Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 27.01.2015/Pykälä 3

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 3

Asianro 363/02.02.00/2015

 

 

Kasvun ja oppimisen palvelualueen käyttösuunnitelma vuodelle 2015

 

 

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvun ja oppimisen palvelualue

 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2014 vuoden 2015 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2015 - 2018.

 

Kaupungin tavoitteena on talouden saattaminen toiminnallisesti tasapainoon. Kaikkien yksiköiden tulee jatkaa suunnitelmallisesti tuottavuusohjelmaan sisältyvien tuottavuutta lisäävien toimintatapojen ja prosessien uudistamista ja tilojen käytön tehostamista sekä henkilöstöohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamista.

 

Käyttösuunnitelmiin tulee sisällyttää talouden tasapainottamiseksi toteutettavat toiminnan sopeuttamis- ja tehostamistoimenpiteet ja ne tulee kohdentaa asianmukaisesti. Yksiköiden tulee määrittää toimenpiteiden etenemistä vastaavat henkilöt. Mikäli toimenpiteet edellyttävät erillistä päätöksentekoa, tulee ne valmistella huolellisesti ja viivytyksettä päätöksentekoon siten, että toimenpiteiden toteuttaminen mahdollistaa parhaan mahdollisen toiminnallisen ja taloudellisen tuloksen vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa.

 

 

Käyttösuunnitelmien laatiminen palvelualueilla

 

Lautakunnat hyväksyvät käyttösuunnitelmissa kaupunginvaltuuston talousarviossa päättämien määrärahojen ja tuloarvioiden jaon palvelualueensa avainprosesseille sekä palveluprosesseille ja hyväksyvät samalla niille tavoitteet. Käyttösuunnitelmia laadittaessa lautakuntien ja palvelualuejohtajien on huolehdittava, että palvelualueen toiminta suunnitellaan valtuuston päättämien määrärahojen ja tuloarvioiden puitteissa ja että palvelualueille asetettavat osatavoitteet tukevat osaltaan kaupunginvaltuuston hyväksymien strategisten tavoitteiden toteuttamista.

 

Lautakuntien ja kaupunginhallituksen asettamat osatavoitteet, osamäärärahat ja osatuloarviot sitovat toimielimen alaista viranhaltijaa ja työntekijää samalla tavoin kuin muukin toimielimen tekemä päätös.

 

Lautakunnat ja tilivelvolliset viranhaltijat ovat tulosvastuussa palvelualueensa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuttamisesta.

 

 

 

Talousarviomuutokset

 

Tilivuoden aikana toiminta tulee toteuttaa siten, että talousarvioon ei tarvita valtuustoon nähden sitovien määrärahojen lisäyksiä tai tuloarvion vähennyksiä. Mikäli talousseurannan yhteydessä ilmenee määrärahavajetta tai ennakoidaan tuloarvion alittuvan, tulee välittömästi valmistella ja toteuttaa toimenpiteet tilanteen oikaisemiseksi palvelualueen talousarvion puitteissa.  Talousarviossa pysymiseksi on tarvittaessa tarkistettava palvelualueen toiminta- ja käyttösuunnitelmia.

 

Palvelualueen sisällä avainprosessien välisistä osamäärärahamuutoksista ja muista lautakuntaan nähden sitovista osamäärärahamuutoksista päättää lautakunta. Lautakuntien ja palvelualueiden johtoryhmien tulee seurata säännöllisesti talousarvion toteutumista ja ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin tilanteen niin vaatiessa.

 

Vuoden 2015 talousarvioraami:

 

Kaupunginvaltuuston päättämä raami kasvun ja oppimisen palvelualueelle:

toimintatuotot                      13 167 467 €

toimintakulut                     -191 455 894 €

toimintakate                                            -178 288 427 €

 

Vuoden 2015 tuottavuutta lisäävät toimenpiteet sekä mahdolliset muut toimenpiteet talousarvion toteutumisen varmistamiseksi:

 

-          Parannetaan edelleen suunnittelua ja seurantaa

-          Palveluverkostoa tarkastellaan päivähoito- ja kouluverkostoselvityksen ja kv:n linjausten mukaisesti, tavoitteena on vähentää kustannuksia tehostamalla henkilöstö- ja tilaresurssien käyttöä.

-          Vähennetään päiväkotihoidon tarvetta avoimilla varhaiskasvatuspalveluilla. Päivähoidon varhaisen tuen palveluja arvioidaan vaikuttavuuden näkökulmasta ja uudistetaan palvelua tulosten perusteella.

-          Tarpeettomista tiloista luovutaan sekä tilojen käytön tehokkuutta parannetaan. Kehitetään eri palveluita tilojen yhteiskäyttöön sopiviksi. Kehitetään hallinto- ja suunnitteluhenkilöstön tehtäviä ja tehdään tilatarpeiden pohjalta suunnitelma  Vuorikatu 27 kiinteistöstä luopumiseksi.

-          Jatketaan toiminnan kehittämistä erityisesti asiakaspalvelujen kehittämiseksi (palvelu- ja toimintatapojen sekä palvelulupausten yhteensovittaminen kaupunki-tasoisesti, palveluprosessien kehittäminen, asiakkaiden ja henkilöstön mukaanotto suunniteluun, toteutuksen arviointiin ja kehittämiseen).

 

2 262 510 € lisäsopeutuksesta 1 570 200 € on henkilöstötyön tuottavuutta lisäävä säästövelvoite, joka jaettiin palveluprosesseille bruttoansioiden (1.1. - 31.10.2014) ja asiakaspalvelujen ostomäärärahojen suhteessa. Loppuosa sopeutuksesta 692 310 € jaettiin toimintakulujen suhteessa.

 

Kaikkien palveluprosessien osalta talousarviossa pysyminen edellyttää toiminnan tehostamista henkilöstötyön tuottavuuden kautta sekä toimintamenojen karsimista kaikista menoryhmistä. Varhaiskasvatuspalveluissa haasteellisinta on lasten määrän kasvusta aiheutuvien kustannusten kattaminen toiminnan sisältä.

 

Kasvun ja oppimisen tuen palveluissa uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain voimaantulo aiheuttaa koulukuraattoreiden ja koulupsykologien lisärekrytointitarpeen. Perusasteelle palkataan kaksi koulupsykologia 1.1. lukien ja yksi koulukuraattori 1.8. lukien. 2. asteelle palkataan 1.1. lukien yksi koulupsykologi ja yksi koulukuraattori.

 

Avustuksiin sisältyy taiteen perusopetuksen avustukset, yhteensä -26 460 €. Avustus jaetaan taiteen perusopetuksen järjestäjille 31.10.2014 oppilasmäärän mukaan.

 

 

Käyttösuunnitelman laskentaperusteet:

 

Palkkamenojen budjetoinnissa on otettu huomioon voimassa olevat sopimukset ja henkilöstövuosien vähennystavoite. Henkilöstösivukulut ovat vuonna 2015 seuraavat: sosiaaliturvamaksu 2,08 %, työttömyysvakuutusmaksu 3,15 %, tapaturmavakuutusmaksu 0,46, KUEL-maksu 17,20 % ja VaEL-maksu 20,95 %. Varhaiseläkemenoperusteinen varhe-maksu ja eläkemenoperusteinen maksu on varattu eläkevakuutuksen ilmoittamien määrien mukaisena.

 

Sisäiset vuokrat on budjetoitu tilakeskuksen kanssa tehtyjen vuokrasopimusten mukaisina, vuokriin tuli 2 %:n korotus. Ateriapalvelukustannuksiin tuli 3,5 %:n korotus ja sisäiseen koulukuljetussopimukseen 7 %:n korotus.

 

Henkilöstö

 

Palvelualueiden käyttösuunnitelmaan sisältyy henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, jossa henkilöstölaskelman lisäksi määritellään henkilöstötyön tavoitteet ja periaatteet sekä laaditaan koulutussuunnitelma.

 

Henkilöstön asemaan vaikuttavana toimenpiteenä kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio sisältää 5 M€:n henkilöstötyön tuottavuutta lisäävän säästövelvoitteen. Kasvun ja oppimisen palvelualueen säästövelvoite 1 570 200 € pyritään saavuttamaan mm. sijaisten ja määräaikaisten käyttöä edelleen vähentämällä, lomapalkkavelkaa vähentämällä, rekrytointeja viivästyttämällä ja vapaaehtoisia vapaita hyödyntämällä. Ottaen huomioon, että myös vuoden 2014 talousarvioon sisältynyt vastaava säästö (1,5 M€) jäi raamiin, edellyttää talousarviossa pysyminen em. toimenpiteiden lisäksi kaikista menoryhmistä karsimista sekä uusien sopeuttamis- ja toiminnan tehostamistoimenpiteiden käyttöönottoa.

 

 

 

Maaningan kuntaliitos

 

Talousarvion valmistelu toteutettiin yhteistyössä Maaningan viranhaltijoiden kanssa sama talousarvionlaadintaohjetta noudattaen. Valmisteltu aineisto yhdistettiin kaupunginjohtajan esitysvaiheessa yhdeksi esitykseksi, joten käyttösuunnitelma sisältää Kuopion että Maaningan määrärahat sekä henkilön kaupunginhallituksen hyväksymän sijoitussuunnitelman mukaisena. Maaningan kuntaliitoksen vaikutus kasvun ja oppimisen palvelualueen talousarvioon on toimintatuloissa 270 533 €, toimintakuluissa -7 117 812 € ja toimintakatteessa -6 847 259 €.

 

Investoinnit:

 

Talonrakennusinvestointiin sisältyy Käärmelahden uuden koulurakennuksen rakentaminen (tilat 1-6 luokille, esiopetukselle sekä 2 ryhmäiselle päiväkodille), -2 069 M€. Jynkän koulun rakentaminen käynnistetään elinkaarimallilla vuoden 2015 puolella.

 

Kalusto ja –laitehankintoihin on varattu -0,4 M€, määrärahaan sisältyy mm. vanhentuneen opetuskaluston uusiminen, sekä nuorisotalojen ja päivähoidon kaluste- ja laitehankinnat.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

 

 

Liitteet

1

363/2015 Kasvun ja oppimisen palvelualueen käyttösuunnitelma

 

                                                          Valmistelija                                                           

Raija Heinonen

puh.  044 718 4221

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää

                                           

1.       Hyväksyä kasvun ja oppimisen palvelualueen käyttösuunnitelman, jossa toimintakatteet jakautuvat avain- ja palveluprosesseittain seuraavasti:

                                                                                                                                   €

                                            Varhaiskasvatuspalvelut                                              -58 554 034                                                                  

Perusopetus- ja nuorisopalvelut:                                -94 457 484

·         perusopetuspalvelut   -91 031 465

·         nuorisopalvelut           -  3 426 019

 

Lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö:                  - 15 999 095

 

Kasvun ja oppimisen tuen palvelut                             -   7 256 918

 

Johdon tukipalvelut                                                     -   2 020 896

                     

YHTEENSÄ                                                                -178 288 427

 

2.      Hyväksyä kasvun ja oppimisen palvelualueen avustusmäärärahojen
 (-26 460 €) jaon seuraavasti:

 

Kuopion Baletin Tuki ry/ Kuopion Tanssiopisto         -10 357 €

Kuopion Tanssistudio Oy                                               -9 903 €

Musiikkikouluyhdistys Kantele ry                                 -2 722 €

Kuvataidekoulu Pikku Pikasso                                      -3 478 €

Yhteensä                                                                     -26 460 €

 

 

3.      Oikeuttaa palvelualuejohtajan päättämään kalustoinvestointimäärärahan (-400 000 €) yksityiskohtaisemman jaon avain- ja palveluprosesseille.

 

4.      Oikeuttaa palvelualuejohtajan tekemään mahdollisia määrärahan siirtoja avainprosessien välillä ja asiakkuusjohtajat palveluprosessien välillä.

 

 

 

 

Päätös                                            Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

                                                          Merkittiin tiedoksi pöydälle jaettu OAJ:n Kuopion paikallisyhdistys ry:n kannanotto 27.1.2015/kasvun ja oppimisen palvelualueen talousarvion ja sen käyttösuunnitelman valmisteluun.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa