Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 02.02.2015/Pykälä 34

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 34

Asianro 7033/10.03.00.01/2014

 

 

Vastine oikaisuvaatimukseen koskien poikkeamista ja suunnittelutarveratkaisua tilalla 410-7-95 Kotikumpare, Haminanlahti

 

 

Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen
Strateginen maankäytön suunnittelu

 

Asia                                                  Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue (jäljempänä ELY-keskus) on jättänyt 25.11.2014 päivätyn oikaisuvaatimuksen Kuopion kaupungin yleiskaavajohtajan 11.11.2014 julkipanon jälkeen antamasta päätöksestä, päätöspäivä 3.11.2014 31 § / 2014. Päätös koskee poikkeamisen ja suunnittelutarveratkaisun myöntämistä omakotitalon ja talousrakennuksen rakentamiseen tilalla Kuopio, Haminanlahti, Kotikumpare 410-7-95.

 

Valitusoikeus                               Maankäyttö- ja rakennuslain 193.1 §:n 7 kohdan mukaan ELY-keskuksella on valitusoikeus kunnan viranomaisen suunnittelutarve- ja poikkeamisasiassa tekemässä päätöksessä. Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Vaatimukset                                Oikaisuvaatimuksen jättäjä vaatii yleiskaavajohtajan päätöksen kumoamista ja käsittelemään hakemuksen uudelleen.

 

Oikaisuvaatimuksen jättäjän perustelut

 

Rakennushankkeessa on kysymys omakotitalon ja talousrakennuksen (yhteensä 500 k-m²) rakentamisesta Kuopion kaupungin Haminanlahden kylässä sijaitsevalle tilalle Kotikumpare 410-7-95. Päätöksellä muodostetaan uusi rakennuspaikka Länsirannan osayleiskaavan MA-1- alueelle.  Alue on MRL 16,3 §:n mukaista suunnittelutarvealuetta ja kaupunki on katsonut, että yleiskaavassa osoitettu rakennuspaikka on mahdollista siirtää uuteen paikkaan. Päätökseen on liitetty osayleiskaavan muutosluonnos tilan alueelle.

 

Maaseudun rakennuspaikkamäärän mitoitusperusteet

 

Kuopion kaupunginhallitus on hyväksynyt 5.11.2007 Maaseudun rakennuspaikkamäärän mitoitusperusteet. Suunnittelutarveratkaisussa ei ole tarkasteltu, miten emätilasta Luokkamäki 297-410-7-13 on muodostettu rakennuspaikkoja ja miten mitoitusperusteet oikeuttavat lisärakennuspaikkojen muodostamiseen emätilan alueelle.

 

Kaavatilanne

 

Länsirannan osayleiskaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 13.12.1994. Kaavassa alue on osoitettu merkinnällä MA-1, jonka määräys kuuluu: ”Kyläalue tai kylän osa, jolla rakentamista edistetään suunnittelua kehittämällä / rakentamisen painealuetta. Yleiskaavan pohjalta alueelle laaditaan osayleiskaava tai sijoitussuunnitelma, jolla rakentamista pyritään edistämään.”

Kaavassa on emätilan 7-13 MA-1- alueelle osoitettu 7 ”olevaa rakennuspaikkaa”, joiden määräys kuuluu: ”Oleva rakennuspaikka, jonka soveltuvuus nykyisen käyttötarkoituksen mukaiseksi rakennuspaikaksi on yleiskaavassa tutkittu. Loma-asunnon rakennuspaikalle voidaan sallia rakentaminen ilman ranta-asemakaavaa.”

 

Yleiskaavan laatimisaikaan voimassa olleen lainsäädännön mukaan yleiskaava ei ole voinut perustaa rakennuspaikkoja silloiselle taaja-asutus-, nykyiselle suunnittelutarvealueelle. Kuivan maan olevat rakennuspaikat eivät ole oikeudellisesti samanlaisia rakennuspaikkoja kuin rantarakentamiseen oikeuttavassa kaavassa rannalle osoitetut rakennuspaikat, joita on katsottu voivan siirtää kaavamuutoksen kautta. MA-1 alueella rakennuspaikkoja ei ole selvitetty tilakohtaisesti eikä uusia rakennuspaikkoja ole osoitettu.  Kaavaselostuksen mukaan MA-1 alueet ovat edullisuusvyöhykkeitä, joissa on kaavoitusvelvoite.

 

Rakennetut rakennuspaikat

 

Emätilan 7-13 alueella on kaikkiaan 8 rakennettua rakennuspaikkaa. Rakennetuista paikoista kaksi, 7-110 ja 7-111 ovat lohkotut tilasta vuonna 2007. Perusteluissa ei ole esitetty selvitystä aiemmasta rakentamisesta tai siitä, onko emätilan alueella vielä rakennusoikeutta ja mille tilalle mahdollinen rakennusoikeus kuuluu. Selvityksillä tulee varmistaa, että maanomistajien tasapuolinen kohtelu toteutuu.

 

Nyt kyseessä olevalla, olevaksi rakennuspaikaksi kaavaan merkityllä rakennuspaikalla, ei ELY-keskuksen käsityksen mukaan ole ollut asuinrakennusta. Näin ollen rakentaminen myös kaavan mukaiseen paikkaan edellyttäisi suunnittelutarveratkaisua ja mitoitustarkastelua.

 

Päätöksen perusteleminen

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 174 §:n mukaan päätös on perusteltava siten kuin hallintolaissa (432/2003) säädetään. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun.

 

Johtopäätös

 

Yllä esitetyn perusteella ja kun vielä otetaan huomioon emätilan alueella jo tapahtunut rakentaminen, rakennuspaikan ympäristössä oleva rakennuskanta, yleiskaavan edellyttämä suunnittelutarve MA-1 –alueella, alueen rakentamispaine ja vaatimus maanomistajien tasapuolisesta kohtelusta sekä riittävän suunnitteluvaran jättäminen alueen kaavoitusta varten, rakentaminen aiheuttaa maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua haittaa kaavoitukselle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle. Tästä syystä oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös on kumottava.

 

Vastine                               Päätöksessä on lähdetty siitä, että kyseessä on lainvoimaisen osayleiskaavan ja sen merkinnän mukaisen rakennuspaikan siirto hakijan kannalta paremmin rakentamiseen soveltuvaan paikkaan. Päätöksessä ei muodosteta uutta lisärakennuspaikkaa. Kyse on siis kaavan mukaisen rakennuspaikan korvaamisesta toiseen paikkaan eli kohdentamisesta. Lisäksi rakennuskiellolla ja kaavamuutoksella varmistetaan, ettei uutta ylimääräistä rakennuspaikkaa pääse muodostumaan. Koska kyseessä on kaavan mukainen rakennuspaikka, on katsottu, että ei ole tarpeen myöskään selvittää emätilan mitoitusperusteita.

 

Tehdyllä suunnittelutarveratkaisulla on tutkittu ja siten varmistettu, että hanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä se aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä ja on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä se vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilymistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Hanke ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia (MRL 137 §).

 

Poikkeamisen edellytykset on myös tutkittu ja todettu, että poikkeaminen yleiskaavasta ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Se ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista (MRL 172 §). Lisäksi on todettu, että rakennuspaikka täyttää vaatimukset. Tieyhteys, vedensaanti ja viemäröinti on järjestetty, eivätkä ne aiheuta kaupungille erityisiä kustannuksia. Rakentaminen soveltuu paikalle, eikä se aiheuta naapureille tarpeetonta haittaa. Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa haetun rakentamisen suhteen. Edellä kuvatun perusteella ei ole tarvetta yksityiskohtaisempaan maankäytön suunnitteluun eikä emätilan mitoitustarkasteluun.

 

MRL 174 §:n mukainen perustelu myönteiselle ratkaisulle on esitetty päätöksen kohdassa ”Sopeutuminen lain edellytyksiin”. Siinä on selkeästi todettu, että edellä mainitut MRL 137 §:n mukaiset edellytykset suunnittelutarveratkaisulle ja MRL 172 §:n mukaiset edellytykset yleiskaavasta poikkeamiselle täyttyvät.

 

Edellä mainitut näkökohdat, jotka ovat päätöksen perustana, osoittavat ELY-keskuksen väitteet perusteettomiksi. Päätös ottaa huomioon, toisin kuin ELY-keskus väittää, maanomistajien tasapuolisen kohtelun, joka perustuu lainvoimaiseen kaavaan.

 

Oikaisuvaatimuksessa pidetään vahvistettuun yleiskaavaan merkittyä rakennuspaikkamerkintää oikeudellisesti pätemättömänä.  Näin ei kuitenkaan ole. Maanomistajan tulee voida luottaa lainvoiman saaneen kaavan merkintöihin. Mikäli kaavamerkintä olisi virheellinen, sitä ei voida hallintolain (434/2003) 8 luvun 50 §:n mukaan korjata asianosaisen vahingoksi ilman tämän suostumusta.

 

ELY-keskuksen vaatimus yleiskaavajohtajan 11.11.2014 julkipanon jälkeen antaman päätöksen, päätöspäivä 3.11.2014 31 § / 2014, kumoamisesta ja asian käsittelemisestä uudelleen on hylättävä ja yleiskaavajohtajan päätös on pidettävä voimassa.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunginhallitus hylkää oikaisuvaatimuksen ja pitää yleiskaavajohtajan päätöksen voimassa.

 

 

Liitteet

6

7033/2014 Oikaisuvaatimus

 

7

7033/2014 Yleiskaavajohtajan päätös 3.11.2014

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Timo Kortelainen

puh. +358 044 7185433

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. hyväksyy yleiskaavajohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa