Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 24.06.2015/Pykälä 116

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 116

Asianro 2890/02.08.00.01/2015

 

 

Kuopion pohjoisen alueurakan urakoitsijavalinta vuosille 2015 - 2018

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

 

Kuopion kaupungin kaupunkirakennelautakunta teki 17.12.2014 päätöksen pohjoisen alueen kilpailuttamisesta siten, että myös Kuopion kaupungin omistamalle kuntateknikkaliikelaitos Mestarille annetaan mahdollisuus olla mukana hankinnassa.

 

Hankinta eteni keväällä siten, että kaupunkirakennelautakunta valitsi kaksivaiheisessa kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä pohjoisen alueurakan tarjoajiksi kolme urakoitsijaa. Urakoitsijat ovat Savon Kuljetus Oy, Mestar ja Destia Oy.

 

Näiden kolmen tarjoajan kanssa käytiin jokaisen kanssa erikseen urakkaa täsmentävät jatkoneuvottelut ennen lopullisen tarjouspyynnön laatimista. Urakkatarjouspapereihin tehtiin tarkennuksia neuvottelujen perusteella. Lopulliset tarjouspyynnöt asiakirjoineen toimitettiin kaikille kolmelle urakoitsijalle samanlaisena 13.5.2015. Urakan laskenta-aika alkoi tarjousaineiston vastaanottopäivästä ja tarjoukset tuli toimittaa Kuopion kaupungin asiakaspalveluun 4.6.2015 klo 14.00 mennessä. Urakoitsijoilla oli vielä mahdollisuus laskenta-aikana esittää urakkaan liittyviä kysymyksiä. Nämä tuli toimittaa sähköpostitse tilaajalle 20.5.2015 mennessä. Kaikki urakoitsijat käyttivät tätä mahdollisuutta. Kysymysten vastaukset julkaistiin Kuopion kaupungin internetsivulla siten, ettei kysymyksen esittäjä ollut niistä nähtävissä 27.5.2015.

 

Tarjoukset saatiin määräaikaan mennessä kaikilta valituita tarjoajilta ja niiden laatukuoren avaus suoritettiin 9.6.2015, jonka jälkeen tehtiin laatupisteytys tarjouspyynnössä esitettyjen laatukriteerien mukaisesti. Laatupisteytys tehtiin ennen hintakuorten avaamista. Hintakuoret avattiin 11.6.2015. Avaustilaisuuksissa kaupunkirakennelautakunnan edustajana oli Keijo Voutilainen.

 

Tarjouksien pisteytykset tehtiin kunnossapidon- ja ulkoilu- ja virkistyspalvelujen toimesta virkamiestyönä tarjouspyynnössä esitettyjen kriteerien mukaan.

 

Tarjouspyynnössä valintaperusteena esitettyä kokonaistaloudellisuutta arvioitaessa otettiin tarjoushinnan lisäksi huomioon urakoitsijan laatusuunnitelmasta ilmenevä selvitys kyvystään toteuttaa urakkaan liittyvät tehtävät suoritusaika- ja laatuvaatimuskriteerien mukaisesti ja hyvää asiakaspalvelua osoittaen. Tarjoushinnan painoarvo on 70 % ja urakoitsijan laadun painoarvo 30 %.

 

Tarjouksista on tehty erillinen pistevertailutaulukko ja graafinen kuvaaja, joka on esityksen liitteenä.

 

Lopullisen päätöksen asiassa tekee Kuopion kaupungin kaupunkirakennelautakunta rakentamisen ja kunnossapidon palveluiden laatiman esityksen pohjalta. Esitys on laadittu yhteistyössä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen kanssa.

 

 

Vaikutusten arviointi                Urakkakilpailutuksessa pyritään nykyisten yksivuotisten sopimusten sijaan pidempiin sopimuksiin. Pidemmillä sopimuksilla voidaan toimintaa harjoittaa suunnitellummin kuin aikaisemmin. Urakka-asiakirjoissa on työkortteja tarkennettu hoidon tason ja laatuvaatimusten ja laadun määrittelyn osalta.  Tavoitteena on, että kaupungin infraomaisuus saadaan pidettyä sellaisessa kunnossa, ettei korjausvelka kasva nykytasosta, vaan sitä saadaan lyhennettyä.

 

Kunnossapidon pidemmällä sopimuskaudella ei ole huomattavaa nykyisestä poikkeavaa ympäristövaikutusta. Työkorttien tarkennuksella saadaan tehtäviä tehostettua ja siten paremmin palveltua kaupungin asukkaita.

 

Avaamalla kunnossapidon alueurakoita kilpailutukselle, saadaan tehokkuutta toiminnalle ja alueiden hoitoon pitkäjänteisyyttä. Urakkasuoritusten laatuseurantaa pyritään myös kehittämään. Tavoitteena on toimenpiteiden oikea-aikaisuuden varmistaminen.

 

Kuopion kaupungin tarkoituksena on avata rakentamisen ja kunnossapidon markkinoita ja kaupungin omistamaa kuntatekniikkaliikelaitosta halutaan valmentaa näihin markkinoihin. Näin ollen Kuopion kaupungin kuntatekniikkaliikelaitokselle annettiin mahdollisuus osallistua urakkakilpailuun ja tarjota tätä urakkaa avoimilla markkinoilla.

 

Nähtävissä on, että alueurakat siirtyvät vähitellen kokonaan avoimille markkinoille. Kilpailuttamista jatketaan alueurakoista kertyneiden kokemusten perusteella.

 

Yritysvaikutusten osalta vaikutukset ovat positiiviset. Kilpailuttaminen avaa yksityisten yritysten mahdollisuutta olla mukana alueurakassa. Vaikka urakkakilpailun voittajaksi valikoituu kuntatekniikkaliikelaitos, hyötyvät yksityiset yritykset urakasta aliurakoitsijaketjutuksen kautta.

 

 

Esitys                                              Esitän, että pohjoisen alueurakan urakoitsijaksi valitaan kokonaistaloudellisessa vertailussa parhaat pisteet saanut kuntatekniikkaliikelaitos MESTAR.

 

 

Liitteet

2

2890/2015 Tarjousten pistevertailutaulukko ja graafinen kuvaaja

 

3

2890/2015 Tarjousten avauspöytäkirjat 9.6.2015 ja 11.6.2015

 

                                                          Valmistelija                                                           

Juho Pelkonen

puh. +358  044 7185 674      

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                            Merkitään, että kaupunginhallituksen edustaja Ilkka Raninen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa