Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 18.03.2015/Pykälä 56

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 56

Asianro 1691/10.03.01.00/2015

 

 

Pienen Neulamäentien ja Kranaattikujan katusuunnitelmaluonnoksien hyväksyminen nähtävilläoloa varten

 

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

 

                            

Kohde                                             Katusuunnitelma koskee Pienen Neulamäentietä (välillä Asevarikontie-paalu 1300) ja Kranaattikujaa. Nähtäville asetettavat kadut sijaitsevat Neulalammen kaupunginosassa (31).

 

Lähtökohdat                                Kadut sijoittuvat Pienen Neulamäen eteläiselle yritysalueelle, jonne on suunnitteilla useita kuluvan vuoden aikana rakentamisen aloittavia yrityshankkeita. Pienen Neulamäentie katusuunnitelmat hyväksyttiin vuonna 2010 ja Kranaattikujan vuonna 2012. Hyväksyttyjä katusuunnitelmia päivitetään johtuen alueen maankäytön, tonttijaon ja katujen tulevan korkoaseman muutoksista.

 

Asevarikontien ja Pienen Neulamäentien risteykseen on suunnitteilla suuri logistiikkaterminaalihanke, jossa yhdistetään kaksi erillistä tonttia sekä pieni osa lähivirkistysaluetta yhdeksi isoksi tontiksi. Tonteilla on erilaiset kaavamääräykset, jonka vuoksi asia vaatii asemakaavanmuutoksen. Tiedonanto asemakaavan muutoksen vireilletulosta on annettu tiedoksi kaupunkirakennelautakunnalle 25.2.2015.  ELY:n kanssa on erikseen sovittu lähivirkistysalueen liittämisestä tonttiin sekä alueella sijaitsevan liito-oravaesiintymän kompensoimisesta voimassaolevan asemakaavan mukaisesti suunnitellun Kranaattikujan poistamisella liito-oravaesiintymän kohdalta. Kranaattikujaa ei rakenneta kuin tarvittavassa pituudessa logistiikkaterminaalitontin laajuudessa. Lähivirkistysalue ei näin ollen pienene, ja liito-oravalle jää viherväylä kahden esiintymän välille.

 

Ensimmäisessä rakennusvaiheessa Pienen Neulamäentie ja Kranaattikuja rakennetaan murskepintaisena. Pienen Neulamäentie rakennetaan ensimmäisessä vaiheessa noin paalulle 930 saakka. Katu asfaltoidaan yritysrakentamisen valmistuttua. Kaduille rakennetaan uusi katuvalaistus. Nähtäville asetettavat kadut sijaitsevat ja rajautuvat kaupungin omistamalle maalle. Suunnitelmassa esitetyt viherrakenteet ovat ohjeellisia eivätkä vahvistu katusuunnitelmassa. Katusuunnitelmissa on esitetty tonttiliittymien paikat asemakaavassa osoitettuihin paikkoihin. Katusuunnitelman vahvistaminen ei koske tonttiliittymiä.

 

 

Rakenteelliset ja liikenteelliset ratkaisut

 

Pienen Neulamäentie

 

Pienen Neulamäentie on yritysalueen pääkatu, joka toteutetaan vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa on toteutettu väli Karttulantien eritasoliittymä - Asevarikontie. Nyt esitetään nähtäville asetettavaksi noin 700 metrin katuosuus Asevarikontiestä pohjoiseen kohti Kolmisoppea.

 

Pienen Neulamäentien ajoradan leveys on 7.50 metriä, kadun länsipuolelle sijoitetaan 3.50 metriä leveä jk+pp-tie ja itäpuolelle 2.50 metriä leveä jalkakäytävä (välillä Asevarikontie-paalu 900). Kadun molemmille puolille ajoradan ja jk+pp-tien / jalkakäytävän väliin sijoitetaan erotuskaistat (leveys vaihtelee), joille istutetaan lehtipuita. Kranaattikujan liittymän yhteyteen rakennetaan erillinen kaista kääntyville ajoneuvoille ja keskikoroke. Suojateiden kohtiin rakennetaan saarekkeet. Linja-autopysäkit sijoitetaan Asevarikontien ja Kranaattikujan liittymien yhteyteen. Pysäkeille asennetaan pysäkkikatokset. Pengerluiskan kohdalle asennetaan kaiteet/ajojohteet kadun molemmille reunoille

 

Ajorata, kevyen liikenteen väylä ja jalkakäytävä asfaltoidaan. Erotuskaistat ja reunavierialueet maisemoidaan pääosin nurmettamalla. Saarekkeet, korokkeet ja pysäkkien odotustilat kivetään betonikivellä. Pengerluiska maisemoidaan niityksi.

 

Katu on kaksipuoleisesti kalteva ja ajoradan molemmille puolille asennetaan graniittiset reunakivet, jonka näkyvä korkeus on 12 cm:ä. Erotuskaistat, kevyen liikenteen väylät ja jalkakäytävät kallistetaan kadulle päin.

 

Kranaattikuja

 

Kranaattikuja on yritysalueen tonttikatu, jonka ajoradan leveys on 7.00 metriä. Kadun pohjoisreunaan sijoitetaan 2.50 metriä leveä jalkakäytävä. Kadun päähän rakennetaan kääntöpaikka, joka on mitoitettu moduulirekan kääntösäteellä.

 

Ajorata ja jalkakäytävä asfaltoidaan. Reunavierialueet maisemoidaan nurmettamalla.

 

Katu on kaksipuolisesti kalteva ja ajoradan molemmille puolille asennetaan graniittiset reunakivet, jonka näkyvä korkeus on 12 cm:ä. Jalkakäytävä ja reunavierialueet kallistetaan kadulle päin.

 

Tasaus ja kuivatus                     Hulevedet ohjataan jiirein ja reunakivin syöksykaivoihin. Alueen hulevedet johdetaan hulevesiviemärillä sekä Pienen Neulamäentien varteen noin paalulle 1000 rakennettavaan Neulaspuronlehdon hulevesikosteikkoon että Tutkakadun päähän jo rakennettuun kosteikkoon.

 

Pienen Neulamäentien tulvareitti on noin paalulta 770 Karttulantien suuntaan ja edelleen Matkuksentielle. Paaluvälin 770–1300 tulvareitti on tonttien 18/1-2 välistä Neulaspuronlehdon lähivirkistysalueelle. Kranaattikujan hulevedet johtuvat tulvatilanteessa Pienen Neulamäentielle ja edelleen tonttien 18/1-2 välistä Neulaspuronlehdon lähivirkistysalueelle.

 

Pienen Neulamäentien tasaus nousee nykyisestä maanpinnasta pääosin välillä Asevarikontie – paalu 1200. Kadun tasaus nousee maksimissaan Neulapuronlehdon lähivirkistysalueen kohdalla noin 18 metriä. Välillä Asevarikontie – Kranaattikuja tasauksen nousu vaihtelee noin 1.00–6.00 metrin välillä. Kranaattikujan tasaus noudattaa pääosin nykyisiä maastonmuotoja ja korkeusasemia.

 

 

 

Esteettömyys Suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoitetason.

 

 

 

Kunnossapitoluokka

 

Pienen Neulamäentie on kevyen liikenteen väylineen kunnossapitoluokassa I ja Kranaattikuja kunnossapitoluokassa III.

 

Kustannukset                              Nähtäville asetettavien katujen kokonaiskustannusennuste viimeistelytöineen on noin 1.30 milj.€. Pienen Neulamäentien kustannusennuste on ensimmäisessä rakennusvaiheessa (väli Asevarikontie-paalu 930) noin 0.50 milj. € ja toisessa rakennusvaiheessa (paaluväli 930–1300) noin 0.60 milj. €. Kranaattikujan kokonaiskustannusennuste on noin 0.20 milj. €. Kustannusarviot eivät sisällä vesihuoltoa. Tavoitteena on toteuttaa osa yritystonttien esirakentamisesta samanaikaisesti katujen rakentamisen kanssa.

 

Katuosuuksien rakentaminen ja tonttien esirakentaminen aloitetaan keväällä 2015.

 

Vaikutusten arviointi              

 

Arvio ilmastovaikutuksista

 

Hanke on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali.

 

Yrityspoliittinen lausunto

 

Hanke on yritysvaikutuksiltaan positiivinen, koska se työllistää rakennusalaa ja mahdollistaa yritysalueen laajenemisen.

 

 

                                                         

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy katusuunnitelmat nähtävillä oloa varten.

 

 

 

Liitteet

15

1691/2015 sijaintikartta

 

16

1691/2015 pienennös katusuunnitelmasta

                                                         

Asiakirjoissa

-         suunnitelmat

 

                                                          Valmistelija                                                           

Mikko Niskanen

puh. +358 044 718 5336

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa