Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 20.05.2015/Pykälä 96

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 96

Asianro 1207/02.05.01.00/2015

 

 

Vesiosuuskuntien avustaminen vuonna 2015

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

 

                                                         

Tiivistelmä     

Kuopion kaupunki on varannut vuoden 2015 käyttösuunnitelmassaan 530 000 euroa haja-asutusalueiden vesihuollon avustamiseen.

 

Osuuskuntia on pyydetty toimittamaan avustusanomuksensa 10.3.2015 mennessä. Avustushakemuksia tuli neljältä vesiosuuskunnalta: Karttulan, Pieksänkosken, Pohjois-Soisalon ja Riistaveden kylän vesiosuuskunnilta. Osuuskuntien esittämän lähinnä suunnittelu- ja rakentamishankkeiden kokonaiskustannukset ovat yhteensä 5 123 803 euroa. Lautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle esitetään, että haja-asutusalueilla toimiville edellä mainituille vesihuoltolaitoksille myönnetään niiden esittämiin vesihuoltohankkeisiin yhteensä 512 380 euroa ja loput varataan osuuskuntien yhdistymistä tukeviin hankkeisiin esim. verkoston kunnon kartoitukseen tai Kuopion kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman vuoteen 2020 mukaisiin toimenpiteisiin. Mikäli avustettavilta vesiosuuskunnilta jää osa myönnetyistä avustusmäärärahoista käyttämättä, voidaan vesiosuuskuntien rakentamista avustaa määrärahojen puitteissa suunnittelujohtajan erillisellä päätöksellä.

 

Vesiosuuskuntien avustaminen ja avustuksen jakoperusteet

 

Kuopion kaupunki on varannut vuoden 2015 käyttösuunnitelmassaan 530 000 euroa haja-asutusalueilla toimivien vesihuoltolaitosten avustamiseen. Avustusrahat ovat pääosin tarkoitettu käytettäväksi haja-asutusalueilla toimivien vesihuoltolaitosten verkostorakentamisen avustamiseen.

Osuuskuntia on pyydetty toimittamaan avustusanomuksensa 10.3.2015 mennessä.  Anomuksia saapui neljältä osuuskunnalta: Karttulan, Pieksänkosken, Pohjois-Soisalon ja Riistaveden vesiosuuskunnilta. Osuuskuntien esittämän lähinnä suunnittelu- ja rakentamishankkeiden kokonaiskustannusarviot ovat yhteensä 5 118 803 euroa. Osuuskuntia esitetään tuettavaksi seuraavalla tavalla (Taulukko 1).

 


 

 

 Taulukko 1. Vesiosuuskuntien avustukset vuonna 2015

Vesiosuus-kunta

Hanke

Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset

(€)

Avustuksen määrä**

Karttulan VOK

Hirvijärvi* (viemäri)

1 000 000

100 000

Kuttakoski* (viemäri, hankkeen loppuun saattaminen)

250 000

25 000

Riuttala*

(talousvesi)

250 000

25 000

Pohjois-Soisalon VOK

Verkoston laajennus

(talousvesi)

113 000

11 300

Pieksänkosken VOK

Pajulahti*, läntinen, itäinen ja Kaaraslahti -Mustalahti

(vesi- ja viemäri)

1 625 000

(570 000)

(395 000)

(660 000)

162 500

Riistaveden kylän VOK

Riistaveden kylän jätevesihanke*

(viemäri)

1 885 803

188 580

Yht.

 

5 123 803

512 380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Kohde on saanut ELYn avustusta

** Mikäli hanke ei toteudu täysmääräisesti, ovat myönnetyt avustukset enimmillään 30 % tai 40 % todellisista kustannuksista

                            

Karttulan Vesiosuuskunta

 

Karttulan Vesiosuuskunta toimii entisen Karttulan kunnan haja-asutusalueella Kuopion Veden Karttulan entisen kirkonkylän, Pihkainmäen ja Syvänniemen verkostojen ulkopuolella. Karttulan Vesiosuuskunta on perustettu 1994.

 

Karttulan Vesiosuuskunnan toiminta-alueen rajaukset ovat parhaillaan menossa kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Rakennettavat alueet ovat pääosin Kuopion kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisia. Talousveden osuuskunta ostaa pääosin Kuopion Vedeltä. Lisäksi sillä on oma vedenottamo, joka sijaitsee Airakselassa. Osuuskunnan vedenkulutus on kokonaisuudessaan yli 120 m3/d. Karttulan Vesiosuuskunnan verkostot ovat useilla alueilla rakennettu siten, että vettä pystytään johtamaan kahdesta suunnasta. Airakselan alueen vesijohtoverkosto on yhdistetty Lempyyn verkoston kautta Suonenjoen kaupungin vesilaitokseen. Osuuskunnan vesijohtoverkostoihin on liittynyt lähes 600 kiinteistöä. Vesijohtoverkostoja osuuskunnalla on yli 200 kilometriä. Osuuskunnalla on jätevesiviemäriverkostoa mm. Pörönniemen alueella, josta jätevedet johdetaan Karttulan jätevedenpuhdistamolle. Osuuskunnalla on käynnissä viemärin rakentaminen Kuttakosken alueella, josta jätevedet johdetaan Karttulan puhdistamolle. Lisäksi Airakselan jätevedet johdetaan Lempyyn vesiosuuskunnan kautta Suonenjoen jätevedenpuhdistamolle. Jätevesiviemäriverkostoon on liittynyt noin 170 kiinteistöä. Jätevesiviemäriverkostoa osuuskunnalla on yli 50 kilometriä. 

 

Karttulan Vesiosuuskunta pyytää 20 % avustuksen myöntämistä Hirvijärven viemäriverkoston rakentamisesta aiheutuviin 1 000 000 euron (alv 0 %) rakentamiskustannuksiin.  Lisäksi osuuskunta hakee 20 % suuruista avustusta Kuttakosken 250 000(alv 0 %) euron vesi- ja viemäriverkostojen rakentamisen loppuunsaattamiseen sekä 20 % Riuttalan alueen 250 000 (alv 0 %) euron vesijohtoverkoston rakentamisen aloittamiseen.

 

Kuttakosken alueelle on rakennettu vesijohtoverkosto vuosina 1994 - 1995. Alueella on noin 70 kiinteistöä tai rakennuspaikkaa, joista yli 60 % on odottanut viemärin saamista alueelle useita vuosia. Rakennettavan viemäröinnin kokonaispituus tulee olemaan noin 25km ja vesijohtoverkosto tulee laajenemaan samanmittaiseksi. Kuttakosken alueen viemäriverkostojen rakentaminen on aloitettu vuonna 2013. Vuonna 2014 viemärinrakentamisen kustannusarvio on 1 200 000€ ja vuonna 2015 1 000 000 €.

 

Pohjois-Savon ELY-keskus on myöntänyt Karttulan Vesiosuuskunnalle

50 000 euron avustuksen Riuttalan alueen vesijohtoverkoston rakentamisen aloittamiseen. Vesi Riuttalan alueelle johdetaan Talluskylän vesiosuuskunnan vedenottamolta. Riuttalasta on mahdollisuus johtaa vettä Hirvilahti -Niemisjärven vesiosuuskunnalle.  Riuttalan alueella on 35 - 40 kiinteistöä, joilla ei ole käytettävissä hyvälaatuista talousvettä.  Verkoston suunnittelu käynnistetään toukokuussa ja rakentaminen on tarkoitus aloittaa heinä-elokuussa. Rakentaminen jakaantuu vuosille 2015 - 2016.

 

Karttulan vesiosuuskunnalle myönnetään avustusta Kuttakosken alueen viemäriverkostohankkeen loppuunsaattamiselle. Myönnettävä avustus on 25 000 €, mikäli hanke ei toteudu täysmääräisesti, myönnetään maksimissaan 30 % toteutuneista kuluista. Hirvijärven viemäriverkostohankkeelle myönnetään 100 000 € hankkeen arvioiduista kokonaiskustannuksista. Mikäli hanke ei toteudu täysmääräisesti, myönnetään maksimissaan 30 % toteutuneista kuluista. Riuttalan alueelle myönnetään 25 000 € avustusta ja mikäli hanke ei toteudu täysmääräisesti myönnetään maksimissaan 30 % toteutuneista kuluista.

 

Pieksänkosken vesiosuuskunta

 

Pieksänkosken vesiosuuskunta hakee avustusta 162 500 € (alv 0 %) Pajulahden vesi- ja viemärijohtojen rakentamiseen. Pieksänkosken vesiosuuskunta on perustettu vuonna 1992 ja sen toiminta-alue on pääosin Kuopiossa Nilsiän alueella. Osuuskunta ostaa vetensä pääasiassa Kuopion Vedeltä ja Juankosken kaupungilta. Pohjois-Savon ELY-keskus on tukenut valtion vesihuoltotyönä Nilsiän kaupungin ja Siilinjärven kunnan kanssa Pajulahti - Kuuslahti - Jynkänniemi siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon. Valmistuneen siirtoviemärin yhdyskuntajätevedet johdetaan siirtoviemäriä pitkin Siilinjärven kunnan jätevedenpuhdistamolle Jynkänniemeen. Lisäksi Pieksänkosken osuuskunta on saanut vesihuoltoavustusta Pajulahden (läntinen alue, itäinen alue ja Kaaraslahti - Mustalahti) viemäröintihankkeeseen.

 

Pieksänkosken vesiosuuskunnalle myönnetään 162 500 € avustusta Pajulahden vesi- ja viemärijohtojen hyväksytyistä kustannuksista, kuitenkin niin, että avustus on enintään 30 % toteutuneista kuluista ja 40 % toteutuneista suunnitelukuluista.

 

Pohjois-Soisalon vesisosuuskunta

 

Pohjois-Soisalon vesiosuuskunta toimii Soisalon saaren pohjoisosassa ja se toimittaa vettä myös Leppävirran kunnan puolelle. Osuuskunta on perustettu vuonna 2000 ja sillä on vuonna 2004 hyväksytty vedenjakelun toiminta-alue.

Talousvesi johdetaan Kuopion Veden Tuirankankaan ottamolta. Osuuskuntaan on liittynyt lähes 300 kiinteistöä. Osuuskunnan keskimääräinen vedenkulutus on 71 m3/d. Vesijohtoverkostoa on rakennettu noin 200 km, josta Kuopion puolella on noin 160 km. Osuuskunnalla on johtoyhteys Puutossalmen vesiosuuskunnan verkostoon, jonka kautta voidaan johtaa pieniä määriä vettä tarvittaessa keskeiseltä kaupunkialueelta. Alueen jätevesien käsittely hoidetaan kiinteistökohtaisesti.

 

Pohjois-Soisalon vesiosuuskunta hakee vesihuoltoavustusta 113 000 € (alv 0 %) verkoston laajentamiseen Puutosmäen alueelle. Osuuskunta hakee avustusta verkoston laajennukseen ja aggregaattiin.

 

Pohjois-Soisalon vesiosuuskunnalle myönnetään avustusta 10 800 euroa kuitenkin niin, että avustus on enintään 30 % toteutuneista kuluista. 

 

Riistaveden vesisosuuskunta

 

Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunta hakee kaupungilta avustusta jätevesiviemäröinnin rakentamista varten. Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunta on perustettu 1989, ja sen toiminta-alue on Savulahden, Lohilahden, Vartialan ja Kankaalan alueilla. Osa osuuskunnan toiminta-alueesta sijoittuu osittain Ryönänkankaan ja Laatanlammen pohjavesialueille. Osuuskunta ostaa talousveden Kuopion Veden Melalahden verkostosta (Melalahden ottamo). Osuuskuntaan on liittynyt 222 kiinteistöä ja osuuskunnan keskimääräinen vedenkulutus on 104,5 m3/d. Maatalouden kuluttama veden osuus oli 58 %.

 

Vesijohtoverkoston pituus on noin 68 km. Osuuskunnan vesijohtoverkosto on yhdistetty Ryönän vesihuolto-osuuskuntaan. Osuuskunnalla ei ole varavesilähdettä. Tällä hetkellä alueen jätevesien käsittely hoidetaan kiinteistökohtaisesti.

 

Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunta hakee avustusta vesihuollon rakentamista varten. Alustavaksi rakentamiskustannukseksi on arvioitu 1 885 803 euroa (alv 0 %), johon osuuskunta hakee avustusta. Kyseessä on pääasiassa jätevesiviemärinrakentaminen. Kokonaisjohtopituus on 66,5 km, josta 65,5 km viemäriputkea ja 17 km vesijohtoa. Liittyviä kiinteistöjä on arvioilta 265 kpl. Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunta on hakenut avustusta ELY-keskukselta viemäriverkostojen rakentamiseen.

 

Valtuuston 17.6.2013 hyväksymän vesihuollon kehittämissuunnitelman vuoteen 2020 mukaan osa Riistaveden kylän vesiosuuskunnan alueesta on mahdollista viemäriverkoston rakentamisaluetta. Riistaveden kylän vesiosuuskunnan alue sijaitsee osittain Laatanlammen ja Ryönäkankaan pohjavesialueilla, joten viemärin rakentaminen alueelle on ympäristösyiden kannalta perusteltua.

 

Riistaveden vesiosuuskunnalle myönnetään avustusta jätevesiviemäröinnin rakentamiseen 188 580 euroa, kuitenkin niin, että avustus on enintään 30 % toteutuneista kuluista ja 40 % edellytyksenä, että Ryönän ja Kotasalmen viemäröinti otetaan rakentamisessa huomioon (putkikoko). 

 

Esityksen perustelut ja ehdot avustusten maksamiselle

 

Kuopion kaupunki valvoo haja-asutusalueiden vesihuollon kehittämiseen tarkoitettujen varojen käyttöä ja työn suorittamista sekä maksaa suorittamiensa tarkastusten perusteella myönnetyn avustuksen. Avustus maksetaan anojalle maksettujen laskujen kopiota tai muuta riittävää rakennushankkeeseen kohdistuvien kustannusten selvitystä vastaan. Kuitit laskujäljennöksineen tai oikeaksi todistettu kirjanpidon pääkirjaote toteutuneista rakentamiskustannuksista tulee toimittaa 31.12.2015 mennessä kaupunkiympäristön suunnittelupalveluun.

 

Avustuksen saaja on velvollinen pitämään aiotuista investointihankkeista urakoitsijan kanssa työmaan aloituskokouksen ja tarvittaessa muita työmaakokouksia sekä urakan luovutuskokouksen, joihin kaupungin vesihuoltoinsinööri tulee kutsua. Lisäksi avustuksen saaja on velvollinen antamaan kaupungille valvontaa varten tarpeelliset tiedot, asiakirjat ja valvonnan kannalta muun tarpeellisen aineiston. Avustuksen saaja on velvollinen hyväksyttämään hankkeeseen mahdollisesti tehtävät merkittävät muutokset Kuopion kaupungilla.

 

Työ on saatettava päätökseen 31.12.2015 mennessä. Hankkeen loputtua on kaupungille toimitettava tiedot liittyjistä ja rakennetuista verkostomääristä. Rakennettavat linjat laitteineen tulee tarkemitata. Tarkemittauksien tiedot (ml ominaistiedot) tulee toimittaa kaupungille sekä paperi- että sähköisessä muodossa hankkeen valmistuttua. Kuopion hallintosäännön (2011) mukaisesti avustuksen saajan on toimitettava toimintakertomus ja tilinpäätös, jos kaupunki on avustanut tai jonka sitoumuksia kaupunki on taannut yli 10 000 eurolla.

 

 

Vaikutusten arviointi                Ympäristö- ja yritysvaikutuksiltaan on positiivinen, kun vedenjakelun toimintavarmuus paranee ja jätevesilietteiden kuljetustarve vähenee sekä vesistöjen tila paranee, kun kiinteistöt liittyvät keskitettyyn viemäröintiin.

 

 

Esitys                                              Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että Karttulan vesiosuuskuntaa tuetaan 150 000 eurolla, Pohjois-Soisaloa 11 300 eurolla, Pieksänkosken vesiosuuskuntaa 162 500 eurolla, Riistaveden kylän vesiosuuskuntaa 188 580 eurolla. Mikäli hankkeet eivät toteudu täysmääräisesti, ovat myönnetyt avustukset enimmillään 30 % tai 40 % todellisista kustannuksista. Tuetut hankkeet ovat pääpiirteissään Kuopion vesihuollon kehittämissuunnitelman vuoteen 2020 mukaiset.

 

                                                          Mikäli vuonna 2015 avustettavilta vesiosuuskunnilta jää osa myönnetyistä avustusmäärärahoista käyttämättä, voidaan vesiosuuskuntien rakentamista avustaa määrärahojen puitteissa suunnittelujohtajan erillisellä päätöksellä.

 

 

 

 

 

Liitteet

18

1207/2015 Pajulahden rakentamisalue jv 2015 kartta

 

19

1207/2015 Riistaveden kylän rakentamisalue jv 2015 kartta

 

20

1207/2015 Riuttala kartta 2015

 

21

1207/2015 Hirvilahden rakentamisalue jv 2015 kartta

 

22

1207/2015 Talluskylä, Riuttala, Niemisjärven jv rakentamisalue 2015 kartta

                                                         

                                                                     Asiakirjoissa

-         avustushakemukset

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Matti Sutinen

puh. +358 044 718 5673

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Merkitään, että Paavo Kankkunen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Tämän asian osalta pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Isto Huttunen.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa