilijät käyttävät rinnakkaistieksi jäävää nykyistä valtatietä.

 

Vaikutukset ihmisiin                Ihmisten elinolojen ja viihtyvyyden kannalta merkittävin seikka on moottoritien rakentaminen uuteen maastokäytävään. Muutokset liikenteessä vähentävät selvästi tiestä aiheutuvaa melua, estevaikutusta ja muita koettavia haittoja, mikä parantaa alueen viihtyisyyttä ja elinolosuhteista sekä vähentävät haittojen aiheuttamia terveysriskejä.

 

Moottoritie kohdistaa toisaalta liikenteen haittoja uusille alueille, mutta tien lähialueella asutus on kuitenkin nykyisen tien varren asutusta oleellisesti vähäisempää. Lisäksi suunnitellulla melusuojauksella voidaan asutukselle koituvaa meluhaittaa vähentää tehokkaasti.

 

Nykyinen valtatie jää paikalliseksi liikenneväyläksi, joka palvelee hyvin asutuksen ja palvelujen välistä liikkumista ja pääsyä valtatielle. Rinnakkaistieksi jäävä nykyinen valtatie palvelee hyvin myös maatalouteen liittyviä liikkumistarpeita. Liikkumisolosuhteiden parantuminen edistää alueen sisäistä liikkumista, palvelujen käyttöä sekä asukkaiden keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä. Moottoritien aiheuttamaa estevaikutusta on lievennetty moottoritien alittavilla yksityistieyhteyksillä. Yksityistiejärjestelyjen aiheuttamat kiertomatkat jäävät suhteellisen vähäisiksi nykytilanteeseen nähden.

 

Vaikutukset ympäristöön

 

Moottoritie muodostaa uuden maisemaelementin, joka koostuu ajoradasta, tiepenkereestä, meluntorjuntaratkaisuista sekä liittymien silloista ja penkereistä. Moottoritien rakentamisen myötä myös maastonmuodot tulevat muuttumaan niiltä osin, joilla tehdään maa- tai kallioleikkauksia, pengertäyttöjä tai

läjityksiä. Avoimilla pelto-osuuksilla moottoritiellä on visuaalinen estevaikutus. Tiesuunnitelmassa esitettyjen tiejärjestelyjen suorat vaikutukset liito-oravalle jäävät vähäisiksi ja ratkaisut eivät aiheuta luonnonsuojelulain (1096/1996) 49 §:n vastaista lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämistä tai heikentämistä.

 

Rakennettava moottoritie muodostaa estevaikutuksen saukon kulkureiteille. Rakentaminen tulee muuttamaan pysyvästi moottoritien lähialueen vesitaloutta, koska hulevesien virtaukset muuttuvat tai osittain estyvät korkeussuhteiden muutosten seurauksena. Vesiin kohdistuvia likaantumisriskejä aiheutuu pääosin rakentamisen aikaisista toimenpiteistä. Tien valmistuttua vesien likaantumisriski aiheutuu pääosin liikenteestä onnettomuuksien muodossa ja tien kunnossapidosta eli liukkauden torjunnasta.

 

Lausunto tiesuunnitelmasta

 

Tiesuunnitelma on ollut yleisesti nähtävillä 18.2. - 22.3.2013, jona aikana suunnitelmasta ei ole jätetty yhtään muistutusta.

 

Tiesuunnitelman käsittämällä alueella on voimassa 30.3.1993 hyväksytty ja 3.10.2007 muutettu yleiskaava (Kurkimäki, Pellesmäki, Sotkanniemi). Muita kaavoja ei tiesuunnitelman käsittämälle alueelle ole laadittu. Laadittu tiesuunnitelma on valtatie 5:n osalta voimassaolevan yleiskaavan kanssa yhdenmukainen.  Suunnitellun maantien MT4 linjaus ei noudata yleiskaavassa esitettyä tielinjausta, sillä yleiskaavan mukainen tielinjaus noudattaa suunnitelmassa maantienä lakkaavaksi osoitetun, nykyisen yhdystien 6269 linjausta. Tiesuunnitelman mukainen ratkaisu on voimassa olevan yleiskaavan hengen mukainen, minkä vuoksi kaupunki ei ryhdy muuttamaan yleiskaavaa.

 

Suunnitelma-alueella ei ole yhtään asema- tai ranta-asemakaavaa. Kaupunki ei omista maata suunnittelualueella.

 

Syrjään jäävän yhdystien 6269 Humalajoki lakkaaminen maantienä suunnitellun maantien M4 ja Vitostien välillä muuttaa nykyistä joukkoliikenne- sekä koulukuljetusreittiä, mutta muutoksen vaikutus jää vähäiseksi.

 

Kuopion kaupungin alueelle tiesuunnitelmassa on esitetty yksi uusi silta; Humalajoen ylittävä rinnakkaistienä toimivan Vitostien silta, johon kaupungilla ei ole huomautettavaa. Myöskään tiesuunnitelmaan sisältyviin maantien rakentamisen ajaksi varattaviin tiepitoaineen ottopaikkoihin tai läjitysalueisiin ei kaupungilla ole huomautettavaa.

 

Esitys                                              Esitän, että:

·          kaupunkirakennelautakunta hyväksyy edellä olevan lausunnon Kuopion kaupungin lausunnoksi tiesuunnitelmaan, joka koskee Valtatie 5:n parantamista Palokankaan ja Humalajoen välillä ja

·          esittää lausuntoa edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Paula Liukkonen

puh. +358 044 718 5304

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa