Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 02.09.2015/Pykälä 146

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 146

Asianro 5922/10.03.01.00/2015

 

 

Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan viemäriverkoston toiminta-alueen hyväksyminen nähtävillä oloa varten

 

 

Asemakaavapäällikkö Martti Lätti
Asemakaavoitus

 

 

Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunta on jättänyt Kuopion kaupungille vesihuoltolain mukaisen esityksen jätevesiverkoston toiminta-alueen hyväksymiseksi Melalahden taajaman länsipuolelle ulottuen Keihäsniemen, Vartialan ja Savulahden alueille. Jätevesiviemäriverkostojen oletetaan valmistuvan vuosien 2015 ja 2016 aikana. Ennen viemäriverkoston toiminta-alueen hyväksymispäätöksen tekemistä tulee valvontaviranomaisille ja alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille varata tilaisuus tulla kuulluksi, joten osuuskunnan esitys toiminta-alueeksi asetetaan nähtäville ja lausunnoille.

                                                                                        

Yleistä toiminta-alueista

 

Vesihuoltoa ohjaa vesihuoltolaki (119/2001). Kunnan alueella vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen asutuksen taikka vesihuollon kannalta asutukseen rinnastuvan elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan määrän tai laadun vuoksi.

 

Kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun tarpeellisen vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi, jos suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat.

 

Kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuoltolaitoksen esityksestä tai, jos laitos ei tällaista esitystä ole tehnyt, laitosta kuultuaan. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella tarkoitetaan aluetta, jolla vesihuoltolaitos huolehtii vesihuoltopalvelujen toimittamisesta asiakkailleen. Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitos pystyy huolehtimaan alueen vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti.

 

Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista asiasta on pyydettävä lausunto valvontaviranomaiselta sekä varattava alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi.

 

Vesihuoltolaitoksella on toiminta-alueellaan velvollisuus huolehtia vesihuollosta yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Kiinteistöillä on toiminta-alueella liittymisoikeus ja -velvollisuus vesihuoltolaitoksen verkostoihin. Liittymisvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät ainoastaan rakentamattomat kiinteistöt. Liittymisvelvollisuudesta voi poikkeustapauksissa hakea erikseen vapautusta. Vapautuksesta päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Vesihuoltolakiin syksyllä 1.9.2014 voimaantulleiden muutosten vuoksi taajaman ulkopuolista kiinteistöä ei tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin jos 1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään tai 2) kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään. Kunkin kiinteistön osalta päätös liittymisvelvollisuudesta vapauttamiseksi tehdään tapauskohtaisesti.

 

Hyväksymispäätöksen yhteydessä on asetettava tavoitteellinen aikataulu toiminta-alueen eri osien saattamiselle vesihuoltolaitoksen verkostojen piiriin. Kysymyksessä on suunta-antava aikataulu, jonka perusteella toiminta-alueella sijaitsevien kiinteistöjen omistajat ja haltijat voivat arvioida, millä ajanjaksolla verkosto on tarkoitus ulottua heidän kiinteistöjensä läheisyyteen.

 

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet hyväksyy kunta. Kuopiossa toiminta-alueiden hyväksyminen on delegoitu kaupunginhallitukselle. Valvontaviranomaisille ja alueen kiinteistöjen omistajille sekä haltijoille tulee varata tilaisuus tulla kuulluiksi ennen hyväksymispäätöksen tekemistä.

 

Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan perustietoja

 

Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunta toimii Savulahden, Lohilahden, Vartialan ja Kankaalan alueilla. Osuuskunta on perustettu vuonna 1989 ja sen vesijohtoverkoston toiminta-alue on hyväksytty vuonna 2005. Vesijohtoverkoston toiminta-alue ulottuu osittain Ryönänkankaan ja Laatanlammen pohjavesialueille. Talousvesi johdetaan Kuopion Veden Melalahden verkostosta Melalahden vedenottamolta. Vesiosuuskuntaan on liittynyt 222 kiinteistöä, joista 10 on erityiskuluttajaa. Osuuskunnan keskimääräinen vedenkulutus on 104,5 m3/d ja ominaiskulutus on 180 l/as/d. Vesijohtoverkoston pituus on n. 68 km ja verkostossa on yksi paineenkorotusasema. Osuuskunnan verkosto on yhteydessä Ryönän vesihuolto-osuuskuntaan, jonka kanssa osuuskunnalla on yhteistä verkostoa. Riistaveden vesihuolto-osuuskunnalla ei ole varavesilähdettä.

 

Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan esitys toiminta-alueeksi lyhyesti

 

Pohjois-Savon ELY-keskus on myöntänyt Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnalle 120 000 euron suuruisen avustuksen viemäröinnin rakentamiseksi esitetylle toiminta-alueelle.

 

Riistaveden kylän vesiosuuskunta on jättänyt keväällä 2015 Kuopion kaupungille esityksen toiminta-alueen hyväksymiseksi. Myöhemmin heinäkuussa 2015 toiminta-aluetta on supistettu. Vesihuolto-osuuskunta esittää liitteenä olevan kartan mukaisen toiminta-alueen hyväksymistä.

 

Esitetyllä jätevesiviemärin toiminta-alueella on 45 rakennettavaa jätevesiliittymää. Rakennettavan verkoston kokonaispituus on 18 km ja koko hankkeen kustannusarvio on 750 000 euroa. Toiminta-alueelle rakennettavan verkoston rakentamisen vesihuolto-osuuskunta rahoittaa avustuksin, liittymismaksuin sekä rakentamistöitä varten hankittavalla pankkilainalla.

 

 

 

Vaikutusten arviointi                Ympäristövaikutuksiltaan viemäriverkoston toiminta-alueen vahvistaminen Melalahden länsipuolelle on positiivinen. Kiinteistökohtaisiin järjestelmiin verrattuna vesihuoltolaitoksen verkkoon liittyminen takaa toimintavarman jätevesien käsittelyjärjestelmän ja saattaa puhdistetut jätevedet viranomaisvalvonnan alle. Viemäriverkon rakentaminen myös parantaa pintavesien laatua.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että se laittaisi Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan esityksen jäteviemäriverkoston toiminta-alueeksi nähtäville sekä varaisi valvontaviranomaisille ja alueen kiinteistöille tulla kuulluksi ennen hyväksymispäätöksen tekemistä.

 

Esitys toiminta-alueeksi on lausunnolla ja nähtävillä 14.9. - 30.10.2015 välisenä aikana Kaupunkiympäristön palvelualueen asiakaspalvelussa sekä kaupungin internet-sivuilla. Mahdolliset lausunnot, mielipiteet ja kannanotot on esitettävä kirjallisesti kaupunkirakennelautakunnalle.

 

 

Lisätietoja antaa suunnitteluinsinööri Matti Sutinen, puh. 044-7185 360.

 

 

 

Liitteet

13

5922/2015 korjattu Riistaveden kylän jvv-esitys

 

14

5922/2015 Riistaveden kylän jvv-esitys

 

                                                          Valmistelija                                                           

Matti Sutinen

puh.  044 718 5360

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy vs. suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Merkitään, että pöydälle jaettiin korjattu toiminta-aluekartta

 

Liite

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että kaupunginhallituksen edustaja Ilkka Raninen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa