Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 20.05.2015/Pykälä 98

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 98

Asianro 7543/10.02.03/2013

 

 

Asemakaavan muutosehdotus / Kuopas / Puijonlaakso 12-6-1 (Samoilijantie)

 

 

Vs. suunnittelujohtaja Martti Lätti
Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

 

 

Tiivistelmä:

Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa tontilla 12-6-1 opiskelija-asuntojen kehittäminen korvaamalla nykyiset asuntolat uusilla. Tontin rajat ja käyttötarkoitus pysyvät samana. Rakennusoikeus ei nouse merkittävästi. Muutokset koskevat rakennusten sijaintia ja kokoa. Kaavamääräyksiä tarkennetaan mm. pysäköinnin ja hulevesien käsittelyn osalta. Asemakaavan muutosta varten on tehty rakennussuunnitelma, joka toimii rakennustapaohjeena. Ehdotus on ollut nähtävänä ja siitä on saatu lausunnot. Ehdotuksesta jätettiin kaksi muistutusta ja yksi lausunto. Ehdotusta on muutettu muistutuksen johdosta tarkentamalla määräystä rakennusten ylimmästä korkeusasemasta. Muutos ei ole olennainen, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäväksi. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy kaavaehdotuksen hyväksymiskäsittelyn jatkamisen.

 

Kaava-alue                                    Suunnittelualue sijaitsee Puijonlaakson pohjoisosassa 3 km Kuopion torilta luoteeseen.

 

Käsittelyvaiheet                         Asemakaavan muutostyö on tullut vireille Kuopion opiskelija-asunnot Oy:n (Kuopas) hakemuksesta. Kaavoituksen aloituskokous pidettiin 27.9.2013. Hakemus on kirjattu 14.10.2013. Kaavatyö sisältyy vuoden 2015 kaavoituskatsaukseen ja asemakaavoitusohjelmaan.

 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen 25.2.2015 § 41. Muutosehdotus on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 2.3.–15.4.2015. Aineisto on lähetetty tiedoksi mahdollista lausuntoa varten Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnalle sekä ympäristö- ja rakennuslautakunnalle, lisäksi aineisto lähetettiin tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat
-vastuualueelle. 

 

Lausunnossa ja muistutuksissa esitettyjen kannanottojen ja rakennusten ylintä korkeusasemaa koskevan kaavamääräyksen muuttamisen takia kaavaehdotus viedään hyväksymiskäsittelyyn kaupunkirakennelautakunnan kautta.

 

Lausunnot ja muistutus           Kaavaehdotuksesta saadut muistutukset ja lausunto sekä niihin annetut vastineet ovat esityslistan liitteenä.

 

Muutokset asemakaavan muutosehdotukseen

 

Asemakaavan muutosehdotusta on muutettu muistutuksen ja lausunnon johdosta. Kaavamääräystä rakennusten, rakenteiden ja laitteiden ylimmästä korkeusasemasta on tiukennettu. Kaiken tulee jäädä korkeusaseman +130 alapuolelle.

 

Vaikutusten arviointi                Kaavamuutos parantaa opiskelijoiden asuinoloja, Savilahden kampuksen kehitystä sekä Puijonlaakson elinvoimaisuutta ja palvelujen kysyntää. Kaavamuutos tiivistää Puijonlaakson kaupunkirakennetta hieman rakennusoikeuden ja asuntojen määrän kasvamisen myötä, hyödyntää olemassa olevaa kunnallistekniikkaa sekä palveluverkostoa ja on siten kestävän kehityksen tavoitteiden mukainen ja ilmastovaikutuksiltaan positiivinen. Lähialueen asukkaiden huoli näkymien peittymisestä ja rakennusten läheisyydestä on otettu huomioon asemakaavan muutosehdotuksessa rakennusten sijainnin ja koon suunnittelussa. Joitain näkymiä peittyy, mutta toisaalta uusia avautuu kun rakennuksia puretaan. Rakentamisen keskittyminen tiiviisti tontin länsiosaan on haasteellinen sen lähiympäristön miellyttävyyden kannalta. Toisaalta tontin eteläosaan jää laaja avoin piha-alue, joka soveltuu hyvin oleskeluun ja harrastustoimintaan.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle sekä edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymiskäsittelyä jatketaan. Ehdotukseen tehty muutos ei ole olennainen, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.

 

Kaupungin omistaman tontin vuokrasopimus tulee uusia ennen kaavan hyväksymistä.

 

Kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen tulee MRL 65 §:n mukaisesti ilmoittaa niille muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

 

Viiteaineisto

3

7543/2013 ehdotusvaiheen muistutukset vastineineen

 

4

7543/2013 pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen

 

5

7543/2013 havainneaineisto, rakennustapaohje rto-2

 

6

7543/2013 kaavaselostus (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

7

7543/2013 kaavaselostuksen liitteet (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

8

7543/2013 kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

9

7543/2013 valmisteluvaiheen mielipiteet ja lausunnot vastineineen (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

Asiakirjoissa: selostus liitteineen, asemakaavakartta 1:2000, havainneaineisto, kaupunkirakennelautakunnan päätös 29.10.2014, kuulutus nähtävänäolosta, ehdotusaineisto liitteineen, valmistelu- ja vireilletuloaineisto.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Iivo Vänskä

puh. +358 044 7185414

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy vs. suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa