Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 28.09.2015/Pykälä 83

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupunkirakennelautakunta

118 §

24.6.2015

Kaupunginhallitus

250 §

7.9.2015

 

§ 83

Asianro 6250/10.02.03/2013

 

 

Asemakaavan muutosehdotus / Muotoiluakatemia / Väinölänniemi 1-20

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 18.3.2015

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

 

Tiivistelmä:

Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa Muotoiluakatemian korttelissa 1-20 sijaitsevan nykyisen opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueen muuttaminen asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä yleisten rakennusten korttelialueeksi. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy ehdotuksen ja siihen liittyvän sitovan tonttijaon nähtäville asetettavaksi.

 

Kaava-alue                        Suunnittelualue sijaitsee ruutukaavakeskustassa Piispanpuiston länsipuolella, Kirkkokadun, Kuninkaankadun ja Kuopionlahdenkadun rajaamalla alueella.

 

Laadintaperusteet, päätökset ja suunnitelmat

 

Kaavatyö on tullut vireille Kuopion Rouvasväen yhdistys ry:n hakemuksesta 15.8.2013. Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa Muotoiluakatemian korttelissa 1-20 sijaitsevan nykyisen opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueen muuttaminen asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä yleisten rakennusten korttelialueeksi. Kaavatyö sisältyy vuoden 2014 kaavoituskatsaukseen ja asemakaavoitusohjelmaan. Kaavoituksen käynnistämissopimus on allekirjoitettu 9.6.2014.

 

Kaavoitustilanne               Pohjois-Savon maakuntakaava 2030 on vahvistettu 7.12.2011 ympäristöministeriössä. Siinä Piispantalo on merkitty merkinnällä MA 1 11.1346: ”kulttuuriympäristön kannalta valtakunnallisesti tai maakunnallisesti tärkeä kohde”.

 

Kuopion Piispanpuiston ympäristö ja kuurojen koulu kuuluu Museoviraston Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY -luetteloon. Korttelin 20 Piispantalo sisältyy kohdeluetteloon. Kuopion kulttuuriympäristö – strategia ja hoito-ohjeet -ohjelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 22.10.2007 ohjeellisena noudatettavaksi. Siinä Piispantalo on luetteloitu arvokkaaksi säilytettäväksi rakennukseksi. Korttelin muita rakennuksia ei ole esitetty säilytettäväksi.

 

Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavassa alue on julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta (PY). Koska yleiskaava on tavoitteiden osalta vanhentunut ja sen uusimien on keskustan osalta käynnissä, osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja se tulee vahvistuessaan kumoamaan kaupunginvaltuuston 11.2.2000 hyväksymän keskeisen kaupunkialueen yleiskaavan. Keskustan osayleiskaavassa suunnittelualueelle tullaan mahdollistamaan myös asumisen sijoittuminen.

 

Suunnittelualueella on voimassa ympäristöministeriön 15.6.1988 vahvistama asemakaava. Asemakaavassa alue on varattu opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO-1). Kulttuurihistoriallisesti arvokas 1800-luvulta peräisin oleva piispan asuintalo on suojeltu kaavamerkinnällä sr-1 (Kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus, jota ei saa ilman pakottavaa syytä hävittää. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden sekä käyttötarkoituksen muutosten tulee olla sellaisia, että rakennuksen historiallinen arvokas tai kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy).

 

Nykyinen tilanne               Voimassa olevassa asemakaavassa korttelissa 1-20 rakennusoikeutta on yhteensä 8 000 k-m2 ja tontin pinta-ala on 4 880 m2. Alueelle saa rakentaa osittain tai kokonaan maanpinnan alapuolella olevia työtiloja. Autopaikkavaatimus on 1/150 m2.

 

Korttelissa on asemakaavalla suojellun Piispantalon lisäksi kolme koulurakennusta. Muotoiluakatemian päärakennus, asuntola ja laajennusosa ovat peräisin 60-luvulta. 80-luvulla kortteliin on rakennettu jalometallin opetustilat ja 90-luvulla päärakennuksen yhteyteen auditorio sekä uudet aulatilat. Nyttemmin opetustilat ovat jääneet tyhjilleen Muotoiluakatemia opetuksen siirryttyä Opistotielle.

 

Ruutukaavakeskustassa sijaitseva suunnittelualue nivoutuu kiinteästi toiminnoiltaan keskustan palvelualueeseen sekä liikenne- ja rännikatuverkostoihin.

 

Maanomistus                    Korttelin 1-20 kiinteistön omistaja on Kuopion Rouvasväenyhdistys ry.

 

Asemakaavan muutosehdotus

 

Kortteli 1-20 on asemakaavoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä yleisten rakennusten korttelialueeksi (ALY). Piispantalo on suojeltu sr-15 merkinnällä.

 

Aineistoon liittyvien laskelmien mukaan rakennusoikeus korttelissa on yhteensä noin 8 830 k-m2, josta Piispantalon osuus on 534 k-m2. Asuinrakennukset ovat symmetrisesti viisikerroksisia ja ylin kerros on kauttaaltaan sisään vedetty.

 

Autopaikkanormi on esitetty liikerakentamiselle 1 ap/60 Km2, kokous-, koulu- ja lastentarha- tai niihin verrattaville tiloille (1 ap/100 Ym2) ja asunnoille 2 ap/3 as. Kaavaan sisältyy myös polkupyöränormi (1 pp/100 Km2). Kaava mahdollistaa maanalaisen pysäköintitilan rakentamisen koko korttelin alueelle. Maan alle voidaan sijoittaa väestönsuoja, varasto- ja teknisiä tiloja sekä pysäköintitiloja. Tiloja ei lasketa kerrosalaan.

 

Käsittelyvaiheet                 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry on kirjeellään hakenut asemakaavan muutosta 15.8.2013. Kaavatyö sisältyi vuoden 2014 kaavoituskatsaukseen ja kaavoitusosaston työohjelmaan. Vireilletuloaineisto on annettu kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi 19.2.2014. Aineisto on ollut nähtävänä vireilletulokuulutuksen nähtävänäolon yhteydessä 3.3.–1.4.2014. Kaavoituksen aloituskokous on pidetty 14.5.2014. Kaavan vireille tulosta on tiedotettu naapurikiinteistöjen edustajia kirjeellä 24.4.2014. Kaavoituksen käynnistämissopimus on laadittu 29.3.2012.

 

Valmisteluvaiheen aineisto on annettu kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi 27.8.2014. Valmisteluaineisto on ollut nähtävänä 8.9.–8.10.2014 ja aineistosta on järjestetty tiedotus- ja keskustelutilaisuus sidosryhmille 25.9.2014. Valmisteluaineistosta on saatu 3 lausuntoa ja 7 mielipidettä. Mielipiteen jättäneelle naapurikiinteistölle on järjestetty esittely- ja keskustelutilaisuudet 10.9.2014 ja 8.12.2014. Ehdotusaineisto on laadittu saatujen kannanottojen ja käytyjen neuvottelujen pohjalta.

 

Jatkotoimenpiteet             Kaupunkirakennelautakunnan hyväksymä asemakaavan muutosehdotus ja sitova tonttijako asetetaan julkisesti nähtäville.

 

Kaavamuutoksen hakijan kanssa laaditaan sopimus MRL 12 a luvun mukaisesti yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvauksesta.

 

Hyväksyvä viranomainen Kaupunginvaltuusto

 

 

Vaikutusten arviointi        Hanke tiivistää kaupunkirakennetta ja hyödyntää olemassa olevaa kunnallistekniikka sekä palveluverkostoa. Kaavan mukainen ratkaisu ei myöskään vaikuta oleellisesti liikenteestä aiheutuviin päästöihin. Näin ollen hankkeen ilmastopoliittiset vaikutukset ovat positiivia.

 

Ruutukaavakeskustaan sijoittuva asuin-, liike – ja toimistotilat sekä yleiset tilat tukevat keskustan elinvoimaisuutta, lisäävät sen palvelutarjontaa ja tarjoavat uusia työpaikkoja. Hankkeen yritysvaikutukset ovat positiiviset.

 

 

Esitys                                Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen asetettavaksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Samalla asetetaan nähtäville asemakaavan muutosehdotuksen yhteydessä sitovalla tonttijaolla muodostuvan Kuopion kaupungin 1. kaupunginosan (Väinölänniemi) korttelin 20 tonttien 2 ja 3 tonttijako. Mikäli ehdotukseen ei muistutuksissa tai lausunnoissa esitetä muutoksia, kaavan muutosehdotus esitetään edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

Ehdotusaineisto toimitetaan tiedoksi mahdollista lausuntoa varten ympäristö- ja rakennuslautakunnalle sekä Pohjois-Savon pelastuslautakunnalle. Lisäksi aineisto lähetetään tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristövastuualueelle.

 

 

                                            Valmistelija                                          

Ulla Korhonen

puh.  044 718 5412

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 


 

 

Kaupunkirakennelautakunta 24.6.2015 118 §

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

 

 

Tiivistelmä:

Asemakaavan muutosehdotuksella mahdollistetaan tontin 1-20-1 Muotoiluakatemian korttelissa sijaitsevan nykyisen opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueen muuttaminen asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä yleisten rakennusten korttelialueeksi. Ehdotus on ollut nähtävänä ja siitä on saatu lautakuntalausunnot. Ehdotuksesta jätettiin yksi muistutus. Ehdotusta ei ole muutettu muistutuksen johdosta. Asemakaavakarttaan on lisätty ap/sr merkintä teknisenä korjauksena Piispantalon tontille. Muutos ei ole olennainen, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäväksi. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy kaavaehdotuksen ja sitovan tonttijaon hyväksymiskäsittelyn jatkamisen.

 

Kaava-alue                        Suunnittelualue sijaitsee ruutukaavakeskustassa Piispanpuiston länsipuolella, Kirkkokadun, Kuninkaankadun ja Kuopionlahdenkadun rajaamalla alueella.

 

Käsittelyvaiheet                 Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen 18.3.2015. Muutosehdotus on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 23.3.–22.4.2015. Aineisto on lähetetty tiedoksi mahdollista lausuntoa varten Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnalle sekä ympäristö- ja rakennuslautakunnalle, lisäksi aineisto lähetettiin tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle.

 

Lausunnot on saatu Pohjois-Savon pelastuslaitokselta, Ely-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta sekä Kuopion kulttuurihistorialliselta museolta. Muistutuksen jätti As Oy Antinkartano.

 

Lausunnot ja muistutus   Kaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutus sekä niihin annetut vastineet ovat esityslistan liitteenä.

 

Muutokset asemakaavan muutosehdotukseen

 

Asemakaavan muutosehdotusta ei ole muutettu muistutuksen ja lausuntojen johdosta.

 

Teknisenä korjauksena kaavakarttaan on lisätty ap/sr merkintä Piispantalon tontille. Merkintä osoittaa, ettei kaavan autopaikkavaatimusta sovelleta kaavassa osoitettuihin säilytettäviin rakennuksiin.

 

 

Vaikutusten arviointi        Hanke tiivistää kaupunkirakennetta ja hyödyntää olemassa olevaa kunnallistekniikka sekä palveluverkostoa. Kaavan mukainen ratkaisu ei myöskään vaikuta oleellisesti liikenteestä aiheutuviin päästöihin. Näin ollen hankkeen ilmastopoliittiset vaikutukset ovat positiiviset.

 

Ruutukaavakeskustaan sijoittuvat asuin-, liike – ja toimistotilat sekä yleiset palvelutilat tukevat keskustan elinvoimaisuutta, lisäävät sen palvelutarjontaa ja tarjoavat uusia työpaikkoja. Ydinkeskustaan sijoittuvat asuintilat puolestaan lisäävät keskustan palveluiden kysyntää. Hankkeen yritysvaikutukset ovat positiiviset.

 

 

Esitys                                Esitän kaupunkirakennelautakunnalle sekä edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että asemakaavan muutosehdotuksen ja tontteja 2 ja 3 koskevan sitovan tonttijaon hyväksymiskäsittelyä jatketaan. Ehdotukseen tehty muutos ei ole olennainen, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.

 

Korttelin 1-20 alueeseen liittyen tulee tehdä sopimus MRL 12 a luvun mukaisesta, yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvauksesta.

 

Kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen tulee MRL 65 §:n mukaisesti ilmoittaa niille muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

 

 

                                            Valmistelija                                          

Ulla Korhonen

puh.  044 718 5412

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


 

Kaupunginhallitus 7.9.2015 250 §

 

 

                                            Merkitään, että asia viedään kv:n käsiteltäväksi sen jälkeen, kun asiaan liittyvä maankäyttösopimus on allekirjoitettu.

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. esittää kv:lle asemakaavan muutosehdotuksen ja tontteja 2 ja 3 koskevan sitovan tonttijaon hyväksyttäväksi.

 

 

Päätös                              Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 


 

 

 

Liitteet

10

6250/2013 kaavaselostus ilman liitteitä

 

11

6250/2013 kaavaselostuksen liitteet 1-5.2

 

12

6250/2013 kaavaselostuksen liitteet 6-16

 

13

6250/2013 pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen

 

14

6250/2013 lausunnot ja muistutus vastineineen

 

Asiakirjoissa: selostus liitteineen, asemakaavakartta 1:500, havainneaineisto, kaupunkirakennelautakunnan päätös 18.3.2015, kuulutus nähtävänäolosta, ehdotusaineisto liitteineen, valmistelu- ja vireilletuloaineisto

 

 

 

                                                          Asiaan liittyvä maankäyttösopimus on allekirjoitettu 14.9.2015.

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kv. hyväksyy asemakaavan muutoksen ja tontteja 2 ja 3 koskevan sitovan tonttijaon.

 

 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa