Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 02.09.2015/Pykälä 151

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 151

Asianro 7344/10.02.03/2013

 

 

Asemakaavan muutosehdotus / Asunto Oy Minna Canthin katu 11 Vahtivuori 2-33 tontti 1 (Minna Canthin katu 11 )

 

 

Vs. suunnittelujohtaja Martti Lätti
Asemakaavoitus

 

 

Tiivistelmä:

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan tontilla 2-33-1 sijaitsevan asuin- ja toimistorakennuksen korottaminen yhdellä asuinkerroksella sekä uuden asuinrakennuksen rakentaminen Sepänkadun ja Vahtivuorenkadun kulmaukseen, Sepänkadun varrelta purettavan asuinrakennuksen tilalle. Ehdotus on ollut nähtävänä ja siitä on saatu lautakuntalausunnot. Ehdotuksesta on jätetty yksi muistutus. Ehdotusta ei ole muutettu muistutuksen johdosta. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy kaavaehdotuksen ja hyväksymiskäsittelyn jatkamisen.

 

Kaava-alue                                    Suunnittelualue sijaitsee ruutukaavakeskustassa Minna Canthin kadun, Sepänkadun ja Vahtivuorenkadun kulmauksessa.

 

Käsittelyvaiheet                         Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotusaineiston 10.6.2015. Muutosehdotusaineisto on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 15.6.–31.7.2015. Aineisto on lähetetty tiedoksi mahdollista lausuntoa varten ympäristö- ja rakennuslautakunnalle ja Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnalle. Lisäksi aineisto on lähetetty tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Asunto Oy Minna Canthin katu 11:lle ja naapurikiinteistöille.

 

Lausunnot on saatu Pohjois-Savon ELY-keskukselta sekä Pohjois-Savon aluepelastuslaitokselta, ja niissä ei ollut huomautettavaa asemakaavan muutosehdotukseen. Asunto Oy Kuopion Snellmaninkatu 22, Asunto Oy Kuopion Kuningatar ja Asunto Oy Malmberginpiha jättivät asemakaavan muutosehdotuksesta yhteisen muistutuksen.

 

Muistutuksessa esitettyjen kannanottojen takia kaavaehdotus viedään hyväksymiskäsittelyyn kaupunkirakennelautakunnan kautta.

 

Lausunnot ja muistutus           Kaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutus vastineineen ovat esityslistan liitteenä.

 

Muutokset asemakaavan muutosehdotukseen

 

Asemakaavan muutosehdotusta ei ole muutettu muistutuksen johdosta.

 

Vaikutusten arviointi                Hanke ei hajauta yhdyskuntarakennetta, vaan tiivistää keskustatoimintoja ja hyödyntää olemassa olevaa kunnallistekniikkaa sekä palveluverkostoa. Kaavan mukainen ratkaisu ei vaikuta oleellisesti myöskään liikenteestä aiheutuviin päästöihin lähialueella. Toisaalta keskustan täydennysrakentamisen myötä päästöt ovat pienemmät, kuin jos vastaava kerrosala sijoitettaisiin kauemmaksi uusille asuntoalueille. Näin ollen hankkeen ilmastopoliittiset vaikutukset ovat positiivisia.

 

Kaupunkikeskustaan sijoittuvat liike-, toimistotilat tukevat keskustan elinvoimaisuutta sekä lisäävät sen palvelutarjontaa ja tarjoavat uusia työpaikkoja. Ydinkeskustaan sijoittuvat asuintilat puolestaan lisäävät keskustan palvelujen kysyntää. Hankkeen yritysvaikutukset ovat positiiviset.

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle sekä edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymiskäsittelyä jatketaan. Ehdotukseen ei ole tehty muutoksia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.

 

Asemakaavoitettavan alueen maanomistajan, Asunto Oy Minna Canthin katu 11:n, kanssa tulee tehdä maankäyttösopimus MRL 12 a luvun mukaisesta, yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvauksesta.

 

Kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen tulee MRL 65 §:n mukaisesti ilmoittaa Asunto Oy Kuopion Snellmaninkatu 22:lle, Asunto Oy Kuopion Kuningattarelle ja Asunto Oy Malmberginpihalle.

 

Viiteaineisto

1

7344/2013 ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutus vastineineen

 

2

7344/2013 varjotutkielma lokakuu-maaliskuu

 

3

7344/2013 varjotutkielma (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

4

7344/2013 vireilletulo- ja valmisteluvaiheen mielipiteet ja lausunnot vastineineen (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

5

7344/2013 kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

6

7344/2013 kaavaselostus  ilman liitteitä (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

7

7344/2013 kaavaselostuksen liitteet (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

8

7344/2013 havainneaineisto/rakentamistapaohje (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

Asiakirjoissa: selostus liitteineen, asemakaavakartta 1:500, havainneaineisto/rakentamistapaohje, varjotutkielma, kaupunkirakennelautakunnan päätös 10.6.2015, kuulutus nähtävänäolosta, ehdotusaineisto liitteineen ja asiakirjoineen, Pohjois-Savon pelastuslaitoksen lausunto (kopio), Pohjois-Savon ELY-keskuksen lausunto (kopio), Asunto Oy Kuopion Snellmaninkatu 22:n, Asunto Oy Kuopion Kuningattaren ja Asunto Oy Malmberginpihan muistutus (kopio, sisältää yhteystiedot), valmistelu- ja vireilletuloaineisto.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Virpi Lindell

puh. +358 044 718 5431

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy vs. suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa