Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 24.06.2015/Pykälä 121

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 121

Asianro 4717/10.03.01.00/2015

 

 

Pieksänkosken vesiosuuskunnan viemäriverkoston toiminta-alueen hyväksyminen nähtävänäoloa varten

 

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

 

 

Tiivistelmä         

Pieksänkosken vesiosuuskunta on jättänyt sähköpostitse Kuopion kaupungille vesihuoltolain mukaisen esityksen viemäriverkoston toiminta-alueen Pajulahden alueelle. Ennen viemäriverkostojen toiminta-alueen hyväksymispäätöksen tekemistä tulee valvontaviranomaisille ja alueen kiinteistön omistajille ja haltijoille varata tilaisuus tulla kuulluksi, joten osuuskunnan esitys toiminta-alueeksi asetetaan nähtäville ja lausunnoille.

                                                                                        

1.  Yleistä toiminta-alueista

 

Vesihuoltoa ohjaa vesihuoltolaki (119/2001). Kunnan alueella vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen asutuksen taikka vesihuollon kannalta asutukseen rinnastuvan elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan määrän tai laadun vuoksi.

 

Kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun tarpeellisen vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi, jos suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat.

 

Kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuoltolaitoksen esityksestä tai, jos laitos ei tällaista esitystä ole tehnyt, laitosta kuultuaan. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella tarkoitetaan aluetta, jolla vesihuoltolaitos huolehtii vesihuoltopalvelujen toimittamisesta asiakkailleen. Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitos pystyy huolehtimaan alueen vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti.

 

Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista asiasta on pyydettävä lausunto valvontaviranomaiselta sekä varattava alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi.

 

Vesihuoltolaitoksella on toiminta-alueellaan velvollisuus huolehtia vesihuollosta yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Kiinteistöillä on toiminta-alueella liittymisoikeus ja -velvollisuus vesihuoltolaitoksen verkostoihin. Liittymisvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät ainoastaan rakentamattomat kiinteistöt. Liittymisvelvollisuudesta voi poikkeustapauksissa hakea erikseen vapautusta. Vapautuksesta päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

 

Hyväksymispäätöksen yhteydessä on asetettava tavoitteellinen aikataulu toiminta-alueen eri osien saattamiselle vesihuoltolaitoksen verkostojen piiriin. Kysymyksessä on suunta-antava aikataulu, jonka perusteella toiminta-alueella sijaitsevien kiinteistöjen omistajat ja haltijat voivat arvioida, millä ajanjaksolla verkosto on tarkoitus ulottua heidän kiinteistöjensä läheisyyteen.

 

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet hyväksyy kunta. Kuopiossa toiminta-alueiden hyväksyminen on delegoitu kaupunginhallitukselle. Valvontaviranomaisille ja alueen kiinteistöjen omistajille sekä haltijoille tulee varata tilaisuus tulla kuulluiksi ennen hyväksymispäätöksen tekemistä.

 

2. Pieksänkosken vesiosuuskunnan perustietoja

 

Pieksänkosken vesiosuuskunta on perustettu vuonna 1992. Se toimii Nilsiän, Juankosken ja osin myös Siilinjärven alueella. Vesiosuuskunnalla on ollut rakennettuja liittymiä vuoden 2014 lopussa 527 ja vesiosuuskunnan vesijohtoverkosto on yli 240 km pitkä. Viemäriverkostoa osuuskunta on rakentanut muun muassa Tahkon länsipuolella ja koko viemäriverkoston kokonaispituus on noin 8 km.

 

Pieksänkosken vesiosuuskunnan suurimmat vedentoimittajat ovat Kuopion Vesi liikelaitos ja Koillis-Savon Vesi Oy. Koillis-Savon Vesi ottaa vettä Juankosken ja Tuusniemen rajalta ja Kuopion Veden toimittama vesi on peräisin Reittiön vedenottamolta.

 

3.  Pieksänkosken vesiosuuskunnan esitys viemäriverkoston toiminta-alueeksi

 

Pieksänkosken vesiosuuskunta on jättänyt 28.5.2015 sähköpostitse Kuopion kaupungille esityksen viemäriverkoston toiminta-alueen hyväksymiseksi Pajulahden, Kaaraslahden ja Mustalahden alueelle. Osuuskunta esittää toiminta-alueeksi liitteenä olevan kartan mukaista aluetta, joka rakentamisen tavoiteaikataulujen mukaan jaetaan kahdeksi rakentamisalueeksi vuosille 2015 ja 2016. Toiminta-alueeksi esitetystä alueesta vuoden 2015 rakentamisalue on yksi Kuopion kaupungin vuonna 2015 avustamista vesihuollon rakentamisalueista. Kuopion Kaupunkirakennelautakunta on päättänyt avustaa Pieksänkosken vesiosuuskuntaa 2015 vuoden rakentamiskohteissa 20.5.2015 järjestetyssä kokouksessaan. Pajulahden, Kaaraslahden ja Mustalahden toiminta-alue rakennetaan pääosin vuoden 2015 ja 2016 aikana.

 

Toiminta-alueen sisäpuolella on yhteensä 114 liittyjää, joista 67 on tämän vuoden rakentamisalueen sisäpuolella. Suurin yksittäinen liittyjä on Pajulahden koulu, joka toistaiseksi käsittelee jätevedet kiinteistökohtaisesti. Toiminta-alueelta kerättävät jätevedet johdetaan Kuuslahden siirtoviemäriä pitkin Jynkänniemen jätevedenpuhdistamolle Siilinjärvelle. Pieksänkosken vesiosuuskunta on 17.3.2015 solminut jätevesien vastaanotosta sopimuksen Siilinjärven kunnan kanssa. Puhdistamon kapasiteetti on uusien jätevesien johtamista varten vesiosuuskunnan mukaan tarkastettu.

 

 

Vaikutusten arviointi                Ympäristövaikutuksiltaan viemäriverkoston toiminta-alueen vahvistaminen Pajulahden alueelle on positiivinen. Kiinteistökohtaisiin järjestelmiin verrattuna vesihuoltolaitoksen verkkoon liittyminen takaa toimintavarman jätevesien käsittelyjärjestelmän ja saattaa puhdistetut jätevedet viranomaisvalvonnan alle. Viemäriverkon rakentaminen myös parantaa pintavesien laatua. Pajulahden koulun kiinteistö voi luopua kiinteistökohtaisesta jäteveden käsittelystä liittymällä vesiosuuskunnan verkkoon.

 

 

Esitys                                              Esitän Kaupunkirakennelautakunnalle, että se asettaisi Pieksänkosken vesiosuuskunnan esityksen viemäriverkoston toiminta-alueeksi nähtäville sekä varaisi valvontaviranomaisille ja alueen kiinteistöille mahdollisuuden tulla kuulluksi ennen hyväksymispäätöksen tekemistä.

 

Esitys toiminta-alueeksi on lausunnolla ja nähtävillä 30.6.-14.8.2015 välisenä aikana kaupunkiympäristön palvelualueen asiakaspalvelussa sekä kaupungin internet-sivuilla. Mahdolliset lausunnot, mielipiteet ja kannanotot on esitettävä kirjallisesti kaupunkirakennelautakunnalle.

 

Lisätietoja antaa suunnitteluinsinööri Matti Sutinen, puh. 044 718 5360.

 

 

Liitteet

8

4717/2015 Pajulahti_jv-toiminta-alue-esitys

 

                                                          Valmistelija                                                           

Matti Sutinen

puh.  044 718 5360

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa