Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 25.02.2015/Pykälä 33

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 33

Asian 1376/10.03.01.02/2015

 

 

Lausunto / Puijon urheilulaakson yleissuunnitelmasta

 

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

 

                            

Puijon urheilulaakson yleissuunnitelma on laadittu Kuopion hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toimeksiantona vuonna 2014. Suunnitelman tavoitteena on vahvistaa Puijon tunnettavuutta, kehittää aluetta ulkoilu-, virkistys- ja tapahtumapaikkana suurtapahtumat huomioon ottaen sekä vahvistaa nykyisiä toimintoja ja selvittää, mitä uusia toimintoja alueelle voisi sijoittua. Erityisesti suunnitelmassa on otettu huomioon paikallisten asukkaiden urheilu- ja vapaa-ajan tarpeet. Selvitysten ja suunnittelutyön pohjalta on laadittu maankäytön yleissuunnitelma kesä- ja talvikäyttöön.

 

Suunnitelma antaa lähtökohdat alueen vaiheittaiselle toteutukselle. Suunnitelmaa käytetään lähtötietona päivitettäessä urheilulaakson asemakaavaa.

 

Suunnitelman on laatinut LOCI Maisema-arkkitehdit Oy ja työtä ovat ohjanneet monialaiset ohjaus- ja projektiryhmät. Kaupunkiympäristön palvelualueelta on ollut edustajia molemmissa ryhmissä. Työn eri vaiheissa kansalaisilla on ollut monipuolisesti mahdollisuus ottaa kantaa suunnitelman sisältöön. Suunnitelmaa valmisteltaessa on muun muassa järjestetty yleisötilaisuuksia, pidetty työpajoja ja selvitetty ihmisten mielipiteitä verkkokyselyllä.

 

Valmis suunnitelma on tarkoitus hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen lautakunnassa ja kaupunginhallituksessa vuoden 2015 keväällä laajan lausuntokierroksen ja nähtävillä olon jälkeen.

 

Kaupunkirakennelautakunnan lausunto

 

Yleissuunnitelma antaa lähtökohdat toteutussuunnittelulle. Suunnitelmassa on onnistuttu korostamaan laakson avointa maisematilaa.

 

Yleissuunnitelma antaa mahdollisuudet monipuolisen ja omaleimaisen alueen rakentamiseen. Alueesta saadaan tehtyä kaikkia käyttäjäryhmiä palveleva alue, joka muuntuu tapahtumakäyttöön.

 

Suunnittelupalvelut varautuu tekemään investointiohjelman aikataulussa tarvittavat yksityiskohtaiset suunnitelmat alueelta niin asemakaavan, kunnallistekniikan kuin liikunta-, urheilu- ja virkistyspaikkojenkin osalta. 

 

Ennen yksityiskohtaista suunnittelua selvitetään olemassa olevat maaperäolosuhteet ja tehdään tarvittavat lisätutkimukset. Alueelle on laadittava myös kattava massataloussuunnitelma.

 

 

 

 

Asemakaava

 

Voimassa oleva asemakaava sallii yleissuunnitelman toteuttamisen pääosin. Yleissuunnitelmassa osoitetut urheiluhallin ja hotellin sijainnit edellyttävät asemakaavan urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueen rajauksen laajentamista ja rakennusoikeuden tarkistamista. Samalla Puijon tornin, majan ja hyppyrimäkien alueet on saatettava asemakaavan piiriin.

 

Hulevesi

 

Ennen vaiheittaista toteutussuunnittelua ja rakentamista urheilulaakson alueelle laaditaan hulevesien hallintasuunnitelma. Siinä määritetään yksityiskohtaisen suunnittelun pohjaksi koko alueen hulevesien käsittely esim. kenttien pohjarakenteiden hyödyntäminen hulevesien viivytysrakenteina.

 

Kadut ja kevyen liikenteen väylät

 

Suurmäentielle laaditaan yleissuunnitelman pohjalta katusuunnitelma. Urheilulaakson liittymäjärjestelyt aiheuttavat kaista- ja suojatiejärjestelyjä Suurmäentielle. Kevyen liikenteen väylä siirretään pysäköintikamman kohdalla Suurmäentien varteen väliviherkaistalla erotettuna. Ratkaisut muuttavat Suurmäentien ilmeen tällä osalla katumaisemmaksi.

 

Puijonrinteentien jatkoksi on yleissuunnitelmassa esitetty kevyen liikenteen väylä Puijon rappusten kautta Rypysuontielle.

 

Yleissuunnitelmassa on esitetty uusi kevyen liikenteen väylä myös Suurmäentien luolaston ja rampin väliselle alueelle, luolaston puolelle.

 

Alueelle on suunniteltu neljä latusiltaa laakson poikittaisen liikenteen turvaamiseksi.

 

Opastus ja viitoitus

 

Yleissuunnitelmassa jatkotoimenpiteenä ehdotettu alueen opastussuunnitelman laatiminen on tarpeellinen.

 

Joukkoliikenne

 

Suurmäentielle on yleissuunnitelmassa esitetty urheilulaakson kohdalle kaksi uutta pysäkkiparia, Hiihtäjäntien ja Ahkiotien risteyksiin. Pysäkit parantavat laakson saavutettavuutta.

 

 

 

Kuopion Veden verkostot

 

Urheilulaaksossa on Kuopion Veden eri-ikäisiä vesihuoltoverkostoja ja Puijon montun jätevedenpumppaamo.

 

Kuopion Veden kolmi-vuotisinvestointiohjelmassa on Puijon mäen ylävesisäiliölle menevän vesihuoltolinjan saneeraus.

 

Suurmäentien varren vuonna 1970 rakennetun vesihuoltolinjan uusiminen tehdään yleissuunnitelmassa esitetyn pysäköintialueen ja kevyen liikenteen väylän siirron yhteydessä.  Pysäköintialueiden, Suurmäentien katumuutosten ja vesihuollon osalta tulee yhteen sovittaa toteutussuunnittelu ja rakentaminen. 

 

Ensilumen läjitysalueeksi osoitetun paikan alle on jäämässä vesihuoltolinjat.  Huoltoalueen jatkosuunnittelussa tutkitaan tarkemmin, voiko linjat jäädä varastoalueen alle vai onko ne siirrettävä sivuun.

 

Liikunta-, urheilu- ja virkistysalueet

 

Yleissuunnitelmaan on esitetty selkeä tilanjako ja jäsentely eri toiminnoille. Saapumisaukiot, pysäköintijärjestelyt, toimintaraitti ja eri urheilu- ja liikuntapaikat muodostavat toimivan kokonaisuuden. Yleissuunnitelman pohjalta on hyvä tehdä vaiheittaiset toteutussuunnitelmat.

 

Hissiyhteys

 

Nykyisen ankkurihissin muuttaminen kaksipaikkaiseksi tuolihissiksi vaatii lisäselvityksiä. Muutos vaatisi hissilinjan leventämisen 8-10 metriseksi.  Jatkotyössä tulee selvittää, voiko Natura-alueelta poistaa leventämisen vaatimat puut ja mikä on tarvittavan puustonpoiston vaikutus hyppyrimäen tuuliolosuhteisiin. Puustonpoisto vaatii ELY-keskuksen poikkeamislupakäsittelyn.

 

Investoinnit

 

Yleissuunnitelman hyväksymisen jälkeen tulee alueen rakentaminen saada käyntiin. Alueelle tulee laatia realistinen investointiohjelma, jotta alueen ilmeen keskeneräisyys saadaan poistettua.

 

Edelleen alueiden valmistumisen myötä tulisi huolehtia myös siitä, että alueiden ylläpito otetaan hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan käyttötalousmenoissa huomioon.

 

 

Yleissuunnitelman vaikutusten arviointi       

 

Päätöksellä on positiiviset vaikutukset ihmisiin, ympäristöön ja ilmastoon, kunnan talouteen ja yrityksiin. Maankäyttöratkaisuilla mahdollistetaan monipuolinen urheilulaakson käyttö ja lisätään harrastusmahdollisuuksia.  Ratkaisu täydentää rakennettua ympäristöä ja yhdyskuntarakennetta ja antaa mahdollisuuden kustannustehokkaaseen rakentamiseen ja toiminnan järjestämiseen. Maankäyttöratkaisuilla luodaan uusia mahdollisuuksia yritystoimintaan ja tuetaan nykyisiä. Alueella pystytään paremmin järjestämään erilaisia tapahtumia, joilla on positiiviset kerrannaisvaikutukset Kuopion elinkeinoelämään.       

 

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta antaa yllä olevan lausunnon.

 

 

 

Liitteet

11

1376/2015 Talvi- ja kesäkäyttö

 

Viiteaineisto

1

1376/2015 Puijon raportti (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

                                                          Valmistelija                                                           

Paula Pakarinen

puh.  044 718 5422

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

Päätös

 

                                                          Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa