Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 18.03.2015/Pykälä 60

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 60

Asianro 6250/10.02.03/2013

 

 

Asemakaavan muutosehdotus / Muotoiluakatemia / Väinölänniemi 1-20

 

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

 

 

Tiivistelmä:

Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa Muotoiluakatemian korttelissa 1-20 sijaitsevan nykyisen opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueen muuttaminen asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä yleisten rakennusten korttelialueeksi. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy ehdotuksen ja siihen liittyvän sitovan tonttijaon nähtäville asetettavaksi.

 

Kaava-alue                                    Suunnittelualue sijaitsee ruutukaavakeskustassa Piispanpuiston länsipuolella, Kirkkokadun, Kuninkaankadun ja Kuopionlahdenkadun rajaamalla alueella.

 

Laadintaperusteet, päätökset ja suunnitelmat

 

Kaavatyö on tullut vireille Kuopion Rouvasväen yhdistys ry:n hakemuksesta 15.8.2013. Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa Muotoiluakatemian korttelissa 1-20 sijaitsevan nykyisen opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueen muuttaminen asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä yleisten rakennusten korttelialueeksi. Kaavatyö sisältyy vuoden 2014 kaavoituskatsaukseen ja asemakaavoitusohjelmaan. Kaavoituksen käynnistämissopimus on allekirjoitettu 9.6.2014.

 

Kaavoitustilanne                        Pohjois-Savon maakuntakaava 2030 on vahvistettu 7.12.2011 ympäristöministeriössä. Siinä Piispantalo on merkitty merkinnällä MA 1 11.1346: ”kulttuuriympäristön kannalta valtakunnallisesti tai maakunnallisesti tärkeä kohde”.

 

Kuopion Piispanpuiston ympäristö ja kuurojen koulu kuuluu Museoviraston Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY -luetteloon. Korttelin 20 Piispantalo sisältyy kohdeluetteloon. Kuopion kulttuuriympäristö – strategia ja hoito-ohjeet -ohjelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 22.10.2007 ohjeellisena noudatettavaksi. Siinä Piispantalo on luetteloitu arvokkaaksi säilytettäväksi rakennukseksi. Korttelin muita rakennuksia ei ole esitetty säilytettäväksi.

 

Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavassa alue on julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta (PY). Koska yleiskaava on tavoitteiden osalta vanhentunut ja sen uusimien on keskustan osalta käynnissä, osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja se tulee vahvistuessaan kumoamaan kaupunginvaltuuston 11.2.2000 hyväksymän keskeisen kaupunkialueen yleiskaavan. Keskustan osayleiskaavassa suunnittelualueelle tullaan mahdollistamaan myös asumisen sijoittuminen.

 

Suunnittelualueella on voimassa ympäristöministeriön 15.6.1988 vahvistama asemakaava. Asemakaavassa alue on varattu opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO-1). Kulttuurihistoriallisesti arvokas 1800-luvulta peräisin oleva piispan asuintalo on suojeltu kaavamerkinnällä sr-1 (Kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus, jota ei saa ilman pakottavaa syytä hävittää. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden sekä käyttötarkoituksen muutosten tulee olla sellaisia, että rakennuksen historiallinen arvokas tai kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy).

 

Nykyinen tilanne                        Voimassa olevassa asemakaavassa korttelissa 1-20 rakennusoikeutta on yhteensä 8 000 k-m2 ja tontin pinta-ala on 4 880 m2. Alueelle saa rakentaa osittain tai kokonaan maanpinnan alapuolella olevia työtiloja. Autopaikkavaatimus on 1/150 m2.

 

Korttelissa on asemakaavalla suojellun Piispantalon lisäksi kolme koulurakennusta. Muotoiluakatemian päärakennus, asuntola ja laajennusosa ovat peräisin 60-luvulta. 80-luvulla kortteliin on rakennettu jalometallin opetustilat ja 90-luvulla päärakennuksen yhteyteen auditorio sekä uudet aulatilat. Nyttemmin opetustilat ovat jääneet tyhjilleen Muotoiluakatemia opetuksen siirryttyä Opistotielle.

 

Ruutukaavakeskustassa sijaitseva suunnittelualue nivoutuu kiinteästi toiminnoiltaan keskustan palvelualueeseen sekä liikenne- ja rännikatuverkostoihin.

 

Maanomistus                              Korttelin 1-20 kiinteistön omistaja on Kuopion Rouvasväenyhdistys ry.

 

Asemakaavan muutosehdotus

 

Kortteli 1-20 on asemakaavoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä yleisten rakennusten korttelialueeksi (ALY). Piispantalo on suojeltu sr-15 merkinnällä.

 

Aineistoon liittyvien laskelmien mukaan rakennusoikeus korttelissa on yhteensä noin 8 830 k-m2, josta Piispantalon osuus on 534 k-m2. Asuinrakennukset ovat symmetrisesti viisikerroksisia ja ylin kerros on kauttaaltaan sisään vedetty.

 

Autopaikkanormi on esitetty liikerakentamiselle 1 ap/60 Km2, kokous-, koulu- ja lastentarha- tai niihin verrattaville tiloille (1 ap/100 Ym2) ja asunnoille 2 ap/3 as. Kaavaan sisältyy myös polkupyöränormi (1 pp/100 Km2). Kaava mahdollistaa maanalaisen pysäköintitilan rakentamisen koko korttelin alueelle. Maan alle voidaan sijoittaa väestönsuoja, varasto- ja teknisiä tiloja sekä pysäköintitiloja. Tiloja ei lasketa kerrosalaan.

 

Käsittelyvaiheet                         Kuopion Rouvasväenyhdistys ry on kirjeellään hakenut asemakaavan muutosta 15.8.2013. Kaavatyö sisältyi vuoden 2014 kaavoituskatsaukseen ja kaavoitusosaston työohjelmaan. Vireilletuloaineisto on annettu kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi 19.2.2014. Aineisto on ollut nähtävänä vireilletulokuulutuksen nähtävänäolon yhteydessä 3.3.–1.4.2014. Kaavoituksen aloituskokous on pidetty 14.5.2014. Kaavan vireille tulosta on tiedotettu naapurikiinteistöjen edustajia kirjeellä 24.4.2014. Kaavoituksen käynnistämissopimus on laadittu 29.3.2012.

 

Valmisteluvaiheen aineisto on annettu kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi 27.8.2014. Valmisteluaineisto on ollut nähtävänä 8.9.–8.10.2014 ja aineistosta on järjestetty tiedotus- ja keskustelutilaisuus sidosryhmille 25.9.2014. Valmisteluaineistosta on saatu 3 lausuntoa ja 7 mielipidettä. Mielipiteen jättäneelle naapurikiinteistölle on järjestetty esittely- ja keskustelutilaisuudet 10.9.2014 ja 8.12.2014. Ehdotusaineisto on laadittu saatujen kannanottojen ja käytyjen neuvottelujen pohjalta.

 

Jatkotoimenpiteet                    Kaupunkirakennelautakunnan hyväksymä asemakaavan muutosehdotus ja sitova tonttijako asetetaan julkisesti nähtäville.

 

Kaavamuutoksen hakijan kanssa laaditaan sopimus MRL 12 a luvun mukaisesti yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvauksesta.

 

Hyväksyvä viranomainen        Kaupunginvaltuusto

 

Vaikutusten arviointi                Hanke tiivistää kaupunkirakennetta ja hyödyntää olemassa olevaa kunnallistekniikka sekä palveluverkostoa. Kaavan mukainen ratkaisu ei myöskään vaikuta oleellisesti liikenteestä aiheutuviin päästöihin. Näin ollen hankkeen ilmastopoliittiset vaikutukset ovat positiivia.

 

Ruutukaavakeskustaan sijoittuva asuin-, liike – ja toimistotilat sekä yleiset tilat tukevat keskustan elinvoimaisuutta, lisäävät sen palvelutarjontaa ja tarjoavat uusia työpaikkoja. Hankkeen yritysvaikutukset ovat positiiviset.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen asetettavaksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Samalla asetetaan nähtäville asemakaavan muutosehdotuksen yhteydessä sitovalla tonttijaolla muodostuvan Kuopion kaupungin 1. kaupunginosan (Väinölänniemi) korttelin 20 tonttien 2 ja 3 tonttijako. Mikäli ehdotukseen ei muistutuksissa tai lausunnoissa esitetä muutoksia, kaavan muutosehdotus esitetään edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

Ehdotusaineisto toimitetaan tiedoksi mahdollista lausuntoa varten ympäristö- ja rakennuslautakunnalle sekä Pohjois-Savon pelastuslautakunnalle. Lisäksi aineisto lähetetään tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristövastuualueelle.

Viiteaineisto

1

6250/2013 pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen

 

2

6250/2013 havaintokuvat

 

3

6250/2013 kaavaselostus ilman liitteitä

 

4

6250/2013valmisteluvaiheen mielipiteet ja lausunnot vastineineen

 

5

6250/2013 kaavaselostuksen liitteet 1-5.2 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

6

6250/2013 kaavaselostuksen liitteet 6-15 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

7

6250/2013 kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

Asiakirjoissa: selostus liitteineen, asemakaavakartta 1:500, havainneaineisto, ote ajantasakaavasta ja poistokartta, kaavoituksen käynnistämissopimus, Kuopion kulttuurihistorialliselta museon ja laajennetun kaupunkikuvatyöryhmän lausunnot ja mielipiteet, valmistelu- ja vireilletuloaineisto

 

 

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Ulla Korhonen

puh.  044 718 5412

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa