Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 13.04.2015/Pykälä 29

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Tarkastuslautakunta

26 §

25.2.2015

Tarkastuslautakunta

32 §

11.3.2015

Kaupunginhallitus

95 §

30.3.2015

 

§ 29

Asianro 1448/01.01.01/2015

 

 

Tarkastuspäällikön viran täyttäminen

 

 

Päätöshistoria

 

Tarkastuslautakunta 25.2.2015 26 §

 

 

                                            Tarkastuspäällikön virka on tullut avoimeksi 30.1.2015. Tarkastuslautakunta keskustelee tarkastuspäällikön viran täyttämisestä.

 

 

 

 

                                           

Päätösehdotus              

 

Puheenjohtajan päätösehdotus muodostuu kokouksessa.

 

 

Päätös                              Tarkastussihteeri Anne Koponen oli poissa kokouksesta tämän asian käsittelyn ajan klo 16.15-16.30. Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian ajan toimi puheenjohtaja.

 

Tarkastuslautakunta keskusteli asiasta ja päätti siirtää asian käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa 11.3.2015.

 

 


 

Tarkastuslautakunta 11.3.2015 32 §

 

 

                                            Tarkastuspäällikön virka on tullut avoimeksi 30.1.2015. Tarkastuslautakunta keskustelee tarkastuspäällikön viran täyttämisestä.

 

 

 

Päätösehdotus              

 

Puheenjohtajan päätösehdotus muodostuu kokouksessa.

 

Kokouksessa tarkastuslautakunnalle jaettiin esityslistateksti ja päätösehdotus:

 

Kaupunginvaltuustossa käsiteltiin 16.6.2014 § 70 avoinna olleen tarkastuspäällikön viran täyttämistä tarkastuslautakunnan ja kaupunginhallituksen valmistelun pohjalta. Virkaan valittiin 1.9.2014 alkaen KTM JHTT HTM Timo Nuutinen ja hänen varalleen HM JHTT Tapani Laitinen. Timo Nuutinen on irtisanoutunut tarkastuspäällikön virasta 30.1.2015, joten virka on tullut avoimeksi.

 

Tarkastuspäällikkö toimii tarkastuslautakunnan alaisen hallinnon ja talouden tarkastustoimiston päällikkönä ja kaupunginvaltuuston hyväksymän tarkastussäännön 5 §:n mukaan kaupunginvaltuuston hyväksymän tarkastussäännön 5 §:n mukaan kaupunginvaltuusto valitsee tarkastuspäällikön tarkastuslautakunnan esityksestä.

 

Tarkastuslautakunta on päättänyt 3.4.2014 § 32, että tarkastuspäällikön viran kelpoisuusvaatimuksena edellytetään tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja riittävää perehtyneisyyttä tarkastustoimeen sekä kunnallishallintoon ja –talouteen. Lisäksi tarkastuslautakunta on päättänyt, että hakijalle katsotaan eduksi JHTT-tutkinnon suorittaminen.

 

Tarkastuspäällikön tehtävät on tarkemmin määritelty tarkastuslautakunnan 25.1.2011 hyväksymän tarkastustoimiston toimintasäännön 2 §:ssä:

-        huolehtia tarkastuslautakunnalle määrättyjen tehtävien hoitamisesta ja tarkastustoimiston taloudenhoidosta;

-        johtaa tarkastustoimistoa ja hyväksyä tositteet

-        raportoida tarkastuslautakunnalle esiin tulleista kaupungin hallinnon ja taloudenhoidon epäkohdista ja muista huomionarvoisista seikoista;

-        sopia tilintarkastajan kanssa niistä tehtävistä, joilla tarkastustoimisto avustaa tilintarkastajaa;

-        seurata toimialansa yleistä kehitystä sekä tehdä aloitteita ja esityksiä kaupungin hallinnon ja talouden kehittämiseksi;

-        suorittaa muut tarkastuslautakunnan antamat tehtävät;

 

Tarkastustoimiston muun henkilöstön tehtävistä päättää tarkastuspäällikkö.

 

Viranhaltijalain 24 §:n mukaan viranhaltija voidaan siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusehdot hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan ja tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsinainen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa taikka siirtoon on muu hyväksyttävä syy ja viranhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa.

 

Kuopion kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 10.11.2014 hyväksynyt uudistetun johtosäännön toimivallasta henkilöstöasioissa. Em.  johtosäännön 14 §:n mukaan palveluksen ottava viranomainen päättää virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta ja viranhaltijan siirtämisestä toiseen virka- ja työsuhteeseen.

 

Kaupunginvaltuuston 2.5.2012 § 38 hyväksymässä kaupungin henkilöstöohjelmassa on todettu henkilöstön tehtäväjärjestelyistä mm. seuraavaa (s.8):

 

”Sisäinen liikkuvuus on aina ensisijainen tapa täyttää avoimeksi tulevat tehtävät. Tällä toimintatavalla kohdennetaan osaamista organisaation kannalta oikein, toteutetaan henkilöstön mahdollisuuksia edetä työurallaan ja pyritään pidentämään niiden työuria, jotka eivät enää esim. sairauden vuoksi pysty jatkamaan nykyisessä tehtävässään.

- - -

Ulkoisella rekrytoinnilla korvataan poistuvaa osaamista tai hankitaan uutta osaamista tilanteessa, jossa sisäiseen täyttöön tai tehtäväkiertoon tai oman työntekijän kouluttamiseen ei ole mahdollisuuksia.”

 

Tapani Laitinen on hoitanut tarkastuspäällikön virkaa viransijaisena 1.3.-31.8.2014 välisen ajan. Hänellä on virkaan vaadittava kelpoisuus. Häntä on asiasta kuultu ja hän on antanut virkasiirtoon suostumuksensa. Tapani Laitinen on toiminut Kuopion kaupungin sisäisen tarkastajan virassa 29.8.2011 alkaen.

 

Tarkastuslautakunta toteaa, että edellä esitetyt seikat huomioiden on perusteltu syy esitettävään virkasiirtoon.

 

 

Päätösehdotus               Puheenjohtaja Anna Olkkonen

 

1.       Tarkastuslautakunta päättää nimetä Tapani Laitisen hoitamaan avoinna olevaa tarkastuspäällikön virkaa 12.3.2015 alkaen siihen saakka, kunnes virka on täytetty (kokonaispalkka 5502,02€/kk).

 

2.      Tarkastuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että

 

-        Kuopion kaupungin tarkastuspäällikön virkaan siirretään viranhaltijalain 4 §:n 3 momentin ja 24 §:n sekä valtuuston hyväksymän johtosäännön toimivallasta henkilöstöasioissa 14 §:n perusteella kaupungin sisäisen tarkastajan virasta HM JHTT Tapani Laitinen 1.5.2015 lukien

-        tarkastuspäällikön virkaan sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta

-        tarkastuspäällikön virkaan ei sovelleta työaikalakia (Työaikalaki 1. luku 2 §, kohta 1)

-        tarkastuspäällikkö on johtavassa asemassa oleva viranhaltija.

-        tarkastuspäällikön viran kokonaispalkaksi vahvistetaan 5502,21 €/kk. Kokonaispalkkaan maksetaan virka- ja työehtosopimuksen mukaiset yleiskorotukset ja vastaavat korotukset

-        kaupunginjohtaja valtuutetaan tekemään virkasiirtoa koskeva vahvistamispäätös.

 

3.      Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastetaan tässä kokouksessa.

 

 

Päätös                              Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Tarkastussihteeri Anne Koponen oli poissa kokouksesta päätöksenteon ajan klo 16.30-16.35. Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian ajan toimi puheenjohtaja.

  

 

Kaupunginhallitus 30.3.2015 95 §

 

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

kh. esittää kv:lle, että

1. Kuopion kaupungin tarkastuspäällikön virkaan siirretään viranhaltijalain 4 §:n 3 momentin ja 24 §:n sekä valtuuston hyväksymän johtosäännön toimivallasta henkilöstöasioissa 14 §:n perusteella kaupungin sisäisen tarkastajan virasta HM JHTT Tapani Laitinen 1.5.2015 lukien,

2. tarkastuspäällikön virkaan sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta,

3. tarkastuspäällikön virkaan ei sovelleta työaikalakia (Työaikalaki 1. luku 2 §, kohta 1),

4. tarkastuspäällikkö on johtavassa asemassa oleva viranhaltija.,

5. tarkastuspäällikön viran kokonaispalkaksi vahvistetaan 5502,21 €/kk. Kokonaispalkkaan maksetaan virka- ja työehtosopimuksen mukaiset yleiskorotukset ja vastaavat korotukset ja

6. kaupunginjohtaja valtuutetaan tekemään virkasiirtoa koskeva vahvistamispäätös.

 

Päätös                              Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 


 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kv. päättää, että

1. Kuopion kaupungin tarkastuspäällikön virkaan siirretään viranhaltijalain 4 §:n 3 momentin ja 24 §:n sekä valtuuston hyväksymän johtosäännön toimivallasta henkilöstöasioissa 14 §:n perusteella kaupungin sisäisen tarkastajan virasta HM JHTT Tapani Laitinen 1.5.2015 lukien,

2. tarkastuspäällikön virkaan sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta,

3. tarkastuspäällikön virkaan ei sovelleta työaikalakia (Työaikalaki 1. luku 2 §, kohta 1),

4. tarkastuspäällikkö on johtavassa asemassa oleva viranhaltija.,


5. tarkastuspäällikön viran kokonaispalkaksi vahvistetaan 5502,21 €/kk. Kokonaispalkkaan maksetaan virka- ja työehtosopimuksen mukaiset yleiskorotukset ja vastaavat korotukset ja

6. kaupunginjohtaja valtuutetaan tekemään virkasiirtoa koskeva vahvistamispäätös.


 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa