Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 13.04.2015/Pykälä 28

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupunginhallitus

100 §

30.3.2015

 

§ 28

Asianro 1163/00.01.00/2014

 

 

Kuopion kaupungin lausunto Pohjois-Savon aluepelastuslaitoksen yhteistoimintasopimuksen muuttamisesta

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 30.3.2015 100 §

 

Talous- ja rahoitusjohtaja Toni Vainikainen
Talous- ja strategiapalvelu

 

Pohjois-Savon kunnat ovat sopineet vuonna 2003 alueellisen pelastustoimen järjestämisestä valtioneuvoston vahvistamalla Pohjois-Savon maakunnan alueella. Sopimus pohjautuu pelastustoimen alueiden muodostamisesta annettuun lakiin (1214/2001). Alueellisen pelastustoimen hallinnosta vastaa Kuopion kaupunki, jonka ylläpitämä Pohjois-Savon pelastuslaitos vastaa lakien ja sopimusten mukaisten tehtävien hoitamisesta Pohjois-Savon alueella. Alueellinen pelastuslaitos aloitti toimintansa 1.1.2004.

 

Edellisen kerran maksuosuuksien määräytymisperusteita tarkasteltiin vuosina 2010-2011, mutta silloin  sekä valmisteleva työryhmä että aluepelastuslautakunta päätyivät jatkamaan voimassa olevan yhteistoimintasopimuksen mukaista kustannusjakoa (kustannukset jaetaan pääosin toiminnallisten kustannusten mukaisesti ja 6% asukasluvun perusteella). Lisäksi aluepelastuslautakunta päätti tuolloin, että maksuosuuksien laskentamallia ja perussopimuksen toimivuutta tarkastellaan valtuustokausittain, valtuustokauden toisena vuotena maaliskuun loppuun mennessä.

 

Pelastustoimen perussopimuksen ja kuntien maksuosuuden määräytymisperusteen tarkastusta varten nimettiin kesäkuussa 2014 työryhmä, jossa Kuopion seutukunnan edustajana toimi Kuopion kaupungin strategiajohtaja. Työryhmän puheenjohtajana toimi aluepelastuslautakunnan puheenjohtaja. Yhteistoiminta- ja maksuosuustyöryhmä teki yksimielisen esityksen pelastustoimen maksuosuusperusteen muuttamisesta 1.1.2016 lukien. Työryhmä valmisteli myös uuden yhteistoimintasopimuksen, joka korvaa aiemman 1.1.2004 voimaan tulleen sopimuksen.

 

Työryhmän esityksen mukaan kuluista 50 % jaetaan pelastustoimen viimeksi vahvistetun talousarvion mukaisen maksuosuuden ja 50 % asukasluvun ja riskiruutujen keskiarvon mukaan. Tulevan vuoden maksuosuudesta 50 % perustuu aina edellisen vuoden talousarvion mukaiseen maksuosuuteen. Lisäksi työryhmä esitti paloasemavuokrien pääomakustannusten korkoperusteen tarkistamista kaikille samansuuruiseksi.

 

Aluepelastuslautakunta hyväksyi työryhmän esityksen kokouksessaan 22.10.2014 ja esitys lähetettiin kuntiin lausunnolle 23.10.2014.


 

 

Kuntien edustajille pidettiin 7.1.2015 tiedostustilaisuus. Tilaisuuden perusteella esitystä täsmennettiin kiinteistöjen vuokrien määräytymisen osalta samoin kuin sopimuksen § 9 osalta.  Pelastuslaitos on päivittänyt tehdyt muutokset yhteistoimintasopimukseen ja pyytänyt kuntia 12.1.2015 kirjeellään huomioimaan ne muutokset lausunnoissaan.

 

Täsmennetty esitys maksuosuuksista:

 

Pelastuslaitoksen nettokustannuksista, jotka eivät sisällä poistoja, 50 % jaetaan viimeksi vahvistetussa talousarviossa kunnille määräytyneen maksuosuuden suhteessa ja 50 % asukasluvun ja toimintavalmiusvaatimusta osoittavien riskiruutujen määrän perusteella. 

 

Asukaslukuna käytetään tammikuun 1. päivän väestötietoja ja riskiruutuina I-III riskiluokan mukaisten riskiruutujen määrää.  Riskiruutujen määrittely perustuu valtakunnalliseen pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeeseen.  Riskialuejako tarkastetaan vuosittain talousarvion laatimisen yhteydessä.

 

Täsmennetty esitys koskien pääomavuokraa:

 

Kiinteistöjen pääomavuokrien korkoperusteena käytetään 12 kk euribor-korkoa, johon lisätään 1 % marginaali vuonna 2016. Kiinteistöjen pääomavuokriin sisällytettävän laskennallisen kokonaiskoron vahvistaa vuosittain aluepelastuslautakunta talousarviokäsittelyn yhteydessä.  Marginaalin tulee heijastaa pelastustoimen alueen kuntien lainakantojen keskimääräistä marginaalia.

 

Kuntien päätökset on pyydetty toimittamaan 30.4.2015 mennessä.

 

Pelastustoimen maksuperusteiden muutosta on käsitelty Kuopion seudun kuntajohtajien työvaliokunnassa. Kuopion seudun kuntajohtajien työvaliokunnassa on pelastustoimen esitys katsottu pääosin hyväksyttäväksi. Esitys ajanmukaistaa maksuosuusperusteet vastaamaan nykyistä maakunnallista toimintamallia. Työvaliokunta kuitenkin edellyttää, että maksuosuusperusteiden määrittämiseen sisällytettäisiin jatkossa asukasluvun ja riskiruutujen (50% maksuosuudesta) muutoksia seuraavat resurssit. Muutokset resursseissa tulisi suunnitella riittävän pitkälle aikavälille ja niiden seurannasta vastaisi pelastustoimen operatiivinen johto. Lähtökohtana olisi edelleen pelastustoimen palvelutasopäätös, jossa määritellään turvallisuuspalvelut ja niiden taso, tavoitteet sekä voimavarat maakunnallisesti.

 

Kuopion kaupungin osalta pelastustoimen maksuosuus oli vuonna 2014 6 543 587 € (TP2014). Vuoden 2014 talousarvion pohjalta tehtyjen laskelmien perusteella maksuperusteiden muutos nostaisi Kuopion maksuosuutta noin 18.000 eurolla vuodessa. Maaningan osalta muutos pienentäisi maksuosuutta, joten kokonaisuudessaan muutos lyhyellä tähtäimellä olisi Kuopion osalta neutraali.  Kuopioon vuonna 2017 alussa liittyvän Juankosken kaupungin osalta maksuperusteiden muutos kasvattaisi sen maksuosuutta noin 38.000 €. 


 

 

Uusi malli ottaa huomioon asukasluvun ja riskit, joista valmiuden ylläpitotarve ja sen myötä myös kustannukset syntyvät. Voimassa oleva malli taas perustuu valtaosin aluepelastuslaitoksen perustamisvaiheen kuntien silloisiin kustannuksiin vuosilta 2001-2003. Riskien määrästä ja yleisestä kehityksestä johtuen joidenkin kuntien maksuosuus nousee ja joidenkin laskee.

 

Siirtyminen uuteen malliin toteutuu vähitellen, johtuen siitä, että viimeksi vahvistettu talousarvio vaikuttaa puoleen maksuosuudesta.  Käytännössä malli johtaa siihen, että puolet maksuosuudesta perustuu asukaslukuun ja puolet riskiruutuihin.

 

 

Esitys                                Esitän kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi pelastustoimen uuden yhteistoimintasopimuksen ja kuntien maksuosuusperusteiden muutoksen.

 

 

                                            Valmistelija                                          

Toni Vainikainen

 

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. hyväksyy talous- ja rahoitusjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                              Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 


 

 

 

Liitteet

10

116/2014 Yhteistoimintasopimus päivitetty 7.1.2015

 

11

1163/2014 Pelastustoimen maksuosuusperusteen laskentamalli

 

12

1163/2014 Riskiruututaulukko

 

                                                         

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kv. hyväksyy  pelastustoimen uuden yhteistoimintasopimuksen ja kuntien maksuosuusperusteiden muutoksen.

 

 

 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa