Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 10.06.2015/Pykälä 109

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 109

Asianro 886/10.02.03/2012

 

 

Asemakaavan muutosehdotus / Sairaalakatu 4-8 / Hatsala 6-5-5 ja 6 (Valkeisen sairaala ja Savonian kampusalue)

 

 

Vs. suunnittelujohtaja Martti Lätti
Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

 

 

Tiivistelmä:

Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa tonteilla 6-5-5 ja 6 sijaitsevien nykyisten sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa (YS-7) sekä opetustoimintaa (YO-5) palvelevien rakennusten muuttaminen asuin-, liike-, toimisto- ja palvelurakennuksiksi ottaen huomioon Sairaalakadun ympäristön valtakunnallisesti merkittävät kulttuuri- ja rakennushistorialliset arvot ja ominaispiirteet. Samalla asemakaavan muutoksella on tarkoitus ratkaista suojelu, jolloin sitä ei tarvitse toteuttaa rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) nojalla. Lisäksi asemakaavan muutoksen yhteydessä tarkistetaan korttelialuetta rajaavien katu- ja puistoalueiden kaupunkikuvallinen ja laadullinen taso. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy ehdotuksen nähtäville asetettavaksi.

 

Kaava-alue                                    Suunnittelualue sijaitsee Kuopion kaupungin ydinkeskustan ruutukaava-alueen reunalla, rajautuen Sairaala- ja Valkeisenkatuun sekä lännessä Valkeisenlammen puistoalueeseen. Aluerajaus on laajentunut vireilletulovaiheen ja valmisteluvaiheen rajauksesta.

 

Laadintaperusteet, päätökset ja suunnitelmat

 

Kaavatyö on tullut vireille Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä 30.4.2012 aloitteesta.

 

Kaavatyö on sisältynyt vuoden 2014–2015 kaavoituskatsauksiin ja asemakaavoitusohjelmaan. Kaavoituksen käynnistämissopimus on allekirjoitettu 27.11.2013.

 

Kaavoitustilanne                        Maakuntakaavassa suunnittelualue on keskustatoimintojen aluetta (C-merkintä). Korttelin pohjoispuoli (Savonian tontti 6-5-6) kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennussuojelualueeseen (Kuopion terveydenhuolto-oppilaitoksen rakennussuojelualue, SR 11.1009), jonka merkittävimmät osat ovat alueen vanhimmat rakennukset 1-4.

 

Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavassa alue on merkitty julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY), jonne saa sijoittaa liike- ja toimistorakennuksia sekä tuotanto- ja varastotiloja mutta ei päivittäistavaramyymälöitä.

 

Asemakaavassa tontti 6-5-6 on merkitty opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO-5) ja tontti 6-5-5 sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YS-7).

 

 

Nykyinen tilanne                        Savonian tontilla (297-6-5-6) sijaitsee neljä suojeltua rakennusta, 1906 valmistunut lääninsairaalan kirurginen osasto (rak 1), 1867 valmistunut vanha lääninsairaala (rak 2), 1906 valmistunut talousrakennus (rak 3), 1867 valmistunut asuinrakennus (rak 4). Lisäksi tontilla sijaitsee yksi suojelematon vuonna 1993 valmistunut uudisrakennus (rak 5). Valkeisen sairaalan tontilla (297-6-5-5) sijaitsee yksi suojeltu, vuonna 1906 valmistunut rakennus sekä vaiheittain rakentunut Valkeisen sairaalakokonaisuus, joista vanhin, vuonna 1953 valmistunut osa, sijaitsee Sairaalakadun varressa. Uudisosa on rakennettu vuonna 1988. Lisäksi tontilla sijaitsee vuonna 1925 valmistunut entinen ruumishuone. Tarkemmin kaava-alueen rakennettu ympäristö ja rakennukset on kuvattu Sairaalakadun arkkitehtuuri- ja tontinluovutuskilpailun liiteaineistoon sisältyvissä rakennushistoriallisissa selvityksissä.

 

Suunnittelualue liittyy saumattomasti ruutukaavakeskustaan ja nivoutuu kiinteästi toiminnoiltaan keskustan palvelualueeseen, liikenne- ja rännikatuverkostoihin.

 

Maanomistus                              Suunnittelualueen tontti 6-5-6 rakennuksineen on Savonian kuntayhtymän omistuksessa ja tontti 6-5-5 on Kuopion kaupungin omistuksessa.

 

Asemakaavan muutosehdotus

 

Asemakaavan muutoksessa kortteli 5 on kaavoitettu asuin-, liike-, toimisto- ja palvelurakennusten korttelialueeksi (ALP), joka on osoitettu valtakunnallisesti merkittäväksi alueeksi, jossa tulee säilyttää alueen kulttuuri- ja rakennushistorialliset ominaispiirteet. Alueen uudisrakentaminen tulee olla sopusoinnussa suojeltujen rakennusten kanssa ja sopeutua arkkitehtonisesti arvokkaaseen miljööseen (/s-13).

 

Asemakaavan muutoksella ei osoiteta suojelluille rakennuksille erillistä rakennusoikeutta kerrosalaneliömetreinä, vaan niissä tapahtuvat korjaus- ja muutostoimenpiteet tulee tapahtua nykyisten vaippojen sisällä. Uudisrakentamiselle on osoitettu rakennusoikeutta koko kortteliin kaiken kaikkiaan 25 750 k-m2 ja rakennusoikeus on kohdistettu rakennusalojen sisälle.

 

Autopaikkanormi on esitetty liikerakentamiselle (1 ap/60 Km2) ja asunnoille (2 ap/3 as). Kaavassa on autopaikkanormimerkintä (ap/sr), jonka mukaan suojelurakennusten osalla ei sovelleta autopaikkamääräystä.

 

Käsittelyvaiheet                         Kaavoituksen käynnistämissopimus on allekirjoitettu 27.11.2013. Asemakaavan vireilletuloaineisto on annettu tiedoksi kaupunkirakennelautakunnalle 20.1.2014. Aineisto on ollut nähtävänä vireilletulokuulutuksen yhteydessä 20.1.–19.2.2014. Nähtävänäoloaikana jätettiin kaksi lausuntoa. Kaavoituksen aloituskokoukset pidettiin 31.1.2014 ja 11.2.2014.

 

Valmisteluaineisto on annettu kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi 24.4.2014 ja nähtävänä aineisto on ollut 6.5.–4.6.2014. Valmisteluaineistosta pidettiin nähtävänäolon aikana lausuntoneuvottelukokous 16.5.2014 sekä erillinen yleisötilaisuus 27.5.2014. Nähtävänäolon aikana jätettiin neljä lausuntoa ja useita mielipiteitä.

 

Kaavatyötä on jatkettu valmisteluaineistosta saatujen kannanottojen ja kaavatyötä ohjaavien ohjausryhmäkokouksien pohjalta, joita on pidetty eri asiantuntijakokoonpanoilla kuusi kertaa. Kaavatyöhön liittyvä valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 28.1.2015.

 

Jatkotoimenpiteet                    Kaupunkirakennelautakunnan hyväksymä asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville.

 

Kaavamuutoksen hakijan kanssa laaditaan sopimus MRL 12 a luvun mukaisesti yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvauksesta.

 

Hyväksyvä viranomainen        Kaupunginvaltuusto

 

Vaikutusten arviointi                Hanke on ilmastopoliittisesti positiivinen sekä kaupunkirakennetta eheyttävä ja taloudellisesti järkevä, koska se tukeutuu olevan infrastruktuurin varaan täydentäen kaupunkirakennetta, mikä on keskimäärin 75 % edullisempaa kuin uuden kaupunkirakenteen muodostaminen. Lisäksi hanke toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita ja tukeutuu kaikkiin keskustan palveluihin. Kaava parantaa myös alueen kevyenliikenteen yhteyksiä ja puiston saavutettavuutta, mikä parantaa samalla myös kuntalaisten liikkumis- ja virkistäytymismahdollisuuksia.

 

                                                          Ruutukaavakeskustan välittömään läheisyyteen sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen Valkeisenlammen ympäristöön sijoittuvat uudet hyvin erityyppiset asumisratkaistut lisäävät niin Valkeisen lammen kuin koko keskusta-alueen houkuttelevuutta ja kiinnostavuutta. Lisäksi alueelle sijoittuvat liike-, toimisto- ja muut palvelutilat tukevat keskustan elinvoimaisuutta sekä lisäävät alueen palvelutarjontaa ja tarjoavat uusia työpaikkoja. Hankeen yritysvaikutukset ovat positiiviset.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen asetettavaksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Mikäli ehdotukseen ei muistutuksissa tai lausunnoissa esitetä muutoksia, kaavanmuutosehdotus esitetään edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

Ehdotusaineisto toimitetaan tiedoksi mahdollista lausuntoa varten ympäristö- ja rakennuslautakunnalle ja Pohjois-Savon pelastuslautakunnalle. Lisäksi aineisto lähetetään tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristövastuualueelle ja Museovirastolle

 

Viiteaineisto

8

886/2012 pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen

 

9

886/2012 havaintokuvat

 

10

886/2012 asemapiirros

 

11

886/2012 alueleikkaukset ja julkisivut

 

12

886/2012 valmisteluvaiheen lausunnot ja mielipiteet vastineineen

 

13

886/2012 kaavaselostus ilman liitteitä

 

14

886/2012 kaavaselostuksen liitteet (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

15

886/2012 rakennustapaohje (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

16

886/2012 päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

Asiakirjoissa: selostus liitteineen, asemakaavakartta 1:1000, havainneaineisto, rakennustapaohje liitteineen, ote ajantasakaavasta ja poistokartta, kaavoituksen käynnistämissopimus, valmistelu- ja vireilletulovaiheen lausunnot ja mielipiteet (kopiot), valmistelu- ja vireilletuloaineisto ja alueen rakennushistoriaselvitykset sekä arkkitehtuuri- ja tontinluovutuskilpailun arvostelupöytäkirja ja voittanut ehdotus.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jouni Pekonen

puh. +358 044 718 5419

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy vs. suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Merkitään, että puheenjohtaja Iris Asikainen ja Varpu Puskala poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Tämän asian osalta puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Keijo Voutilainen.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa