Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 25.02.2015/Pykälä 34

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 34

Asianro 1349/10.00.02.01/2015

 

 

Omakotitonttien luovuttaminen Hiltulanlahdesta

 

 

Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

 

Hiltulanlahti on tulevien vuosien pientalorakentamisen painopistealue. Hiltulanlahti asemakaavoitetaan useassa vaiheessa. Hiltulanlahden ensimmäinen asemakaava tuli voimaan 25.4.2014. Asemakaava-alueella on yhteensä 126 kaupungin omistamaa omakotitonttia.

Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että omakotitontit luovutetaan kaupunkirakennelautakunnan 16.3.2011 § 71 ja 28.9.2011 § 240 hyväksymien omakotitonttien yleisten luovutusperiaatteiden mukaisesti. Luovutusehtoihin ja -periaatteisiin esitetään eräitä jäljempänä tarkemmin selostettuja muutoksia ja tarkennuksia.


Hiltulanlahden sijainti on esitetty oheisessa kartassa.

 

Tontit on asemakaavassa osoitettu erillispientalojen korttelialueiksi (AO). Rakennusoikeus määräytyy asemakaavassa määritellyn tehokkuusluvun mukaisesti.

Alue on tarkoitus luovuttaa vaiheittain siten, että ensimmäisessä vaiheessa tontteja luovutettaisiin keväällä 2015 ja toisessa vaiheessa loppuvuodesta 2015. Ensimmäisessä vaiheessa luovutettaville tonteille kunnallistekniikka valmistuu kesällä 2015 ja toisessa vaiheessa luovutettaville tonteille kesällä 2016.

 

Ensimmäisessä ja toisessa vaiheessa luovutettavien omakotitonttien sijainnit on esitetty oheisessa kartassa.

                                                         

 

Luovutusperiaatteet

Omakotitontit esitetään luovutettaviksi voimassa olevilla kaupunkirakennelautakunnan päätöksien 16.3.2011 § 71 ja 28.9.2011 § 240 mukaisilla luovutusperiaatteilla.

Tontit esitetään luovutettaviksi vuokraamalla. Vuotuinen vuokra on 4 % tontin arvosta. Vuokrat sidotaan elinkustannusindeksin pistelukuun 1 910 (joulukuu 2014).

Kaupunkirakennelautakunnan 16.3.2011 § 71 päätöksen mukaisesti tontit, jotka ovat kerran olleet julkisesti haettavana, siirretään teknisen lautakunnan päätöksessä 21.5.2008 § 161 määriteltyyn jatkuvaan hakumenettelyyn. Päätökset näiden tonttien varaamisesta tai luovuttamisesta tekee kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasäännön (kaupunkirakennelautakunta 12.1.2011 § 10) mukaan kiinteistöjohtaja, tonttipäällikkö, kiinteistöasiamies ja maankäyttöinsinööri kuukausittain. Mikäli tällöin samaan tonttiin tulee useita hakemuksia, tontin saaja valitaan maaomaisuuden hallintapalveluiden suorittamalla arvonnalla, jossa läsnä on kaupunkirakennelautakunnan edustaja.

 

Jatkuvaa hakumenettelyä on toteutettu pääsääntöisesti kuukauden kestävällä hakuajalla. Jatkuvassa hakumenettelyssä tonttihakemukset on käsitelty pääsääntöisesti kalenterikuukausittain. Kuukauden vaihtuessa saapuneet hakemukset on käsitelty ja tonttitiedot päivitetty paperisiin esitteisiin, jotka on myös julkaistu kaupungin internetsivuilla. Maaomaisuuden hallintapalveluissa on valmisteilla kaupungin karttapalvelun uudistaminen, mikä mahdollistaa vapaiden omakotitonttien tietojen julkaisemisen karttapalvelun kautta. Järjestelmän ansiosta vapaiden tonttitietojen julkaiseminen nopeutuu, minkä ansiosta kuukausittaista hakemusten käsittelyaikaa on mahdollista lyhentää siten, että saapuneita tonttihakemuksia käsiteltäisiin noin kahden viikon välein.

 

Kaupungin tonttipalvelut toteutti yhdessä asemakaavoituksen kanssa omakotitontinhakijoille suunnatun asiakaskyselyn helmikuun alussa 2015. Jatkuvaan tonttihakuun sovellettaviin luovutusehtoihin esitetään muutoksia, jotka liittyvät tontinsaajien valintaan. Muutosesityksissä on otettu huomioon asiakaskyselyn tulokset. Jatkuvassa haussa esitetään tontinhakijoiden jakamista kahteen arvontaryhmään samalla tavoin, kuin ensimmäistä kertaa haussa olevien tonttien haussa käytetään. Ensisijaisessa arvontaryhmässä olisivat ne yksityishenkilöt, jotka eivät ole viimeisen 10 vuoden sisällä rakentaneet kaupungin tontille. Toissijaisessa arvontaryhmässä olisivat kaikki muut tontinhakijat eli mm. ammattirakentajat, rakennusliikkeet ja 10 vuoden sisällä kaupungin luovuttamalle tontille rakentaneet yksityishenkilöt. 10 vuoden määräaika alkaa vuokrasopimuksen/kauppakirjan allekirjoittamisesta. Tonttia ei osoitettaisi hakijalle, jolla tai jonka kanssa avoliitossa, avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa asuvalla on hallinnassaan kaupungin osoittama tontti (myyty, vuokrattu tai varattu), jonka rakentamista ei ole hakemusta jätettäessä aloitettu tai jonka rakentaminen on kesken (loppukatselmus pitämättä).

Kaupungin luovuttamilla tonteilla on käytössä kolmen (3) vuoden rakentamisvelvoiteaika. Vuokrasopimuksessa tontinsaaja sitoutuu rakentamaan tontille asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisia uudisrakennuksia, jotka ovat vähintään 50 % rakennusoikeudesta. Tontinsaaja sitoutuu aloittamaan rakentamisen vuoden ja saattamaan rakentamisen kolmen vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta siihen valmiusasteeseen, että rakennusvalvontaviranomainen on suorittanut rakennuksissa maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen. Maanvuokrasopimuksen ehtojen laiminlyönnistä vuokrasopimuksen mukainen sopimussakko on ollut vuosivuokra viisikymmenkertaisena. Käytössä oleva sopimusehto on edellyttänyt sovintosopimusneuvotteluita sopimusrikkomistilanteissa. Rakentamisvelvoitteen laiminlyöntitilanteisiin esitetään sanktioksi 2-kertaisen maanvuokran perimistä siltä ajalta, kun määräajat ylittyvät. Tällainen automaattinen kannustin edistäisi nykyistä käytäntöä paremmin tontin rakentumista tai vuokratontista luopumista mahdollisissa ongelmatilanteissa. Kaupungilla on sopimusrikkomistilanteissa myös oikeus yksipuolisesti purkaa maanvuokrasopimus mm. rakentamisvelvoitteen laiminlyöntitapauksissa.

 

Hinnoittelu

Hiltulanlahden asemakaava-alue sijaitsee noin kymmenen minuutin ajomatkan päässä Kuopion keskustasta. Kaava-alue rajoittuu lännessä moottoritiehen sekä lisäksi Vitostie ja sähkölinjat halkaisevat kaava-alueen. Omakotitonttien sijainneissa ja tonteilta aukeavissa näkymissä on merkittäviä eroja kaava-alueen eri osissa. Osa omakotitonteista sijaitsee moottoritien läheisyydessä, osa tonteista rajoittuu etelärajoiltaan lähivirkistysalueeseen sekä osalta tonteista avautuu maaseutumainen järvinäköala Vanuvuoren suuntaan. Täten tonttien sijainnilla katsotaan olevan merkitystä tonttien hinnoittelussa.

Tonttien perusneliöhinnaksi esitetään 20 euron neliöhintaa. Korttelissa 30 tonttien pihat avautuvat etelän suuntaan ja tontit rajoittuvat etelärajoiltaan lähivirkistysalueeseen. Täten korttelin 30 tonteille esitetään 25 euron neliöhintaa. Korttelin 27 tontit 4 ja 5 sekä korttelin 34 tontit 13 ja 14 sijaitsevat alueilla, joilla edellytetään meluaidan rakentamista tonteille. Täten korttelin 27 tonteille 4 ja 5 sekä korttelin 34 tonteille 13 ja 14 esitetään neliöhinnaksi 15 euroa/m².


Sormulanraitin varressa Vanuvuoren suuntaan avautuville tonteille esitetään kiinteitä hintoja. Sormulanraitin länsipuolelle sijaitseville korttelin 34 tonteille 16, 17 ja 19 ja korttelin 35 tontille 2 esitetään hinnaksi 35 000 euroa/tontti. Sormulanraitin itäpuolella sijaitseville korttelin 36 tontille 1 ja korttelin 37 tontille 7 esitetään hinnaksi 40 000 euroa/tontti.

Tontit esitetään luovutettavaksi vuokraamalla. Tontin vuotuinen vuokra on 4 % tontin hinnasta. Vuokrat sidotaan elinkustannusindeksin pistelukuun 1 910 (joulukuu 2014).

Tonttien hinnat on esitetty oheisessa kartassa.

                                                         

 

                                                         

Vaikutusten arviointi                Tonttien luovuttamisella pyritään asemakaavan toteuttamiseen. Päätösesitys on siten ilmastopoliittisen ohjelman tavoitteiden mukainen (kv 6.4.2009 § 37). Yritysvaikutuksiltaan päätösesitys on positiivinen, koska tonttien luovuttaminen edistää rakennusalan työllisyyttä.

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että Hiltulanlahden kaupunginosan kortteleiden 27, 28, 31, 32 ja 33 tontit, korttelin 29 tontit 6 - 11, korttelin 30 tontit 6 - 11, korttelin 34 tontit 4 - 14, 16 - 17 ja 19, korttelin 35 tontit 2 - 4, korttelin 36 tontti 1 sekä korttelin 37 tontti 7 vuokrataan seuraavin luovutusperiaattein ja luovutusehdoin.


Tonttien luovutusperiaatteet:

        Kaupunkiympäristön palvelualueen maaomaisuuden hallintapalvelut järjestää tonttien hakukierrokset parhaaksi katsominaan ajankohtina.

        Tontinhakijat jaetaan kahteen arvontaryhmään: ensisijainen ryhmä ja toissijainen ryhmä. Ensisijaiseen ryhmään luetaan ne yksityishenkilötontinhakijat, jotka eivät ole 10 vuoden sisällä rakentaneet kaupungin luovuttamalle tontille. Toissijaiseen ryhmään kuuluvat kaikki muut hakijat. Toissijaiseen ryhmään lasketaan mukaan myös ammattirakentajat ja rakennusliikkeet. 10 vuoden määräaika alkaa vuokrasopimuksen/kauppakirjan allekirjoittamisesta. Ensin suoritetaan arvonnat ryhmien sisäisen järjestyksen määrittämiseksi. Tämän jälkeen ryhmät yhdistetään liittämällä toissijainen ryhmä ensisijaisen ryhmän jälkeen, jolloin muodostuu valintajärjestyslista.

        Tontit varataan hakijoille näiden erillisessä valintatilaisuudessa suorittamien tonttivalintojen mukaisesti noudattaen arvontojen ja ryhmien yhdistämisen jälkeen muodostunutta valintajärjestyslistaa.  Tonttia ei osoiteta hakijalle, jolla tai jonka kanssa avoliitossa, avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa asuvalla on hallinnassaan kaupungin osoittama tontti (myyty, vuokrattu tai varattu), jonka rakentamista ei ole hakemusta jätettäessä aloitettu tai jonka rakentaminen on kesken (loppukatselmus pitämättä).

        Tontit varataan hakijoille varausmaksua vastaan. Valintatilaisuudessa tehdään tontin hakijan kanssa varaussopimus. Vuokrauspäätös ja vuokrasopimus on tehtävä varausaikana. Muutoin varaus raukeaa. Tonttien varausmaksu on maapoliittisen ohjelman mukainen.

        Tontin hallintaoikeuden, rakennusluvan saannin ja rakennustöiden aloittamisen edellytyksenä on kaupungin ja tontin saajan välinen maanvuokrasopimus.

        Tontit, jotka ovat kerran olleet julkisesti haettavana, siirretään teknisen lautakunnan päätöksessä 21.5.2008 § 161 määriteltyyn jatkuvaan hakumenettelyyn. Päätökset näiden tonttien varaamisesta tai luovuttamisesta tekee kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasäännön (kaupunkirakennelautakunta 12.1.2011 § 10) mukaan kiinteistöjohtaja, tonttipäällikkö, kiinteistöasiamies ja maankäyttöinsinööri pääsääntöisesti noin kahden viikon välein. Mikäli tällöin samaan tonttiin tulee useita hakemuksia, tontin saaja valitaan maaomaisuuden hallintapalveluiden suorittamalla arvonnalla. Tontinhakijat jaetaan kahteen arvontaryhmään. Ensisijaisessa arvontaryhmässä ovat ne yksityishenkilöt, jotka eivät ole viimeisen 10 vuoden sisällä rakentaneet kaupungin tontille. Toissijaisessa arvontaryhmässä olisivat ammattirakentajat, rakennusliikkeet ja 10 vuoden sisällä kaupungin luovuttamalle tontille rakentaneet yksityishenkilöt. 10 vuoden määräaika alkaa vuokrasopimuksen/kauppakirjan allekirjoittamisesta. Tonttia ei osoiteta hakijalle, jolla tai jonka kanssa avoliitossa, avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa asuvalla on hallinnassaan kaupungin osoittama tontti (myyty, vuokrattu tai varattu), jonka rakentamista ei ole hakemusta jätettäessä aloitettu tai jonka rakentaminen on kesken (loppukatselmus pitämättä).

 

Tonttien luovutusehdot

Tontit luovutetaan vuokraamalla.

        Hiltulanlahden kaupunginosan tonttien neliövuokrat ovat seuraavat:

Tontit

Vuokra (€/m²)/vuosi

 

 

Korttelin 27 tontit 1 – 3 ja tontit 6 - 8

0,80

Kortteli 27 tontit 4 - 5

0,60

Kortteli 28 tontit 1 - 9

0,80

Kortteli 29 tontit 6 - 11

0,80

Kortteli 30 tontit 6 - 11

1,00

Kortteli 31 tontit 1 - 5

0,80

Kortteli 32 tontit 1 - 6

0,80

Kortteli 33 tontit 1 - 4

0,80

Kortteli 34 tontit 4 - 12

0,80

Kortteli 34 tontit 13 - 14

0,60

Kortteli 34 tontit 16

0,84

Kortteli 34 tontti 17

0,82

Kortteli 34 tontti 19

0,82

Kortteli 35 tontti 2

0,74

Kortteli 35 tontit 3 - 4

0,80

Kortteli 36 tontti 1

0,73

Kortteli 37 tontti 7

0,86


Vuokrat sidotaan elinkustannusindeksin pistelukuun 1910 (joulukuu 2014).

        Maanvuokrasopimuksen mukainen omakotitonttien rakentamisvelvoite on pääsääntöisesti vähintään 50 % asemakaavan mahdollistamasta rakennusoikeudesta. Maanvuokrasopimuksen mukainen tontin rakentamisvelvoiteaika on 3 vuotta. Rakentamattoman tontin edelleen luovuttaminen ilman kaupungin kirjallista suostumusta on kielletty. Erityisistä syistä rakentamisvelvollisuudesta voidaan myöntää poikkeus toimintasäännön mukaisesti.

        Omakotitontin maanvuokrasopimuksen mukainen sopimussakko on pääsääntöisesti vuosivuokra viisikymmenkertaisena. Kiinteistöjohtajalla on perustellusta syystä oikeus korottaa tai alentaa sopimussakon määrää tapauskohtaisesti harkiten.

        Kaupungin luovuttamilla omakotitonteilla rakentamisvelvoitteen laiminlyönnistä aiheutuva sopimussakko on 2-kertainen vuosivuokra viivästysajalta.

        Tontinsaaja on velvollinen maksamaan tontin lohkomiskustannukset kaupungin kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti.

        Muutoin vuokrasopimuksessa noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Maija Lång

puh. +358 0447185536

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että tonttipäällikkö Jarkko Meriläinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa