Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 13.04.2015/Pykälä 115

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupunkirakennelautakunta

50 §

18.3.2015

 

§ 115

Asianro 3125/14.05.00/2012

 

 

Etelä-Kuopion vesiosuuskunnan vesijohto- ja jätevesiviemärin toiminta-alueen hyväksyminen

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 18.3.2015 50 §

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

 

Tiivistelmä                     

Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että lautakunta esittäisi edelleen kaupunginhallitukselle Etelä-Kuopion vesiosuuskunnan (Vehmasmäki, Sotkanniemi, Pellesmäki) vesijohto- ja jätevesiviemäriverkostojen toiminta-alueen hyväksymisen. Osuuskunta on esittänyt vesihuoltolain mukaisesti Kuopion kaupungille vesijohto- ja jätevesiviemäröinnin toiminta-alueen laajennuksen hyväksymisen niille alueille (mm. Koijärven alue), jossa on jo rakennettu vesihuoltoverkosto. Lisäksi jätevesiviemäriverkoston oletetaan valmistuvan Pellesmäen ns. Eko-Jokelan alueelle vuoteen 2019 mennessä sekä Ritisenlahden ja Sotkanniemen alueille vuoteen 2025 mennessä. Toiminta-alue-esitys on kaupunginvaltuuston hyväksymän vesihuollon kehittämissuunnitelman linjauksen mukainen.

 

1.      Yleistä vesihuollosta 

Vesihuoltoa ohjaa vesihuoltolaki (119/2001). Lain tavoitteena on turvata vesihuolto, että kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutoinkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti. Vesihuoltolain soveltamisen kannalta on keskeistä, mitkä alueet sisällytetään vesihuoltolaitosten toiminta-alueisiin. Yhdyskuntajätevesistä annettu asetus edellyttää taajamien sisällyttämistä vesihuoltolaitosten toiminta-alueen jätevesiviemäriverkoston piiriin. 

Vesihuoltolain mukaan kunnalla on yleinen velvollisuus kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti. Kuopion kaupunginvaltuusto on 17.6.2013 linjannut vesihuollon kehittämisen suuntaviivat Kuopion vesihuollon kehittämissuunnitelmassa vuoteen 2020. Suunnitelma ohjaa mm. verkostojen rakentamista haja-asutusalueella. Lisäksi kunnalla on vesihuollon järjestämisvelvollisuus, jos suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat. Tällöin kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun tarpeellisen vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi.

 

2.  Yleistä toiminta-alueista

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella tarkoitetaan aluetta, jolla vesihuoltolaitos vastaa vesihuoltopalvelujen toimittamisesta asiakkailleen. Vesihuoltolain mukaan toiminta-alueen on katettava ne alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen asutuksen tai siihen rinnastettavan elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan määrän tai laadun vuoksi. Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitos pystyy huolehtimaan alueen vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti.

Vesihuoltolaitoksella on toiminta-alueellaan velvollisuus huolehtia vesihuollosta yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Vesihuoltolaitoksen huolehtimisvelvollisuudella tarkoitetaan verkostojen rakentamis- ja kunnossapitovelvollisuutta.

Kiinteistöillä on vesihuoltolain 10 §:n mukaan toiminta-alueella liittymisoikeus ja -velvollisuus vesihuoltolaitoksen vesi- ja/tai jätevesiverkostoon. Liittymisvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät ainoastaan rakentamattomat kiinteistöt. Kiinteistö voi hakea vesihuollon liittymisvelvollisuudesta vapautusta, kun toiminta-aluepäätös on lainvoimainen. Vapautuksesta päättää tietyin perustein kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Vesihuoltolakiin syksyllä 1.9.2014 voimaantulleiden muutosten vuoksi taajaman ulkopuolista kiinteistöä ei tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin jos 1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään tai 2) kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään. Etelä-Kuopion vesiosuuskunnan vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueen esitys on kuitenkin laitettu vireille ennen vesihuoltolakiin tulleita muutoksia, joten siihen sovelletaan vielä vanhan vesihuoltolain (119/2001) liittämisoikeutta ja -velvollisuutta.

3. Toiminta-alueiden hyväksyminen

Kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuoltolaitoksen esityksestä tai, jos laitos ei tällaista esitystä ole tehnyt, laitosta kuultuaan. Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista asiasta on pyydettävä lausunto valvontaviranomaiselta sekä varattava alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi. Vesihuoltolain mukaisina valvontaviranomaisina toimivat Pohjois-Savon ELY-keskus sekä kunnan terveydensuojelu- ja ympäristönsuojeluviranomaiset. Kuopiossa toiminta-alueiden hyväksyminen on delegoitu kaupunginhallitukselle.

Hyväksyessään toiminta-alueen kunnan tulee toiminta-alueen eri osien vesihuollon tarpeet huomioon ottaen määrittää alueet, jotka on saatettava vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkoston piiriin, sekä alueet, jotka on saatettava laitoksen viemäriverkostojen piiriin. Hyväksymispäätöksen yhteydessä on myös asetettava tavoitteellinen aikataulu toiminta-alueen eri osien saattamiselle verkostojen piiriin. Vesihuoltolaitos voi mahdollisuuksien mukaan toimittaa vesihuoltopalveluja toiminta-alueensa ulkopuolella sijaitseville kiinteistöille.

 

4. Etelä-Kuopion vesiosuuskunnan perustietoja

Etelä-Kuopion vesiosuuskunta toimii Sotkanniemen, Pellesmäen ja Vehmasmäen alueella. Etelä-Kuopion vesiosuuskunta on perustettu vuonna 2003 ja sen vedenjakelun ja jäteveden johtamisen toiminta-alueen rajat on hyväksytty 2006, mutta on saanut lainvoiman vuonna 2009.

Osuuskunnan alueelle talousvesi johdetaan Kuopion Veden keskeisen kaupunkialueen verkostosta Puutossalmen vesiosuuskunnan verkoston kautta. Osuuskuntaan on liittynyt noin 300 kiinteistöä. Osuuskunnan keskimääräinen vedenkulutus on 62 m3/d. Vesijohtoverkostoa on rakennettu 107 km. Osuuskunnalla on johtoyhteys Kuopion Veden Kurkimäen verkostoon. Vettä johdetaan jatkuvasti Kurkimäen taajaman asukkaiden käyttöön osuuskuntien verkostojen kautta.

Etelä-Kuopion vesiosuuskunnan jätevedet johdetaan puhdistettaviksi Kuopion Veden Kurkimäen jätevedenpuhdistamoon. Jätevesiviemäriverkostoon on liittynyt lähes 114 kiinteistöä. Jäteveden keskimäärä on noin 20 m3/d ja viemäriverkoston pituus on 34 km. Muilla alueilla jätevesienkäsittely hoidetaan toistaiseksi kiinteistökohtaisesti.

5. Etelä-Kuopion vesiosuuskunnan esitys toiminta-alueeksi, toiminta-alueen rajaaminen, nähtävillä olo ja lausunnot

Etelä-Kuopion vesiosuuskunta on jättänyt 8.10.2012 Kuopion kaupungille esityksen toiminta-alueiden hyväksymiseksi. Etelä-Kuopion vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-alue on esitetty liitteessä.

Etelä-Kuopion vesiosuuskunta on rakentanut vesijohtoverkoston jo tavoitteelliselle toiminta-alueelle, joten osuuskunta esittää vesijohtoverkoston toiminta-alueen hyväksymistä ko. alueelle. Osuuskunta on rakentanut myös jätevesiviemäriverkostoa nykyisen toiminta-alueen ulkopuolelle mm. Koijärven alueelle. Osuuskunta on esittänyt jätevesiviemäröinnin toiminta-alueen laajennuksen hyväksymisen niille alueille, jossa on jo rakennettua jätevesiviemäröintiä. Lisäksi osuuskunta on esittänyt jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueen hyväksymistä Pellesmäen ns. Eko-Jokelan, Ritisenlahden ja Sotkanniemen alueille.

Vesiosuuskunnan toiminta-alue-esityksestä kuulutettiin kaupunginvaltuuston määrittelemässä ilmoituslehdessä ja esitys oli virallisesti nähtävänä 14.10. -11.11.2013 välisenä aikana Kuopion valtuusto-virastotalolla ja kaupungin internetsivuilla.

Lausunnot pyydettiin nähtävänäoloaikana seuraavilta viranomaisilta tai tahoilta:

1)       Pohjois-Savon ELY-keskus,

2)       Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut/ympäristönsuojeluyksikkö,

3)       Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut/ympäristöterveydenhuoltoyksikkö,

4)       Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut/ alueellinen rakennusvalvontayksikkö,

5)       Kuopion kaupungin konsernipalvelu, strategisen maankäytön suunnittelu,

6)       Kuopion Vesi Liikelaitos,

7)       Kuopion Pellesmäen Vesihuolto Oy,

8)       Leppävirran kunta

Lausunnon antoivat Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Y-vastuualue (5.11.2013), Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta (14.11.2013), Kuopion Veden kirje (6.11.2013), Kuopion Veden johtokunta (29.1.2014) ja Leppävirran kunta (28.10.2013 ja 12.11.2013). Toiminta-alue-esityksestä annetut lausunnot ja niiden vastineet on esitetty liitteessä.

Kaupunkirakennelautakunnan palautettua asia uudelleenvalmisteluun 25.6.2014, toiminta-alue-esitys oli uudelleen nähtävillä 8.12.2014 – 31.1.2015. Nähtävänäoloaikana ei tullut lausuntoja.

Varsinaista toiminta-aluerajausta ei ole muutettu annettujen lausuntojen perusteella. Osuuskunnan esittämää jätevesiviemärin rakentamisaikataulua on muutettu Eko-Jokelan alueella siten, että jätevesiviemäriverkoston oletetaan valmistuvan osuuskunnan esittämän vuoden 2014 sijasta vuoteen 2019 mennessä ja Ritisenlahden ja Sotkanniemen alueille vuoteen 2025 mennessä.

Kaupunginvaltuuston 17.6.2013 hyväksymässä vesihuollon kehittämissuunnitelmassa vuoteen 2020 on rajattu vesihuollon selvitysalueita yhteistyössä mm. kaupungin ympäristö- ja rakentamispalveluiden, strategisen maankäytön suunnittelun kanssa huomioiden maankäyttösuunnitelmat sekä ympäristön- ja terveydensuojelulliset näkökohdat. Etelä-Kuopion vesiosuuskunnan esitys toiminta-alueeksi on kehittämissuunnitelman linjauksen mukainen ja toiminta-aluerajaus noudattaa pääsääntöisesti kehittämissuunnitelman mukaisten vesihuollon selvitysalueiden rajauksia.

Lisätietoja asiasta antaa vesihuoltoinsinööri Jenni Ikonen 044 718 5303.

Vaikutusten arviointi        Ympäristö- ja yritysvaikutuksiltaan on positiivinen, kun vedenjakelun toimintavarmuus paranee ja jätevesilietteiden kuljetustarve vähenee sekä vesistöjen tila paranee, kiinteistöjen liittyessä keskitettyyn viemäröintiin.

Esitys                                Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että se esittäisi edelleen kaupunginhallitukselle, että Etelä-Kuopion vesiosuuskunnan vesijohdon ja jätevesiviemärin toiminta-alue hyväksytään vesiosuuskunnan tekemän karttaesityksen mukaisesti (liite 1).

Lisäksi esitän, että Kuopion kaupunki suosittelee vesiosuuskuntia noudattamaan   vesihuoltopalveluiden toimitusehtoja Vesi- ja viemärilaitos-yhdistyksen julkaiseman ”Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot”- oppaan mukaisesti, jossa on määritelty vesihuoltolaitoksen ja kiinteistön velvollisuudet ja oikeudet.

 

                                            Valmistelija                                          

Jenni Ikonen

puh. +358 0447185303

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


 

 

 

Liitteet

9

3125/2012 Etelä-Kuopio vesijohdon ja jätevesiviemärin toiminta-aluekartta 2.3.2015

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jenni Ikonen

puh. +358 0447185303

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. hyväksyy kaupunkirakennelautakunnan esityksen.

 

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa