Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 28.09.2015/Pykälä 76

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Omistajaohjausjaosto

44 §

7.9.2015

Kaupunginhallitus

258 §

14.9.2015

 

§ 76

Asianro 6252/02.05.05/2015

 

 

Kuntarahoitus Oyj:n liikkeelle laskeman pääomalainan merkintään osallistuminen

 

 

Kaupunginhallitus 14.9.2015 258 §

 

 

Kuntarahoitus on kuntien, kuntayhtymien ja niiden määräysvallassa olevien yritysten sekä asuntotuotannon yleishyödyllisten toimijoiden rahoituskumppani. Sen pääomistajia ovat Keva, Suomen valtio ja kuntasektori. Kuopion kaupunki on 1,5 %:n (573 350 osaketta) omistusosuudellaan Kuntarahoituksen 10. suurin omistaja. Tasearvolla mitaten Kuntarahoitus on Suomen kolmanneksi suurin rahoituslaitos. Kuntarahoitus hankkii lainaamansa varat kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta.

 

Vuonna 2008 alkaneen finanssikriisin myötä sekä kansainvälistä että EU-tasoista luottolaitossääntelyä ryhdyttiin uudistamaan, mikä on käytännössä tarkoittanut luottolaitoksilta edellytettävien pääomavaateiden kiristymistä. Baselin pankkivalvontakomitean ns. Basel III-suositusten pohjalta EU:ssa on saatettu voimaan uusi luottolaitosdirektiivi ja vakavaraisuusasetus (ns. CRD IV-paketti), joiden sisältö täsmentyy siirtymäaikana ja joiden säännöksistä viimeiset tulevat sovellettaviksi vuoden 2019 aikana.

 

Basel III –kehikkoa noudattavat EU-säännökset koskevat myös Kuntarahoitusta luottolaitoksena. Kuntarahoitus täyttää sääntelystä johtuvat pääomavaatimukset tämän hetkisiä laskentaperiaatteita käyttäen lukuun ottamatta vähimmäisomavaraisuusasteelle (leverage ratio) oletettavasti asetettavaa 3 %:n tasoa. Kuntarahoituksen vähimmäisomavaraisuusaste oli tilinpäätöksen 2014 mukaan 31.12.2014 tilanteessa 1,8 %. Vähimmäisomavaraisuusasteelle asetettava taso selviää mahdollisesti vasta vuoden 2016 lopussa, sillä EU:n vakavaraisuusasetuksen mukaan komission on annettava tästä lainsäädäntöehdotus 31.12.2016 mennessä.

 

Tähän saakka Kuntarahoitus on kerryttänyt omia pääomia tuloksen tekemisen kautta ja osingonjaosta pidättymällä. Kuntarahoitus on kuitenkin nyt selvittämässä yhtenä pääomarakenteen vahvistamiskeinona oman pääomanehtoisen, arviolta noin 300-400 miljoonan euron suuruisen pääomalainan liikkeeseen laskemista kansainvälisillä markkinoilla. Kyseessä olisi Basel III-säännösten mukaiseksi ensisijaiseksi lisäpääomaksi (AT1) luettavasta rahoituksesta. Keskeiset säännösten asettamat vähimmäisehdot AT1-pääomalainalle ovat Kuntarahoituksen ilmoituksen mukaan seuraavat:

 

-         laina on eräpäivätön eli sen takaisinmaksuun ei ole velvoitetta tai kannustinta

-         lainanottajalla on mahdollisuus maksaa laina pois lainaehdoissa määritellyllä tavalla aikaisintaan viiden vuoden jälkeen valvovan viranomaisen luvalla

-         lainan lyhennysten tai sen koron maksu on mahdollinen vain jakokelpoisista varoista

-         laina on vakuudeton eli sillä ei voi olla edes Kuntien takauskeskuksen takausta

-         liikkeeseenlaskijan maksukyvyttömyystilanteessa sijoittajilla on etuoikeus toissijaisen pääoman jälkeen

-         lainan tilapäinen tai pysyvä alaskirjaaminen, mikäli luottolaitoksen ydinpääoma laskee alle 5,125 %:n tai lainaehdoissa määritetyn korkeamman tason

-         lainaehdot eivät saa estää pääomapohjan vahvistamista muulla tavoin

 

Kuntarahoitus on informoinut suunnittelusta liikkeeseen laskemisesta omistajiaan tiedustellen näiden kiinnostusta osallistua suunniteltuun järjestelyyn. Mahdollinen liikkeeseenlasku toteutetaan todennäköisesti syksyn 2015 aikana. Suunnittelun pääomalainan tarkat ehdot voidaan arvopaperimarkkinoita koskevista säännöksistä johtuen tiedottaa vasta, kun lainan myynnistä kerrotaan kaikille markkinaosapuolille yhtäaikaisesti. Lainan kuponkikorko määräytyy vasta lainan hinnoitteluhetkellä sen hetkisen markkinatilanteen mukaan, joten sen korkotasoa ei tiedetä vielä muiden lainaehtojen julkistuksen yhteydessäkään. Merkintäaika on tällaisissa järjestelyissä tyypillisesti varsin lyhyt, yleensä enintään noin viikon mittainen. Kuntarahoituksen antamien tietojen mukaan toteutetuissa AT1-lainojen liikkeeseenlaskuissa pohjoismaisilla pankeilla korkotaso on vaihdellut 3,5–4,0 %:n välillä, mutta Kuntarahoituksen mahdollisesti liikkeeseen laskeman lainan hinta eli korko tulee määräytymään myyntiajankohdan markkinakoron ja lainan kysynnän määrän perusteella. Johtuen lainan ehdoista, sen tuottotason voi odottaa olevan esimerkiksi tämän hetkistä Kuopion kaupungin varainhankinnan hintaa ja lainasalkun keskikorkoa merkittävästi korkeammalla tasolla. 

 

Järjestelyyn osallistumista puoltaa se, että vaikka Kuntarahoitus on kansainvälisillä varainhankintamarkkinoilla aktiivinen ja tunnettu toimija, omistajien osallistumista sen suunnitteleman pääomalainan liikkeeseen laskemiseen lainan merkitsijöinä tulkittaneen markkinoilla positiivisena signaalina. Itse pääomalainajärjestely mahdollistaa Kuntarahoituksen omien varojen paremman optimoinnin ja turvaa Kuntarahoituksen toimintaa kuntasektorin tärkeimpänä rahoittajana. Lisäksi kiristyneisiin vakavaraisuusvaatimuksiin vastaaminen keräämällä omia pääomia pääomalainan muodossa osakeannin asemesta ei johda nykyisten omistusosuuksien muuttumiseen ja mahdollistaa tuoton maksamisen järjestelyyn osallistujien sijoituksille.

 

Järjestelyyn osallistumisen keskeisin riski on pääomalainaan liittyvä luottatappioriski. Lainan pääoman takaisinmaksua ja korkojen maksua on ensinnäkin edellä kerrotuin tavoin rajoitettu velallisen jakokelpoisten omien pääomien määrään. Toiseksi lainan ehtoihin tulee sisältymään sen alaskirjaamisen laukaiseva ehto, mikäli Kuntarahoituksen ydinpääoma laskee alle tietyn, määritellyn tason. Pääomalainat ovat lisäksi luonteensa mukaisesti lainanottajan maksukyvyttömyystilanteessa etuoikeusasemaltaan viimesijaisia lainoja.

Kuntarahoituksen viimeisimmät luottoluokitukset ovat seuraavat (poimittu Kuntarahoituksen www-sivuilta 1.9.2015):

 

 

Julkisomisteisesta taustastaan ja Kuntien Takauskeskuksen takauksista johtuen Kuntarahoituksen yleistä maksukyvyttömyyttä voi pitää hyvin epätodennäköisenä. Ydinvakavaraisuuteen liittyvää alaskirjaamisriskiäkin voi pitää tarkasteluhetkellä pienenä. Mikäli luottotappioriski realisoituisi kokonaisuudessaan, enimmäistappio on lainamerkinnän pääoman määrä. Alaskirjaaminen aiheuttaisi yksittäisenä tilikautena enintään vastaavan suuruisen kulukirjauksen kaupungin tuloslaskelmaan.

 

Pääomalainan jälkimarkkinoihin liittyy likviditeetti- ja korkoriski. Mikäli markkinakorot nousevat liikkeeseen laskemisen jälkeen, lainan arvo laskee. Jos taasen Kuntarahoituksen houkuttelevuus sijoituskohteena heikkenee merkittävästi tai jälkimarkkinat eivät toimisi jonkin häiriön vuoksi, ei lainan edelleen myynti välttämättä onnistu haluttuna hetkenä tai odotetuilla ehdoilla. Näiden riskien realisoituminen edellyttää kuitenkin päätöstä luopua lainasijoituksesta ennen sen mahdollista takaisinmaksua Kuntarahoituksen toimesta.

 

Kaupungin vuoden 2015 talousarvion investointiosassa on varattu yhteensä 1 miljoonan euron määräraha osakejärjestelyihin osallistumiseen. Kyseistä määrärahaa ei ole vuoden 2015 aikana käytetty 31.8.2015 mennessä lainkaan. Koska vuoden 2015 lopun aikana ei tällä hetkellä ole tiedossa mitään merkittäviä osakemerkintöjä tai –hankintoja ja koska Kuntarahoituksen suunnittelema pääomalainan liikkeeseen laskemiseen osallistuminen on luonteensa vuoksi osakesijoitukseen rinnastettavissa olevan järjestely, esitetään osakejärjestelymäärärahoista käytettävään 0,5 miljoonaa euroa mahdolliseen Kuntarahoituksen liikkeeseen laskeman pääomalainan merkintään.

 

 

Vaikutusten arviointi        Esityksen arvioidaan olevan yritys- ja ilmastovaikutuksiltaan neutraali.

 

 

                                            Valmistelija                                          

Toni Vainikainen

 

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Esitän kh:lle ja edelleen kv:lle hyväksyttäväksi, että

1.       Kuopion kaupunki osallistuu Kuntarahoitus Oyj:n suunnitteleman, edellä kuvatun pääomalainan liikkeeseen laskemiseen sen toteutuessa enintään 500.000,00 euron määräisellä merkinnällä

2.       edellä kuvattuihin järjestelyihin liittyen vuoden 2015 talousarviota muutetaan siten, että talousarvion investointiosan osakejärjestelymäärärahoja pienennetään 500.000,00 eurolla ja että vastaavasti rahoitusosaan muihin lainasaamisiin lisätään 500.000,00 euron määräraha edellä kuvattuun lainajärjestelyyn osallistumiseen

3.      kaupunginhallitus oikeutetaan päättämään lainamerkinnän tarkempien ehtojen hyväksymisestä

4.      kaupunginhallitus oikeutetaan valtuuttamaan muu toimielin tai virkamies päättämään lainamerkinnän tarkempien ehtojen hyväksymisestä, merkinnän suorittamisesta ja täytäntöönpanosta

5.      kaupunginhallitus oikeutetaan panemaan päätös täytäntöön välittömästi kuntalain 98 §:n mukaisesti, mikäli liikkeeseen laskeminen tapahtuu ennen kaupunginvaltuuston päätöksen lainvoimaistumista

6.      pöytäkirja tarkastetaan tämän asiakohdan osalta kokouksessa.


Päätös                              Talous- ja rahoitusjohtaja Toni Vainikainen oli asiantuntijana kuultavana kokouksessa. Vainikainen poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 


 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kv. päättää, että

1.       Kuopion kaupunki osallistuu Kuntarahoitus Oyj:n suunnitteleman, edellä kuvatun pääomalainan liikkeeseen laskemiseen sen toteutuessa enintään 500.000,00 euron määräisellä merkinnällä

2.       edellä kuvattuihin järjestelyihin liittyen vuoden 2015 talousarviota muutetaan siten, että talousarvion investointiosan osakejärjestelymäärärahoja pienennetään 500.000,00 eurolla ja että vastaavasti rahoitusosaan muihin lainasaamisiin lisätään 500.000,00 euron määräraha edellä kuvattuun lainajärjestelyyn osallistumiseen

3.       kaupunginhallitus oikeutetaan päättämään lainamerkinnän tarkempien ehtojen hyväksymisestä

4.       kaupunginhallitus oikeutetaan valtuuttamaan muu toimielin tai virkamies päättämään lainamerkinnän tarkempien ehtojen hyväksymisestä, merkinnän suorittamisesta ja täytäntöönpanosta

5.       kaupunginhallitus oikeutetaan panemaan päätös täytäntöön välittömästi kuntalain 98 §:n mukaisesti, mikäli liikkeeseen laskeminen tapahtuu ennen kaupunginvaltuuston päätöksen lainvoimaistumista

6.       pöytäkirja tarkastetaan tämän asiakohdan osalta kv:n kokouksessa.

 

 

Päätös                                            Puheenjohtaja totesi, että asia poistetaan esityslistalta, koska kaupunginhallitus on kokouksessaan 28.9.2015 peruuttanut kaupunginvaltuustolle tekemänsä päätösehdotuksen.

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa