Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 02.02.2015/Pykälä 33

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupunkirakennelautakunta

4 §

21.1.2015

 

§ 33

Asianro 120/00.01.02/2015

 

 

Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelujen suunnittelu- ja työohjelmat 2015 sekä kaavoituskatsaus 2015

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 21.1.2015 4 §

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

 

Kaupunkiympäristön palvelualueen suunnittelupalvelujen keskeisimmät vuoden 2015 suunnittelu- ja työohjelmat on koottu yhdeksi asiakirjaksi. Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelujen laatima kaavoituskatsaus 2015 julkaistaan kaupungin internet -sivuilla.

 

Vuoden 2015 aikana kaavatyöt painottuvat edelleen kaupunkistrategian mukaisesti kaupungin kasvun ja monipuolisen elinkeinoelämän edellytysten luomiseen, tonttitarjonnan monipuolisuuteen ja riittävyyteen, täydennysrakentamiseen, lähiöiden ja keskustaajamien kehittämiseen sekä keskusta-alueen kehittämishankkeisiin.

 

Asemakaavoituksen vuoden 2015 työohjelma

 

Asemakaavoituksen työohjelman mukaan tonttitarjontatavoitetta toteuttavat mm. Saaristokaupungin kerrostaloalueiden, Hiltulanlahden länsiosan sekä useiden täydennysrakentamisalueiden asemakaavatyöt Puijonlaaksossa, Särkiniemessä, Kelloniemessä ja Jynkässä.

 

Kaupungin kilpailukykyä ja yritystonttitarjontaa edistetään mm. Savilahden ja jäähallin ympäristön asemakaavoituksella. Yksittäisiä yritystoimintaa ja asumista tukevia asemakaavan muutoksia on tekeillä keskustassa ja Tahkolla.

 

Uusien kaavatöiden vireilletulosta ilmoitetaan työn käynnistyessä.

 

Kunnallisteknisen suunnittelun vuoden 2015 suunnitteluohjelma

 

Kunnallistekninen suunnittelu liittyy kiinteästi yleiskaava-, osayleiskaava- ja asemakaavatöihin, joihin on varattava selvitysten edellyttämät resurssit. Selvitykset koskevat kaava-alueiden kunnallistekniikan kustannuksia, liikennettä ja siitä aiheutuvia vaikutuksia, mm. aluevarauksia, liikennemelua ym.

 

Lisäksi kunnallisteknisen suunnittelu hoitaa investointikohteiden suunnittelua ja suunnitteluttamista. Suunnittelu vastaa myös satoihin liikennejärjestelmää koskeviin asiakaskyselyihin ja aloitteisiin.

 

Asuntotuotantoa palvelevien Hiltulanlahti I:n ja Saaristokaupungin kerrostaloalueiden ja täydennysrakentamisalueiden suunnittelu jatkuu. Strategisesti tärkeä Savilahtiprojekti on täydessä vauhdissa.

 

Joukkoliikenteessä siirrytään uuteen valtakunnallisesti yhteensopivaan lippu- ja maksujärjestelmään, Walttiin. Joukkoliikenteen kilpailutettuja reittejä ja aikatauluja tarkastellaan saadun palautteen perusteella.

 

Suunnitteluohjelmaan sisältyy myös vesihuollon yleinen kehittäminen, mm. vesihuollon kehittämissuunnitelman toimenpiteiden toteutus ja hulevesisuunnittelu kaavoituksen osana. Vesihuollon yleissuunnitellussa painopistettä siirretään teettämisestä omalle suunnittelijalle kustannusten säästämiseksi.

 

Viher- ja virkistysaluesuunnittelun vuoden 2015 suunnitteluohjelma

 

Suunnittelutiimi vastaa yleis- ja asemakaavaan liittyvien luonto-, kasvillisuus ym. tarvittavien selvitysten teettämisestä, kaupunkiympäristön rakentamisen kustannusselvityksistä, yleisten virkistysalueiden toimivuudesta sekä aluevarauksista. Lisäksi suunnittelutiimi vastaa viher-, virkistys- ja erilaisten ulkoliikuntapaikkojen suunnittelusta yhteisesti hyväksytyn investointiohjelman mukaisesti.

 

Merkittävimmät suunnittelukohteet ovat kaupunkikeskustan erilaisissa suunnitteluhankkeissa, mm. Väinölänniemen vanhojen puistoalueiden yleissuunnittelu ja Snellmaninpuiston peruskorjaussuunnittelu sekä Pirtin alueen toiminnalliset puistot. Lisäksi osallistutaan kaavahankkeisiin liittyvien viheralueiden suunnittelun ja palveluverkostosuunnittelun tarvitsemaan virkistyspalvelusuunnitteluun.

 

Resurssit                            Suunnitteluohjelma on kuluvan vuoden osalta varsin tiukka talousarviossa lisättyihinkin resursseihin nähden. Kaavoitusohjelmaan ei mahdu edelleenkään kaikki kaavatyöt, joista on tehty ulkopuolinen hakemus tai jotka muussa yhteydessä on todettu tarpeellisiksi, koska resursseja on varattu erityisesti tonttituotantoon, täydennysrakentamiskaavoitukseen ja kaupungin omaisuuden kehittämiseen. Kaavoitusohjelman laadinnan yhteydessä hakijoiden kanssa on neuvoteltu mm. kaavahankkeiden aikataulutavoitteista ja tiedotettu priorisointitarpeesta. Luettelo hakemuksista, joiden sisältämät kaavahankkeet eivät sisälly v. 2015 kaavoitusohjelmaan, sisältyy esityslistan liiteaineistoon.

 

Varsinaisten suunnittelutöiden lisäksi suunnittelupalvelujen työohjelmaan sisältyy erittäin runsaasti muita, mm. viranomaistehtäviä. Tämä muiden töiden tehtäväosuus on viime vuosina jatkuvasti kasvanut. Kuntaliitokset tuovat mukaan paitsi yhä laajemmat taajama-alueiden asemakaavojen tarkistukset, myös runsaasti teknisiä, mm. ajantasa-asemakaavojen ylläpitoon, nimistön, katujen, verkostojen ja yleisten alueiden hallintaan sekä rekisterien päivittämiseen ja tiedonhallintaan liittyviä tehtäviä.

 

 

Vaikutusten arviointi        Työohjelmissa painottuvat ilmastopoliittisen ohjelman mukainen täydennysrakentaminen sekä kasvuohjelman tavoitteiden mukainen tonttitarjonta ja strategisten hankkeiden suunnittelu. Tuottavuusohjelman tavoitteita toteutetaan suunnitteluprosessien kuvauksissa ja kehittämisessä.

 

 

Esitys                                Lautakunta hyväksyy suunnittelu- ja työohjelmat sekä kaavoituskatsauksen asemakaavoituksen osalta.

 

Lautakunta esittää kaavoituskatsauksen asemakaavoituksen osalta edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi ja suunnittelupalvelujen keskeiset suunnittelu- ja työohjelmat tiedoksi merkittäväksi.

 

 

                                            Valmistelija                                          

Martti Lätti

puh.  044 718 5417

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


 

 

 

Liitteet

1

120/2015 Kaavoituskatsaus 2015

 

2

120/2015Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelun suunnitteluohjelma 2015

 

3

120/2015 Asemakaavoituksen suunnitteluohjelma 2015

 

4

120/2015 Yleiskaavoitusohjelma 2015

 

5

120/2015 Työohjelman ulkopuolelle jäävät hakemukset 2015

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Martti Lätti

puh.  044 718 5417

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. hyväksyy vuoden 2015 kaavoituskatsauksen sekä merkitsee tiedoksi vuoden 2015 kaupunkiympäristön suunnittelupalvelujen keskeiset suunnittelu- ja työohjelmat.

 

 

Päätös                                            Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen selosti asiaa kokouksessa.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

Suunnittelujohtaja Räsänen poistui kokouksesta selostuksen jälkeen. 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa