Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 18.03.2015/Pykälä 57

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 57

Asianro 1574/10.03.01/2014

 

 

Asevarikontien (paaluväli 210- 700) ja Majurikadun katusuunnitelmanluonnoksien hyväksyminen nähtävillä oloa varten

 

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

 

 

 

Kohde                                             Katusuunnitelma koskee Asevarikontietä (paaluväli 210–700) ja Majurikatua. Nähtäville asetettavat Neulalammen kaupunginosassa (31).

 

Lähtökohdat                                Kadut sijoittuvat Pienen Neulamäen eteläiselle yritysalueelle, jonne on suunnitteilla useita kuluvan vuoden aikana rakentamisen aloittavia yrityshankkeita. Asevarikontien katusuunnitelmat hyväksyttiin vuonna 2014 ja Majurikadun osin vuonna 2012 ja osin vuonna 2014. Hyväksyttyjä katusuunnitelmia päivitetään johtuen alueen maankäytön, tonttijaon ja katujen tulevan linjauksen sekä korkoaseman muutoksista.

 

Asevarikontien ja Pienen Neulamäentien risteykseen on suunnitteilla suuri logistiikkaterminaalihanke, jossa yhdistetään kaksi erillistä tonttia sekä pieni osa lähivirkistysaluetta yhdeksi isoksi tontiksi. Tonteilla on erilaiset kaavamääräykset, jonka vuoksi asia vaatii asemakaavanmuutoksen. Tiedonanto asemakaavan muutoksen vireilletulosta on annettu tiedoksi kaupunkirakennelautakunnalle 25.2.2015.  ELY:n kanssa on erikseen sovittu lähivirkistysalueen liittämisestä tonttiin sekä alueella sijaitsevan liito-oravaesiintymän kompensoimisesta voimassaolevan asemakaavan mukaisesti suunnitellun Kranaattikujan poistamisella liito-oravaesiintymän kohdalta. Kranaattikujaa ei rakenneta kuin tarvittavassa pituudessa logistiikkaterminaalitontin laajuudessa. Lähivirkistysalue ei näin ollen pienene, ja liito-oravalle jää viherväylä kahden esiintymän välille.

 

Ensimmäisessä vaiheessa Asevarikontie ja Majurikatu rakennetaan murskepintaisena. Kadut asfaltoidaan yritysrakentamisen valmistuttua. Kaduille rakennetaan uusi katuvalaistus. Nähtäville asetettavat kadut sijaitsevat ja rajautuvat kaupungin omistamalle maalle. Suunnitelmassa esitetyt viherrakenteet ovat ohjeellisia eivätkä vahvistu katusuunnitelmassa. Katusuunnitelmissa on esitetty tonttiliittymien paikat asemakaavassa osoitettuihin paikkoihin. Katusuunnitelman vahvistaminen ei koske tonttiliittymiä.

 

 

Rakenteelliset ja liikenteelliset ratkaisut

 

Asevarikontie

 

Asevarikontie on yritysalueen kokoojakatu, joka toteutetaan vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa on toteutettu väli Pienen Neulamäentie-Pioneerinkatu. Nyt esitetään nähtäville asetettavaksi noin 500 metrin katuosuus Pioneerinkadusta pohjoiseen.

 

Asevarikontien ajoradan leveys on 7.00 metriä, kadun itäpuolelle sijoitetaan 3.00 metriä leveä jalkakäytävä (välillä Pioneerinkatu-Majurikatu) ja länsipuolelle 3.50 metriä leveä viherkaista ja 3.50 metriä leveä kevyen liikenteen väylä. Viherkaistalle istutetaan lehtipuita. Linja-autopysäkit sijoitetaan Majurinkadun liittymän yhteyteen. Pysäkeille asennetaan pysäkkikatokset.

 

Ajorata, kevyen liikenteen väylä ja jalkakäytävä asfaltoidaan. Erotuskaistat ja reunaviheralueet maisemoidaan pääosin nurmettamalla. Linja-autopysäkkien odotustilat kivetään betonikivellä. Katu on kaksipuolisesti kalteva ja ajoradan molemmille puolille asennetaan graniittiset reunakivet, jonka näkyvä korkeus on 12 cm:ä. Kevyen liikenteen väylät, jalkakäytävät ja viherkaistat kallistetaan kadulle päin.

 

Majurikatu

 

Majurikatu on noin 500 m pitkä yritysalueen tonttikatu, jonka ajoradan leveys on 7.00 metriä. Kadun itäpuolelle sijoitetaan 3.50 metriä leveä kevyen liikenteen väylä. Kadun alkuosaan sijoitetaan 3.00 metriä leveä jalkakäytävä noin 40 metrin matkalle. Kadun päähän rakennetaan kääntöpaikka.

 

Ajorata, kevyen liikenteen väylä ja jalkakäytävä asfaltoidaan. Vierialueet maisemoidaan nurmettamalla. Katu on kaksipuolisesti kalteva ja ajoradan molemmille puolille asennetaan graniittiset reunakivet, jonka näkyvä korkeus on 12 cm:ä. Kevyen liikenteen väylät, jalkakäytävät ja reunaviheralueet kallistetaan kadulle päin.

 

Tasaus ja kuivatus                     Hulevedet ohjataan jiirein, sivuojin ja reunakivin syöksykaivoihin. Alueen hulevedet johdetaan hulevesiviemärillä sekä Pienen Neulamäentien varteen rakennettavaan Neulaspuronlehdon hulevesikosteikkoon että Tutkakadun päähän jo rakennettuun hulevesikosteikkoon.

 

Asevarikontien tulvareitti on Pienen Neulamäentien suuntaan ja edelleen kohti Karttulantietä ja Matkuksentietä. Majurikadun tulvareitti on tonttien 27-1 ja 2 välistä Neulaspuronnotkon lähivirkistysalueelle.

 

Esteettömyys Suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoitetason.

 

 

 

 

Kunnossapitoluokka

 

Asevarikontie on kevyen liikenteen väylineen kunnossapitoluokassa II ja Majurikatu kunnossapitoluokassa III.

 

 

Kustannukset                              Nähtäville asetettavien katujen kokonaiskustannusennuste viimeistelytöineen on noin 1.70 milj.€. Asevarikontie kustannusennuste on noin 0.95 milj.€ ja Majurikadun noin 0.75 milj.€. Kustannusarvio ei sisällä valaistusta eikä vesihuoltoa. Tavoitteena on toteuttaa osa yritystonttien esirakentamisesta samanaikaisesti katujen rakentamisen kanssa.

 

Tavoitteena on, että katuosuuksien rakentaminen ja tonttien esirakentaminen aloitetaan keväällä 2015.

 

 

Vaikutusten arviointi               

 

                            

Arvio ilmastovaikutuksista

 

Hanke on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali.

 

Yrityspoliittinen lausunto

 

Hanke on yritysvaikutuksiltaan positiivinen, koska se työllistää rakennusalaa ja mahdollistaa yritysalueen laajenemisen.

 

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy katusuunnitelmat nähtävilläoloa varten.

 

 

Liitteet

17

1574/2014 Asevarikontie pienennös

 

18

1574/2014 Majurikatu pienennös

 

19

1574/2014 sijaintikartta

 

                                                          Asiakirjoissa

-         suunnitelmat

 

                                                          Valmistelija                                                           

Mikko Niskanen

puh. +358 044 718 5336

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa