Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Savo-Pielisen jätelautakunta
Pöytäkirja 26.03.2015/Pykälä 5

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 5

Asianro 2149/14.06.00.00/2015

 

 

Pakkausjätteiden keräyksen järjestelyt

 

 

Palvelupäällikkö Saija Pöntinen
Alueelliset jätehuollon viranomaispalvelut

 

Jätelain mukaiset jätehuollon järjestämisvastuut

 

Jätelain (646/2011) 32 §:n mukaisesti kunnan on järjestettävä mm. asumisessa syntyvän jätteen, julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulutustoiminnassa syntyvän jätteen jätehuolto. Tuottajan vastuulle kuuluu huolehtia jätelain 46 ja 48 §:n mukaisesti mm. pakkausjätteiden jätehuollosta.

 

Pakkausjätteen tuottajavastuulla tarkoitetaan sitä, että tuotteiden pakkaajilla ja pakattujen tuotteiden maahantuojilla on velvollisuus järjestää markkinoille toimittamiensa, käytöstä poistettujen pakkausten jätehuolto kustannuksellaan. Pakkausjätteiden tuottajavastuu on vielä osittainen, mutta se laajenee vaiheittain 1.5.2015 ja 1.1.2016. Kiinteistöittäisesti kerätyt pakkausjätteet on kuljetettava tuottajan terminaaliin 1.5.2015 lähtien ja tuottajan järjestämä alueellinen keräys alkaa 1.1.2016. Jätelain 47 §:n mukaisesti kunta voi kuitenkin osana järjestämäänsä jätehuoltoa täydentää pakkausjätteiden kuljetusta ja vastaanottoa siltä osin kuin tuottaja ei sitä järjestä.

 

Pakkausten tuottajavastuu koskee kaikkia pakkauksia, kuten kartonki-, lasi, metalli- ja muovipakkauksia. Jokaisella näistä on omat tuottajayhteisönsä, jotka huolehtivat tuottajille jätelaissa asetettujen velvoitteiden toteuttamisesta. Pakkausalan ympäristörekisteri PYR Oy edustaa kuluttajapakkauksen keräyksen osalta tuottajayhteisöjä ja järjestää tuottajayhteisöjen valtuuttamana valtakunnallisen kuluttajapakkausten keräyksen.

 

Pakkausten kiinteistöittäinen keräys

 

Tuottajilla on ensisijainen oikeus pakkausjätteiden kiinteistöittäiseen keräykseen, mutta PYR Oy on ilmoittanut, ettei mitään pakkauksia tulla toistaiseksi keräämään tuottajayhteisöjen toimesta kiinteistöittäisesti. Jätelain 35.1 §:n mukaisesti kunta voi tässä tapauksessa huolehtia erilliskerätyn pakkausjätteen kiinteistöittäisen kuljetuksen järjestämisestä.  Jätelautakunta on päättänyt jo jätehuollon palvelutasoa hyväksyessään 15.3.2012 § 6, että mikäli tuottajat eivät järjestä hyötyjätteiden kiinteistöittäistä keräystä, sen järjestää kunnallinen jäteyhtiö, Jätekukko Oy. Keräys on tehtävä yhteistoiminnassa tuottajien kanssa ja kerätyt pakkaukset on toimitettava tuottajille.

 

Kunnallisen jäteyhtiön on tarkoituksenmukaista huolehtia sekä jätehuoltomääräysten edellyttämästä että vapaaehtoisesta pakkausjätteiden keräyksestä. Näin kiinteistöjen lajittelumahdollisuudet pysyvät yhdenmukaisina ja kattavina.  Kun eri hyötyjätteille on omat keräysastiat kiinteistöllä, mahdollisimman lähellä asiakasta, jätteiden lajittelu on vaivatonta. Kiinteistöittäisellä keräyksellä edistetään jätelain mukaisen etusijajärjestyksen toteutumista. Kun kaikkien jätejakeiden keräys kiinteistöllä on kunnallisen jäteyhtiön hoitamaa, myös tiedottaminen ja neuvonta saadaan hoidettua johdonmukaisesti parhaalla mahdollisella tavalla.

 

Tällä hetkellä kunnalliset jätehuoltomääräykset edellyttävät kartongin keräystä kiinteistöiltä, joilla on vähintään 10 asuinhuoneistoa. Muiden pakkausjätteiden, kuten lasin ja metallin, erilliskeräys on vielä vapaaehtoista. Parhaillaan päivitettävänä olevissa jätehuoltomääräyksissä tullaan arvioimaan, onko keräysvelvoitteita aiheellista tiukentaa. Kunnallinen jäteyhtiö on huolehtinut kiinteistöittäisestä keräyksestä myös sellaisilla kiinteistöillä, joilla keräys ei ole ollut pakollista. Kaikille kiinteistöille kiinteistöittäistä keräystä ei ole kuitenkaan tarjottu, koska keräys on taloudellisesti järkevää ja ympäristövaikutuksiltaan perusteltua vain riittävän tiheästi asutuilla alueilla eli taajamissa sekä muualla keräysreittien varrella.

 

Kun kunta käyttää oikeutta huolehtia pakkausjätteiden kiinteistöittäisestä keräyksestä, kiinteistön haltijat tilaavat sekä velvoitteeseen että vapaaehtoisuuteen perustuvan keräyksen kunnalliselta jäteyhtiöltä. Koko alueella sovelletaan hyötyjätteiden keräykseen jätelautakunnan hyväksymiä jätehuoltomääräyksiä ja kaikille asukkaille tasapuolista jätetaksaa.

 

Pakkausten alueellinen keräysverkosto

 

Valtioneuvoston asetuksessa pakkauksista ja pakkausjätteistä (518/2014) on asetettu valtakunnallisesti vähimmäistaso pakkausjätteiden alueelliselle keräysverkostolle. Asetuksen 9 §:n mukaisesti alueelliset vastaanottopaikat (ekopisteet) sijoitetaan päivittäistavarakauppojen tai muiden tavanomaisesti käytettävien palvelujen yhteyteen taikka yleisesti käytettyjen kulkureittien varrelle. Asetuksen edellyttämä ekopisteiden määrä on merkittävästi nykyistä ekopistemäärää pienempi.

 

Kunta voi järjestää pakkausjätteiden kiinteistöittäisen keräyksen lisäksi täydentävää pakkausjätteen alueellista keräystä ekopisteissä jätelain 47.3 §:n mukaisesti. Lähtökohtaisesti ekopisteverkostoa on tarpeen täydentää, jotta toimivia ekopisteitä on kattavasti päivittäisten palvelujen yhteydessä ja jottei palvelutaso merkittävästi heikkene. Lisäksi on huolehdittava, että keräysverkosto on yhtenäinen niin tuottajien vastuulle kuuluvien kuin muidenkin hyötyjätteiden osalta.

 

Koska vielä ei ole täyttä varmuutta siitä, miten paljon ekopisteitä PYR Oy tulee alueelle järjestämään ja millaisiin paikkoihin ekopisteet sijoitetaan, jätelautakunta tekee päätöksen täydentävästä ekopisteverkostosta ja sen kattavuudesta myöhemmin.

 

Tulevat toimenpiteet

 

Kunta, käytännössä kunnallinen jäteyhtiö Jätekukko Oy, huolehtii täyden tuottajavastuun voimaantulon jälkeenkin pakkausjätteiden kiinteistöittäisestä keräyksestä siten kuin jätelautakunta on päättänyt jätehuollon palvelutason hyväksymisen yhteydessä 15.3.2012 § 6. Jätekukko Oy huolehtii sekä jätehuoltomääräysten mukaisesta keräyksestä että mahdollisuuksien mukaan vapaaehtoisesta keräyksestä, jonka kiinteistön haltijat voivat halutessaan ottaa kiinteistölle. Jätelautakunta päättää loppuvuonna 2015 jätehuoltomääräysten yhteydessä tarvittavista muutoksista hyötyjätteiden keräykseen ja niitä koskeviin järjestelyihin.

 

Jätelautakunta tekee päätöksen täydentävästä ekopisteverkostosta myöhemmin vuonna 2015 tai 2016, kun tuottajien järjestämien ekopisteiden määrä ja sijainti sekä ekopisteissä kerättävät jätejakeet ovat selvillä. Tähän asti noudatetaan jätelautakunnan aikaisemmin päättämää palvelutasoa, jonka mukaisesti kunnallinen jäteyhtiö tekee tuottajayhteisöjen kanssa yhteistyötä niin, että toimivia ja ulkoasultaan siistejä ekopisteitä on taajamissa päivittäisten palvelujen yhteydessä. Merkittäviä muutoksia keräysverkoston kattavuuteen ei tehdä ennen kuin jätelautakunta on linjannut tulevan palvelutason pääpiirteet.

 

Jätekukko Oy huolehtii siitä, että kunnallinen täydentävä pakkausjätteiden keräys toteutetaan jätelain mukaisesti yhteistoiminnassa tuottajien kanssa. Jäteyhtiö neuvottelee käytännön järjestelyistä tuottajayhteisöjen tai näitä edustavan PYR Oy:n kanssa. Jätekukko Oy neuvottelee samalla siitä, että pakkauksien lisäksi kartongin, lasin ja metallin keräykseen voitaisiin ottaa vastaan myös muut samaa materiaalia olevat hyötyjätteet.

                            

 

Vaikutusten arviointi                Pakkausjätteiden keräyksen järjestelyissä edetään aikaisempien päätösten mukaisesti. Vaikutukset arvioidaan siinä vaiheessa, kun jätelautakunta päättää mahdollisista muutoksista.

 

 

Esitys                                              Jätelautakunta merkitsee asian tiedoksi.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Saija Pöntinen

puh.  044 718 5066

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

 

Lautakunta hyväksyy palvelupäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa