Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 24.06.2015/Pykälä 119

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

§ 119

Asianro 1375/10.02.03/2015

 

 

Asemakaavan muutosehdotus / Pienen Neulamäen eteläinen yritysalue

 

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

 

 

Tiivistelmä:

Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa Pienen Neulamäen eteläisen yritysalueen asemakaavoja siten, että uusi kaava mahdollistaa ison logistiikkayrityksen sijoittumisen alueelle niin kaavateknisesti, toiminnallisesti kuin kaupunkikuvallisestikin. Asemakaavan muutoksella selkeytetään lisäksi eri käyttötarkoitukseen varattujen alueiden välisiä rajoja, rakentamistehokkuuksia sekä yhtenäistetään alueen käyttötarkoituksia. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy ehdotuksen ja siihen liittyvän sitovan tonttijaon nähtäville asetettavaksi.

 

Kaava-alue                        Suunnittelualue sijaitsee Kuopion kaupungin Neulalammen kaupunginosissa, moottoritien länsipuolisella ja Karttulantien (Mt 551) pohjoispuolisella alueilla noin 9 kilometriä keskustasta lounaaseen.

 

Laadintaperusteet, päätökset ja suunnitelmat

 

Kaavatyö on sisällytetty Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK) aloitteesta asemakaavoituksen vuoden 2015 työohjelmaan ja kaavoituskatsaukseen. Kaavatyö käynnistyi 16.2.2015 saapuneen asemakaavan muutoshakemuksen myötä.

 

Kaavoitustilanne               Ympäristöministeriön 3.7.2008 vahvistamassa Kuopion seudun maakuntakaavassa alue on varattu puolustusvoimien ja taajamatoimintojen alueeksi (EP/A 11.790) ja ympäristöministeriön 7.12.2011 vahvistamassa Pohjois-Savon maakuntakaavassa (2030) alue on varattu taajamatoimintojen alueeksi (A1 11.001).

 

Kaupunginvaltuuston 11.12.2000 hyväksymässä keskeisen kaupunkialueen yleiskaavassa alue on merkitty erityisalueeksi (E).

 

Asemakaavoissa on merkitty tontit 31-20-1 ja 2 toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY-10) ja tontit 31-20-3…5 sekä 31-27-1 teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (TK-16).

 

Nykyinen tilanne               Suunnittelualue on topografialtaan tonttien osalta loivahkoa, mutta putoaa koillisreunaltaan jyrkästi Neulaspuronnotkoon. Suunnittelualueen maisema- ja luontoarvoiltaan merkittävin osa on alueen keskellä sijaitseva Neulaspuronnotkon lähivirkistysalue, jossa on todettu liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalue. Suunnittelualue rajautuu kaikilta reunoiltaan Pienen Neulamäen eteläisen yritysalueen asemakaava-alueeseen. Suunnittelualueen esirakennetut tontit sijaitsevat alueen etelä- ja kaakkoisreunalla, muut tontit ovat esihakattua metsäaluetta tai murske ja läjitysaluetta.

 

Maanomistus                    Suunnittelualue on Kuopion kaupungin omistuksessa.

 

Asemakaavan muutosehdotus

 

Asemakaavan muutosehdotuksessa tontti 31-20- 3 on kaavoitettu teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistorakennusten sekä tavaraliikenteen terminaalin korttelialueeksi (TK/LTA), jossa ei saa harjoittaa elintarvikkeiden vähittäismyyntiä. Muut tontit on kaavoitettu teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (TK-16), jossa ei saa harjoittaa elintarvikkeiden vähittäismyyntiä.

 

Aineistoon liittyvien laskelmien mukaan rakennusoikeus tontilla 31-20-3 on n. 13 533 k-m2 ( e=0,4) ja TK-16 tonttien rakennusoikeus on yhteensä n. 11 254 k-m2.

 

Autopaikkanormi on esitetty liike-, toimisto- ja niihin verrattavien tilojen osalla (1 ap/60 Km2) ja teollisuus- ja varastorakennusten osalla (1 ap/100 Tm2)

 

Osa lähivirkistysalueesta on liitetty tonttiin 31-20-3, mutta samalla lähivirkistysalueen halki menevä katualue on liitetty osaksi virkistysaluetta. Asemakaavaan on sisällytetty hulevesiohje.

 

Käsittelyvaiheet                 Asemakaavan vireilletuloaineisto on annettu tiedoksi kaupunkirakennelautakunnalle 25.2.2015. Aineisto on ollut nähtävänä vireilletulokuulutuksen yhteydessä 2.3.–16.3.2014. Nähtävänäoloaikana jätettiin yksi lausunto. Kaavoituksen aloituskokous pidettiin 17.2.2014.

 

Valmisteluaineisto on annettu kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi 29.4.2015 ja nähtävänä aineisto on ollut 4.5.–2.6.2015. Valmisteluaineistosta pidettiin nähtävänäolon aikana lausuntoneuvottelukokous 12.5.2014. Nähtävänäolon aikana ei jätetty lausuntoja tai mielipiteitä.

 

Kaavatyötä on jatkettu lausuntokokouksessa annettujen kannanottojen ja kaavatyötä ohjaavien ohjausryhmäkokouksien pohjalta.

 

Jatkotoimenpiteet             Kaupunkirakennelautakunnan hyväksymä asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville.

 

Hyväksyvä viranomainen Kaupunginvaltuusto

 

Vaikutusten arviointi        Hankkeen myötä saadaan vähennettyä merkittävästi kaupungin sisällä tapahtuvaa raskaan liikenteen määrää, mikä osaltaan vähentää hiilidioksidipäästöjä, näin ollen hankkeen ilmastopoliittiset vaikutukset ovat positiivisia.  Lisäksi kaavaehdotus toteuttaa joukkoliikennekaupungin periaatetta, mahdollistamalla työpaikkoja hyvien julkisten yhteyksien varaan.

 

Hankkeen yritysvaikutukset ovat positiiviset ja kaavaehdotus toteuttaa Kuopion kaupungin yritysstrategiaa, monipuolistamalla ja lisäämällä kaupungin yritystonttitarjontaa etelä-Kuopion keskeisellä yritysaluevyöhykkeellä ja hyvien liikenneyhteyksien varressa.

 

Asemakaavan muutoksen vaikutuksen ihmisiin, talouteen ja ympäristöön eivät juuri poikkea voimassa olevasta asemakaavasta.

 

Esitys                                Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen asetettavaksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Samalla asetetaan nähtäville asemakaavan muutosehdotuksen yhteydessä sitovalla tonttijaolla muodostuvan Kuopion kaupungin 31. kaupunginosan (Neulalampi) korttelin 20 tonttien 3 ja 4 tonttijako.

 

Mikäli ehdotukseen ei muistutuksissa tai lausunnoissa esitetä muutoksia, kaavanmuutosehdotus esitetään edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

Ehdotusaineisto toimitetaan tiedoksi mahdollista lausuntoa varten ympäristö- ja rakennuslautakunnalle ja Pohjois-Savon pelastuslautakunnalle. Lisäksi aineisto lähetetään tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristövastuualueelle.

 

 

Liitteet

 

 

 

Viiteaineisto

 

1375/2015 Piennennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen

 

 

1375/2015 Kaavaselostus ilman liitteitä

 

 

1375/2015 Kaavaselostuksen liitteet (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

 

1375/2015 Rakennustapaohje (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

 

1375/2015 Rakennustapaohjeen liitteet (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

Asiakirjoissa: selostus liitteineen, asemakaavakartta 1:1000, rakennustapaohje liitteineen, vireilletulovaiheen lausunto (kopio).

 

 

                                            Valmistelija                                          

Jouni Pekonen

puh. +358 044 718 5419

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy vs. suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa