Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 02.09.2015/Pykälä 149

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 149

Asianro 6034/10.03.01.00/2015

 

 

Snellmaninpuiston puistosuunnitelman luonnoksen hyväksyminen nähtävillä oloa varten

 

 

Vs. suunnittelujohtaja Martti Lätti
Asemakaavoitus

 

 

Puistosuunnitelma koskee Snellmaninpuistoa. Nähtäville asetettava puisto sijaitsee Vahtivuoren kaupunginosassa (2).

 

Lähtökohdat                                Snellmaninpuisto on Kuopion vanhin puisto. Puisto sijoittuu kaupunkirakenteessa erittäin merkittävälle paikalle, Kuopion historiallisimpaan osaan.

Vuonna 1979 vahvistetussa asemakaavassa puisto on varustettu Pi (istutettava puisto) merkinnällä, kaupunki omistaa maa-alueen.

 

Puiston pinta-ala on n. 1,4 hehtaaria ja se kuuluu korkeimpaan rakennettujen puistojen hoitoluokkaan: A1 edustusviheralue. Puistoa käytetään ympärivuotisesti virkistäytymiseen ja päivittäiseen läpikulkuun. Runsaiden kukkaistutustensa ja keskeisen sijaintinsa vuoksi se on myös suosittu turistikohde. Tuomiokirkon sijainti lisää myös puiston erikoiskäyttöä mm. hääparien kuvauspaikkana.

 

Kasvillisuus

 

Puiston kasvillisuuden peruselementteinä ovat lehtipuut, muutamat suuret havupuut ja näyttävät kesäkukkaistutukset. Puustoa on jouduttu vuosikymmenien kuluessa poistamaan huonokuntoisuuden vuoksi ja vanhojen puiden väliin tehdyt korvaavat istutukset eivät ole onnistuneet mm. valon vähäisyyden vuoksi. Myös ympäröivässä katuverkostossa tehdyt muutokset ja kaivutyöt ovat vaurioittaneet puiden juuria.

 

Puistokäytävät

 

Sorapintaisten käytävien sommitelma on peräisin puiston perustamisen ajoilta 1800-luvun jälkipuoliskolta. Käytävillä on osittaisia routa- ja hulevesivaurioita, eivätkä ne täytä kaikin osin niille asetettavia mitoitus- ja materiaalivaatimuksia.

 

Hulevesijärjestelmä

 

Hulevesiviemärit ovat pääosin vuodelta 1936. Viemäreissä on osittaisia painumia ja sortumia, jotka heikentävät viemäreiden toimintakykyä. Hulevesien reitit sekä veden alueelta poisjohtaminen on osin puutteellista. Tämä näkyy mm. jyrkkien puistokäytävien pinnoilla pitkittäisinä eroosiovaurioina.

 

Puistoa ympäröivä tukimuuri

 

Puisto rajautuu katualueeseen betonisin tukimuurein, joiden tarkoituksena on paitsi puiston rajaaminen myös katujen ja puiston välisen korkeuseron tasaaminen. Muurit ovat monilta osin halkeilleet ja murentuneet. Lisäksi niitä on vaurioittanut vuosien kuluessa tehdyt katutyöt ja suuren puiden juuristo.

 

Kalusteet ja varusteet

 

Puiston valkoiset puistosohvat ovat suurelta osin hyväkuntoisia. Roska-astiat ovat tilavuudeltaan liian pieniä, huonokuntoisia ja puiston tyyliin sopimattomia.  Puistoa ympäröivä aita on kolhiutunut ja sen maalipinta on rapistunut.

Yleisvalaistus on puiston tyyliin sopimaton ja patsaan kohdevalot häikäisevät haitallisesti. Myös suihkulähteen valaistus on toimimaton.

 

Koristeallas, suihkukaivon tekniikka ja kasteluvesikaivot

 

Puistossa on 50-luvulla rakennettu vesiallas, joka on edelleen hyvässä kunnossa, mutta altaaseen liittyvän suihkukaivon tekniikka on käytettävyydeltään huono ja työsuojelullisesti vaaralliseksi luokiteltu. Kesäkukkaryhmien kastelu tapahtuu verkostovedellä ja letkuja joudutaan vetämään puistokäytävien yli, josta aiheutuu vaaratilanteita puistossa liikkumiselle.

 

Puistoympäristön rakenteelliset ratkaisut

 

Tasaus ja kuivatus

 

Puiston käytävien ja alueiden korkeusasemat säilyvät pääosin ennallaan. Osalla käytävistä nykyisiä pintoja oikaistaan ja kuivatuksen vaatimia kallistuksia parannetaan.

 

Puistoalue kuivatetaan vanhoista nupukivistä tehtävin hulevesikouruin. Kourujen alimpiin päätyihin asennetaan ritiläkantiset hulevesikaivot. Alueelle rakennetaan uusi hulevesiviemäriverkosto.

 

Puistokäytävät, keskusaukio

 

Puiston käytävien kantavuutta ja routimisen kestävyyttä parannetaan rakentamalla uudet päällysrakennekerrokset. Käytävät ovat sorakivituhkapäällysteiset. Käytävät rajataan nurmialueesta nupukivireunuksella puiston kehällä kulkevaa kehyskäytävää lukuun ottamatta. Kivenä käytetään vanhoja nupukiviä. Lisäksi vanhaa nupukiveä käytetään vesialtaan ympäryskiveyksissä ja sisääntuloyhteyksien suuaukoilla. Puiston käytävälinjaukset kunnioittavat 1800-luvun lopun ilmettä.

 

Puiston rajaus ja aitaus

 

Puistoa ympäröivä tukimuuri puretaan ja korvataan graniittisella paasikivimuurilla. Nykyinen aita kunnostetaan maalaamalla tolpat ja uusimalla kaideputket.

 

Kasvillisuus

 

Puistoa ympäröivät puukujanteet uusitaan kokonaisuudessaan. Tilalle istutetaan jaloja lehtipuita pääpuulajina metsälehmus. Täydennyslajeina ovat kriminlehmus, punasaarni ja tammi.

 

Vahtivuorenkadun suuntaisen akselin koivukujanteet uudistetaan kokonaisuudessaan ja tilalle istutetaan uusi rauduskoivukujanne. Lisäksi puistosta kaadetaan yksittäisiä puita käytävien varsilta, joko niiden huonokuntoisuuden tai rakennusteknisten ratkaisujen vuoksi. Korvaavissa istutuksissa käytetään metsälehmusta ja -vaahteraa. Keskiaukion etelä- ja pohjoispuolella olevat porttikuuset uusitaan siperianpihdoilla.

 

Puiston nurmialueilla oleva puusto säilytetään yhtä vaaralliseksi kuntokartoituksessa todettua ruhtinaanpoppelia lukuun ottamatta ja nurmialueiden puustoa täydennetään marjaomenapuilla. Kaikkiaan puistosta poistetaan 90 puuta ja tilalle istutetaan 156 uutta puuta. Puiston kesäkukkaryhmät säilytetään entisellään ja niiden kasvualustat uusitaan.

 

Valaistus ja sähkötekniikka

 

Puiston valaistus uudistetaan. Valaistus muodostuu käytävävaloista, Snellmanin -patsaan kohdevaloista ja suihkulähteen erikoisvaloista sekä muutamasta yksittäisen vanhan puun kohdevalosta. Uusi valaistus toteutetaan ledtekniikalla. Keskusaukion tuntumaan asennetaan sähkönottopaikat.

 

Kalusteet

 

Puistossa olevat penkit säilytetään, mutta roska-astiat uudistetaan tilavuudeltaan suuremmiksi ja puiston tyyliin sopiviksi. Vesiallasta ympäröivälle kiveykselle lisätään muutamia metallisia puistotuoleja.

 

Suihkulähde ja kasteluvesi

 

Suihkulähteen pumpputekniikka uusitaan ja kasteluvesikaivojen määrää lisätään helpottamaan kesäkukka-alueiden kastelua.

 

Toiminnallisuutta lisäävät aluevaraukset ja varusteet

 

Puistoon on varattu alue vesi- ja viemäriverkostoon liitettävälle esteettömälle yleisökäymälälle. Lisäksi on aluevaraus Street workout -alueelle (kehonpainoharjoittelu alue).

 

Esteettömyys                              Suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyyden perustason.

                                                                                      

Hoitoluokka                                 Hoitoluokka A1 (edustusviheralue).

 

Kustannukset                              Nähtäville asetettavan puistosuunnitelman kokonaiskustannus on 1 400 000 € (alv. 0 %), joka sisältää myös työmaatehtävät (207 000 €) ja tilaajatehtävät (179 000 €). Toiminnallisuutta lisäävien varusteiden aiheuttamat lisäkustannukset ovat yleisö WC 125 000 € (alv. 0 %) ja kehonpainoharjoitteluvälineistö 40 000 € (alv. 0 %). Puiston peruskunnostaminen alkaa myöhäissyksyllä 2015.

 

Vaikutusten arviointi

 

Arvio ilmastovaikutuksista

 

Hanke on lyhyellä aikavälillä ilmastovaikutuksiltaan negatiivinen, koska suurta puustoa joudutaan poistamaan paljon. Pidemmällä aikajänteellä uudistuksen ilmastovaikutus ovat positiivinen, koska puistoon istutetaan uutta puustoa enemmän kuin siellä nykyisellään on.

 

Arvio yrityspoliittisista vaikutuksista

 

Hankkeella on suuri merkitys kaupungin imagolle keskeisen sijaintinsa vuoksi.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy puistosuunnitelman nähtävillä oloa varten.

 

Lisätietoja antaa suunnitteluhortonomi Sirpa Nieminen, puh 044 718 5714.

 

 

                                                          Asiakirjoissa: Puistosuunnitelma VIH 2282

 

Liitteet

17

6034/2015 Snellmaninpuiston peruskunnostus  - pienennös puistosuunnitelmasta

 

18

6034/2015 Snellmaninpuisto VIH2282_Pienennös poi ja merkinnat_1-6

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Sirpa Nieminen

puh. +358 044 718 5714

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy vs. suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Merkitään, että tämä asia käsiteltiin asian nro 2 käsittelyn jälkeen.

 

Merkitään, että Varpu Puskala saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.

 

Markku Söderström Isto Huttusen, Maija Svärdin, Varpu Puskalan, Eero Wetzellin, Anne Paulo-Tuovisen, Pekka Pollarin ja Keijo Voutilaisen kannattamina esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että saneerauksen aikataulutuksessa huomioidaan tuomiokirkon ja Suomen itsenäisyyden juhlavuosi.

 

Lautakunta yksimielisesti palautti asian uudelleen valmisteluun.

 

Merkitään, että kaupunginpuutarhuri Matti Nikoskelainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

 

Merkitään, että tämän asian käsittelyn jälkeen käsiteltiin asia nro 6.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa