Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 20.05.2015/Pykälä 93

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 93

Asianro 3404/10.03.01.02/2015

 

 

Läntisen ja pohjoisen kunnossapidon alueurakan vertailua

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

 

Yleistä                                             Kunnossapidon palveluissa on laadittu opinnäytetyö, jossa on vertailtu kahden kunnossapidon alueurakan hinnallista ja laadullista toteutumista. Selvitystarpeen taustalla oli tarve saada tietoja nykyisten urakoitsijoiden taloudellisesta ja laadullisesta selviytymisestä urakoissa. Toisaalta saatavia tietoja voidaan tulevaisuudessa käyttää tulevien urakoiden kilpailutuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

 

Urakkakohteet olivat Kuopion kaupungin keskeisen kaupunkialueen pohjoinen ja läntinen alueurakka. Pohjoista alueurakkaa hoitaa tällä hetkellä kaupungin oma kuntatekniikkaliikelaitos Mestar ja läntistä alueurakkaa Savon Kuljetus Oy. Pohjoinen alueurakka on tällä hetkellä kilpailutuksessa. Keskeisen kaupunkialueen alueurakoiden rajaus on esityksen liitteenä.

 

Työn lähtötietoina käytettiin Kuopion kaupungin ja urakoitsijoiden urakkalaskentatietoja. Urakoitsijoiden tarjousten sekä Kuopion kaupungin maksuerätaulukoiden perusteella muodostettiin kattava vertailu eri kunnossapidon työvaiheista ja niiden kustannuksista. Laadullinen tutkimus toteutettiin Kuopion kaupungin teettämien kyselytutkimustulosten perusteella. Laatututkimuksessa paneuduttiin urakoiden laadun kehitykseen ja urakoiden väliseen vertailuun. Opinnäytetyössä haastateltiin myös urakoitsijoiden vastuuhenkilöitä. Haastatteluista saatavia tietoja käytettiin johtopäätöksien pohjana.

 

Tiealueiden talvihoidon ja kunnossapidon hinnallinen vertailu

 

Hintavertailun lähtökohtana oli selvittää Mestarin ja Savon Kuljetuksen hoitourakoiden hinnallisia eroavaisuuksia. Jo tiedossa olevien tietojen perusteella pystyttiin luomaan vertailukelpoinen taulukko, jonka perusteella saatiin hinnoiteltua urakoitsijat euroa / työmäärä tyylillä. Tässä tapauksessa työmääränä katualueiden hoidossa toimi kilometrit ja puisto- ja viheralueilla vertailussa käytettiin hehtaareita. Numerotietojen tueksi vertailussa tehtiin erilaisia vertailudiagrammeja selkeyttämään vertailua.

 

Alueina pohjoinen ja läntinen alueurakka valikoituivat samankaltaisen sisältönsä takia. Alueista löytyy myös eroja mm. kokonsa puolesta. Kokoero onkin merkittävä alueiden välillä, pohjoinen alue on laajuudeltaan noin kaksinkertainen läntiseen alueeseen verrattuna. Tämä seikka on otettava huomioon tuloksia tarkasteltaessa ja vertailtaessa.

Tehdyn tarkastelun perusteella ajoratojen talvihoidossa liikenneväylien osalta Savon Kuljetus on hieman kilpailijaansa Mestaria kalliimpi. Esimerkiksi kaikkien ajorataluokkien talvihoidossa Savon Kuljetuksen ja Mestarin eroksi saatiin noin 750 euroa / hoidettava kilometri. Suhteellisesti Savon Kuljetuksen talvihoidon kustannukset ovat siten 38 % kalliimmat kuin Mestarin kustannukset ajoradoilla.

 

Jalkakäytävien ja kevyen liikenteen väylien talvihoidon osalta havainnot olivat samanlaisia, hintaero oli 600 euroa / hoidettava kilometri, tämä merkitsee 29 % kustannuseroa.

 

Asiaa on selvennetty seuraavissa kaavioissa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarkasteltaessa katualueiden talvihoitoa kunnossapitoluokittain huomataan, että eri tehtävien välillä on selviä eroja urakoitsijoiden välillä. Varsinkin ajoradoilla ero kaventui alemmissa kunnossapitoluokissa. Ajoratojen kunnossapitoluokassa 3 ero muuttui Savon Kuljetuksen hyväksi. Jalkakäytävillä ja kevyen liikenteen väylillä ero säilyi. On huomattava, että keskiarvohintana jalkakäytävien ja kevyen liikenteen väylien talvihoito on kalliimpaa kuin ajoradoilla.

 

Tehtäviä on vertailtu myös tehtäväluokittain tarjousjaotuksen perusteella ja tarkemmat vertailut selviävät liitteenä olevasta opinnäytetyöstä. Vertailtuja tehtäviä ovat mm. auraus ja sohjon poisto, liukkauden torjunta sekä pinnan tasaus ja polanteen poisto.

 

Viheralueiden hoidon ja puhtaanapidon hinnallinen vertailu

 

Puhtaanapidon ja viheralueiden osalta hintavertailussa tilanne katualueisiin verrattuna on päinvastainen. Katualueilla Savon Kuljetus oli hieman kalliimpi vaihtoehto, mutta puhtaanapidon ja viheralueiden osalta asetelma kääntyy päälaelleen. Mestar on selvästi kalliimpi vaihtoehto tässä vertailussa.

Kaikkein kallein eroavaisuus urakoitsijoiden väliltä viheralueiden kunnossapidossa löytyy puistojen kunnossapidosta. Savon Kuljetus hoitaa sopimuspuistojaan hieman yli 2 000 euroa / hehtaari. Mestarilla vastaava hinta on kuitenkin yli 6 000 euroa / hehtaari eli noin kolminkertainen verrattuna Savon Kuljetukseen.

 

Myös muissakin puhtaanapidon ja viheralueiden hoitotöissä Mestar on selvästi kalliimpi vaihtoehto kuin Savon Kuljetus. Hintaeroja on käyty läpi seuraavissa taulukoissa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinnallisen vertailun arviointia

 

Savon Kuljetus Oy on katualueiden hoidossa kalliimpi vaihtoehto kuin Mestar. Puhtaanapidossa ja viheralueiden hoidossa Mestar on taas kalliimpi vaihtoehto verrattuna Savon Kuljetukseen.

 

Urakkakokonaisuus ja se, miten urakoitsijat ovat tarjouksensa arvioineet vaikuttaa luonnollisesti hintaeroihin. Myös käytettävällä kalustolla ja resursseilla on merkitystä hinnan muodostumiseen. Mestar pystynee hyödyntämään muihin kaupungin urakoihin varattuja resursseja myös pohjoisella alueella, jos tarve niin vaatii. Urakoitsijoilta saatujen tietojen mukaan myös hoidettavien alueiden kokoeroilla ja vaativuudella on merkitystä syntyneisiin hintaeroihin. Pinta-alaltaan pohjoinen alue on noin tuplasti suurempi kuin läntinen alue ja näin ollen pohjoisella alueella myös hoidettavien katualueiden määrä on myös noin kaksinkertainen läntiseen verrattuna.  Myös kokemuksella on suuri merkitys urakoiden toteutumisessa ja se vaikuttaakin hintaan monin eri tavoin, mm. alueiden tuntemuksena ja näin ollen oikeiden työtapojen ja välineiden käyttämisenä.

Puhtaanapidon ja viheralueiden hoidon suhteen Mestar on selvästi kalliimpi urakoitsija kuin Savon Kuljetus. Tässä hintaan vaikuttava suurin tekijä lienee urakoitsijoiden käyttämät työtavat sekä työntekijät. Savon Kuljetuksen halpaa hintaa selittänee heidän käyttämänsä aliurakoitsijapalvelut, joilla hinta saadaan halvemmaksi. On myös muistettava, että hyvin hoidettujen puistojen määrä alueilla ei ole suuri. Mestar joutuu varaamaan viherpalveluresursseja myös keskustan urakoihin, jossa viheralueisiin panostetaan selvästi eniten.

 

Urakoiden hintavertailussa ei myöskään voi unohtaa urakka-aikoja. Läntinen alueurakka, jota Savon Kuljetus tällä hetkellä hoitaa, on kilpailutettu vuonna 2012 viideksi vuodeksi. Urakkahinta on siis annettu viiden vuoden aikavälille. Pohjoinen Mestarin urakka on taas vain vuoden mittaisissa urakkasopimuksissa, jotka on uusittu joka vuosi. Lyhyissä urakoissa riskit ovat yleisesti ottaen suuremmat. Pidemmissä urakoissa voi esimerkiksi eri talvikausilla olla isojakin eroja, jotka toisaalta tasaavat tilannetta.

 

Urakoiden laadullinen vertailu

 

Urakoiden laadullisessa vertailussa käytettiin FCG Konsultointi Oy:n (Finnish Consulting Group) Kuopion kaupungin kunnossapidon palveluille tekemiä tutkimuksia. Kuopion kaupunki on teettänyt kyselyä jo kauan. Opinnäytetyössä tuloksia kuitenkin vertailtiin vuosien 2011 - 2014 väliseltä aikajaksolta.

 

Kuopion kaupungin alue on jaettu FCG:n raportissa kahteen osaan: läntinen kunnossapitoalue sekä muut kunnossapitoalueet yhdistettynä. Materiaalin perusteella voidaan selvittää kuinka kaupunkialueiden kunnossa- ja puhtaanapito on kehittynyt vuosien aikana. Jako tehtiin aikoinaan juuri eri urakoitsijoiden vertailun mahdollistamiseksi. Kyselyn mukaan urakka-alueilla on havaittavissa selkeitä muutoksia vuosien 2011 - 2014 aikana.

 

Katualueiden puhtauden, siisteyden ja kunnon osalta selvästi paras vuosi 2011 – 2014 välisenä aikana on ollut vuosi 2013, joka näkyy tyytyväisyyskyselyn jokaisessa tehtävässä pienoisena piikkinä. Vuodesta 2013 tultiin kuitenkin vuoteen 2014 selvästi alaspäin. Pääasialliseksi syyksi tähän arvellaan katujen päällysteiden heikentynyttä kuntoa. Urakoitsijoiden toimista mm. aurauksesta aiheutuneet vahingot, voivat olla yhteydessä asiaan. Myös huonot keliolosuhteet esim. leudot talvet, vaikuttavat suoraan katualueiden kuntoon.

 

Talvihoidon osalta koko Kuopion kaupungin tuloksissa on havaittavissa selkeää kehitystä. Talvihoidon osalta erityisesti läntisen alueen kehitys on ollut nopeasti kehittyvää. Isoin kehitys läntisellä alueella on tapahtunut pääkatujen sekä jalkakäytävien ja kevyen liikenteen väylien aurauksessa. Myös muilla kaupungin alueilla kehitys on ollut noin nousujohteista.

 

Talvihoidon osalta läntinen alue on kehittynyt vertailujakson aikana hyvin ja se onkin kuronut umpeen muiden alueiden keskiarvollista etumatkaa. Kehityksen taustalla voitaneen pitää urakoitsijan työtapojen ja kaluston kehittymistä tehtäviä vastaaviksi. Muiden kaupunkialueiden osalta kehitys on myös nousujohteista, mutta ei enää niin nopeasti kehittyvää.

Viheralueiden hoidon osalta läntisellä kunnossapitoalueella on havaittavissa nopeampaa kehitystä kuin muilla kaupungin alueilla aina vuoteen 2013 saakka. Vuonna 2014 tulos on kuitenkin laskenut. Muilla alueilla keskusalueiden puistojen hoito on kehittynyt tasaisemmin.

 

Viheralueiden hoidon osalta muut kaupungin alueet ovat kuitenkin tulosten perusteella muutaman kymmenyksen tyytyväisyys tuloksissa läntistä aluetta edellä. Mestar onkin ilmeisesti onnistunut pitämään laadun tasaisena ja kehittämään tyytyväisyyttä tasaisesti. Myös Savon Kuljetuksen osalta kehitystä on tapahtunut ja se on ollut aluksi nopeaa, mutta viimeisen vuoden aikana tyytyväisyys on kuitenkin laskenut. Tätä laskua, joka näkyy osittain myös muilla alueilla, on hankala selittää, koska varsinaisia muutoksia ei alueilla ole tapahtunut. Erääksi syyksi arvioidaan vuoden 2013 poikkeuksellisen hyviä lukuja. Tällöin talvi oli pitkä ja kevät sekä kesä saapuivat nopeasti ja nk. rospuuttokausi jäi lyhyeksi.

 

Yhteenveto                                  Hintavertailun perusteella urakoitsijoiden väliltä löytyy isoja eroavaisuuksia. Suurimmat eroavaisuudet katualueiden hoidosta löytyvät ajoratojen aurauksesta. Kunnossapitoluokittain tarkasteltaessa erot saattavat olla suuriakin.

 

Kaikkiin katualueiden kunnossapitoluokkiin ja työvaiheisiin suhteutettuna eroavaisuudet kuitenkin pienentyvät, mutta kokonaisuutena katualueiden hoidon osalta Savon Kuljetus Oy on kalliimpi vaihtoehto. Viheralueiden hintavertailussa taas Mestar on selvästi kalliimpi vaihtoehto. Esimerkiksi puistojen kunnossapidossa on Mestar kolme kertaa kalliimpi vaihtoehto kuin Savon Kuljetus.

 

Laadullisesti Kuopion kaupunkialueet ovat kehittyneet pääsääntöisesti nousujohteisesti. Ainoastaan vuonna 2014 on joiltain osin tyytyväisyys tullut selvästi alaspäin. Katujen siisteyden, puhtauden ja kunnon osalta suurin yksittäinen selittävä tekijä on katujen päällysteiden heikentynyt kunto lauhan talven jälkeen. Viheralueiden osalta läntisellä alueella keskeisin selittävä tekijä lienee sopimuskatko. Valtakunnallisesti Kuopion kaupunki sijoittuu valtakunnallisessa vertailussa hieman valtakunnallista keskiarvoa paremmin.

 

 

Vaikutusten arviointi                Opinnäytetyön kaltaiset selvitykset lisäävät kaupungin ja yritysten tietämystä kunnossapidon kustannuksista. Tehdyllä selvityksellä uskotaan olevan positiivisia vaikutuksia toiminnan tehostamiseen alueurakoissa.

 

 

 

Esitys                                              Lautakunta merkitsee selvityksen tiedoksi.

 

 

Liitteet

9

3404/2015 Keskeisen kaupunkialueen kunnossapitoalueiden rajat

 

Viiteaineisto

1

3404/2015 Kuopion kaupungin hoitourakoiden taloudellinen ja laadullinen vertailu, opinnäytetyö, Olli-Pekka Tiainen, Savonia AMK (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

                                                          Valmistelija                                                           

Ismo Heikkinen

puh.  044 718 5656

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

Päätös                                            Merkitään, että kaupunginhallituksen edustaja Ilkka Raninen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa