Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 25.02.2015/Pykälä 40

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 40

Asianro 1341/10.02.03/2015

 

 

Asemakaavaehdotus / Keilanrinne

 

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

 

 

Tiivistelmä:

Saaristokaupunkiin kaavoitetaan uutta kerros- ja rivitalovaltaista asuntoaluetta. Keilanrinteelle arvioidaan tulevan noin 1 000 asuntoa ja 2 000 asukasta. Alueella on laajat viher- ja virkistysalueet ulkoilureitistöineen. Alueen luontoarvot on huomioitu asemakaavassa suojelemalla luonnontilainen noro sekä liito-oravan luonnonsuojelulain 49 §:n tarkoittamat lisääntymis- ja levähdyspaikat.

 

Muutokset ovat olennaisia, joten kaavaehdotus asetetaan uudelleen nähtäväksi. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy ehdotuksen ja siihen liittyvän sitovan tonttijaon nähtäville asetettavaksi.

 

Kaava-alue                                    Suunnittelualue sijaitsee Rautaniemessä Keilankanavan eteläpuolella noin seitsemän kilometrin päässä Kuopion torilta etelään.

 

Käsittelyvaiheet                         Valmisteluvaiheen aineisto annettiin kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi 12.9.2012 ja aineisto oli nähtävänä 17.9–17.10.2012. Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ensimmäisen asemakaavaehdotuksen15.5.2013. Ehdotus on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 27.5.–28.6.2013. Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi toisen asemakaavaehdotuksen 26.2.2014 ja ehdotus on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 10.3.–11.4.2014. Kaavaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia. Nähtävänäoloaikana alueelta tehtiin uusi liito-oravahavainto, jonka takia kaava-alueen Lehtoniementien itäosa Keilanranta – Matkusniemi vietiin hyväksymiskäsittelyyn erillisenä asemakaavana. Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan 1.9.2014.

 

Lausunnot ja muistutukset

 

Valmisteluvaiheen aineistosta jätetyt lausunnot ja mielipiteet sekä ensimmäisestä kaavaehdotuksesta jätetyt muistutukset on käsitelty Keilanrinne - Matkusniemi, itäosa (Keilanranta - Matkusniemi) asemakaavan hyväksymisen yhteydessä. Lausunnot ja muistutukset ovat kaavan asiakirjoissa, sillä ne kohdentuivat pääasiassa Keilanrannan ja Matkusniemen alueilla. Toisesta kaavaehdotuksesta ei jätetty lausuntoja eikä muistutuksia.

 

Muutokset asemakaavaehdotukseen

 

Asemakaavaehdotusta on muutettu alueelta löydettyjen liito-oravahavaintojen vuoksi. Alueelle on varattu kaksi puistoaluetta Paloniementie varteen. Kalliotörmänkadun sijaintia ja linjausta on muutettu siten, että alueella olevat liito-oravan levähdys- ja ruokailupuut säilyvät. Paloniemen kärkeen on osoitettu lieventävänä toimena alueen osa, joka turvaa lisääntymisen ja levähdyspaikan ekologisen toimivuuden jatkossakin. Asemakaava noudattelee aiempien asemakaavaehdotusten maankäyttöä. Ainoastaan Vanhankallionkadun ympärillä olevaa aluetta on laajennettu. Muutoksia on selostettu tarkemmin kaavaselostuksessa.

 

Vaikutusten arviointi                Alueen rakentaminen edistää kestävän yhdyskuntarakenteen kehittämistä tiivistämällä ja täydentämällä kaupunkirakennetta. Alueen rakentaminen vähentää nykyisen yhdyskuntarakenteen ulkopuolelle suuntautuvan asuntorakentamisen paineita. Hanke on kestävän kehityksen mukaista kaupunkirakennetta ja alueen rakentaminen parantaa joukkoliikenteen ja kevyenliikenteen toimintaedellytyksiä. Kustannussäästöä tulee liikenteen kustannuksiin, energian kulutukseen sekä haitallisiin ilmastopäästöihin. Näin ollen hankkeen ilmastopoliittiset vaikutukset ovat positiivisia.

                                                         

Alueen rakentaminen on kaupungin strategisten tavoitteiden ja kasvusopimuksen tavoitteiden mukaista ja alueen rakentaminen tukee Saaristokaupungin elinvoimaisuutta, lisää alueen asukaslukua ja sitä kautta lisää palvelutarjontaa ja kysyntää. Alueen rakentaminen tarjoaa uusia työpaikkoja. Hankkeen yritysvaikutukset ovat positiiviset.

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy asemakaavaehdotuksen asetettavaksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Samalla asetetaan nähtäväksi asemakaavaehdotuksen yhteydessä sitovalla tonttijaolla muodostuvan Kuopion kaupungin 37. kaupunginosan Rautaniemi korttelien 150 korttelien tonttijaot. Mikäli ehdotukseen ei muistutuksissa tai lausunnoissa esitetä muutoksia, kaavaehdotus esitetään edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

Ehdotusaineisto toimitetaan tiedoksi mahdollista lausuntoa varten ympäristö- ja rakennuslautakunnalle sekä Pohjois-Savon pelastuslautakunnalle. Lisäksi aineisto lähetetään tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristövastuualueelle.

 

 

Liitteet

19

1341/2015 Pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen

 

20

1341/2015 Havainnekuvat

 

21

1341/2015 Kaavaselostus ilman liitteitä

 

22

1341/2015 Kaavaselostuksen liitteet (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

                                           Asiakirjoissa: selostus liitteineen, asemakaavakartta 1:2000, havainneaineisto, kaupunkirakennelautakunnan päätökset 12.9.2012, 15.5.2013 ja 26.2.2014, ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset 15.5.2013 liitteineen

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Ulla Korhonen

puh.  044 718 5412

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa