Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 15.06.2015/Pykälä 59

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupunkirakennelautakunta

98 §

20.5.2015

Kaupunginhallitus

188 §

1.6.2015

 

§ 59

Asianro 7543/10.02.03/2013

 

 

Asemakaavan muutosehdotus / Kuopas / Puijonlaakso 12-6-1 (Samoilijantie)

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 25.2.2015 § 41

 

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

 

 

Tiivistelmä:                    

Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa tontilla 12-6-1 opiskelija-asuntojen kehittämisen korvaamalla nykyiset asuntolat uusilla. Alueen käyttötarkoitus pysyy samana. Rakennusoikeus ei nouse merkittävästi. Muutokset koskevat rakennusten sijaintia ja kokoa. Kaavamääräyksiä tarkennetaan mm. pysäköinnin osalta. Asemakaavan muutosta varten on tehty rakennussuunnitelma, joka toimii rakennustapaohjeena. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy ehdotuksen nähtäville asetettavaksi.

 

Kaava-alue                        Suunnittelualue sijaitsee Puijonlaakson pohjoisosassa 3 km Kuopion torilta luoteeseen.

                                           

Laadintaperusteet, päätökset ja suunnitelmat

 

Asemakaavan muutostyö on tullut vireille Kuopion opiskelija-asunnot Oy:n (Kuopas) hakemuksesta. Kaavoituksen aloituskokous pidettiin 27.9.2013. Hakemus on kirjattu 14.10.2013. Kaavatyö sisältyy vuoden 2015 kaavoituskatsaukseen ja asemakaavoitusohjelmaan.

 

Kaavoitustilanne               Maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. Se on myös osa maakunnallisesti arvokasta Puijonlaakson asemakaavan kulttuuriympäristöä ja valtakunnallisesti arvokasta Puijon maisemakokonaisuutta.

 

Yleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu kerrostalovaltaiseksi asuinalueeksi (AK). Kaavaselostus: Lähiöitä varaudutaan vahvistamaan ja kehittämään täydennysrakentamisella ja liikkumisedellytyksiä parantamalla.

 

Suunnittelualueella on voimassa Kuopion kaupunginvaltuuston 24.8.1981 hyväksymä ja Sisäasianministeriön 13.10.1981 vahvistama asemakaava. Asemakaavassa asemakaavan muutoksen alue on asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK-11). Rakennusoikeutta on tehokkuusluvun e=0.5 mukaisesti noin 7 000 k-m2.

 

Nykyinen tilanne               Suunnittelualueella on kuusi vuonna 1983 rakennettua kerrostaloa, joiden kerrosluku on 2-4 kun osin maanpinnan yläpuolella olevat kellarikerrokset lasketaan mukaan. Asuntoja on yhteensä 92, kerrosalaa yhteensä 7 086 k-m2.

                                      

Maanomistus                    Tontti on Kuopion kaupungin omistuksessa. Tonttia vuokraa ja rakennukset omistaa Kuopion Opiskelija-asunnot Oy.

 

 

Asemakaavan muutosehdotus

 

Asemakaavan muutoksessa tontin rajat ja käyttötarkoitus eivät muutu.

 

Tontti on osoitettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Autopaikkoja ei tonteilla saa sijoittaa muualle kuin asemakaavamerkinnän osoittamille rakennusaloille. Asuinrakennusten porraskäytävistä on oltava välitön yhteys tontin leikki- ja oleskelualueelle.

 

Rakennusalat sekä niitä koskevat kerrosluvut ja rakennusoikeudet on osoitettu kaavatyön yhteydessä laaditun rakennustapaohjeen mukaisesti. Rakennustapaohjeella tarkoitetaan kaavan liitteenä olevaa havainneaineistoa rakennussuunnitelmasta. Suurin sallittu kerrosluku on kuusi (VI). Rakennusoikeutta on osoitettu 9 000 kerrosalaneliömetriä.

 

Pysäköintinormi on osoitettu erikseen asuntoloille ja yleisesti asuinrakennuksille. Asuntoloiden autopaikkavaatimus on yksi autopaikka 135 kerrosalaneliömetriä kohti. Muussa asuinkäytössä vaatimuksena on yksi autopaikka asuntoa kohti. Vieraspaikkoja tulee varata yksi kymmentä asuntoa kohti.

 

Korttelialuetta koskevat kaavamääräykset:

 

rto-2

Merkintä osoittaa, että alueelle laadittua rakentamistapaohjetta on ehdottomasti noudatettava.

 

hule-6

Alueen hulevedet on pääosin imeytettävä. Rakennuslupa-asiakirjoihin tulee sisältyä hulevesien (mukaan lukien kattovedet) käsittelysuunnitelma, josta tulee pyytää tarvittavat viranomaislausunnot.

                                                                                      

Käsittelyvaiheet                 Asemakaavan vireilletuloaineisto (OAS) annettiin tiedoksi kaupunkirakennelautakunnalle 26.2.2014. Aineisto oli nähtävänä vireilletulokuulutuksen yhteydessä 3.3. - 1.4.2014. Nähtävänäoloaikana ei jätetty mielipiteitä. Asemakaavan valmisteluaineisto annettiin tiedoksi kaupunkirakennelautakunnalle 29.10. ja oli julkisesti nähtävillä 10.11. - 10.12.2014. Valmisteluaineistosta annettiin mielipiteitä ja lausuntoja. Asemakaavan muutoksen ehdotus on laadittu niiden pohjalta.

                                           

Jatkotoimenpiteet             Kaupunkirakennelautakunnan hyväksymä asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville.

 

Kaavan valmistumisen yhteydessä uusitaan tontin vuokrasopimus.

                                                                

Hyväksyvä viranomainen Kaupunginvaltuusto

 

Vaikutusten arviointi        Kaavamuutos parantaa opiskelijoiden asuinoloja, Savilahden kampuksen kehitystä sekä Puijonlaakson elinvoimaisuutta ja palvelujen kysyntää. Kaavamuutos tiivistää Puijonlaakson kaupunkirakennetta, hyödyntää olemassa olevaa kunnallistekniikkaa sekä palveluverkostoa ja on siten kestävän kehityksen tavoitteiden mukainen ja ilmastovaikutuksiltaan positiivinen. Lähialueen asukkaiden huoli näkymien peittymisestä ja rakennusten läheisyydestä on otettu huomioon asemakaavan muutosehdotuksessa rakennusten sijainnin ja koon suunnittelussa. Joitain näkymiä voi peittyä, mutta toisaalta uusia avautuu kun rakennuksia puretaan.

 

Esitys                                Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen asetettavaksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Mikäli ehdotukseen ei muistutuksissa tai lausunnoissa esitetä muutoksia, kaavanmuutosehdotus esitetään edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

Ehdotusaineisto toimitetaan tiedoksi mahdollista lausuntoa varten ympäristö- ja rakennuslautakunnalle sekä Pohjois-Savon pelastuslautakunnalle. Lisäksi aineisto lähetetään tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristövastuualueelle.

 

Asiakirjoissa: selostus liitteineen, asemakaavakartta 1:2000, havainneaineisto, ote ajantasakaavasta ja poistokartta, kaavoituksen käynnistämissopimus, poistokartta, lausunnot ja mielipiteet valmisteluaineistosta, valmistelu- ja vireilletuloaineisto.

 

 

                                            Valmistelija 

Iivo Vänskä

puh. +358 044 7185414

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                                                                      

Kaupunkirakennelautakunta 20.5.2015 98 §

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

 

 

Tiivistelmä:

Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa tontilla 12-6-1 opiskelija-asuntojen kehittäminen korvaamalla nykyiset asuntolat uusilla. Tontin rajat ja käyttötarkoitus pysyvät samana. Rakennusoikeus ei nouse merkittävästi. Muutokset koskevat rakennusten sijaintia ja kokoa. Kaavamääräyksiä tarkennetaan mm. pysäköinnin ja hulevesien käsittelyn osalta. Asemakaavan muutosta varten on tehty rakennussuunnitelma, joka toimii rakennustapaohjeena. Ehdotus on ollut nähtävänä ja siitä on saatu lausunnot. Ehdotuksesta jätettiin kaksi muistutusta ja yksi lausunto. Ehdotusta on muutettu muistutuksen johdosta tarkentamalla määräystä rakennusten ylimmästä korkeusasemasta. Muutos ei ole olennainen, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäväksi. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy kaavaehdotuksen hyväksymiskäsittelyn jatkamisen.

 

Kaava-alue                        Suunnittelualue sijaitsee Puijonlaakson pohjoisosassa 3 km Kuopion torilta luoteeseen.

 

Käsittelyvaiheet                 Asemakaavan muutostyö on tullut vireille Kuopion opiskelija-asunnot Oy:n (Kuopas) hakemuksesta. Kaavoituksen aloituskokous pidettiin 27.9.2013. Hakemus on kirjattu 14.10.2013. Kaavatyö sisältyy vuoden 2015 kaavoituskatsaukseen ja asemakaavoitusohjelmaan.

 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen 25.2.2015 § 41. Muutosehdotus on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 2.3.–15.4.2015. Aineisto on lähetetty tiedoksi mahdollista lausuntoa varten Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnalle sekä ympäristö- ja rakennuslautakunnalle, lisäksi aineisto lähetettiin tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat
-vastuualueelle. 

 

Lausunnossa ja muistutuksissa esitettyjen kannanottojen ja rakennusten ylintä korkeusasemaa koskevan kaavamääräyksen muuttamisen takia kaavaehdotus viedään hyväksymiskäsittelyyn kaupunkirakennelautakunnan kautta.

 

Lausunnot ja muistutus   Kaavaehdotuksesta saadut muistutukset ja lausunto sekä niihin annetut vastineet ovat esityslistan liitteenä.

 

Muutokset asemakaavan muutosehdotukseen

 

Asemakaavan muutosehdotusta on muutettu muistutuksen ja lausunnon johdosta. Kaavamääräystä rakennusten, rakenteiden ja laitteiden ylimmästä korkeusasemasta on tiukennettu. Kaiken tulee jäädä korkeusaseman +130 alapuolelle.

 

Vaikutusten arviointi        Kaavamuutos parantaa opiskelijoiden asuinoloja, Savilahden kampuksen kehitystä sekä Puijonlaakson elinvoimaisuutta ja palvelujen kysyntää. Kaavamuutos tiivistää Puijonlaakson kaupunkirakennetta hieman rakennusoikeuden ja asuntojen määrän kasvamisen myötä, hyödyntää olemassa olevaa kunnallistekniikkaa sekä palveluverkostoa ja on siten kestävän kehityksen tavoitteiden mukainen ja ilmastovaikutuksiltaan positiivinen. Lähialueen asukkaiden huoli näkymien peittymisestä ja rakennusten läheisyydestä on otettu huomioon asemakaavan muutosehdotuksessa rakennusten sijainnin ja koon suunnittelussa. Joitain näkymiä peittyy, mutta toisaalta uusia avautuu kun rakennuksia puretaan. Rakentamisen keskittyminen tiiviisti tontin länsiosaan on haasteellinen sen lähiympäristön miellyttävyyden kannalta. Toisaalta tontin eteläosaan jää laaja avoin piha-alue, joka soveltuu hyvin oleskeluun ja harrastustoimintaan.

 

 

Esitys                                Esitän kaupunkirakennelautakunnalle sekä edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymiskäsittelyä jatketaan. Ehdotukseen tehty muutos ei ole olennainen, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.

 

Kaupungin omistaman tontin vuokrasopimus tulee uusia ennen kaavan hyväksymistä.

 

Kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen tulee MRL 65 §:n mukaisesti ilmoittaa niille muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

 

 

Asiakirjoissa: selostus liitteineen, asemakaavakartta 1:2000, havainneaineisto, kaupunkirakennelautakunnan päätös 29.10.2014, kuulutus nähtävänäolosta, ehdotusaineisto liitteineen, valmistelu- ja vireilletuloaineisto.

 

 

                                            Valmistelija                                          

Iivo Vänskä

puh. +358 044 7185414

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy vs. suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


 

Kaupunginhallitus 1.6.2015 188 §

 

Esitys                               

 

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. esittää kv:lle asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyttäväksi.

Asia viedään kv:n käsiteltäväksi sen jälkeen, kun asiaan liittyvä tontin vuokrasopimus on allekirjoitettu.

 

 

Päätös                              Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 


 

Liitteet

21

7543/2013 kaavaselostus

 

22

7543/2013 kaavaselostuksen liitteet

 

23

7543/2013 kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen

 

 

Merkitään, että asiaan liittyvä maanvuokrasopimuksen esisopimus  on allekirjoitettu 26.5.2015.

 

 

 

                                                         

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kv. hyväksyy asemakaavan muutoksen.

 

 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa