Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 18.03.2015/Pykälä 59

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 59

Asianro 7592/10.02.03/2013

 

 

Tiedonanto valmistelusta / Asemakaavan muutos / Varastokatu 3-5 (1-37-1 ja 2)

 

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

 

 

Ensimmäinen neuvottelu ko. tontteja koskevan asemakaavan muutoksen sisällyttämisestä asemakaavoitusohjelmaan järjestettiin 22.8.2012. Kaavoituksen aloituskokous on pidetty 12.3.2013. Myöhemmin Kiinteistö Oy Kirkkokatu 1:n (1-37-2) edustajat ilmoittivat, ettei heillä ole tarvetta asemakaavan muutokseen. Koy Kuopion Musta Rudolf (1-37-1) jätti tonttiaan koskevan asemakaavan muutoshakemuksen 16.10.2013 ja allekirjoitti asemakaavoituksen käynnistämistä koskevan sopimuksen 23.6.2014.

 

Kaavatyö sisältyi asemakaavoituksen vuoden 2014 työohjelmaan ja kaavoituskatsaukseen. Asemakaavan vireilletuloaineisto (OAS) on annettu tiedoksi kaupunkirakennelautakunnalle 27.8.2014. Aineisto on ollut nähtävänä vireilletulokuulutuksen yhteydessä 8.9.2014–8.10.2014. Nähtävänäoloaikana jätettiin kuusi mielipidettä. Kaikissa saaduissa mielipiteissä kannetaan huolta järvi- ja puistonäkymien sekä puiston virkistyskäyttömahdollisuuksien huononemisesta, mikäli puisto-alueella olevaa pysäköintialuetta laajennetaan tai alueelle toteutetaan pysäköintilaitos. Pysäköintilaitoksen rakentamista tai pysäköintialueen laajentamista vastustetaan ehdottomasti. Kahdessa mielipiteessä vastustetaan myös kaavan muutosalueen rakennusten korottamista.

 

Kaavatyössä tutkitaan tontin 1-37-1 (Varastokatu 5) osalta suojelutavoitteet huomioon ottaen rakennuksen korottamismahdollisuus ja varasto- ja konttorikorttelialueen muuttaminen asuin- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Tontin 1-37-2 (Varastokatu 3) osalta asemakaava saatetaan vastaamaan suojelutavoitteita. Lisäksi kaavatyössä tutkitaan Varastokadun liittämistä korttelialueeseen. Vuodelta 1948 oleva asemakaava on vanhentunut, sillä se ei vastaa mm. alueeseen kohdistuvia yleiskaavallisia tai suojelullisia tavoitteita. Kaavatyön yhteydessä ranta-alueen vanhentunut asemakaava vuodelta 1976 saatetaan tarpeettoman venevalkama-aluevarauksen ja pysäköintilaitoksen korttelin 1-37 osalta vastaamaan nykytilannetta sekä yleiskaavan mukaisia tavoitteita.

 

Vaikutusten arviointi                Rakennuksen korottaminen muuttaa lähialueen kaupunkikuvaa sekä vaikuttaa lähinaapureiden näkymiin ja olosuhteisiin. Uusien asuntojen rakentamismahdollisuus on keskustan palvelujen säilymisen kannalta perusteltua ja vastaa asuntojen kysyntätilanteeseen. Hanke lisää jonkin verran liikennettä ja pysäköintipaikkojen tarvetta alueella. Pysäköintialuevarauksen säilyttäminen nykyisellään ja venevalkama-aluevarauksen poistaminen säilyttää ranta-alueen nykyisen käytön.

 

Kaavahanke on ilmastopoliittisen ohjelman mukainen, koska se edistää olevien rakennusten hyötykäyttöä ja mahdollistaa täydennysrakentamista.

 

Kaavaehdotus toteuttaa Kuopion kaupungin yritysstrategiaa tarjoamalla työtä rakentamisaikana sekä monipuolistamalla ja lisäämällä kaupungin keskustan asuntotarjontaa, mikä on myös strategisten tavoitteiden ja kasvuohjelman mukaista.

 

 

Esitys                                              MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville tuleva valmisteluvaiheen aineisto annetaan kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi.

 

 

Liitteet

23

7592/2013 Valmisteluvaiheen vaihtoehdot (havainnekuvat)

 

24

7592/2013 Selostus (valmisteluvaiheen vaihtoehdot)

 

25

7592/2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (valmisteluvaiheen vaihtoehdot)

 

26

7592/2013 Vireilläolovaiheessa saadut mielipiteet

 

Asiakirjoissa: Valmisteluvaiheen vaihtoehdot (havainnekuvat), selostus (valmisteluvaiheen vaihtoehdot), osallistumis- ja arviointisuunnitelma (valmisteluvaiheen vaihtoehdot), Rakennushistoriaselvitys, vireilläolovaiheessa saadut mielipiteet, vireilletuloaineisto (kuulutus nähtävilläolosta, kaupunkirakennelautakunnan                     päätöspöytäkirja, asemakaavoituksen esitys ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma).

 

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jussi Partanen

puh.  044 718 5416

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa