Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.06.2015/Pykälä 201

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupunkirakennelautakunta

104 §

10.6.2015

 

§ 201

Asianro 4028/10.00.02.00/2015

 

 

Maljalahden rantakerrostalotonttien tarjouskilpailu 2015

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 10.6.2015 104 §

 

Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

Kuopion kaupunki omistaa Maljalahden pohjoisrannalla omarantaisia kerrostalotontteja kortteleissa 44 ja 45. Vuonna 2013 korttelista 44 myytiin tontit 1, 4 ja 5. Tässä vaiheessa esitetään tarjousten perusteella myytäviksi korttelissa 44 sijaitsevat vapaat tontit 2 ja 3. Tonttien sijainti on esitetty oheisissa kartoissa.

 

 

 

Kaupunkiympäristön palvelualueella maaomaisuuden hallintapalveluissa on valmisteltu tonttien luovuttamista varten esityslistan liitteenä oleva kilpailuohjelma. Tontit esitetään luovutettavaksi kilpailuohjelmassa esitetyllä tavalla tarjouskilpailun perusteella.

 

Kilpailuohjelma on laadittu pääosin vuonna 2013 järjestetyn tarjouskilpailun mukaisia ehtoja soveltaen. Kilpailuohjelmassa määritellään kilpailun lähtötiedot ja säännöt. Lähtötietoja annetaan mahdollisimman kattavasti mm. asemakaavasta ja sen liiteaineistosta, maaperän laadusta, maaperän pilaantuneisuutta koskevista tutkimuksista sekä alueelle tehdyistä kevyen liikenteen väylän ja laiturirakenteiden suunnitelmista ja niihin liittyvistä vastuista. Lisäksi aiemman tonttien myynnin yhteydessä on tonttien 1, 4 ja 5 ostajien kanssa tehty korttelin yhteisiä järjestelyitä koskevia rasitesopimuksia, jotka annetaan tiedoksi ostajille.

 

Kilpailu ratkaistaan saatavien korkeimpien tarjousten perusteella. Kilpailun ratkettua tonteista tehdään kiinteistökaupan esisopimukset korkeimpien tonttikohtaisten tarjousten tehneiden kanssa. Kilpailuun osallistuva voi ostaa vaikka molemmat tarjouskilpailun kohteena olevista tonteista.

 

Kilpailuohjelman mukaan kaupunki ohjaa tonttien rakentamisen suunnittelua ns. suunnittelun ohjaustyöryhmän kautta. Tämä on vakiintunut menettely kaupungin omistamia kerros- ja rivitalotontteja luovutettaessa. Suunnittelun ohjauksella pyritään varmistamaan tonttien rakentamisen suunnittelu kaupungin määrittelemien reunaehtojen mukaisesti.

 

Suunnittelun ohjauksessa voi Maljalahden tonttien osalta toimia ns. laajennettu kaupunkikuvatyöryhmä, jolla on kiinteät kokousajat. Ryhmään kuuluu Savon SAFA:n, asemakaavoituksen, rakennusvalvonnan, tilakeskuksen ja viher- ja virkistysaluesuunnittelun edustajia. Ryhmä voi käyttää tarvittaessa myös muita asiantuntijoita apunaan.

 

Tontin lopullinen kauppakirja tehdään hyväksytyn tarjouksen mukaisella hinnalla vasta sitten, kun edellä mainittu suunnittelun ohjaustyöryhmä on hyväksynyt kyseistä tonttia koskevat suunnitelmat. Tontin ostajan tulee hyväksyttää rakentamissuunnitelma esisopimuksessa mainitun ajan kuluessa. Muutoin tonttikauppa raukeaa.

 

Saatuaan alustavalle suunnitelmalleen suunnittelun ohjaustyöryhmän hyväksynnän on tontin ostajan pyydettävä viipymättä tontin tai tonttien kauppakirjojen tekemistä. Tontin tai tonttien kauppakirja tehdään viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun ostajan tekemät alustavat suunnitelmat on hyväksytty, edellyttäen, että tarjouksen hyväksymistä koskeva päätös on saanut lainvoiman. Kauppakirja on kuitenkin tehtävä viimeistään 31.12.2015 mennessä. Kaupunki pidättää oikeuden kauppakirjojen laatimiseen kilpailuohjelman liitteessä 2 olevaa kiinteistökaupan esisopimusmallia soveltaen. Kauppakirjoissa ostajat sitoutetaan rakennusluvan hakemisessa ja rakentamisessa noudattamaan hyväksyttyä suunnitelmaa ja rakennusvalvontaviranomaisen antamia ohjeita.

 

Kilpailuohjelmassa asetetaan kilpailun kohteille alimmat hyväksyttävät hinnat, joiden alittavat tarjoukset hylätään. Pohjahintojen määrittelyssä on käytetty rakennusoikeuden arvona 550 euroa/k-m². Tämä ns. alin hyväksyttävä hinta on sama kuin edellisessä vuoden 2013 tarjouskilpailussa. Edellisen tarjouskilpailun alimman hyväksyttävän hinnan määrittelyssä käytettiin tukena kahta ulkopuolista kiinteistöarviolausuntoa. Arvioajankohdan jälkeen taloudellisissa suhdanteissa ei nähdä tapahtuneen sellaista muutosta, joka aiheuttaisi tonttien hinnan nousua.

 

Asuinrakennusten odotetaan valmistuvan käyttöönottokuntoon alueelle kohtuullisessa ajassa tonttikauppojen tekemisestä. Tonteille on kilpailuohjelmassa määritelty rakentamisvelvoiteaika.

 

Kaupunki on esirakentanut tontit osittain. Mikäli joltain tontilta löytyy jätelaissa tarkoitettuja jätteitä tai pilaantuneita maa-aineksia, joita ei voitu tehdyissä maaperätutkimuksissa todeta, vastaa kaupunki jätteiden ja pilaantuneiden maa-ainesten poisviennistä sekä maaperän puhdistamisesta aiheutuvista kustannuksista alempien ohjearvojen mukaisiin haitta-ainepitoisuuksiin saakka tonttikohtaisesti 20 000 euroa ylittävältä osuudelta.

 

Tontit lävistää asemakaavassa osoitettu jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolle tonttien ostajat velvoitetaan rakentamaan kevyen liikenteen väylä. Tonttien ostajien kustannettaviksi tulevat myös asemakaavassa ja kilpailuohjelmassa tonteille osoitetut oleskelualueet ja pysäköintipaikat. Tonteille tulee rannan tuntumaan oleskelualueita, joille rakennetaan pysäköintipaikkoja, jotka palvelevat myöhemmin kaupungin toimesta paikalle tuotavien venelaitureiden huoltoajoa. Tonttien ostajat velvoitetaan rakentamaan kevyen liikenteen väylä, autopaikat, oleskelualueet ja rantalaiturit metalliaitoineen kustannuksellaan oman tonttinsa kohdalta.

 

Kaupunginhallituksen johtosäännön 5 §:n mukaan kilpailuohjelman hyväksymisestä päättää kaupunginhallitus. Tonttikaupat on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2015 loppuun mennessä. Tiukasta aikataulusta johtuen kaupunkirakennelautakunnalle ja kaupunginhallitukselle esitetään päätösvallan delegointia siten, että kiinteistöjohtaja oikeutetaan hyväksymään tai hylkäämään kilpailun kohteista saadut tarjoukset ja päättämään tontteja koskevien esisopimusten ja kauppakirjojen tekemisestä.

 

Tonttien luovuttamisella pyritään asemakaavan toteuttamiseen ja siten kaupunkirakenteen tiivistämiseen, joten päätösesitys on ilmastopoliittisen ohjelman tavoitteiden mukainen (kv 6.4.2009 § 37).

 

 

Vaikutusten arviointi        Asialla on monia yritysvaikutuksia (kh 22.2.2011 § 35). Tonttien luovuttaminen aiheuttaa mm. kilpailua keskustan asuntomarkkinoilla. Tonttien ostajat pääsevät rakennuttamaan tonteille rakennuksia, jolla on työllistävä vaikutus. Asuntojen myynnillä on yritysten talouteen positiivinen vaikutus. Kilpailussa ilman tonttia jääville yrityksille asialla voi olla negatiivinen vaikutus yrityksen kilpailuasemaan Kuopion keskustan asuntomarkkinoilla.

 

 

Esitys                                Esitän kaupunkirakennelautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle liitteenä olevan Maljalahden kaupunginosan korttelin 44 tonttien 2 ja 3 kilpailuohjelman hyväksymistä.

 

Lisäksi esitän kaupunkirakennelautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle seuraavaa:

 

1.        Kilpailuohjelmaan saadaan tehdä tarvittavat tekniset korjaukset ja lisäykset kansliatoimenpitein.

2.       Kaupunkiympäristön palvelualueen maaomaisuuden hallintapalvelut oikeutetaan määrittelemään kilpailun aikataulu.

3.       Kilpailuohjelman mukaisena suunnittelun ohjaustyöryhmänä toimii edellä valmistelutekstissä selostettu laajennettu kaupunkikuvatyöryhmä, jonka kokouksiin voi osallistua muitakin asiantuntijoita tarpeen mukaan.

4.       Kiinteistöjohtaja oikeutetaan päättämään tarjousten hyväksymisestä tai hylkäämisestä, esisopimusten tekemisestä ja tonttien myymisestä kilpailuohjelman mukaisin perustein.

5.       Kuntalain 143 §:n nojalla tämä päätös pannaan täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Lisätietoja antaa kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen puh. 044 718 5501 ja tonttipäällikkö Jarkko Meriläinen, puh. 044 718 5531.

 

 

                                            Valmistelija                                          

Jarkko Meriläinen

puh.  044 718 5531

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                              Esittelijä korjasi esitystä kohdan 5 osalta siten, että kuntalain 98 §:n nojalla tämä päätös pannaan täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Korjattu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 


 

 

 

Liitteet

25

4028/2015 Maljalahden tonttien tarjouskilpailu / kilpailuohjelma

 

26

4028/2015 kilpailuohjelman liite 1 kartta kilpailun kohteista

 

27

4028/2015 kilpailuohjelman liite 2 esisopimusmalli liitteineen

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. päättää, että

1.       Kilpailuohjelmaan saadaan tehdä tarvittavat tekniset korjaukset ja lisäykset kansliatoimenpitein.

2.       Kaupunkiympäristön palvelualueen maaomaisuuden hallintapalvelut oikeutetaan määrittelemään kilpailun aikataulu.

3.       Kilpailuohjelman mukaisena suunnittelun ohjaustyöryhmänä toimii edellä valmistelutekstissä selostettu laajennettu kaupunkikuvatyöryhmä, jonka kokouksiin voi osallistua muitakin asiantuntijoita tarpeen mukaan.

4.       Kiinteistöjohtaja oikeutetaan päättämään tarjousten hyväksymisestä tai hylkäämisestä, esisopimusten tekemisestä ja tonttien myymisestä kilpailuohjelman mukaisin perustein.

5.       Kuntalain 98 §:n nojalla tämä päätös pannaan täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

 

Päätös                                            Merkittiin, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi ja puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Leila Savolainen.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa