Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 02.09.2015/Pykälä 144

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 144

Asianro 5838/10.00.02.01/2015

 

 

Asuntotontin 297-10-10-9 vuokraaminen / Vanhusten ja lasten tuki-säätiö r.s.

 

 

Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

 

Tonttipäällikkö varasi päätöksellä 8.4.2014 89 § Vanhusten ja lasten tuki-säätiö r.s:lle Männistön kaupunginosasta asuntotontin 10-10-9. Varausaika päättyi 31.7.2015. Varauspäätös on lainvoimainen ja varausmaksu maksettu. Tontti sijoittuu Männistön koulun viereiseen kortteliin ns. Männistön vanhustyön kampukselle.

 

Vanhusten ja lasten tuki-säätiö r.s. on hakenut tontin vuokraamista. Tontin sijainti on esitetty oheisissa kartoissa.

 

 

Kuva 1: Sijaintikartta

 

Kuva 2: Vuokrattava asuntotontti 10-10-9 esitettynä asemakaavakartalla

 

 

Kuva 3: Vuokrattava asuntotontti 10-10-9 asemakaavan pohjakartalla

 

Vanhusten ja lasten tuki-säätiön tarkoituksena on harjoittaa lapsiin ja vanhuksiin kohdistuvaa sosiaalista avustus- ja huoltotoimintaa sekä hankkia asuntoja mahdollisimman halpaa vuokraa vastaan etupäässä vähävaraisille tai muutoin avun tarpeessa oleville vanhuksille.

Säätiöllä on ennestään yhdeksän tukitaloa eri puolilla Suomea. Kuopiossa yhdistyksellä on vuonna 1987 valmistunut talo Puijonlaaksossa. Säätiön tarkoituksena on rakennuttaa asuntotontille 10-10-9 uusi noin 2 000 k-m²:n tukitalo. 

 

Vuokraushakemuksen mukaan hankkeelle on raha-automaattiyhdistyksen (RAY) investointiavustus, ARA:n korkotukilaina ja säätiön oma rahoitus. Kohteen suunnittelu on loppusuoralla ja urakkalaskenta tehdään elokuun 2015 aikana. Rakentaminen ajoittuu ajalle syyskuu 2015 - syyskuu 2016. Hankkeen rakennuslupa on käsiteltävänä rakennusvalvonnassa.

 

Tonttipäällikön 8.4.2014 § 89 tekemässä tontin varauspäätöksessä on todettu, että käyttötarkoitukseltaan hankkeessa toteutettavat asunnot soveltuisivat alueen käyttötarkoitukseen osana vanhustyön kampuskokonaisuutta. Hanke edistää kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen toteutumista kaupunkiin. Asuntojen rakentaminen ja asukasmäärän lisäys alueella tukee myös kaupungin alueelle järjestämien palvelujen toimintaa.

 

Vuokrattavaa tonttia ei tule nähdä tavallisena kerrostalotonttina, vaan osana Männistön vanhustyön kampuskokonaisuutta. Vanhustyön kampukselle ominaista on, että alueelle rakentavien ja rakentuvien toimintojen edellytetään verkostoituvan ja toteuttavan yhdessä suunnittelua ja toimintaa vanhusten parhaaksi. Kaupungin kanta on se, että tonteille rakennettaviin rakennuksiin ei rakenneta yhteiskäyttötiloja eli ruokaloita, toimintatiloja, saunoja tms. vaan käytetään mahdollisimman paljon alueelle tuotettavia palveluita mm. Männistön koulun yhteyteen rakennettavassa palvelukeskuksessa.

 

Tontti 10-10-9 on osoitettu asemakaavassa asuin-, liike-, toimisto- ja palveluasumisrakennusten korttelialueeksi (ALP-1). Tontin pinta-ala on 1 873 m² ja rakennusoikeutta tontilla on 2 000 k-m².

 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on ilmoittanut tänä vuonna, että se hyväksyy Männistön kaupunginosan korttelin 10 tonttien enimmäishinnaksi 120 e/ k-m². Tontin 10-10-9 vuosivuokra on 5 % tontin hinnasta. Näillä perusteilla tontin arvoksi saadaan 240 000 euroa ja vuosivuokra on

12 000 euroa. Hinta on sidottu elinkustannusindeksin pistelukuun 1 910 (joulukuu 2014).

 

1.5.2015 voimaan tullessa kuntalaissa annetaan määräyksiä, jotka liittyvät mm. valtion (ARA) tukemaan asuntotuotantoon liittyviin tontinluovutuksiin. Tästä johtuen vuokrasopimukseen on kirjattava vuokrankorotusehto sen varalta, että tontti joskus vuokra-aikana muuttuisi muuhun käyttöön kuin valtion tukemaan asuntotuotantoon.

 

Lisätietoja asiasta antaa tonttiasiamies Jussi Niilahti, puhelin 044 718 5510.

 

 

Vaikutusten arviointi                Tontin vuokraamisella pyritään edistämään asemakaavan toteuttamista ja siten tiivistämään kaupunkirakennetta, joten päätös on ilmastopoliittisen ohjelman tavoitteiden mukainen (kv 6.4.2009 § 37). Yritysvaikutuksiltaan esitys on positiivinen, koska hakijan esittämällä rakentamisella on rakennusalan yrityksiä työllistävä vaikutus.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että Vanhusten ja lasten tuki-säätiö r.s:lle vuokrataan tontti 297-10-10-9 seuraavin ehdoin:

                                                         

1.       Vuokra-aika alkaa 1.8.2015 ja päättyy 31.12.2063.

2.       Tontin vuosivuokra on 12 000 euroa. Vuokra on sidottu elinkustannusindeksin pistelukuun 1 910 (joulukuu 2014).

 

Mikäli tontti otetaan muuhun kuin valtion tukemaan asuntorakennuskäyttöön, on vuokra tällöin 15 050 euroa sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1 910 (joulukuu 2014).

 

3.       Vuokralainen sitoutuu rakentamaan vuokra-alueelle asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen uudisrakennuksen siten, että vähintään 1 800 k-m2 rakennusoikeutta tulee käytettyä, kolmen vuoden kuluessa vuokra-ajan alkamisesta lukien siihen valmiusasteeseen, että rakennusvalvontaviranomainen voi siinä suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen (rakentamisvelvoite).

 

4.       Tontille rakennettaessa on noudatettava kaupungin hyväksymiä korttelisuunnitelmia sekä alueen suunnittelu- ja rakentamisohjeita.

 

5.       Maanpäällisten yhdyskäytävien rakentaminen tulee pitää optiomahdollisuutena suunnittelussa ja rakentamisessa.

 

6.       Tontilla tulee olemaan yhteisiä järjestelyitä naapuritonttien kanssa. Tonteille on asemakaavoituksen yhteydessä kaavailtu mm. yhtenäistä puistomaista pihaa.

 

Naapuritontin 10-10-8 ajoyhteys kulkee vuokrattavan tontin läpi. Ajoyhteyttä varten on perustettu rasite (kulkuyhteys asemakaava-alueella) tontille 10-10-8 kulkemista varten. Rasitteen perustamis-, kuntoonpano- ja kunnossapitokustannuksista vastaavat tontit 10-10-8 ja 10-10-9 puoliksi.

 

Em. rasitteen perustamis-, kuntoonpano- ja kunnossapitokustannuksista ja muista pihajärjestelyistä sovitaan vuokrasopimuksen tekemisen yhteydessä.

 

Suunnittelussa on tehtävä yhteistyötä naapuritonttien kanssa siten, että mm. tonttien pihajärjestelyt suunnitellaan toimivaksi kokonaisuudeksi, vaikka suunnitteluvaiheessa kaikkien tonttien tulevat toteuttajat eivät vielä olisikaan tiedossa.

 

7.       Luonnontilaiselta alueelta tontille tulevat vedet kuuluvat tontinhaltijan johdettavaksi sadevesiviemäriin tai ympäröivään maastoon. Vesiä ei kuitenkaan saa johtaa niin, että siitä on haittaa naapurille.

 

8.       Tontille jäävä puusto siirtyy korvauksetta vuokralaisen omaisuudeksi. Vuokralainen saa kaataa tontilta puita ilman vuokranantajan lupaa. Mahdollisista maisematyöluvista tai muista puiden kaatamisen edellyttämistä luvista vastaa tällöin vuokralainen.

 

9.       Vuokralainen vastaa vuokra-alueella olevien puiden aiheuttamista vahingoista.

 

10.   Vuokra-alueelta tulevat ylijäämämassat on sijoitettava kaupungin osoituksen mukaisesti kaupungin läjitys- ja ympäristörakentamiskohteisiin. Lisätiedot Pekka Rautiainen, puh 044 718 5666.

 

11.   Tontin hallintaoikeuden edellytyksenä on allekirjoitettu maanvuokrasopimus.

 

12.   Vuokralaisella on oikeus hakea tällä päätöksellä rakentamista varten tarvittavat viranomaisluvat. Rakennuslupa voidaan kuitenkin myöntää vasta kun tontin maanvuokrasopimus on allekirjoitettu.

 

13.   Muutoin noudatetaan vuokrasopimuksessa tarkemmin sovittavia tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja.

 

14.   Kaupungilla ei ole oikeutta vuokrasopimuksen irtisanomiseen tai purkamiseen niin kauan kuin vuokraoikeutta ja sillä olevia rakennuksia rasittaa valtion asuntolaina tai korkotukilaina.

 

15.   Tämä päätös pannaan täytäntöön heti kuntalain 98 §:n perusteella.

 

 

 

Liitteet

11

5838/2015 Vuokraushakemus Vanhusten ja lasten tuki-säätiö rs

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jussi Niilahti

puh.  044 718 5510

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa