Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 25.02.2015/Pykälä 41

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 41

Asianro 7543/10.02.03/2013

 

 

Asemakaavan muutosehdotus / Puijonlaakson Samoilijantie

 

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

 

 

Tiivistelmä:       

Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa tontilla 12-6-1 opiskelija-asuntojen kehittämisen korvaamalla nykyiset asuntolat uusilla. Alueen käyttötarkoitus pysyy samana. Rakennusoikeus ei nouse merkittävästi. Muutokset koskevat rakennusten sijaintia ja kokoa. Kaavamääräyksiä tarkennetaan mm. pysäköinnin osalta. Asemakaavan muutosta varten on tehty rakennussuunnitelma, joka toimii rakennustapaohjeena. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy ehdotuksen nähtäville asetettavaksi.

 

Kaava-alue                                    Suunnittelualue sijaitsee Puijonlaakson pohjoisosassa 3 km Kuopion torilta luoteeseen.

                                          

Laadintaperusteet, päätökset ja suunnitelmat

 

Asemakaavan muutostyö on tullut vireille Kuopion opiskelija-asunnot Oy:n (Kuopas) hakemuksesta. Kaavoituksen aloituskokous pidettiin 27.9.2013. Hakemus on kirjattu 14.10.2013. Kaavatyö sisältyy vuoden 2015 kaavoituskatsaukseen ja asemakaavoitusohjelmaan.

 

Kaavoitustilanne                        Maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. Se on myös osa maakunnallisesti arvokasta Puijonlaakson asemakaavan kulttuuriympäristöä ja valtakunnallisesti arvokasta Puijon maisemakokonaisuutta.

 

Yleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu kerrostalovaltaiseksi asuinalueeksi (AK). Kaavaselostus: Lähiöitä varaudutaan vahvistamaan ja kehittämään täydennysrakentamisella ja liikkumisedellytyksiä parantamalla.

 

Suunnittelualueella on voimassa Kuopion kaupunginvaltuuston 24.8.1981 hyväksymä ja Sisäasianministeriön 13.10.1981 vahvistama asemakaava. Asemakaavassa asemakaavan muutoksen alue on asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK-11). Rakennusoikeutta on tehokkuusluvun e=0.5 mukaisesti noin 7 000 k-m2.

 

Nykyinen tilanne                        Suunnittelualueella on kuusi vuonna 1983 rakennettua kerrostaloa, joiden kerrosluku on 2-4 kun osin maanpinnan yläpuolella olevat kellarikerrokset lasketaan mukaan. Asuntoja on yhteensä 92, kerrosalaa yhteensä 7 086 k-m2.

                                                         

Maanomistus                              Tontti on Kuopion kaupungin omistuksessa. Tonttia vuokraa ja rakennukset omistaa Kuopion Opiskelija-asunnot Oy.

 

 

 

Asemakaavan muutosehdotus

 

Asemakaavan muutoksessa tontin rajat ja käyttötarkoitus eivät muutu.

 

Tontti on osoitettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Autopaikkoja ei tonteilla saa sijoittaa muualle kuin asemakaavamerkinnän osoittamille rakennusaloille. Asuinrakennusten porraskäytävistä on oltava välitön yhteys tontin leikki- ja oleskelualueelle.

 

Rakennusalat sekä niitä koskevat kerrosluvut ja rakennusoikeudet on osoitettu kaavatyön yhteydessä laaditun rakennustapaohjeen mukaisesti. Rakennustapaohjeella tarkoitetaan kaavan liitteenä olevaa havainneaineistoa rakennussuunnitelmasta. Suurin sallittu kerrosluku on kuusi (VI). Rakennusoikeutta on osoitettu 9 000 kerrosalaneliömetriä.

 

Pysäköintinormi on osoitettu erikseen asuntoloille ja yleisesti asuinrakennuksille. Asuntoloiden autopaikkavaatimus on yksi autopaikka 135 kerrosalaneliömetriä kohti. Muussa asuinkäytössä vaatimuksena on yksi autopaikka asuntoa kohti. Vieraspaikkoja tulee varata yksi kymmentä asuntoa kohti.

 

Korttelialuetta koskevat kaavamääräykset:

 

rto-2

Merkintä osoittaa, että alueelle laadittua rakentamistapaohjetta on ehdottomasti noudatettava.

 

hule-6

Alueen hulevedet on pääosin imeytettävä. Rakennuslupa-asiakirjoihin tulee sisältyä hulevesien (mukaan lukien kattovedet) käsittelysuunnitelma, josta tulee pyytää tarvittavat viranomaislausunnot.

                                                                                      

Käsittelyvaiheet                         Asemakaavan vireilletuloaineisto (OAS) annettiin tiedoksi kaupunkirakennelautakunnalle 26.2.2014. Aineisto oli nähtävänä vireilletulokuulutuksen yhteydessä 3.3. - 1.4.2014. Nähtävänäoloaikana ei jätetty mielipiteitä. Asemakaavan valmisteluaineisto annettiin tiedoksi kaupunkirakennelautakunnalle 29.10. ja oli julkisesti nähtävillä 10.11. - 10.12.2014. Valmisteluaineistosta annettiin mielipiteitä ja lausuntoja. Asemakaavan muutoksen ehdotus on laadittu niiden pohjalta.

                                           

Jatkotoimenpiteet                    Kaupunkirakennelautakunnan hyväksymä asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville.

 

Kaavan valmistumisen yhteydessä uusitaan tontin vuokrasopimus.

                                                                                      

Hyväksyvä viranomainen        Kaupunginvaltuusto

 

Vaikutusten arviointi                Kaavamuutos parantaa opiskelijoiden asuinoloja, Savilahden kampuksen kehitystä sekä Puijonlaakson elinvoimaisuutta ja palvelujen kysyntää. Kaavamuutos tiivistää Puijonlaakson kaupunkirakennetta, hyödyntää olemassa olevaa kunnallistekniikkaa sekä palveluverkostoa ja on siten kestävän kehityksen tavoitteiden mukainen ja ilmastovaikutuksiltaan positiivinen. Lähialueen asukkaiden huoli näkymien peittymisestä ja rakennusten läheisyydestä on otettu huomioon asemakaavan muutosehdotuksessa rakennusten sijainnin ja koon suunnittelussa. Joitain näkymiä voi peittyä, mutta toisaalta uusia avautuu kun rakennuksia puretaan.

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen asetettavaksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Mikäli ehdotukseen ei muistutuksissa tai lausunnoissa esitetä muutoksia, kaavanmuutosehdotus esitetään edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

Ehdotusaineisto toimitetaan tiedoksi mahdollista lausuntoa varten ympäristö- ja rakennuslautakunnalle sekä Pohjois-Savon pelastuslautakunnalle. Lisäksi aineisto lähetetään tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristövastuualueelle.

 

 

Viiteaineisto

7

7543/2013 kaavaselostus

 

8

7543/2013 LIITE 1 Asemakaavan muutoksen seurantalomake

 

9

7543/2013 LIITE 2-1 Asemakaavan muutoskartta

 

10

7543/2013 LIITE 2-2,2-3 Merkintöjen selitykset ja asemakaavamääräykset

 

11

7543/2013 LIITE 3 Havainneaineisto rto-2

 

12

7543/2013 LIITE 4 Poistokartta ja ote ajantasa-asemakaavasta

 

13

7543/2013 LIITE 5 valmisteluvaiheen vaihtoehdot (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

 

14

7543/2013 LIITE 6 valmisteluvaiheen mielipiteet ja lausunnot vastineineen

                                          

 

Asiakirjoissa: selostus liitteineen, asemakaavakartta 1:2000, havainneaineisto, ote ajantasakaavasta ja poistokartta, kaavoituksen käynnistämissopimus, poistokartta, lausunnot ja mielipiteet valmisteluaineistosta, valmistelu- ja vireilletuloaineisto.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Iivo Vänskä

puh. +358 044 7185414

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                                                                                            

                     

                                                    

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa