Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 15.06.2015/Pykälä 50

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupunginhallitus

176 §

1.6.2015

 

§ 50

Asianro 2366/02.02.02/2015

 

 

Huhtikuun 2015 kuukausiseuranta, ennuste loppuvuodelle 2015 ja talousarvion tavoitteiden seuranta tammi-huhtikuulta 2015

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 1.6.2015 176 §

 

Talous- ja rahoitusjohtaja Toni Vainikainen
Talous- ja strategiapalvelu

 

 

Yleistä

 

Seurantaraportti sisältää ydinkaupungin vuoden 2015 tammi-huhtikuun toteuman ja ennusteen koko tilikauden tulokseksi sekä yhteenvedon ydinkaupungin, taseyksiköiden ja liikelaitosten ennusteista kuluvan vuoden toteumaksi. Ennuste perustuu palvelualueiden, taseyksiköiden ja liikelaitosten itse laatimiin ennusteisiin. Lisäksi seurantaraportti sisältää palvelualuejohtajien sekä liikelaitosten, taseyksiköiden sekä keskeisimpien konserniyhteisöjen katsaukset toimintaan, talouteen ja valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta.

 

Kuukausiraportti huhtikuu 2015 sekä ennuste koko vuoden tulokseksi

 

Palvelualueet ennustavat vuoden 2015 toimintatuottojen yhteismääräksi 146,2 milj. euroa, mikä tarkoittaa 0,6 milj. euron alitusta talousarvioon nähden. Toimintatuottojen ennuste on pienentynyt maaliskuun ennusteeseen nähden 0,7 milj. euroa.

 

Toimintakulujen kokonaismääräksi ennustetaan 769,7 milj. euroa, mikä tarkoittaa 5,1 milj. euron kasvua talousarvion mukaisiin toimintakuluihin. Maaliskuun lopun tilanteesta toimintakulujen ennuste on heikentynyt 3,1 milj. euroa. Talousarvioon nähden suurimmat poikkeamat toimintakuluissa on perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla. Ylitysennuste aikuissosiaalityön palveluissa on 2,6 milj. euroa ja erikoissairaanhoidon kuluissa 2,8 milj. euroa. Palvelualuekohtaiset tiedot kulueristä, joihin ylitykset kohdistuvat, ovat palvelualueiden laatimissa teksteissä kunkin palvelualueen käyttötalousosan yhteydessä.

 

Toimintakate on edellä mainituista syistä johtuen toteutumassa noin 5,7 milj. euroa talousarviota heikompana. Maaliskuun lopun tilanteesta toimintakate-ennuste on heikentynyt 3,8 milj. euroa.

 

Verotulojen kertymä on ollut neljän ensimmäisen kuukauden aikana 4,4 %:n kasvussa vuoteen 2014 verrattuna. Kuntaliiton tuoreimman kuntakohtaisen ennusteen mukaan Kuopion verotulojen kokonaismäärä olisi vuonna 2015 yhteensä 424,7 milj. euroa. Tämä olisi 0,5 milj. euroa talousarviota suurempi kertymä. Verotuloja ennustetaan tässä vaiheessa kertyvän vuonna 2015 talousarvion mukaisesti. Arviota tarkistetaan tarvittaessa myöhemmin. Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan 2,2 milj. euroa budjetoitua suurempana.

 

Korko- ja muiden rahoituskulujen ennustetaan toteutuvan 0,5 milj. euroa talousarviota pienempinä johtuen markkinakorkojen pysymisestä matalalla tasolla.

 

Tuloslaskelmaennusteen mukaan ydinkaupungin koko vuoden tulos muodostuu -25,6 milj. euroa alijäämäiseksi, mikä on 3 milj. euroa talousarviota heikompi tulos. Alijäämä on kasvanut 3,4 milj. euroa maaliskuun ennusteesta. Taseyksiköt ja liikelaitokset arvioivat tilikauden tuloksensa toteutuvan 0,3 milj. euroa talousarviota parempina. Siten koko kaupungin tilikauden alijäämäksi muodostuu ennusteen mukaan -24,9 milj. euroa, mikä on 2,7 milj. euroa talousarvion mukaista tilikauden alijäämää heikompi tulos.

 

Vuoden 2015 talousarvioon sisältyy pitkävaikutteisia tuottavuus- ja tasapainotustoimenpiteitä, joiden lisävaikutukseksi on arvioitu yhteensä 7,3 milj. euroa.

 

Kaupunginhallituksen hyväksymän vuosien 2015-2018 talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman täytäntöönpano-ohjeen mukaan toiminta tulee toteuttaa siten, että talousarvioon ei tarvita valtuustoon nähden sitovien määrärahojen lisäyksiä tai tuloarvioiden vähennyksiä. Mikäli talousarvioseurannan yhteydessä ilmenee määrärahavajetta tai tuloarvioiden ennakoidaan alittuvan, tulee palvelualueiden välittömästi ryhtyä toimenpiteisiin tilanteen oikaisemiseksi ja muuttaa toimintaansa ja käyttösuunnitelmaansa siten, että se pysyy valtuuston päättämässä talousarviossa. Käytännössä palvelualueen johtajien ja esimiesten tehtävänä on etsiä keinot ja toimenpiteet esiin tulevien määrärahavajeiden kattamiseksi ja toteuttaa toimenpiteet yhdessä henkilöstön kanssa.

 

Vuoden 2014 tilinpäätös toteutui merkittävästi budjetoitua parempana. Odotettua parempi vuoden 2014 tilinpäätös ei ole vaikuttanut palvelualueiden tilinpäätösennusteisiin. Kaupunginhallitus päätti 18.5.2015, että palvelualueet ja vastaavat lautakunnat valmistelevat 30.6.2015 mennessä aikataulutetut ja seurattavissa olevat suunnitelmat, joilla ydinkaupunkitasoinen toimintakate saadaan 7,1 miljoonaa euroa paremmaksi kuin talousarviossa 2015.

 

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tammi-huhtikuussa 2015

 

Palvelualuejohtajien katsauksissa on selvitys kunkin palvelualueen toiminnasta, taloudesta sekä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta. Palvelualueet ovat toteuttaneet toiminnassaan asetettujen tavoitteiden toteutumista tukevia toimenpiteitä ja toimenpiteet ovat edenneet pääosin suunnitellun mukaisesti. Kuukausiraportista ilmenevien talousarviomäärärahojen ylityspaineiden ohella epävarmuutta kohdistuu etenkin tuottavuustoimenpiteiden toteutumiseen kasvun ja oppimisen sekä perusturvan palvelualueilla.  Tarkemmat tiedot tavoitteiden toteutumisesta ilmenevät seurantaraportista.

 

Taseyksiköiden ja liikelaitosten johtajien katsausten perusteella talous ja toiminta ovat toteutuneet pääosin suunnitellun mukaisesti. Kunkin yksikön tarkemmat tiedot ovat seurantaraportissa.

 

Myös konserniyhteisöjen seurantatietojen perusteella niille asetetut tavoitteet ovat pääsääntöisesti toteutumassa. Kuopion Energia Oy:n ja Kuopion Sähköverkko Oy:n tulosennusteet ovat talousarviota heikompia.  Niiralan Kulma Oy:llä ja Kiinteistö-Kys Oy:llä haasteena on vuokra-asuntojen käyttöasteiden pitäminen tavoitteiden mukaisina. Savonia-ammattikorkeakoulu oy:llä on ollut alkuvuoden aikana haasteita sekä hanketoiminnan haasteet että koulutuksen ja muun palvelumyynnin saralla.

 

 

Vaikutusten arviointi        Merkitään, että asia on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali.

 

 

Liitteet

 

2366/2015 Seurantaraportti alkuvuosi 2015

 

 

 

 

                                            Valmistelija                                          

Toni Vainikainen

 

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

                                            Palvelualuejohtajat esittelevät kokouksessa palvelualueidensa toiminallista ja taloudellista tilannetta.

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. merkitsee talouden ja toiminnan seurantaa koskevan osavuosikatsauksen tiedoksi ja toimittaa sen edelleen tiedoksi kv:lle.

 

 

Päätös                              Talous- ja rahoitusjohtaja Toni Vainikainen ja vs. henkilöstöjohtaja Merja Vihanto saapuivat kokoukseen asian käsittelyn ajaksi.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

Vainikainen ja Vihanto poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen.

 


 

 

Liitteet

9

2366/2015 Seurantaraportti alkuvuosi 2015

 

                                                         

 

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kv. merkitsee talouden ja toiminnan seurantaa koskevan osavuosikatsauksen tiedoksi.

 

 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa