Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 25.02.2015/Pykälä 39

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 39

Asianro 2584/10.02.03/2012

 

 

Asemakaavan muutosehdotus / Rönön muutokset

 

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

 

Tiivistelmä:

Asemakaavan muutosehdotuksella asuinpientalojen korttelialueen tontteihin18-2- 2 ja -4 on liitetty tarpeettomia osia Honkasaarentien katualueesta sekä muutettu voimassa olevan asemakaavan rakennusten vähimmäisetäisyyttä koskevaa määräystä ja rakennusalojen rajausta. Tonttien rakennusoikeus on tehokkuusluvun laskun myötä säilynyt kutakuinkin ennallaan. Lisäksi asemakaavan muutoksella asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä yleisten rakennusten korttelialue (ALY, tontti18–10-3) on muutettu kytkettyjen pientalojen korttelialueeksi (AP-12) ja rakennusoikeutta on nostettu.

 

Ehdotus on ollut nähtävänä ja siitä on saatu Kuopion Veden lausunto. Ehdotuksesta jätettiin neljä muistutusta. Ehdotusta ei ole muutettu muistutusten tai lausunnon johdosta.  Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy kaavaehdotuksen ja sitovan tonttijaon hyväksymiskäsittelyn jatkamisen.

 

Kaava-alue                                    Suunnittelualue sijaitsee Rönössä (18. kaupunginosa), molemmin puolin Honkasaarentie ja Rönöntien risteystä.

 

Käsittelyvaiheet                         Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen 3.12.2014. Muutosehdotus on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 8.12.2014–16.1.2015. Ehdotuksesta saatiin Kuopion Veden lausunto ja siitä jätettiin neljä muistutusta.

 

Lausunnossa ja muistutuksissa esitettyjen kannanottojen takia kaavaehdotus viedään hyväksymiskäsittelyyn kaupunkirakennelautakunnan kautta.

 

Lausunnot ja muistutus

Kaavaehdotuksesta saadut lausunto ja muistutukset sekä niihin annetut vastineet ovat esityslistan liitteenä.

                                                                                                            

Muutokset asemakaavan muutosehdotukseen

 

Asemakaavan muutosehdotusta ei ole muutettu lausunnon ja muistutusten johdosta.

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                Hanke toteuttaa omalta osaltaan valtion ja Kuopion kaupunkiseudun välisen kasvusopimuksen mukaisia tavoitteita. Kasvusopimuksen tavoitteena on vahvistaa Kuopion kaupunkiseudun kilpailukykyä, yhdyskunta-rakenteen kestävää kehitystä sekä sosiaalista eheyttä, jotta väestön kasvuun sekä uusien asuntojen ja työpaikkojen määrään asetetut tavoitteet toteutuvat.

 

Rakentamattoman tontin asuinkäyttöön ottaminen lisää hieman liikennettä paikallisesti. Voimassa olevan asemakaavan mahdollistamaan päiväkotikäyttöön verrattuna asumisvaihtoehto tuottaa selvästi vähemmän liikennettä. Liikennemäärien lisäys on suhteellisen vähäinen.

 

Hanke toteuttaa Kuopion kaupungin yritysstrategiaa tarjoamalla työtä rakentamisaikana sekä monipuolistamalla ja lisäämällä kaupungin tontti-tarjontaa.

 

Kaupunkikeskustan välittömään läheisyyteen sijoittuva asuinrakentaminen lisää osaltaan keskustan palvelujen ja Rönön joukkoliikenteen kysyntää. Pienetkin rakennuskohteet ovat tärkeitä rakennusalan työllisyyden ja tuotannon jatkuvuuden kannalta.

 

Asemakaavan muutosehdotuksen mukainen rakentaminen edustaa alueelle tyypillistä rivitalomaista rakentamista. Vaihtoehto ei muuta olennaisesti maisema- ja kaupunkikuvaa, eikä olennaisesti muuta lähiympäristön elinolosuhteita. Kaavaehdotuksen mukainen maankäyttöratkaisu täyttää MRL:n 54 §:n mukaiset sisältövaatimukset, eikä aiheuta asemakaavoituksen arvion mukaan MRL:n 54 §:n tarkoittamaa naapureiden tai muiden kaupunkilaisten elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä heikkenemistä, joka ei ole perusteltua kaavan tarkoitus huomioon ottaen.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle sekä edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen ja sitovan tonttijaon hyväksymiskäsittelyä jatketaan. Ehdotukseen ei ole tehty muutoksia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.

 

Kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen tulee MRL 65 §:n mukaisesti ilmoittaa niille muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

 

 

Liitteet

18

2584/2012 Ehdotusvaiheen muistutukset ja lausunto vastineineen

 

Viiteaineisto

2

2584/2012 Pienennös kaavakartasta

 

3

2584/ 2012 Sitova rakennustapaohje

 

4

2584/2012 Kaavaselostus ilman liitteitä

 

5

2584/2012 Kaavaselostuksen liitteet (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

6

2584/2012 Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

 

 

Asiakirjoissa: Selostus liitteineen, asemakaavakartta 1:500, havainneaineisto / Sitova rakennustapaohje / AP-12 korttelialue, ehdotukseen liittyvä sitovat tonttijako, ote ajantasakaavasta ja poistokartta, kaupunkirakennelautakunnan päätös 3.12.2014, ehdotusvaiheen lausunto ja muistutukset (kopiot), asemakaavoituksen esitys 19.11.2014 ja kuulutus ehdotusaineiston nähtävilläolosta sekä kaupunkirakennelautakunnan päätösaineisto 27.8.2014 (vaihtoehdon valinta), kaupunkirakennelautakunnan 14.5.2014 hyväksymä valmisteluaineisto, kuulutus valmisteluaineiston nähtävilläolosta, valmisteluvaiheessa saadut mielipiteet ja lausunto sekä kaupunkirakennelautakunnan päätösaineistot 19.3.2014.  

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jussi Partanen

puh. +358 017 18 5416

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 

                     

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa