Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 01.06.2015/Pykälä 183

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 183

Asianro 4187/07.01.02/2015

 

 

Omahoidon sähköisten palveluiden valtakunnalliseen kehittämisyhteisöön osallistuminen ja näiden palveluiden hankinta osaksi Kuopion sähköisten palveluiden kokonaisuutta

 

 

 

Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut – hanke (ODA–hanke) on yhdeksän kuntatoimijan (Eksote, Espoo, Hämeenlinna, Tampere, Turku, Oulu, Kuopio, Helsinki ja Joensuu) yhteistyöhanke, joka koostuu Espoon kaupungin hallinnoimasta koordinaatiohankkeesta sekä yhdeksästä kuntakohtaisesta osahankkeesta. Hankkeen toteutusta on valmisteltu kesäkuusta 2014 lähtien.

 

Hankekokonaisuuden tavoitteena on kehittää digitaalinen eri päätelaitteilla toimiva palvelukokonaisuus (ODA–palvelukokonaisuus), joka sisältää sähköisen hyvinvointitarkastuksen ja valmennuksen, älykkäät oirearviot ja palvelutarpeenarviot / hyvinvoinnin arviot sekä sähköisen hyvinvointisuunnitelman. Toiminnallisen muutos aikaansaadaan teknologisen innovaation tukemana.  Eri osahankkeissa kehitetään ja pilotoidaan osia kokonaisuudesta, jotka koordinaatiohankkeen avulla yhdistetään kokonaisuudeksi. Kaikki osapuolet saavat hankkeen päättyessä käyttöönsä koko palvelukokonaisuuden. Teknisen järjestelmän kehittäminen ja yhteiset ostopalvelut sen kehittämiseksi on keskitetty koordinaatiohankkeeseen.

 

Kehittämiskohderyhmänä ovat kuntalaiset ja hyvinvointipalveluja käyttävät asiakkaat, jotka ovat kiinnostuneita omasta hyvinvoinnista, tai joilla on yksittäinen terveyteen tai hyvinvointiin liittyvä ongelma tai jokin pitkäaikaissairaus tai pitkäaikaisen seurannan / palvelun tarve.

 

Palvelukokonaisuus integroidaan asiakas- ja potilastietojärjestelmiin sekä muihin sähköisiin palveluihin (esim. ajanvaraus, turvallinen viestinvälitys ja laboratoriotulosten katselu). Palvelukokonaisuus mahdollistaa myös asiakkaan itse keräämien ja kirjaamien tietojen hyödyntämisen terveystaltion avulla.  Järjestelmä on älykäs, eli se ohjaa asiakasta eri lähteistä saatuja tietoja yhdistämällä.  Erillisten osien sijaan palvelut on integroitu kokonaisuudeksi. Kuntalaisen / asiakkaan näkökulmasta palvelukokonaisuus muodostaa sujuvia, pitkälle automatisoituja itse- ja omahoidon palveluketjuja ja ohjaa käyttäjää oikea-aikaisesti tarkoituksen mukaisen palvelun / toiminnon piiriin. Hankkeessa turvataan palvelukokonaisuuden ylläpito.

 

Kuopion osahanke muodostuu kahdesta projektista, jotka ovat ePalvelu–projekti (ePa-projekti) ja Asiakaskortti –konseptia koskeva projekti (AKO–projekti), joissa syntyneitä käytänteitä ja tuotoksia voidaan hyödyntää ristiin. Projektit tekevät myös tiivistä yhteistyötä. Yhteistyöllä varmistetaan tuotosten mahdollisimman yhtenäinen rakenne ja tiedonvälityskonseptit riippumatta siitä, mihin asiakassegmentteihin ne liittyvät.

 

Sekä AKO -projektin että ePa–projektin tehtävänä on kehittää ja pilotoida digitaalinen ePalvelu kuntalaisten käyttöön. AKO–projektin omistaa kaupungin lapsiperhepalveluyksikkö. Kohderyhmänä ovat 12–18-vuotiaat avo- ja sijaishuollon lapset ja heidän perheensä, joille on syntynyt asiakkuus kaupungin lapsiperhepalveluihin. Kumppaneina projektissa ovat kaupungin eri toimialat, erityisesti aikuissosiaalityö, oppilashuolto ja terveydenhuollosta kouluterveydenhuolto ja opiskeluterveydenhuolto.

 

ePa-projekti perustuu Kuopion kaupungin ja valtiovarainministeriön sopimaan hyvinvoinnin integroituun kuntakokeilu -toimintamalliin, jossa teemoina ovat palvelujen integraatio, elämänhallinnan kehittäminen, vastuutyöntekijämalli ja monialainen asiakastyö. Kohderyhmänä ovat 16–29-vuotiaat nuoret. Kumppaneina on yrityksiä, kolmannen sektorin toimijoita ja kaupungin eri toimialoja kuten esimerkiksi nuorisopalvelut ja oppilashuolto. Projektin keskeisimpinä tehtävinä on 1) parantaa nuoren ja ammattilaisten välistä kommunikaatiota, 2) pilotoida toimintamallia, jolla tuetaan nuoren pärjäämistä ja nuoren omaa elämänhallintaa, 3) luoda toimintamalli, jolla nuori osallistetaan palvelujen kehittämiseen, kuten esimerkiksi teknologiaratkaisujen kehittämiseen ja 4) kehittää nuoren itsearviointimittaristo, jonka avulla tunnistetaan paremmin nuoren omat voimavarat, nuoren riskitekijät, parhain mahdollinen palvelu tai tuki nuorelle. Projektin tehtävänä on myös kehittää nuoren itsearviointitetoihin perustuva sähköinen palveluohjaus sekä suunnitella ja pilotoida monialainen hyvinvointisuunnitelma.

 

Omahoito – ja digitaaliset arvopalvelut Kuopion kuntaprojekti tehtävänä on kehittää nuorten palvelukokonaisuuksia monialaisesti, jolloin kehittäminen tapahtuu yhteistyössä sekä kaupungin eri yksiköiden että myös kaupungin ulkopuolisten toimijoiden, kuten ostopalvelujen tuottajien ja järjestöjen kanssa. Osaprojektissa pilotoidaan sähköisiä ePalveluja nuorten itse- ja omahoitoisuuden käyttöön.

 

Kuopion osahankkeen tulosodotuksena on, että vuonna 2018 Kuopiossa on asiakas- ja työntekijäkäytössä toimiva ja tietoturvallinen sekä omahoitoisuutta vahvistava ePalvelu, joka vahvistavaa asiakkaan ja asiakkaan läheisverkoston itsehoitoisuutta sekä selkeyttää eri toimijoiden rooleja asiakkaan toimintakyvyn edistämisessä ja säilyttämisessä. Palvelukokonaisuuden avulla kuntalaiset ja asiakkaat arvioivat itse omaa terveyden- ja hyvinvoinnin tilaansa, toimintakykyä ja saavat siihen liittyviä toimintasuosituksia, valmennusta ja palveluohjausta oikea-aikaisesti ja tarpeen mukaisesti. Työntekijöiden työprosessit uudistuvat ja ammattilaiset hyödyntävät ODA- palvelukokonaisuutta aktiivisesti omassa työssään moniammatillisesti ja monialaisesti sekä hyödyntävät kvantitatiivisesti mitattavissa olevaa dataa asiakkaiden toimintakyvyn, palvelutarpeen ja tuen määrän kehittymisestä.

 

 

Hankkeesta aiheutuvat kustannukset

 

Yhteisjärjestelmähankinta

 

Osana hanketta on tarkoitus toteuttaa yhteisjärjestelmähankinta mukaan lähtevien toimijoiden kesken. Hankintakonsortioon ovat maaliskuussa 2015 olevan näkemyksen mukaan liittymässä Espoo, Helsinki, Oulu, Turku, Tampere, Joensuu, Hämeenlinna, Kuopio, Eksote ja YTHS.

 

Hankinta on tarkoitus toteuttaa hankintakonsortion toimesta niin, että hankintayksikkönä toimii KL-Kuntahankinnat Oy, joka Kuntaliiton omistamana toimijana toimii kunnallisena yhteishankintayksikkönä.

 

Järjestelmän toteuttamiseen liittyen konsortion jäsenet perustavat hanketoimiston, joka vastaa yhteisesti hankinnasta ja järjestelmän toteuttamisen ohjauksesta kilpailutetun toimittajan suuntaan. Myöhemmässä vaiheessa hankintaa konsortion jäsenet tutkivat mahdollisuutta siirtää kilpailutettu ja

toteutettu järjestelmä- ja palvelukokonaisuus jonkin konsortion vaikutuspiirissä olevan kunnallisen inhouse ICT yhtiön (kuten Medi-IT, Medbit tai Istekki) hoidettavaksi.

 

Osana määrittelyprojektia ODA-konsortio kartoitti markkinoilla olevien ratkaisuiden tilannetta ja hintatasoa ns. tietopyynnöllä. Tietopyyntöjen vastauksien perusteella ODA-konsortio on arvioinut hankittavan kokonaisuuden hinnan (sisältäen hankintaorganisaation oman projektihenkilöstön kustannuksen) muodostuvan kolmen (3) vuoden hankintakauden aikana seuraavaksi:

 

Hanketoimiston kautta tulevan yhteisjärjestelmähankinnan ja toteutusprojektin arvo konsortioon osallistuville organisaatioille (3 vuoden aikajakso): 4 500 000 euroa

 

-         Ohjelmiston hankinta: 3 700 000 euroa

-         Hanketoimiston kustannukset (palkat jne.): 800 000 euroa

 

Kuopion osuus hanketoimiston kautta tulevasta yhteishankinnasta on noin 170 000 euroa.

 

Osahankkeesta aiheutuvat kustannukset

 

Järjestelmän yhteisenhankinnan lisäksi kokonaisuuteen kuuluu Kuopion osahanke, jonka hinnaksi muodostuu (3 vuoden aikajakso): 902 900 euroa

 

 

Kustannuslaji

2015      4 kk

2016   12kk

2017    12kk

2018    7kk

Yhteensä

 

 

 

 

 

 

Rahapalkka

60760

33760

28430

70500

402880

projektisuunnitelija

16000

48000

48000

28000

projektisihteeri (60 %)

8200

24600

24600

14400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)osa-aikaiset (hankkeen koordinointi, asiantuntijat)

36560

74850

51570

28100

 

yht. 670 htpv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henkilöstösivukulut

13910

33760

28430

16140

92240

 

 

 

 

 

 

Yleiskustannukset 18,1 % henkilöstökuluista

13500

32800

27600

15680

89580

puhelin * 2

1600

1400

1000

500

 

tietokone + it-palvelut * 4

3000

14000

11400

4600

 

vuokrat

2200

3600

3600

2000

 

siivous

1 500

2 000

2 000

1180

 

logistiikka

500

600

600

200

 

ID:n asiantuntijapalvelut /

 700

5 600

5 000

6 000

 

kokous- ja neuvottelukulut

1000

3000

3 000

1000

 

muut toimistokulut

3 000

2600

1 000

2 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matkat

8 000

12 000

12 000

6 000

38000

Kuopio - Hki - Kuopio

sisäiset matkat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostetut palvelut

21200

93400

103400

62200

280200

 Yritysyhteistyö, Public-Private-Partnership (PPP)

-pelillisyyden mukaan tuominen motivoimaan ja osallistamaan ePalveluiden käyttöön (Kuopio Innovation koordinoi kansallista Games for Health Finland -verkostoa)

 

-kytkeytyminen kansalliseen yhteistyöhön (ml. terveydenhuollon tietotekniikan standardointi)

 

-osallistuminen ePalvelu -kokonaisuuden kehittämiseen  (330 htpv)

 21200

63400

63400

37200

 Omakortin ostopalvelu

 30000

 40000

 25000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

 

 

 

 

902900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekes-rahoituksen osuus voi olla 50 % esitetystä kokonaiskustannuksesta. Mikäli Tekes rahoitus toteutuu, rahoittaa Tekes 902 900 euron projekti osuudesta 451 450 euroa, jolloin Kuopiolla jää omarahoitusosuudeksi 451 450 euroa. Tästä summasta teknisen ratkaisun osuus on 140 100 euroa.

 

Kuopion osahankkeen käyttämä henkilöstö muodostuu projektisuunnittelijasta, 60 % projektisihteeristä, osa-aikaisesta työpanoksesta cotrollien, tietohallinnon ja yksikön henkilöstöstä vahvistettuna tarvittavilla osaamisilla toiminnallisista yksiköistä.

 

Liiteaineistona jaetaan Kuopion osahankkeen projektisuunnitelma.

 

 

Liitteet

8

4187/2015 Kuopio osahanke suunnitelma

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Arja Kekoni

puh.  044 718 6117

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. päättää, että Kuopion kaupunki osallistuu ODA-hankkeen toteutusprojektiin. Tarvittavat määrärahavaraukset käsitellään ao. vuosien talousarviopäätösten yhteydessä. Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta valtuutetaan allekirjoittamaan hankkeeseen liittyvät asiakirjat.

Päätös on ehdollinen ja hankkeeseen mukaan lähteminen edellyttää TEKESin myönteisen rahoituspäätöksen saamista sekä muiden kuntatoimijoiden myönteisiä päätöksiä hankkeessa mukana olemisesta.

 

 

Päätös                                            Merkittiin, että controller Arja Kekoni saapui kokoukseen kuultavaksi asiakohdassa. Kekoni poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

Kaupunginjohtaja muutti kokouksessa päätösehdotustaan seuraavasti: "Kh. tekee alustavan päätöksen, että Kuopion kaupunki osallistuu ODA-hankkeen toteutusprojektiin. Tarvittavat määrärahavaraukset käsitellään ao. vuosien talousarviopäätösten yhteydessä. Ennen vuoden 2016 talousarviokäsittelyä asia käsitellään vielä asianomaisissa lautakunnissa. Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta valtuutetaan allekirjoittamaan hankkeeseen liittyvät asiakirjat.

 

Päätös on ehdollinen ja hankkeeseen mukaan lähteminen edellyttää TEKESin myönteisen rahoituspäätöksen saamista sekä muiden kuntatoimijoiden myönteisiä päätöksiä hankkeessa mukana olemisesta.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa