Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 18.03.2015/Pykälä 46

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 46

Asianro 1735/10.00.02.01/2015

 

 

Asuntotontin 297-10-10-7 vuokraaminen / Kuopion Vanhustenkotiyhdistys ry

 

 

Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

 

                                                          Kaupunkirakennelautakunta on 9.10.2013 § 173 päättänyt varata Kuopion Vanhustenkotiyhdistys ry:lle tontin Männistön kaupunginosan korttelista 10. Varauspäätös on lainvoimainen ja varausmaksu maksettu. Varaus kohdistuu 21.2.2014 rekisteröidyssä lohkomistoimituksessa muodostettuun tonttiin 297-10-10-7.

 

                                                          Kuopion Vanhustenkotiyhdistys ry on hakenut tontin vuokraamista. Tontin sijainti on esitetty oheisissa kartoissa.

 

                                                 

                                                          Yleissilmäyskartta tontin sijainnista

                                                  

                                                          Tontin sijainti asemakaavakartalla

 

Kuopion Vanhustenkotiyhdistys ry on vuonna 1969 perustettu yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituksena on toimia vanhusten sosiaalisen aseman ja asunto-olojen parantamiseksi sekä heidän fyysisen ja psyykkisen hyvinvointinsa edistämiseksi.

 

Tontti 10-10-7 on asemakaavassa osoitettu asuin-, liike-, toimisto- ja palveluasumisen korttelialueeksi (ALP-1). Tontin pinta-ala on 3745 m2 ja rakennusoikeus 4000 k-m2.

 

Kuopion Vanhustenkotiyhdistys ry:n tarkoituksena on toteuttaa tontille rakennushanke, johon tulisi 56 kpl vanhuksille tarkoitettuja asuntoja.

 

Hankkeen rahoitukseen on tarkoitus käyttää ARA:n (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen) korkotukilainaa, joten tontin vuokrauksen tulee tapahtua ARA:n hyväksymiä tontinvuokrausehtoja noudattaen.

 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on ilmoittanut, että se hyväksyy tontin 10-10-7 enimmäistonttihinnaksi 120 €/k-m2. Tontin vuosivuokra on 5 % tontin hinnasta. Näillä perusteilla tontin hinnaksi saadaan 480 000 euroa ja vuosivuokraksi 24 000 euroa. Hinta on sidottu elinkustannusindeksin pistelukuun 1910 (joulukuu 2014).

 

 

Vaikutusten arviointi                Tontin vuokraamisella pyritään edistämään asemakaavan toteuttamista ja siten tiivistämään kaupunkirakennetta, joten päätös on ilmastopoliittisen ohjelman tavoitteiden mukainen (kv 6.4.2009 § 37). Yritysvaikutuksiltaan esitys on positiivinen, koska hakijan esittämällä rakentamisella on rakennusalan yrityksiä työllistävä vaikutus.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että Kuopion Vanhustenkotiyhdistys ry:lle vuokrataan tontti 297-10-10-7 seuraavin ehdoin:

                                                         

1.       Vuokra-aika alkaa 1.3.2015 ja päättyy 31.12.2063.

2.       Tontin vuosivuokra on 24 000 euroa. Vuokra on sidottu elinkustannusindeksin pistelukuun 1910 (joulukuu 2014).

 

3.       Vuokralainen sitoutuu rakentamaan vuokra-alueelle asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen uudisrakennuksen siten, että vähintään 3900 k-m2 rakennusoikeutta tulee käytettyä, kolmen vuoden kuluessa vuokra-ajan alkamisesta lukien siihen valmiusasteeseen, että rakennusvalvontaviranomainen voi siinä suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen (rakentamisvelvoite).

 

4.       Tontille rakennettaessa on noudatettava kaupungin hyväksymiä korttelisuunnitelmia sekä alueen suunnittelu- ja rakentamisohjeita.

 

5.       Maanpäällisten yhdyskäytävien rakentaminen tulee pitää optiomahdollisuutena suunnittelussa ja rakentamisessa.

 

6.       Luonnontilaiselta alueelta tontille tulevat vedet kuuluvat tontinhaltijan johdettavaksi sadevesiviemäriin tai ympäröivään maastoon. Vesiä ei kuitenkaan saa johtaa niin, että siitä on haittaa naapurille.

 

7.       Tontille jäävä puusto siirtyy korvauksetta vuokralaisen omaisuudeksi. Vuokralainen saa kaataa tontilta puita ilman vuokranantajan lupaa. Mahdollisista maisematyöluvista tai muista puiden kaatamisen edellyttämistä luvista vastaa tällöin vuokralainen.

 

8.       Vuokralainen vastaa vuokra-alueella olevien puiden aiheuttamista vahingoista.

 

9.       Vuokra-alueelta tulevat ylijäämämassat on sijoitettava kaupungin osoituksen mukaisesti kaupungin läjitys- ja ympäristörakentamiskohteisiin. Lisätiedot Pekka Rautiainen, puh 044 718 5666.

 

10.   Vuokralainen sitoutuu omalla kustannuksella poistamaan vuokra-alueelle jäävällä vanhalla urheilukentällä sijaitsevat urheilukentän käyttöön liittyneet valaisinpylväät, valaisimet, vesipisteet, sähköpisteet, kaapelit, jätevesiviemärit, kaivot, salaojat ja muut urheilukentän rakenteet.

 

11.   Tontin 10-10-7 autopaikoista 8 kpl sijoitetaan rasitteena tontille 10-10-6. Autopaikkojen sijoittamista varten on kaupunkirakennelautakunta myöntänyt poikkeamisen 9.4.2014 § 91. Vuokralainen vastaa autopaikkarasitteista aiheutuvista velvoitteista ja kustannuksista.

 

12.   Kuopion Energia Oy:llä on korvauksetta pysyvä oikeus pitää tontilla muuntamoa.

 

13.   Kuopion kaupungilla on korvauksetta pysyvä oikeus palovesiaseman sijoittamiseen tontille.

 

14.   Kuopion kaupungilla on korvauksetta pysyvä oikeus 6 metriä leveää kulkuyhteyttä varten asemakaavassa yleiselle jalankululle varatulla alueella. Kulkuyhteyden kuntoonpano- ja kunnossapitokustannuksista vastaa yksin Kuopion kaupunki.

 

15.   Tontin hallintaoikeuden edellytyksenä on allekirjoitettu maanvuokrasopimus.

 

16.   Vuokralaisella on oikeus hakea tällä päätöksellä rakentamista varten tarvittavat viranomaisluvat. Rakennuslupa voidaan kuitenkin myöntää vasta kun tontin maanvuokrasopimus on allekirjoitettu.

 

17.   Muutoin noudatetaan vuokrasopimuksessa tarkemmin sovittavia tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja.

 

18.   Kaupungilla ei ole oikeutta vuokrasopimuksen irtisanomiseen tai purkamiseen niin kauan kuin vuokraoikeutta ja sillä olevia rakennuksia rasittaa valtion asuntolaina tai korkotukilaina.

 

19.   Tämä päätös pannaan täytäntöön heti kuntalain 98 §:n perusteella.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jukka Tapani Räsänen

puh.  044 718 5537

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa