Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 13.04.2015/Pykälä 117

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupunkirakennelautakunta

70 §

8.4.2015

 

§ 117

Asianro 3041/10.02.03/2012

 

 

Asemakaavan muutosehdotus / Talo Oy Kuopion Tulliportinkatu 27 / Multimäki 4-8 tontti 3, 5 ja 7

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 17.12.2014 § 231

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

 

 

Tiivistelmä:

Torin koilliskulmaukseen, kortteliin 4-8 valmistellaan asemakaavan muutosta, jonka tarkoituksena on mahdollistaa Lasitalon korvaaminen uudella asuin-, liike-, toimisto- ja palveluasumisrakennuksella ja samassa korttelissa sijaitsevien liiketilojen yhdistämisen kauppakeskukseksi. Keilatalon tontilla mahdollistetaan ullakkokerroksen muuttaminen asuintiloiksi ja Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen omistamalla tontilla Käsityökadun puoleisen 2-kerroksisen osan korottaminen kolmella kerroksella, joka mahdollistaisi entisen pankkikiinteistön muuttamisen hotelliksi. Kellaritiloihin on esitetty rakennettavaksi autopaikkoja. Ajo pysäköintitiloihin esitetään tapahtuvan Puijonkadulta Eläkevakuutusosakeyhtiö Ilmarisen tontilla sijaitsevan ajoluiskan kautta. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy ehdotuksen nähtäville asetettavaksi.

 

Kaava-alue                                    Suunnittelualue sijaitsee ruutukaavakeskustassa, torilta 100 metriä koilliseen Puijonkadun, Tulliportinkadun, Käsityökadun ja Maljalahdenkadun rajaamalla alueella. Aluerajausta on laajennettu vireilletulovaiheen rajauksesta liittämällä siihen mukaan osa Käsityökatua.

 

Laadintaperusteet, päätökset ja suunnitelmat

 

Kaavatyö on tullut vireille Talo Oy Tulliportinkatu 27 hakemuksesta 18.10.2010. Kaavatyö on sisältynyt vuosien 2011 - 2014 kaavoituskatsauksiin ja asemakaavoitusohjelmaan. Kaavoituksen käynnistämissopimus on allekirjoitettu 19.2.2013.

 

Kaavoitustilanne                        Maakuntakaavassa ja keskeisen kaupunkialueen yleiskaavassa alue on keskustatoimintojen aluetta. Asemakaavassa kortteli on liikerakennusten korttelialuetta, jossa sallitusta kerrosalasta saa enintään 20 % käyttää asuinhuoneistoiksi.

 

Nykyinen tilanne                        Tontilla 4-8-3 on vuonna 1962 valmistunut, 1 763 k-m2 suuruinen liikerakennus (Lasitalo).

 

Tontilla 4-8-5 on vuonna 1956 valmistunut, 4 587 k-m2 suuruinen asuin-liike-toimistorakennus (Keilatalo).

 

Tontilla 4-8-7 on vuonna 1977 valmistunut liike-toimistorakennus (alkujaan pankki), 5 498 k-m2.

 

Suunnittelualue kuuluu ruutukaavakeskustan korttelialueeseen ja nivoutuu kiinteästi toiminnoiltaan keskustan palvelualueeseen, liikenne- ja rännikatuverkostoihin.

 

Maanomistus                              Tontin 4-8-5 ja sillä olevan rakennuksen (Lasitalo) omistaa Talo Oy Tulliportinkatu 27. Tontin 4-8-5 ja sillä olevan rakennuksen omistaa Keilatalo Oy. Tontin 4-8-7 ja sillä olevan rakennuksen omistaa Eläkevakuutusosakeyhtiö Ilmarinen.

 

Asemakaavan muutosehdotus

 

Asemakaavan muutoksessa tontit 4-8-3 ja 5 on kaavoitettu asuin-, liike-, toimisto- ja palveluasumisrakennusten korttelialueeksi (ALP-4) ja tontti 4-8-7 liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (KL).

 

Asemakaavanmuutoksella ei osoiteta tavanomaiseen tapaan rakennusoikeutta kerrosalaneliömetreinä, vaan rakennusoikeus määritellään rakennusten tarkan massoittelun (rakennusalat ja rakennusten korkeus) avulla.

 

Aineistoon liittyvien laskelmien mukaan rakennusoikeus liike- ja toimistorakennusten tontilla 4-8-7 on n. 6 650 k-m2 (e=2.94). Rakennusoikeuden lisäys on n. 1 150 k-m2.

 

Tontin 4-8-3 rakennusoikeus on n. 3 900 k-m2, josta asuntoihin kohdistuu n. 3 200 k-m2 ja liiketiloihin n. 700 k-m2 (e= 3.3). Rakennusoikeuden lisäys on n. 1 500 k-m2.

 

Tontin 4-8-5 rakennusoikeus on n. 5 300 k-m2 (e= 5.3), jossa lisäystä toteutettuun nähden on n. 280 k-m2.

 

Koko korttelin rakennusoikeus on asemakaavan muutosehdotuksessa määritellyissä rajoissa ja luonnossuunnitelmien mukaan n. 15 600 k-m2 (e=0,35).

 

Autopaikkanormi on esitetty liike- ja toimistorakentamiselle (1 ap/80 Km2), majoitustiloille (1ap/80 Rm2), palveluasumistiloille (1ap/200 P m2) ja asunnoille (2 ap/3 as). Kaavaan sisältyy myös polkupyöränormi (1 pp/80 Km2) ja asuntojen polkupyöräpaikat toteutetaan rakennusjärjestyksen mukaisesti (2 pp/as).

 

Tontilla 4-8-7 puolet tonttia varten vaadittavista autopaikoista saa sijoittaa YA -korttelialueille tai muille pysäköintiin varattaville alueille (yap/50) ja tontin 4-8-5 autopaikoista kaikki.

 

Käsittelyvaiheet                         Asemakaavan vireilletuloaineisto on annettu kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi 5.6.2013. Aineisto on ollut nähtävänä vireilletulokuulutuksen nähtävänäolon yhteydessä 10.6.–2.8.2013. Nähtävänäoloaikana ei jätetty mielipiteitä. Kaavoituksen aloituskokous on pidetty 22.5.2013. Kaavoituksen käynnistämissopimus on laadittu 19.2.2013.

 

Valmisteluvaiheen aineisto on annettu kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi 14.5.2014. Valmisteluaineisto on ollut nähtävänä 26.5.–27.6.2014 ja aineistosta on järjestetty tiedotus- ja keskustelutilaisuus sidosryhmille 11.6.2014. Valmisteluaineistosta on saatu kolme lausuntoa ja yksi mielipide sekä lausuntokokouksessa neljä lausuntoa. Ehdotusaineisto on laadittu saatujen kannanottojen ja käytyjen neuvottelujen pohjalta.

 

Jatkotoimenpiteet                    Kaupunkirakennelautakunnan hyväksymä asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville.

 

Kaavamuutoksen hakijan kanssa laaditaan sopimus MRL 12 a luvun mukaisesti yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvauksesta.

 

Hyväksyvä viranomainen        Kaupunginvaltuusto

 

Vaikutusten arviointi                Hanke ei hajauta yhdyskuntarakennetta, vaan tiivistää keskustatoimintoja ja hyödyntää olemassa olevaa kunnallistekniikkaa sekä palveluverkostoa. Kaavan mukainen ratkaisu ei vaikuta oleellisesti myöskään liikenteestä aiheutuviin päästöihin. Näin ollen hankkeen ilmastopoliittiset vaikutukset ovat positiivisia.

 

Kaupunkikeskustaan sijoittuvat liike-, toimistotilat tukevat keskustan elinvoimaisuutta sekä lisäävät sen palvelutarjontaa ja tarjoavat uusia työpaikkoja. Ydinkeskustaan sijoittuvat asuintilat puolestaan lisäävät keskustan palvelujen kysyntää. Hankkeen yritysvaikutukset ovat positiiviset.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen asetettavaksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Mikäli ehdotukseen ei muistutuksissa tai lausunnoissa esitetä muutoksia, kaavanmuutosehdotus esitetään edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

Ehdotusaineisto toimitetaan tiedoksi mahdollista lausuntoa varten ympäristö- ja rakennuslautakunnalle sekä Pohjois-Savon pelastuslautakunnalle. Lisäksi aineisto lähetetään tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristövastuualueelle.

 

 

Asiakirjoissa: selostus liitteineen, asemakaavakartta 1:500, havainneaineisto / rakentamistapaohje, ote ajantasakaavasta ja poistokartta, osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavoituksen käynnistämissopimus (kopio), Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristövastuualueen, Pohjois-Savon Pelastuslaitoksen ja laajennetun kaupunkikuvatyöryhmän lausunnot ja Keilatalon hallituksen mielipide (kopiot), lausuntokokousmuistio, kohdeinventointi Talo Oy Tulliportinkatu 27, valmistelu- ja vireilletuloaineisto.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Pauli Sonninen

puh. +358 044 718 5439

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että kaavoitusinsinööri Pauli Sonninen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

 

Merkitään, että tämän asian käsittelyn jälkeen käsiteltiin asia nro 4.

 

 

 

Kaupunkirakennelautakunta 8.4.2015 70 §

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

 

 

Tiivistelmä:

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Lasitalon korvaaminen uudella asuin-, liike-, toimisto- ja palveluasumisrakennuksella ja samassa korttelissa sijaitsevien liiketilojen yhdistämisen kauppakeskukseksi. Keilatalon tontilla mahdollistetaan ullakkokerroksen muuttaminen asuintiloiksi ja Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen omistamalla tontilla Käsityökadun puoleisen 2-kerroksisen osan korottaminen kolmella kerroksella, joka mahdollistaisi entisen pankkikiinteistön muuttamisen hotelliksi. Kellaritiloihin on esitetty rakennettavaksi autopaikkoja. Ajo pysäköintitiloihin esitetään tapahtuvan Puijonkadulta Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen tontilla sijaitsevan ajoluiskan kautta. Ehdotus on ollut nähtävänä ja siitä saatiin yksi lausunto, jossa ei ollut huomautettavaa. Muistutuksia ei saatu. Ehdotusta on muutettu lisäämällä Keilataloon ullakkorakentamisen mahdollistava kaavamerkintä. Lisäksi havaintoaineistoa on korjattu Käsityökadun julkisivun osalta mahdollistamaan paremmin vaiheittain rakentaminen. Muutokset eivät ole olennaisia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäväksi. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy kaavaehdotuksen hyväksymiskäsittelyn jatkamisen.

 

Kaava-alue                        Suunnittelualue sijaitsee ruutukaavakeskustassa, torilta 100 metriä koilliseen Puijonkadun, Tulliportinkadun, Käsityökadun ja Maljalahdenkadun rajaamalla alueella. Aluerajausta on laajennettu vireilletulovaiheen rajauksesta liittämällä siihen osa Käsityökatua.

 

Käsittelyvaiheet                 Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen 17.12.2014. Muutosehdotus on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 7.1.–6.2.2015. Aineisto on lähetetty tiedoksi mahdollista lausuntoa varten Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnalle sekä ympäristö- ja rakennuslautakunnalle, lisäksi aineisto lähetettiin tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle. Naapurikiinteistöjä tiedotettiin lähettämällä kaavaehdotus kirjeitse.

 

Lausunnot ja muistutukset

 

Kaavaehdotuksesta saatiin yksi lausunto Pohjois-Savon pelastuslaitokselta, jossa todettiin, ettei ole huomautettavaa. Yhtään muistutusta ei annettu.

 

Muutokset asemakaavan muutosehdotukseen

 

Asemakaavan muutosehdotukseen on lisätty Keilatalon ullakkorakentamisen mahdollistava kaavamerkintä (ul). Asemakaavan havainneaineistoa on Käsityökadun julkisivun osalta korjattu vetämällä sisään katulinjasta kerrokset 3-5. Muutos parantaa kaupunkikuvaa ja huomioi paremmin eriaikaisen rakentamisen.

 

 

Vaikutusten arviointi        Hanke ei hajauta yhdyskuntarakennetta, vaan tiivistää keskustatoimintoja ja hyödyntää olemassa olevaa kunnallistekniikkaa sekä palveluverkostoa. Kaavan mukainen ratkaisu ei vaikuta oleellisesti myöskään liikenteestä aiheutuviin päästöihin. Näin ollen hankkeen ilmastopoliittiset vaikutukset ovat positiivisia.

 

Kaupunkikeskustaan sijoittuvat liike-, toimistotilat tukevat keskustan elinvoimaisuutta sekä lisäävät sen palvelutarjontaa ja tarjoavat uusia työpaikkoja. Ydinkeskustaan sijoittuvat asuintilat puolestaan lisäävät keskustan palvelujen kysyntää. Hankeen yritysvaikutukset ovat positiiviset.

 

 

Esitys                                Esitän kaupunkirakennelautakunnalle sekä edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymiskäsittelyä jatketaan. Ehdotukseen tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.

 

Asemakaavamuutosalueeseen liittyen tulee tehdä sopimus MRL 12 a luvun mukaisesta, yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvauksesta.

 

                                           

Asiakirjoissa: selostus liitteineen, asemakaavakartta 1:500, havainneaineisto / rakentamistapaohje, ote ajantasakaavasta ja poistokartta, osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavoituksen käynnistämissopimus (kopio), kaupunkirakennelautakunnan päätös 17.12.2014, kuulutus nähtävänäolosta, Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristövastuualueen, Pohjois-Savon Pelastuslaitoksen ja laajennetun kaupunkikuvatyöryhmän lausunnot ja Keilatalon hallituksen mielipide (kopiot), lausuntokokousmuistio, valmisteluvaiheen mielipiteet ja lausunnot vastineineen, kohdeinventointi Talo Oy Tulliportinkatu 27, ehdotusaineisto liitteineen, valmistelu- ja vireilletuloaineisto.

 

 

 

                                            Valmistelija                                          

Pauli Sonninen

puh. +358 044 718 5439

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                              Merkitään, että pöydille jaettiin korjattu versio asemakaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


 

Viiteaineisto

1

3041/2012 Kaavaselostus

 

2

3041/2012 Kaavaselostuksen liitteet

 

3

3041/2012 Havaintokuvat

 

4

3041/2012 Ehdotusvaiheen lausunto ja sen vastine

 

5

3041/2012 Pienennös asemakaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen

 

6

3041/2012 Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen

                                                         

                                                         

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. esittää kv:lle asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyttäväksi.

 

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa