Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 13.04.2015/Pykälä 31

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupunkirakennelautakunta

39 §

25.2.2015

Kaupunginhallitus

81 §

16.3.2015

 

§ 31

Asianro 2584/10.02.03/2012

 

 

Asemakaavan muutosehdotus / Rönön muutokset

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 3.12.2014 § 219:

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

 

 

Tiivistelmä:

Valmisteluaineisto oli julkisesti nähtävänä 26.5. - 27.6.2014 ja sitä esiteltiin yleisötilaisuudessa 4.6.20112. Nähtävilläoloaikana ja yleisötilaisuudessa saaduissa mielipiteissä vastustetaan rakennusoikeudeltaan nykyistä kaavaa tehokkaampia rivitalo- ja kaupunkiomakotitalovaihtoehtoja. Asukkaiden mielestä paras vaihtoehto on tontin käyttötarkoituksen muuttaminen puistoalueeksi. Mielipiteissä vaadittiin myös, että voimassa olevan asemakaavan mukaisesta ns. 0-vaihtoehdosta laaditaan vastaava täydellinen havaintoaineisto.

 

Nähtävillä ollutta havaintoaineistoa täydennettiin voimassa olevan 0-vaihtoehdon mukaisella havaintoaineistolla ja kaupunkiomakotitalovaihtoehtoa muokattiin maastoon paremmin sopivaksi niin, että tontin itäosassa maanpinta ja siten myös alueella oleva puusto voidaan säilyttää. Asukkaiden jyrkistä kannanotoista johtuen kaupunkirakennelautakunnalle esitettiin päätettäväksi, minkä vaihtoehdon pohjalta kaavaehdotus laaditaan.

 

27.8.2014 kaupunkirakennelautakunta valitsi vaihtoehdon 2 (kaupunkiomakotitalovaihtoehto) asemakaavaehdotuksen laadinnan pohjaksi, koska se mahdollistaa tontin tehokkuuden noston ympäristöön sopeutuvalla rakentamistavalla.

 

Kaava-alue                        Suunnittelualue sijaitsee Rönössä (18. kaupunginosa), molemmin puolin Honkasaarentie ja Rönöntien risteystä.

 

Laadintaperusteet, päätökset ja suunnitelmat

 

Tonttien 18-2-2 ja -4 haltijat ovat kirjeellään 12.10.2009 hakeneet asemakaavan muutosta koskien Kuopion Rönön kaupunginosan, korttelin 2 tontteja 4 ja 2. Asemakaavan muutosta haetaan voimassa olevan asemakaavan rakennusten vähimmäisetäisyyttä koskevaan määräykseen ja rakennusalojen rajaukseen sekä katualueen osien liittämiseksi tontteihin. Lisäksi tutkitaan kaupunginhallituksen 2.7.2012 hyväksymän Y-tonttiselvityksen mukaisesti tontin 18-10-3 tehokkaammat asuinkäyttömahdollisuudet.

 

Kaavoitustilanne               Voimassa olevassa asemakaavassa korttelin 18-2 tontit 2 sekä 4 on merkitty asuinpientalojen korttelialueeksi (AP) ja tontti 18-10-3 on merkitty asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä yleisten rakennusten korttelialueeksi (ALY).

 

Nykyinen tilanne               Tontilla 18-2-2 on kolme vuonna 2002 valmistunutta yksiasuntoista omakotitaloa (182 k-m2, 112 k-m2 ja 182 k-m2) ja vuonna 2009 valmistunut talousrakennus (16 k-m2).

 

Tontilla 18-2-4 on vuonna 2010 valmistunut yksiasuntoinen omakotitalo (382 k-m2) ja vuonna 2012 valmistunut talousrakennus (40 k-m2). Kaupunki on vuokrannut tontin omistajille n. 294 m2 alueen Honkasaarentien katualueesta käytettäväksi tontin piha-alueen lisänä. Vuokra-alue on rakennettu osaksi piha-aluetta.

 

Tontti 18-10-3 on rakentamaton ja luonnontilainen.

 

Maanomistus                    Tontti 18-2-4 on yksityisomistuksessa. Muilta osin tontit ja katualueet ovat Kuopion kaupungin omistuksessa.

 

Asemakaavan muutosehdotus

 

Asuinpientalojen korttelialueen (AP) 18-2 tontteihin 2 ja 4 on liitetty tarpeettomia osia Honkasaarentien katualueesta sekä muutettu voimassa olevan asemakaavan rakennusten vähimmäisetäisyyttä koskevaa määräystä ja rakennusalojen rajausta. Tonttien rakennusoikeudeksi on merkitty tehokkuusluvulla e=0.35. Tonttien rakennusoikeus on tehokkuusluvun laskun myötä säilynyt kutakuinkin ennallaan.

 

Asemakaavan muutoksella asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä yleisten rakennusten korttelialue (ALY), tontti18-10-3 on muutettu kytkettyjen pientalojen korttelialueeksi (AP-12), mikä sallii tontin käyttämisen pelkästään asumiseen.

 

Tontin rakennusoikeutta on nostettu. Korttelialueelle ei ole merkitty numeerista tai tehokkuusluvulla esitettyä rakennusoikeutta. On katsottu, että tiukoilla rakennusaloilla, rakennusten korkeutta säätelevällä määräyksellä, autopaikkamääräyksillä ja muilla asemakaavamääräyksillä sekä laaditulla sitovalla rakentamistapaohjeella (rto-2) saavutetaan tavoitteena olevat kaupunkikuvalliset ja kaupunkirakenteelliset tavoitteet sekä mahdollistetaan valitun vaihtoehdon tilojen mahdollisimman tehokas ja joustava hyödyntäminen.

 

Korttelialueen kokonaiskerrosala on yhteensä n. 1 470 k-m2 (e = 0,77), josta asuinrakentamisen osuus n.1 260 k-m2 ja autonsäilytyspaikkojen ja varastojen osuus n. 210 k-m2. Korttelialueesta on esitetty muodostettavaksi seitsemän kytkettyjen pientalojen tonttia (18-10-4…10). Kunkin muodostettavan tontin kerrosala on yhteensä n. 210 k-m2, josta asuinrakentamisen osuus n.180 k-m2 ja autonsäilytyspaikkojen ja varastojen osuus n. 30 k-m2 (autotalli-varasto n. 22 k-m2 ja pihavarasto n. 8 k-m2).

 

Käsittelyvaiheet                 Vireilletuloaineisto sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS, 21.10.2013) ovat olleet MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtävinä 4. 11. - 4.12.2013. Nähtävänäoloaikana ei jätetty mielipiteitä.

 

19.3.2014 kaupunkirakennelautakunta hyväksyi valmisteluaineiston asetettavaksi MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti julkisesti nähtäville. Kaupunkirakennelautakunnan käsittelyn jälkeen valmisteluaineistosta oli runsaasti kirjoittelua lehdissä sekä yleisönosastoissa ja siitä saatiin runsaasti mielipiteitä (10 mielipidettä ja 306 henkilön allekirjoittama adressi), joissa ehdottomasti vastustettiin tällöin käsittelyssä olleiden vaihtoehtojen mukaista kerrostalorakentamista. Mielipiteissä esitetään ympäristön rakennuskorkeuksiin sopeutuvaa ja Rönölle tyypillistä rakentamista. Mielipiteissä on esitetty myös ko. tontin muuttamista puistoalueeksi.

 

Runsaasta mielipiteen vaihdosta johtuen kaupunkirakennelautakunnan hyväksymää valmisteluaineistoa ei asetettu nähtäville, vaan aineistoa muutettiin poistamalla siitä kerrostalovaihtoehdot ja lisäämällä aineistoon kaupunkiomakotitalovaihtoehto ja asukkaiden esittämä vaihtoehto, jossa tontti muutetaan puistoalueeksi. Yksi vaihtoehto oli myös ns. 0-vaihtoehto, jossa tontin asemakaavaa ei muuteta lainkaan.

 

4.5.2014 kaupunkirakennelautakunta hyväksyi muutetun valmisteluaineiston asetettavaksi julkisesti nähtäville. Valmisteluaineisto oli julkisesti nähtävillä 26.5. - 27.6.2014 ja sitä esiteltiin yleisötilaisuudessa 4.6.2014. Nähtävänäoloaikana jätettiin kaksi mielipidettä ja saatiin Pohjois-Savon ELY-keskuksen lausunto. Yleisötilaisuuteen osallistui neljä rönöläistä. Nähtävänä oloaikana ja yleisötilaisuudessa saaduissa mielipiteissä vastustetaan rakennusoikeudeltaan nykyistä kaavaa tehokkaampia rivitalo- ja kaupunkiomakotitalovaihtoehtoja. Asukkaiden mielestä paras vaihtoehto on tontin käyttötarkoituksen muuttaminen puistoalueeksi. Mielipiteissä vaadittiin myös, että voimassa olevan asemakaavan mukaisesta ns. 0-vaihtoehdosta laaditaan vastaava täydellinen havaintoaineisto. Saadut mielipiteet ja lausunnot ovat selostuksen liitteenä 5.

 

Nähtävänäollutta havaintoaineistoa täydennettiin voimassa olevan 0-vaihtoehdon mukaisella havaintoaineistolla ja kaupunkiomakotitalovaihtoehtoa muokattiin maastoon paremmin sopivaksi niin, että tontin itäosassa maanpinta ja siten myös alueella oleva puusto voidaan säilyttää. Asukkaiden jyrkistä kannanotoista johtuen kaupunkirakennelautakunnalle esitettiin päätettäväksi, minkä vaihtoehdon pohjalta kaavaehdotus laaditaan Valmisteluvaiheessa saadut mielipiteet ja lausunto jaettiin esityslistan liitteenä. Saadut mielipiteet ja lausunnot ovat selostuksen liitteenä 5.

 

27.8.2014 kaupunkirakennelautakunta valitsi vaihtoehdon 2 (kaupunkiomakotitalovaihtoehto) asemakaavaehdotuksen laadinnan pohjaksi, koska se mahdollistaa tontin tehokkuuden noston ympäristöön sopeutuvalla rakentamistavalla.

 

Jatkotoimenpiteet             Kaupunkirakennelautakunnan hyväksymä asemakaavan muutosehdotus ja sitova tonttijako asetetaan julkisesti nähtäville.

 

Hyväksyvä viranomainen Kaupunginvaltuusto

 

Vaikutusten arviointi        Hanke toteuttaa omalta osaltaan valtion ja Kuopion kaupunkiseudun välisen kasvusopimuksen mukaisia tavoitteita. Kasvusopimuksen tavoitteena on vahvistaa Kuopion kaupunkiseudun kilpailukykyä, yhdyskuntarakenteen kestävää kehitystä sekä sosiaalista eheyttä, jotta väestön kasvuun sekä uusien asuntojen ja työpaikkojen määrään asetetut tavoitteet toteutuvat.

 

Rakentamattoman tontin asuinkäyttöön ottaminen vaikuttaa paikallisesti liikennettä lisäävästi. Voimassa olevan asemakaavan mahdollistamaan päiväkotikäyttöön verrattuna asumisvaihtoehto tuottaa selvästi vähemmän liikennettä. Liikennemäärien lisäys on suhteellisen vähäinen.

 

Hanke toteuttaa Kuopion kaupungin yritysstrategiaa tarjoamalla työtä rakentamisaikana sekä monipuolistamalla ja lisäämällä kaupungin tonttitarjontaa.

 

Kaupunkikeskustan välittömään läheisyyteen sijoittuva asuinrakentaminen lisää osaltaan keskustan palvelujen ja Rönön joukkoliikenteen kysyntää. Pienetkin rakennuskohteet ovat tärkeitä rakennusalan työllisyyden ja tuotannon jatkuvuuden kannalta.

 

Asemakaavan muutosehdotuksen mukainen rakentaminen edustaa alueelle tyypillistä rivitalomaista rakentamista. Vaihtoehto ei muuta olennaisesti maisema- ja kaupunkikuvaa, eikä olennaisesti muuta lähiympäristön elinolosuhteita.

 

 

Esitys                                Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen asetettavaksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Samalla asetetaan nähtäville asemakaavan muutosehdotuksen yhteydessä sitovalla tonttijaolla muodostuvan Kuopion kaupungin 18. kaupunginosan (Rönö) korttelin 2 tonttien 5 ja 6 tonttijako. Mikäli ehdotukseen ei muistutuksissa tai lausunnoissa esitetä muutoksia, kaavanmuutosehdotus esitetään edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

Ehdotusaineisto toimitetaan tiedoksi mahdollista lausuntoa varten ympäristö- ja rakennuslautakunnalle sekä Pohjois-Savon pelastuslautakunnalle. Lisäksi aineisto lähetetään tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristövastuualueelle.

 

 

 

                                            Valmistelija                                          

Jussi Partanen

puh. +358 017 18 5416

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 


 


 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 25.2.2015 39 §

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

 

Tiivistelmä:

Asemakaavan muutosehdotuksella asuinpientalojen korttelialueen tontteihin18-2- 2 ja -4 on liitetty tarpeettomia osia Honkasaarentien katualueesta sekä muutettu voimassa olevan asemakaavan rakennusten vähimmäisetäisyyttä koskevaa määräystä ja rakennusalojen rajausta. Tonttien rakennusoikeus on tehokkuusluvun laskun myötä säilynyt kutakuinkin ennallaan. Lisäksi asemakaavan muutoksella asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä yleisten rakennusten korttelialue (ALY, tontti18–10-3) on muutettu kytkettyjen pientalojen korttelialueeksi (AP-12) ja rakennusoikeutta on nostettu.

 

Ehdotus on ollut nähtävänä ja siitä on saatu Kuopion Veden lausunto. Ehdotuksesta jätettiin neljä muistutusta. Ehdotusta ei ole muutettu muistutusten tai lausunnon johdosta.  Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy kaavaehdotuksen ja sitovan tonttijaon hyväksymiskäsittelyn jatkamisen.

 

Kaava-alue                        Suunnittelualue sijaitsee Rönössä (18. kaupunginosa), molemmin puolin Honkasaarentie ja Rönöntien risteystä.

 

Käsittelyvaiheet                 Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen 3.12.2014. Muutosehdotus on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 8.12.2014–16.1.2015. Ehdotuksesta saatiin Kuopion Veden lausunto ja siitä jätettiin neljä muistutusta.

 

Lausunnossa ja muistutuksissa esitettyjen kannanottojen takia kaavaehdotus viedään hyväksymiskäsittelyyn kaupunkirakennelautakunnan kautta.

 

Lausunnot ja muistutus

Kaavaehdotuksesta saadut lausunto ja muistutukset sekä niihin annetut vastineet ovat esityslistan liitteenä.

                                                                                                            

Muutokset asemakaavan muutosehdotukseen

 

Asemakaavan muutosehdotusta ei ole muutettu lausunnon ja muistutusten johdosta.

                                           

 

Vaikutusten arviointi        Hanke toteuttaa omalta osaltaan valtion ja Kuopion kaupunkiseudun välisen kasvusopimuksen mukaisia tavoitteita. Kasvusopimuksen tavoitteena on vahvistaa Kuopion kaupunkiseudun kilpailukykyä, yhdyskunta-rakenteen kestävää kehitystä sekä sosiaalista eheyttä, jotta väestön kasvuun sekä uusien asuntojen ja työpaikkojen määrään asetetut tavoitteet toteutuvat.

 

Rakentamattoman tontin asuinkäyttöön ottaminen lisää hieman liikennettä paikallisesti. Voimassa olevan asemakaavan mahdollistamaan päiväkotikäyttöön verrattuna asumisvaihtoehto tuottaa selvästi vähemmän liikennettä. Liikennemäärien lisäys on suhteellisen vähäinen.

 

Hanke toteuttaa Kuopion kaupungin yritysstrategiaa tarjoamalla työtä rakentamisaikana sekä monipuolistamalla ja lisäämällä kaupungin tontti-tarjontaa.

 

Kaupunkikeskustan välittömään läheisyyteen sijoittuva asuinrakentaminen lisää osaltaan keskustan palvelujen ja Rönön joukkoliikenteen kysyntää. Pienetkin rakennuskohteet ovat tärkeitä rakennusalan työllisyyden ja tuotannon jatkuvuuden kannalta.

 

Asemakaavan muutosehdotuksen mukainen rakentaminen edustaa alueelle tyypillistä rivitalomaista rakentamista. Vaihtoehto ei muuta olennaisesti maisema- ja kaupunkikuvaa, eikä olennaisesti muuta lähiympäristön elinolosuhteita. Kaavaehdotuksen mukainen maankäyttöratkaisu täyttää MRL:n 54 §:n mukaiset sisältövaatimukset, eikä aiheuta asemakaavoituksen arvion mukaan MRL:n 54 §:n tarkoittamaa naapureiden tai muiden kaupunkilaisten elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä heikkenemistä, joka ei ole perusteltua kaavan tarkoitus huomioon ottaen.

 

 

Esitys                                Esitän kaupunkirakennelautakunnalle sekä edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen ja sitovan tonttijaon hyväksymiskäsittelyä jatketaan. Ehdotukseen ei ole tehty muutoksia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.

 

Kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen tulee MRL 65 §:n mukaisesti ilmoittaa niille muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

 

 

Asiakirjoissa: asemakaavoituksen esitys 19.11.2014 ja kuulutus ehdotusaineiston nähtävilläolosta sekä kaupunkirakennelautakunnan päätösaineisto 27.8.2014 (vaihtoehdon valinta), kaupunkirakennelautakunnan 14.5.2014 hyväksymä valmisteluaineisto, kuulutus valmisteluaineiston nähtävilläolosta, valmisteluvaiheessa saadut mielipiteet ja lausunto sekä kaupunkirakennelautakunnan päätösaineistot 19.3.2014.  

 

 

                                            Valmistelija                                          

Jussi Partanen

puh. +358 017 18 5416

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

  

 

Kaupunginhallitus 16.3.2015 81 §

 

 

                                           

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. esittää kv:lle asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ja siihen liittyvän sitovan tonttijaon hyväksyttäväksi.

 

 

 

Päätös                              Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

 


 

 

 

Liitteet

13

2584/2012 Ehdotusvaiheen muistutukset ja lausunto vastineineen

 

14

2584/2012 Kaavaselostus ilman liitteitä

 

15

2584/2012 Kaavaselostuksen liitteet

 

 

 

 

                                                         

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kv. hyväksyy asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon.

 

 

 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 

                     

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa