Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 15.06.2015/Pykälä 55

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta

24 §

22.4.2015

Kaupunginhallitus

160 §

18.5.2015

 

§ 55

Asianro 1974/01.02.00/2015

 

 

Lausunto perhepäivähoitajien palkkausta koskevaan valtuustoaloitteeseen

 

 

Päätöshistoria

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 22.4.2015 24 §

 

Varhaiskasvatusjohtaja Pekka Lindell
Päivähoidon hallinto

 

 

Isto Huttunen ja 11 muuta kaupunginvaltuutettua ovat 9.3.2015 jättäneet valtuustoaloitteen perhepäivähoitajien palkkauksen muuttamiseksi kiinteäksi kuukausipalkaksi. Kaupunginhallitus on pyytänyt valtuustoaloitteesta kasvun ja oppimisen lautakunnan lausuntoa 8.5.2015 mennessä. Valtuustoaloite perusteluineen on lainauksena alla.

”Esitän, että Kuopion kaupungin palveluksessa olevien perhepäivähoitajien palkkausmalli muutettaisiin kiinteäksi kuukausipalkaksi, joka vastaa täydestä ryhmästä koostuvaa kuukausiansiota.  

Perustelut:

Varhaiskasvatuspalveluiden kysyntä on jatkanut kasvuaan viime vuodet. Työelämän muutokset ovat lisänneet etenkin kalliimman ilta- ja viikonloppuhoidon sekä vuorohoidon kysyntää. Myös alle kouluikäisten lasten määrän kasvu lisää päivähoidon kysyntää. Lasten määrän kasvu ja vuotuinen yhden prosenttiyksikön kysynnän kasvu lisäävät vuositasolla päivähoitopaikkojen tarvetta n. 160:lIä. Perhepäivähoito on Kuopion kaupungille edullisempi vaihtoehto ja tulisi pysymään edullisempana vaikka palkkaus muutettaisiin kiinteäksi kuukausipalkaksi, kunnalliseen päivähoitoon verrattuna. Muuttamalla palkkausmalli kiinteäksi kuukausipalkaksi, lisätään perhepäivähoidon houkuttelevuutta työntekijöiden keskuudessa. Tällä hetkellä perhepäivähoitajan palkka määräytyy hoidossa olevien lasten lukumäärän mukaan, jolloin hoitajan minimikuukausiansio jää alle 1000 €/kk. Hoitaja joutuu kuitenkin työskentelemään täydet viikkotunnit joka estää saamasta soviteltua päivärahaa. Pitämällä kunnallinen perhepäivähoito lapsiperheille varteenotettavana vaihtoehtona, voidaan vaikuttaa varhaiskasvatuspalvelujen kasvavaan tarjontaan edullisemmin kustannuksin kunnalliseen päivähoitoon verrattuna. Perhepäivähoitopaikkoja tulisi lisätä, koska se on kirjattu Kuopion kaupungin strategiaan.”

Varhaiskasvatusjohtaja esittää, että kasvun ja oppimisen lautakunta antaa valtuustoaloitteesta seuraavan lausunnon:

 

Valtuustoaloitteen perusteluissa on aivan oikein todettu varhaiskasvatuspalveluiden voimakas kysynnän kasvu useiden viime vuosien aikana. Kaupungin strategian mukaisesti kasvuun on pyritty vastaamaan yhtäältä lisäämällä yksityistä, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain mukaisesti tuettua päivähoitoa, toisaalta edistämällä perhepäivähoidon tarjontaa palkkaratkaisuilla, joilla perhepäivähoitajan ammattia on pyritty tekemään houkuttelevammaksi.

Perhepäivähoitajien kokonaispalkkaus parani Kuopiossa merkittävästi vuonna 2010, kun kotona työskentelevien perhepäivähoitajien palkkataulukkoon tehdyt korotukset painotettiin hoitajan ensimmäiseen ja toiseen lapseen. Näin alalle saatiin nuoria perhepäivähoitajia, joiden ansiot aiemmin jäivät pienemmiksi sen vuoksi, että heille ei omien alle kouluikäisten lasten takia voinut sijoittaa neljää palkkaan ja kulukorvaukseen oikeuttavaa hoitolasta. Vielä vuonna 2011 perhepäivähoitajien palkkauksen parantamiseen kohdennettiin Kvtes:ssa tuolle vuodelle sovitusta järjestelyvaraerästä merkittävä osuus. Näiden Kuopiossa tehtyjen paikallisten linjausten vuoksi perhepäivähoitajien kuukausiansiot neljällä lapsella ovat n. 200 € kuukaudessa yli Kvtes:n määrittelemän tason.

Tasokorotusten jälkeen perhepäivähoitajien kuukausiansiot tavanomaisessa tilanteessa, jossa heille on sijoitettuna neljä lasta, ovat perhepäivähoitajien koulutustaso huomioon ottaen Kvtes:n edellyttämällä tavalla oikeudenmukaisella tasolla suhteessa varhaiskasvatuspalveluiden muuhun henkilöstöön. Tavanomaisella neljän lapsen lapsiryhmällä omassa kodissa työskentelevän perhepäivähoitajan palkka on n. 215 € pienempi, kuin pidemmän koulutuksen suorittaneen päiväkodissa työskentelevän lastenhoitajan palkka. Edelleen lastenhoitajan palkan ja korkeakoulututkinnon suorittaneen lastentarhanopettajan palkanero on n. 275 €.

Kuukausipalkkaan siirtyminen ei edellä todetun palkkaussuhteiden oikeudenmukaisuusvaatimuksen vuoksi voisi nostaa merkittävästi neljän lapsen hoitajana työskentelevän perhepäivähoitajan palkkaa, mutta eri syistä pienemmällä lapsimäärällä työskentelevien perhepäivähoitajien palkkaan kuukausipalkka vaikuttaisi korottavasti.

Pienempiä lapsiryhmiä muodostuu tavanomaisesti kahdesta syystä; maaseutualueella ei aina ole päivähoidon kysyntää niin paljon, että kullekin perhepäivähoitajalle tulisi lapsia hoitoon juuri neljä. Toinen tilanne, jossa perhepäivähoitaja ei pääse täyteen neljästä lapsesta maksettavaan palkkaan, on silloin kun perhepäivähoitajalla on omia alle kouluikäisiä lapsia.  Kuukausipalkkaan siirtyminen aiheuttaisi molemmissa tapauksissa huomattavasti nykyistä korkeammat kustannukset käytettävissä olevaa hoitopaikkaa kohti,  jolloin perhepäivähoidon kustannukset ylittäisivät selvästi valtuustoaloitteessa kalliina mainitun päiväkotihoidon kustannukset. Sinänsä aloitteessa todettu päiväkotihoidon kalleus verrattuna perhepäivähoitoon pitää paikkansa vain alle 3-vuotiaiden lasten kohdalla. Yli 3-vuotiaiden kohdalla perhepäivähoito ja päiväkotihoito ovat kustannuksiltaan lähes samalla tasolla.

Toisen ryhmän kohdalla kuukausipalkkaan siirtyminen olisi myös tasa-arvon näkökulmasta ongelmallinen: kuukausipalkka esim. kahta omaa ja kahta hoitolasta hoitavalle perhepäivähoitajalle tarkoittaisi tosiasiallisesti nykytilanteeseen nähden yli 800 €:n palkkaa omien alle kouluikäisten lasten hoitamisesta.

Perhepäivähoitaja työskentelee tavanomaista neljän lapsen lapsiryhmää pienemmällä ryhmällä myös tilanteessa, jossa ryhmästä jää yksi tai useampi lapsi yllättäen pois lapsiryhmästä. Tällaisessa tilanteessa perhepäivähoitajalle maksetaan kuitenkin neljään hoitolapseen perustuva palkka vähintään kulumassa olevalta ja seuraavalta kalenterikuukaudelta. Kaupunkimaisella alueella ei uusien hoitolasten sijoittaminen perhepäivähoitajalle ole näissä tapauksissa pulmallista, mutta maaseutumaisella alueella sopivien asiakasperheiden löytäminen on näissä tapauksissa joskus vaikeampaa.

Kuntatyönantajien keskusjärjestö on katsonut, että eräiden kuntien perhepäivähoitajien kanssa tekemät sopimukset kiinteästä kuukausipalkasta rikkovat alan työehtosopimusta. Sopimus määrää, että perhepäivähoitajien palkka perustuu siihen, kuinka monta hoitopaikkaa kunta varaa perhepäivähoitajalta. 

 

Esitys                                Edellä todetuin perustein esitän, että perhepäivähoitajien palkkausmallia ei muuteta valtuustoaloitteessa esitetyllä tavalla kiinteään kuukausipalkkaan perustuvaksi. Palkkausmallin muuttaminen olisi kustannusvaikutuksiltaan kallis, eikä helpottaisi merkittävästi perhepäivähoitajien rekrytointia niillä alueilla, joilla päivähoidon kysyntä on korkeinta.          

 

 

                                            Valmistelija                                          

Pekka Lindell

puh.  017 183 500

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä varhaiskasvatusjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                              Jäsen Petri Kaunisto, esitti kirjallisesti, että kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä valtuustoaloitteen mukaisen muutoksen perhepäivähoitajien palkkausmallin, jossa otettaisiin käyttöön kiinteä kuukausipalkka perhepäivähoitajille.

 

Jäsen Jaakko Turtiainen kannatti jäsen Petri Kauniston muutosesitystä.

 

 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosesitys, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että asiasta järjestetään nimenhuutoäänestys.

 

Käsittelyjärjestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät ”JAA” ja ne, jotka kannattavat jäsen Kauniston ehdotusta, äänestävät ”EI”.

 

Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän esitys sai  7 (seitsemän) ääntä (Eskelinen, Alho-Törrönen, Heinonen, Mönkkönen, Ruusunen, Saukko, Willman) ja jäsen Petri Kauniston esitys sai 3 (kolme) ääntä (Kaunisto, Kontiainen, Turtiainen), joten esittelijän ehdotus hyväksyttiin.

 

Äänestystulokseksi todettiin 7 (seitsemän) JAA-ääntä ja 3 (kolme) EI-ääntä, ja esittelijän ehdotus tuli lautakunnan päätökseksi.

 


 

Kaupunginhallitus 18.5.2015 160 §

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. esittää kv:lle saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

Päätös                              Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. 

 

 


 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kv. merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa