Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 24.06.2015/Pykälä 126

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 126

Asianro 4624/11.01.00/2015

 

 

Ylimääräinen asia / Kaupunkirakennelautakunnan lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta / Finnpulp Oy:n uusi havusellutehdas, Kuopio

 

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

 

 

Finnpulp Oy on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) YVA-lain mukaisen ympäristövaikutusten arviointiohjelman, joka koskee Kuopion Sorsasaloon suunniteltua sellutehdasta. Arviointiohjelma on Finnpulp Oy:n esittämä suunnitelma hankkeensa eri toteutusvaihtoehdoista ja niiden ympäristövaikutusten arvioinnista.

 

Pohjois-Savon ELY-keskus on pyytänyt Kuopion kaupungin kaupunkirakennelautakunnan lausuntoa em. arviointiohjelmasta. Lisäksi lausuntoa on pyydetty Kuopion osalta kaupunginhallitukselta, ympäristö- ja rakennuslautakunnalta, terveydensuojeluviranomaiselta ja Kuopion Vesi Liikelaitokselta.

 

Kaupunkiympäristön palvelualueella on valmisteltu kaupunkirakennelautakunnan käsittelyä varten seuraava lausuntoesitys:

 

Sorsasalon itäosaan sijoitettavaksi tutkitun havusellutehtaan on suunniteltu tuottavan erityisesti pehmo- ja pakkauspaperien raaka-ainetta. Tehtaan vuotuinen tuotantokapasiteetti on 1,2 miljoonaa tonnia sellua, mikä on viisi prosenttia maailman havusellumarkkinoista. Lisäksi tehdas tuottaa puupohjaisia biokemikaaleja (esim. mäntyöljy ja tärpätti) sekä bioenergiaa. Puuraaka-ainetta tehtaan on arvioitu käyttävän noin 6,7 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. YVA-menettelyssä tarkasteltava hanke sisältää sellutehdaskokonaisuuden lisäksi myös siihen olennaisesti liittyviä oheistoimintoja, kuten uuden jätevedenpuhdistamon sekä alueelle tarvittavien tie- ja raideyhteyksien sekä sähkönsiirtoverkon rakentamisen.

 

YVA-menettelyssä tarkastellaan seuraavat toteutusvaihtoehdot:

 

Nollavaihtoehto (VE0): Hankkeen toteuttamatta jättäminen eli sellutehdasta ei rakenneta.

Vaihtoehto 1a (VE1a): Uusi havusellutehdas.

Vaihtoehto 1b (VE1b): Uusi havusellutehdas. Osa Savon Sellu Oy:n toiminnoista integroidaan Finnpulp Oy:n tehtaan prosesseihin.

Vaihtoehto 2a (VE2a): Uusi havusellutehdas. Lisäksi vaihtoehdossa tarkastellaan puusta liuotetun ligniinin erotusta syntyvästä jäteliemestä ja sen jalostamista biotuotteeksi.

Vaihtoehto 2b (VE2b): Uusi havusellutehdas. Osa Savon Sellu Oy:n toiminnoista integroidaan Finnpulp Oy:n tehtaan prosesseihin. Lisäksi vaihtoehdossa tarkastellaan puusta liuotetun ligniinin erotusta syntyvästä jäteliemestä ja sen jalostamista biotuotteeksi.

 

Kaikkien toteutusvaihtoehtojen osalta arvioinnissa tarkastellaan lisäksi kahta vaihtoehtoista raaka- ja jäähdytysveden ottopaikkaa sekä voimajohdon eri reittivaihtoehtoja. Integroinnilla tarkoitetaan Savon Sellu Oy:n tehtaiden jätevesien johtamista Finnpulp Oy:n uudelle jätevedenpuhdistamolle. Savon Sellulla syntyvä kuori ja jäteliemet poltetaan lisäksi Finnpulp Oy:n uusissa kattilalaitoksissa.

 

YVA-prosessissa tarkastellaan tehtaan rakentamisen ja toimintojen vaikutuksia hankealueella ja sen ulkopuolella. Lisäksi tarkastellaan vaikutukset, jotka aiheutuvat tehtaan poistamisesta käytöstä. Tarkastelualueen laajuus riippuu tarkasteltavasta ympäristövaikutuksesta.  Hankkeen vaikutusten tarkastelu kohdistuu seuraaviin seikkoihin: maankäyttö ja rakennettu ympäristö, maisema ja kulttuuriympäristö, ilma ja ilmanlaatu, savukaasut, haju, kasvihuonepäästöt, liikenne, kuljetusmuodot, melu ja tärinä, tuhkan ja sivutuotteiden käsittely ja loppusijoitus, vesistöt, kalat ja kalastus, kasvillisuus, eläimistö, suojelukohteet, maa- ja kallioperä, pinta- ja pohjavedet, luonnonvarojen käyttö, ihmisten terveys, elinolot ja viihtyvyys, sosioekonomia sekä onnettomuus- ja häiriötilanteet. Lisäksi on sovittu selvitettäväksi toimintaan liittyvien valojen vaikutusta.

 

YVA-menettelyä seuraamaan on perustettu eri sidosryhmien edustajista koottu seurantaryhmä, johon kuuluu myös kaupunkiympäristön palvelualueen edustajia.

 

Sorsasalon itäosan asemakaavoitusmenettely on ohjelmoitu etenemään samanaikaisesti YVA-menettelyn kanssa. YVA-selvityksestä saatavia tietoja on tarkoitus käyttää hyväksi asemakaavan laadintatyössä mm. vaikutusten selvittämisen osalta. Asemakaavoitukseen liittyvä viranomaisneuvottelu on pidetty 16.6.2015. Siinä yhteydessä ja muissa palvelualueen neuvotteluissa on noussut esille eräitä lisäselvitystarpeita ja muita arviointiohjelmaan liittyviä seikkoja, jotka esitetään kootusti seuraavassa kappaleessa.

 

Laadittua ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa voidaan pitää laajasti ja perustellusti laadittuna. Arviointiohjelma antaa hyvän pohjan YVA-menettelyn jatkotyölle. Nyt esitetyn lisäksi arviointiohjelmassa tulee riittävällä tarkkuudella selvittää mahdollisen uuden raideyhteyden toteutettavuus (mm. tarkastelualueen laajuus) ja vaikutukset rinnakkaiskatuun (mm. tasoristeyksen poistamistarve). Lisäksi tulee selvittää yleiskaavan mukaisena säilytettävää Virtasalmen puoleisen ranta-alueen asutusta suojaavat ja suoja-aluetta muodostavat toimenpiteet (maaston muodot ja muotoilu, puusto yms.). Tarkasteltaviin seikkoihin tulee lisätä hulevesien hallintaan liittyvät MRL 13 a luvun mukaiset tarkastelut, hankkeen vaikutukset Ranta-Toivalan vesiosuuskunnan verkostoon sekä Kuopion kulttuurihistoriallisen museon esiin nostama arkeologinen inventointi. Lisäksi kaupunkiympäristön palvelualueen Metsät ja vesialueet -yksikkö on esittänyt kommentteja, jotka ovat lausunnon liitteenä; ne tulee ottaa tarpeellisilta osin huomioon.

 

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy tämän lausunnon toimitettavaksi Pohjois-Savon ELY-keskukselle.

 

 

Liitteet

19

4624/2015 Metsät ja vesialueet -yksikön kommentit

 

Asiakirjoissa: Lausuntopyyntö, Finnpulp Oy:n uuden havusellutehtaan ympäristövaikutusten arviointiohjelma.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Anne Turkia

puh. +358 044 718 5415

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa