Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Savo-Pielisen jätelautakunta
Pöytäkirja 26.03.2015/Pykälä 4

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 4

Asianro 2163/14.06.00.00/2015

 

 

Jätepoliittisen ohjelman päivitystyön projektisuunnitelman hyväksyminen

 

 

Palvelupäällikkö Saija Pöntinen
Alueelliset jätehuollon viranomaispalvelut

 

Yleistä jätepoliittisesta ohjelmasta

 

Jätepoliittisen ohjelman päivitystyön tavoitteena on päivittää Savo-Pielisen jätelautakunnan toiminta-alueen kuntien kaudelle 2011–2015 laadittu jätepoliittinen ohjelma vastaamaan tämänhetkistä kuntien näkemystä siitä, mihin suuntaan ja millaisin periaattein jätehuoltoa alueellamme kehitetään tulevina vuosina. Kuntien jätelautakunnasta tekemän sopimuksen mukaan jätelautakunta huolehtii jätepoliittisen ohjelman valmistelusta, mutta ohjelman hyväksyminen kuuluu kuntien valtuustoille.

 

Suomen Kuntaliitto suosittelee, että kunnissa laaditaan jätepoliittinen ohjelma, jossa määritellään kunnan tai jäteyhtiön osakaskuntien jätehuoltopoliittiset linjaukset. Kuntaliiton mukaan jätehuoltopolitiikan määrittely selkeäksi ohjelmaksi on erityisen tärkeää silloin, kun palvelutehtävien toteutus on siirretty useamman kunnan yhteiselle organisaatiolle. Nyt käsillä oleva jätepoliittinen ohjelmatyö on alueellamme järjestyksessään kolmas.

 

Tällä hetkellä voimassa olevassa jätepoliittisessa ohjelmassa on keskitytty kuuteen asiakokonaisuuteen, joiden yhteisenä tavoitteena on jätelain etusijajärjestyksen toteuttaminen, jätehuollon haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen, riittävän jätehuollon palvelutason tarjoaminen toimialueen asukkaille sekä toimijoiden työnjaon ja vastuiden edelleen selkeyttäminen. Jätepoliittiseen ohjelmaan on kirjattu, että se on voimassa vuoteen 2015 tai siihen asti, kun seuraava jätepoliittinen ohjelma tulee voimaan.

 

Jätepoliittisen ohjelman päivitystyön toteuttaminen

 

Jätepoliittisen ohjelman päivitystyö on nyt käynnistetty. Päivitystyölle on kerätty kunnissa pidetyissä aluepalavereissa ohjausryhmä, jossa on seuduittain kuntien teknisen toimen ja ympäristönsuojelun viranhaltijoita. Ohjausryhmässä on myös kunnallisen jäteyhtiön edustus. Ohjausryhmän kautta voidaan tehdä yhteistyötä kunnallisten jätehuoltotoimijoiden kesken.

 

Kuntaliiton ohjeistuksen mukaan kuntien jätepoliittisen ohjelman laadinnassa on turvattava riittävät osallistumismahdollisuudet kaikille keskeisille tahoille kuten asukkaille, yhteisöille sekä alueella toimiville jätehuoltopalvelujen tarjoajille, joita ohjelmassa tehtävät ratkaisut koskevat. Pelkkä lausunnonantomahdollisuus ei ole riittävää osallistumismahdollisuuden turvaamista, vaan vaikutusmahdollisuudet on oltava jo valmisteluvaiheessa. Lisäksi tällä hetkellä painotetaan kuntien johdon sitouttamista laadintatyöhön ja ohjelman toteuttamiseen.

 

Ohjelman päivitystyössä panostetaan kuulemis- ja ideointipäivien pitämiseen, jolloin kuullaan seuduittain jätehuollon yhteyshenkilöitä ja kuntien omistajaohjauksesta vastaavia tahoja, jäteyhtiön hallituksen jäseniä sekä ELY-keskusten edustajia.  Vastaavanlaista ideointia ja kuulemista voidaan tehdä myös muiden jätehuollon toimijoiden kanssa. Ideariihi pidetään myös syksyn jätehuollon neuvottelukunnassa.

 

Jätekukko on tehnyt asiakastyytyväisyyskyselyn marraskuussa 2014. Tätä hyödynnetään mahdollisimman paljon, koska kysely on sisältänyt paljon samoja elementtejä kuin jätepoliittisen ohjelman laatimisvaiheen kysely vuonna 2010. Tämän takia erillistä asiakaskyselyä ei tässä vaiheessa järjestetä. Kysely suunnataan rajatummin kuntien luottamushenkilöille (valtuusto, ympäristönsuojeluviranomainen ja teknisen toimen lautakunta) sekä alueellisen jätelautakunnan luottamushenkilöille. Tarpeen mukaan kysely tehdään myös asukas-/kyläyhdistyksille. 

 

Jätepoliittisen ohjelman päivitystyön toteuttamisesta on tehty projektisuunnitelma (liitteenä), jossa on tuotu esille tarkemmin se, miten hanke toteutetaan.

 

 

Tulevan jätepoliittisen ohjelman rakenne

 

Ohjausryhmän ajatuksena on, että jätepoliittisen ohjelman runko säilyy entisenlaisena. Erityisesti tavoitetilat 1-3 (1. jätteiden synnyn ehkäisyn ja tuotteiden uudelleenkäytön edistäminen, 2. jätteiden tehokas hyödyntäminen ja 3. ympäristövastuullisen toiminnan edistäminen jätehuollossa) sisällytetään myös uuteen ohjelmaan ja niitä tarkennetaan tarpeen mukaan. Palvelutason osalta (tavoitetila 4) on tarpeen tiedustella kuntien toiveita ja päättää suurimmista linjoista, mutta tarkemmin palvelutasosta päättää jätelautakunta. Eri kohderyhmät tavoittava neuvonta, valistus ja tiedotus (tavoitetila 5) voitaneen hajauttaa eri tavoitetilojen sisään, mutta mahdollista on myös sen säilyttäminen omana tavoitekokonaisuutenaan. Tavoitetilaa 6 selkeisiin rooleihin ja toimivaan yhteistyöhön liittyen ei välttämättä tarvita enää omana kokonaisuutenaan, sillä yhteistyötä on linjattu laaditussa yhteistyöstrategiassa.

 

Jätepoliittisen ohjelman yleinen osio on pyrittävä pitämään mahdollisimman tiiviinä. Ohjelman pääpaino on toimenpiteissä. Nyt käytössä olevaa taulukkomuotoista esitystapaa toimenpiteiden ja vastuutahojen osalta käytetään ohjelmassa edelleen. Toimenpiteet pyritään kirjaamaan yhteismitallisina eli vaikutuksiltaan suunnilleen samansuuruisia, jotta yksittäiset pienet toimenpiteet eivät korostuisi ohjelmassa.

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                Tässä vaiheessa, kun hyväksyttävänä on vasta projektisuunnitelma, on vaikutusten arvioinnissa kyse tulevan projektin mahdollisten vaikutusten ennakoinnista.

 

Jätepoliittisella ohjelmalla voi olla ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia, koska se määrittelee mihin suuntaan ja miten jätehuoltoa kehitetään esim. palvelujen saatavuuden ja palvelujen laadun kautta. Jätepoliittisen ohjelman päivitystyöstä saattaa olla taloudellisia vaikutuksia kunnallisille jätehuollon toimijoille, riippuen kehittämiskohteisiin kirjattavista toimenpiteistä.

 

Jätepoliittisen ohjelman päivitystyö koskee kunnan järjestämää jätehuoltoa. Projektilla ei ole välttämättä suoranaisia yritysvaikutuksia, sillä yritysten jätehuolto ei ensisijaisesti kuulu kunnan järjestämisvastuun piiriin. Projektissa voi nousta esiin kehittämiskohteita, joilla on suoraan positiivisia ympäristö- ja ilmastovaikutuksia esim. jätteiden vähentymisen tai vähemmän haittoja aiheuttavien jätteiden keräys- ja käsittelyjärjestelmien kautta.

 

 

Esitys                                              Jätelautakunta hyväksyy projektisuunnitelman, jonka mukaisesti kuntien jätepoliittinen ohjelma päivitetään.

 

 

Liitteet

1

2163/2015 Projektisuunnitelma

 

                                                          Valmistelija                                                           

Leena Karppinen

puh.  044 718 5065

Saija Pöntinen

puh.  044 718 5066

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

 

Lautakunta hyväksyy palvelupäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa