Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 18.03.2015/Pykälä 51

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 51

Asianro 7202/14.05.00.01/2013

 

 

Karttulan Vesiosuuskunnan vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueen hyväksyminen

 

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

 

 

Tiivistelmä                      Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että lautakunta esittäisi edelleen kaupunginhallitukselle Karttulan Vesiosuuskunnan vesi- ja viemärijohtoverkoston toiminta-alueen hyväksymisen. Karttulan Vesiosuuskunta on esittänyt Kuopion kaupungille vesihuoltolain mukaisesti vesijohdon ja jätevesiviemärin toiminta-alueen laajentumista.  Viemäriverkoston oletetaan valmistuvan Karttulan Kuttakosken alueelle vuoteen 2016 mennessä ja vesijohto- ja jätevesiviemäriverkostojen oletetaan valmistuvan Rääpys-Rytkyn alueelle vuoteen 2016 mennessä. Lisäksi osuuskunta esittää vesijohdon toiminta-alueen osittaista supistamista niiltä alueilta, joilla ei ole rakennettua vesijohtoverkostoa. Toiminta-alue-esitys on kaupunginvaltuuston hyväksymän vesihuollon kehittämissuunnitelman linjauksen mukainen.

1. Yleistä vesihuollosta

Vesihuoltoa ohjaa vesihuoltolaki (119/2001). Lain tavoitteena on turvata vesihuolto, että kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutoinkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti. Vesihuoltolain soveltamisen kannalta on keskeistä, mitkä alueet sisällytetään vesihuoltolaitosten toiminta-alueisiin. Yhdyskuntajätevesistä annettu asetus edellyttää taajamien sisällyttämistä vesihuoltolaitosten toiminta-alueen jätevesiviemäriverkoston piiriin.

 

Vesihuoltolain mukaan kunnalla on yleinen velvollisuus kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti. Kuopion kaupunginvaltuusto on 17.6.2013 linjannut vesihuollon kehittämisen suuntaviivat Kuopion vesihuollon kehittämissuunnitelmassa vuoteen 2020. Suunnitelma ohjaa mm. verkostojen rakentamista haja-asutusalueella. Lisäksi kunnalla on vesihuollon järjestämisvelvollisuus, jos suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat. Tällöin kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun tarpeellisen vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi.

 

 

 

2.  Yleistä toiminta-alueista 

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella tarkoitetaan aluetta, jolla vesihuoltolaitos vastaa vesihuoltopalvelujen toimittamisesta asiakkailleen. Vesihuoltolain mukaan toiminta-alueen on katettava ne alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen asutuksen tai siihen rinnastettavan elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan määrän tai laadun vuoksi. Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitos pystyy huolehtimaan alueen vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti

 

Vesihuoltolaitoksella on toiminta-alueellaan velvollisuus huolehtia vesihuollosta yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Vesihuoltolaitoksen huolehtimisvelvollisuudella tarkoitetaan verkostojen rakentamis- ja kunnossapitovelvollisuutta.

 

Kiinteistöillä on vesihuoltolain 10 §:n mukaan toiminta-alueella liittymisoikeus ja -velvollisuus vesihuoltolaitoksen vesi- ja/tai jätevesiverkostoon. Liittymisvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät ainoastaan rakentamattomat kiinteistöt. Kiinteistö voi hakea vesihuollon liittymisvelvollisuudesta vapautusta, kun toiminta-aluepäätös on lainvoimainen. Vapautuksesta päättää tietyin perustein kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Vesihuoltolakiin syksyllä 1.9.2014 voimaantulleiden muutosten vuoksi taajaman ulkopuolista kiinteistöä ei tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin jos 1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään tai 2) kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään. Karttulan Vesiosuuskunnan vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueen esitys on kuitenkin laitettu vireille ennen vesihuoltolakiin tulleita muutoksia, joten siihen sovelletaan vielä vanhan vesihuoltolain (119/2001) liittämisoikeutta ja -velvollisuutta.

 

3. Toiminta-alueiden hyväksyminen

Kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuoltolaitoksen esityksestä tai, jos laitos ei tällaista esitystä ole tehnyt, laitosta kuultuaan. Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista asiasta on pyydettävä lausunto valvontaviranomaiselta sekä varattava alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi. Vesihuoltolain mukaisina valvontaviranomaisina toimivat Pohjois-Savon ELY-keskus sekä kunnan terveydensuojelu- ja ympäristönsuojeluviranomaiset. Kuopiossa toiminta-alueiden hyväksyminen on delegoitu kaupunginhallitukselle.

 

Hyväksyessään toiminta-alueen kunnan tulee toiminta-alueen eri osien vesihuollon tarpeet huomioon ottaen määrittää alueet, jotka on saatettava vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkoston piiriin, sekä alueet, jotka on saatettava laitoksen viemäriverkostojen piiriin. Hyväksymispäätöksen yhteydessä on myös asetettava tavoitteellinen aikataulu toiminta-alueen eri osien saattamiselle verkostojen piiriin. Vesihuoltolaitos voi mahdollisuuksien mukaan toimittaa vesihuoltopalveluja toiminta-alueensa ulkopuolella sijaitseville kiinteistöille.

4. Karttulan Vesiosuuskunnan perustietoja

Karttulan Vesiosuuskunta toimii entisen Karttulan kunnan haja-asutusalueella Kuopion Veden Karttulan entisen kirkonkylän, Pihkainmäen ja Syvänniemen verkostojen ulkopuolella. Karttulan Vesiosuuskunta on perustettu 1994. Vesiosuuskunnan toiminta-alue on hyväksytty viimeksi vuonna 2012.

 

Talousveden osuuskunta ostaa pääosin Kuopion Vedeltä. Lisäksi sillä on oma vedenottamo, joka sijaitsee Airakselassa. Osuuskunnan vedenkulutus on kokonaisuudessaan yli 120 m3/d. Karttulan Vesiosuuskunnan verkostot ovat useilla alueilla rakennettu siten, että vettä pystytään johtamaan kahdesta suunnasta. Airakselan alueen vesijohtoverkosto on yhdistetty Lempyyn verkoston kautta Suonenjoen kaupungin vesilaitokseen. Osuuskunnan vesijohtoverkostoihin on liittynyt lähes 600 kiinteistöä. Vesijohtoverkostoja osuuskunnalla on yli 200 kilometriä.

 

Osuuskunnalla on jätevesiviemäriverkostoa mm. Pörönniemen alueella, josta jätevedet johdetaan Karttulan jätevedenpuhdistamolle. Osuuskunnalla on käynnissä viemärin rakentaminen Kuttakosken alueella, josta jätevedet johdetaan Karttulan puhdistamolle. Lisäksi Airakselan jätevedet johdetaan Lempyyn vesiosuuskunnan kautta Suonenjoen jätevedenpuhdistamolle. Jätevesiviemäriverkostoon on liittynyt noin 170 kiinteistöä. Jätevesiviemäriverkostoa osuuskunnalla on yli 50 kilometriä. 

5. Karttulan Vesiosuuskunnan esitys toiminta-alueeksi, toiminta-alueen rajaaminen, nähtävillä olo ja lausunnot

Karttulan Vesiosuuskunta on jättänyt 1.10.2013 Kuopion kaupungille esityksen toiminta-alueiden hyväksymiseksi. Vesiosuuskunta esittää asiakirjojen liitteenä (liite) olevan kartan mukaisen toiminta-alueen hyväksymistä. ELY-keskus on myöntänyt vuonna 2013 avustusta viemäröinnin rakentamiseksi Kuttakosken, Rääpys-Rytkyn ja Savikosken alueille.

 

Osuuskunta on esittänyt jätevesiverkoston toiminta-alueen hyväksymistä Kuttakosken alueelle ja vesijohto- ja jätevesiviemäriverkostojen toiminta-alueen hyväksymistä Rääpys-Rytkyn ja Savikosken alueille. Jätevesiviemäriverkostojen oletetaan valmistuvan Kuttakosken alueelle vuoteen 2016 mennessä. Vesijohto- ja jätevesiviemäriverkostojen oletetaan valmistuvan Rääpys-Rytkyn alueelle vuoteen 2016 mennessä ja Savikosken alueelle vuoteen 2017 mennessä. Lisäksi osuuskunta esittää vesijohtoverkoston toiminta-alueen osittaista supistamista niiltä alueilta, joilla ei ole rakennettuja vesijohtoverkostoja. Osuuskunta on esittänyt vesijohdon toiminta-alueeksi Vakkakuusen aluetta, jossa verkostojen tavoiterakentamisaika on vuoteen 2020 mennessä ja Riuttalan alueella vuoteen 2022 mennessä. Edellä mainittu vesijohtoverkostojen rakentamisaikataulu säilyy nykyisen toiminta-aluepäätöksen mukaisesti. 

 

Vesiosuuskunnan toiminta-alue-esityksestä kuulutettiin kaupunginvaltuuston määrittelemässä ilmoituslehdessä ja esitys oli virallisesti nähtävillä 14.10.-11.11.2013 välisenä aikana Kuopion valtuusto-virastotalolla ja kaupungin internetsivuilla.

 

Lausunnot pyydettiin nähtävänäoloaikana seuraavilta viranomaisilta tai tahoilta:

 

1)       Pohjois-Savon ELY-keskus,

2)       Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut/ympäristönsuojeluyksikkö,

3)       Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut/ympäristöterveydenhuoltoyksikkö,

4)       Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut/ alueellinen rakennusvalvontayksikkö,

5)       Kuopion kaupungin konsernipalvelu, strategisen maankäytön suunnittelu

6)       Kuopion Vesi Liikelaitos

7)       Tervon kunta

8)       Suonenjoen kaupunki

 

Lausunnon antoivat Pohjois-Savon ELY-keskus (5.11.2013), Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta (14.11.2013), Kuopion Vesi Liikelaitos (29.1.2014) ja Suonenjoen kaupunki (22.10.2013). Lisäksi Karttulan Vesiosuuskunta antoi vastineen Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunnan lausuntoon (11.6.2014). Toiminta-alue-esityksestä annetut lausunnot ja niiden vastineet on esitetty liitteessä.

 

Kaupunkirakennelautakunnan palautettua asia uudelleen valmisteluun 25.6.2014 toiminta-aluerajausta muutettiin niin, että Savikosken alue jäi vesiosuuskunnan toiminta-alueelta pois ja Kuttakosken alue rajattiin uudelleen. toiminta-alue-esitys oli uudelleen nähtävillä 8.12.2014 – 31.1.2015.

Nähtävänäoloaikana ei tullut lausuntoja.

 

Valtuuston hyväksymässä vesihuollon kehittämissuunnitelmassa vuoteen 2020 on rajattu vesihuollon selvitysalueita yhteistyössä mm. kaupungin ympäristö- ja rakentamispalveluiden, strategisen maankäytön suunnittelun kanssa huomioiden maankäyttösuunnitelmat sekä ympäristön- ja terveydensuojelulliset näkökohdat. Suunnitelmassa osa Karttulan Vesiosuuskunnan alueista on esitetty mahdollisina vesi- ja viemärijohdon selvitysalueina. Karttulan Vesiosuuskunnan esitys toiminta-alueeksi noudattelee lähes vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisia vesihuollon selvitysaluerajauksia.

 

 

 

Vaikutusten arviointi 

Ympäristö- ja yritysvaikutuksiltaan on positiivinen, kun vedenjakelun toimintavarmuus paranee ja jätevesilietteiden kuljetustarve vähenee sekä vesistöjen tila paranee kiinteistöjen liittyessä keskitettyyn viemäröintiin.

 

 

Esitys                                             

Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että se esittäisi kaupunginhallitukselle, että Karttulan Vesiosuuskunnan vesijohdon ja jätevesiviemärin toiminta-alue hyväksytään vesiosuuskunnan tekemän karttaesityksen mukaisesti (liite 1).

 

Lisäksi esitän, että Kuopion kaupunki suosittelee vesiosuuskuntia noudattamaan vesihuoltopalveluiden toimitusehtoja Vesi- ja viemärilaitos-yhdistyksen julkaiseman ”vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot”- oppaan mukaisesti, jossa on määritelty vesihuoltolaitoksen ja kiinteistön velvollisuudet ja oikeudet.

 

 

Liitteet

6

720272013 Karttulan Vesiosuuskunnan vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueen hyväksyminen

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jenni Ikonen

puh. +358 0447185303

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa