Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 01.06.2015/Pykälä 179

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

53 §

7.5.2015

 

§ 179

Asianro 2569/00.01.02/2015

 

 

Muutosehdotus palvelualueiden johtosääntöön/kaupunkiympäristön palvelualue/ 7 § ympäristö- ja rakennuslautakunnan toimiala, tehtävät ja toimivalta

 

 

Päätöshistoria

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 9.4.2015 § 44

 

Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen
Alueellinen ympäristönsuojelu

 

Hulevesiä koskevat säännökset

 

Vesihuoltolain ja maankäyttö- ja rakennuslain muutokset ovat tulleet voimaan 1.9.2014. Maankäyttö- ja rakennuslakiin on tullut uusia hulevesiasioita koskevia säännöksiä, jotka vaikuttavat kunnan tehtäviin ja toimivaltaan. Lain muutoksella voidaan muun muassa entistä paremmin taata hulevesien kokonaisvaltainen hallinta. Kiinteistöjen omistajilla on nyt entistä enemmän vastuuta omien hulevesiensä johtamisesta ja käsittelystä.

 

Kunnan tulee muun muassa määrätä monijäseninen toimielin, joka valvoo maankäyttö- ja rakennuslain 13 a luvun hulevesiä koskevia erityisiä säännöksiä. Toimielin valvoo MRL:n 13 a luvun säännösten toteutumista (103 d §) ja voi:

 

        antaa kuntaa tai kunnan osaa koskevia tarkempia määräyksiä hulevesien hallinnasta antamalla esimerkiksi hulevesimääräykset (MRL 103 j §)

        antaa kiinteistönomistajalle tai haltijalle määräyksiä hulevesistä aiheutuvan haitan poistamiseksi (MRL 103 k §)

        määrätä hallintopakon käytöstä (182 §) ja tehdä tarkastuksia (183 §)

Kunnan tulee myös määrätä viranomainen, joka:

        myöntää vapautuksen kiinteistön velvollisuudesta johtaa hulevedet kunnan hulevesijärjestelmään (MRL  103 f §)

        osoittaa kiinteistön hulevesijärjestelmän ja kunnan hulevesijärjestelmän yhteensovittamiseksi tarpeelliset rajakohdat ja antaa hulevesien johtamiseen liittyviä määräyksiä (MRL 103 g §)

Lisäksi kunta muun muassa vastaa hulevesien hallinnasta asema-kaava-alueilla ja hyväksyy tarvittaessa hulevesisuunnitelman.

 

Asian valmistelun yhteydessä on neuvoteltu siitä, miten tehtäviä jaetaan kaupunkirakennelautakunnan, Kuopion Vesi Liikelaitoksen sekä ympäristö- ja rakennuslautakunnan kesken. Neuvottelussa on päädytty siihen, että ympäristö- ja rakennuslautakunta vastaisi MRL:n pykälien 103 d, 103 f, 103 j ja 103 k mukaisista tehtävistä sekä niitä koskevasta hallintopakosta ja tarkastuksista.

Suonenjoen kaupungin edustajien kanssa käydyssä neuvottelussa on sovittu, että tehtäväjako olisi Suonenjoella sama kuin Kuopiossa.

 

MRL:n muutokset 117 a – 117 g (rakennuksen olennaisia teknisiä koskeva sääntely)

 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 50 § on kumottu ja siihen sisältyneet säännökset on siirretty maankäyttö- ja rakennuslakiin. Tämä aiheuttaa muutostarpeen johtosäännössä.

 

Kemikaalilaki                                Kunnan ympäristöterveysviranomaiselle kuuluneet kemikaalilain mukaiset viranomaistehtävät on siirretty Tuote- ja turvallisuusvirastolle (TUKES). Ko. kohta on syytä poistaa johtosäännöstä.

 

Esityslistan liitteenä jaetaan muutosehdotus sekä viiteaineistona voimassaoleva johtosääntö muutoksineen (muutokset kursiivilla) ja MRL:n 13 a luku.

 

 

Esitys                                              Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle palvelualueiden johtosäännön 2. luvun 7 §: n muuttamista liitteenä olevan muutosehdotuksen mukaiseksi.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Lea Pöyhönen

puh.  017 18 2141

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen

 

Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen.

 

 

Päätös                                            Lautakunta yksimielisesti hyväksyi ympäristöjohtajan päätösehdotuksen.

 

 


 

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 7.5.2015 53 §

 

Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tukipalvelut

 

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta on käsitellyt johtosääntömuutoksia 9.4. § 44. Tämän jälkeen on käynyt ilmi, että 1.1.2015 voimaan tulleen ympäristönsuojelulain muutoksen (§ 202) mukaan ympäristönsuojelumääräysten antaja on kunta eikä kunnanvaltuusto. Muutoksella on haluttu mahdollistaa asian delegoiminen kuntalain mukaisesti.

 

Ympäristönsuojelumääräyksiä joudutaan tarkistamaan aina kuntaliitosten yhteydessä. Korjaustarvetta aiheuttavat myös lainsäädännössä tapahtuvat muutokset. Päätösvallan siirtäminen ympäristö- ja rakennuslautakunnalle olisi tarkoituksenmukaista ja lisäisi joustavuutta asian käsittelyssä.

 

 

Esitys                                Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle palvelualueiden johtosäännön 2. luvun 7 §:n muuttamista liitteenä olevan muutosehdotuksen mukaiseksi.

 

 

                                            Valmistelija                                          

Lea Pöyhönen

puh.  017 18 2141

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen

 

Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen.

 

 

Päätös                              Lautakunta yksimielisesti hyväksyi ympäristöjohtajan päätösehdotuksen.

 

 


 

 

 

Liitteet

4

2569/2015 Maakäyttö- ja rakennuslaki, 13 a  luku

 

5

2569/2015 Johtosääntövertailu

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. esittää kv:lle palvelualueiden johtosäännön 2. luvun 7 §:n muuttamista liitteenä olevan muutosehdotuksen mukaiseksi. Johtosääntömuutos astuu voimaan 1.7.2015 lukien.

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa