Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 24.06.2015/Pykälä 120

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 120

Asianro 4664/10.03.01.00/2015

 

 

Karttulan vesiosuuskunnan jätevesiverkoston toiminta-alueen hyväksyminen nähtävänäoloa varten

 

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

 

 

Tiivistelmä

Karttulan Vesiosuuskunta on jättänyt Kuopion kaupungille vesihuoltolain mukaisen esityksen viemäriverkoston toiminta-alueen vahvistamisesta Hirvijärven alueelle. Ennen viemäriverkostojen toiminta-alueen hyväksymispäätöksen tekemistä tulee valvontaviranomaisille ja alueen kiinteistön omistajille ja haltijoille varata tilaisuus tulla kuulluksi, joten osuuskunnan esitys toiminta-alueeksi asetetaan nähtäville ja lausunnoille.

 

1. Yleistä toiminta-alueista

 

Vesihuoltoa ohjaa vesihuoltolaki (119/2001). Kunnan alueella vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen asutuksen taikka vesihuollon kannalta asutukseen rinnastuvan elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan määrän tai laadun vuoksi.

 

Kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun tarpeellisen vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi, jos suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat.

 

Kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuoltolaitoksen esityksestä tai, jos laitos ei tällaista esitystä ole tehnyt, laitosta kuultuaan. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella tarkoitetaan aluetta, jolla vesihuoltolaitos huolehtii vesihuoltopalvelujen toimittamisesta asiakkailleen. Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitos pystyy huolehtimaan alueen vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti.

 

Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista asiasta on pyydettävä lausunto valvontaviranomaiselta sekä varattava alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi.

 

Vesihuoltolaitoksella on toiminta-alueellaan velvollisuus huolehtia vesihuollosta yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Kiinteistöillä on toiminta-alueella liittymisoikeus ja -velvollisuus vesihuoltolaitoksen verkostoihin. Liittymisvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät ainoastaan rakentamattomat kiinteistöt. Liittymisvelvollisuudesta voi poikkeustapauksissa hakea erikseen vapautusta. Vapautuksesta päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

 

Hyväksymispäätöksen yhteydessä on asetettava tavoitteellinen aikataulu toiminta-alueen eri osien saattamiselle vesihuoltolaitoksen verkostojen piiriin. Kysymyksessä on suunta-antava aikataulu, jonka perusteella toiminta-alueella sijaitsevien kiinteistöjen omistajat ja haltijat voivat arvioida, millä ajanjaksolla verkosto on tarkoitus ulottua heidän kiinteistöjensä läheisyyteen.

 

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet hyväksyy kunta. Kuopiossa toiminta-alueiden hyväksyminen on delegoitu kaupunginhallitukselle. Valvontaviranomaisille ja alueen kiinteistöjen omistajille sekä haltijoille tulee varata tilaisuus tulla kuulluiksi ennen hyväksymispäätöksen tekemistä.

 

2. Karttulan Vesiosuuskunnan perustietoja

 

Karttulan vesiosuuskunnalla on ollut vesijohtoverkostoa 2014 lopussa noin 245 kilometriä ja viemäriverkostoa noin 105 kilometriä. Vesiosuuskunta hankkii suurimman osan tarvittavasta talousvedestä Kuopion Vedeltä, joka tuottaa talousveden Hautolahden vedenottamolla. Vuonna 2014 vesiosuuskunta osti talousvettä yhteensä noin 40 000 kuutiota.

 

Karttulan vesiosuuskunnan vesijohtoverkostoihin on tähän mennessä liittynyt yhteensä 670 kiinteistöä, joista 210 kpl on myös viemäriverkostojen alueella. Liittyneistä kiinteistöistä 632 kpl on vakituisia tai vapaa-ajan asuntoja, 9 kpl maatiloja, 10 kpl matkailua palvelevia, 3 kpl teollisuus- tai tuotantolaitoksia ja 5 kpl koulu- tai päiväkotikiinteistöjä. Koko vesiosuuskunnan vuorokautinen vedenkulutus on 128 kuutiota.

 

3. Karttulan vesiosuuskunnan esitys viemäriverkoston toiminta-alueeksi

 

Karttulan vesiosuuskunta on jättänyt 28.5.2015 Kuopion kaupungille esityksen viemäriverkoston toiminta-alueen hyväksymiseksi Hirvijärven alueelle. Osuuskunta esittää toiminta-alueeksi liitteenä olevan kartan mukaista aluetta. Toiminta-alueeksi esitetty alue on osa Karttulan vesiosuuskunnan vuoden 2015 rakentamiskohteita, joita Kuopion Kaupunkirakennelautakunta on päättänyt avustaa 20.5.2015 järjestetyssä kokouksessaan. Lisäksi alueen viemäröinnin rakentamista avustaa Pohjois-Savon ELY-keskus, joka edellyttää, että alueelle vahvistetaan toiminta-alue ennen rakentamistöiden käynnistämistä. Hirvijärven alueen rakentamistyöt ajoittuvat vuosille 2015 ja 2016.

 

Toiminta-alueella on noin 60 kiinteistöä, joista yksi on Kuopion Evankelisluterilaisen seurakunnan leirikeskus. Jätevedet toiminta-alueelta johdetaan Hatunkiven verkoston kautta Kuopion Veden verkostoon ja edelleen Kuopion Veden Karttulan jätevedenpuhdistamon puhdistettavaksi. Puhtaan veden kulutus alueella on keskimäärin 10 m3 vuorokaudessa, jolloin jätevesiä muodostuu sama tai hieman pienempi määrä. Jäteveden suurin määrä kaikkien alueen kiinteistöjen käyttäessä jätevesijärjestelmää yhtä aikaa on 15 – 20 m3 vuorokaudessa. Karttulan vesiosuuskunnalla on sopimus jätevesien vastaanottamisesta Kuopion Veden kanssa ja toiminta-alueelta muodostuvat jätevedet pystytään sopimuksen puitteissa toimittamaan Kuopion Veden verkostoon.

 

 

Vaikutusten arviointi                Ympäristövaikutuksiltaan viemäriverkoston toiminta-alueen vahvistaminen Hirvijärven alueelle on positiivinen. Kiinteistökohtaisiin järjestelmiin verrattuna vesihuoltolaitoksen verkkoon liittyminen takaa toimintavarman jätevesien käsittelyjärjestelmän ja saattaa puhdistetut jätevedet viranomaisvalvonnan alle. Viemäriverkon rakentaminen myös parantaa pintavesien laatua.

 

 

Esitys                                              Esitän Kaupunkirakennelautakunnalle, että se asettaisi Karttulan vesiosuuskunnan esityksen viemäriverkoston toiminta-alueeksi nähtäville sekä varaisi valvontaviranomaisille ja alueen kiinteistöille mahdollisuuden tulla kuulluksi ennen hyväksymispäätöksen tekemistä.

 

Esitys toiminta-alueeksi on lausunnolla ja nähtävillä 30.6.-14.8.2015 välisenä aikana kaupunkiympäristön palvelualueen asiakaspalvelussa sekä kaupungin internet-sivuilla. Mahdolliset lausunnot, mielipiteet ja kannanotot on esitettävä kirjallisesti kaupunkirakennelautakunnalle.

 

Lisätietoja antaa suunnitteluinsinööri Matti Sutinen, puh. 044 718 5360.

 

 

Liitteet

6

4664/2015 Jätevesiverkoston toiminta-alueen hyväksyminen

 

7

4664/2015 Hirvijärven jv-esitys

                                                         

                                                          Asiakirjoissa: Karttulan toiminta-alue-esitys

 

                                                          Valmistelija                                                           

Matti Sutinen

puh.  044 718 5360

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa